Dorpsraad Lieshout blij met “doorbraak” kruising Deense hoek/N615

Eindelijk lijkt er schot te komen in een prangend verkeersissue nét buiten Lieshout. De provincie heeft aangekondigd een studie te gaan doen naar “mogelijke verkeersmaatregelen” om de kruising tussen de Deense Hoek en de N615 flink veiliger te maken. Een burgerinitiatief heeft daarover onlangs overleg gehad met provincie en de gemeente Laarbeek en hen is gemeld dat de studie er nu écht gaat komen.

Doorbraak
Een doorbraak. Zo mag deze ontwikkeling zeker wel genoemd worden. Al sinds de renovatie van de N615 (de provinciale weg van Nuenen naar Beek en Donk/Gemert) is de situatie rondom de kruising bij Deense hoek een doorn in het oog van vele omwonenden. Om die reden hebben zij zich verenigd in een burgerinitiatief, waarin ze, met raad én daad, ondersteund worden door de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Het burgerinitiatief is de gevaarlijke situatie meer dan beu en heeft met lede ogen gekeken naar de vele ongelukken en bijna-ongelukken die daar plaats hebben gevonden.

Verkeersmaatregel
De provincie heeft nu aangekondigd een studie te gaan doen om te komen tot een verkeersmaatregel. De verkeersmaatregel zou dan verkeerslichten of een rotonde zijn. De provincie heeft inmiddels ook al actie genomen richting de gemeente Laarbeek en hen verzocht alvast een bedrag te reserveren voor de -te kiezen- verkeersoplossing: ook dat is inmiddels gebeurd. Op deze kruising kruisen immers gemeentelijke wegen met provinciale wegen.

Politiek nog aan zet
Uiteraard is een echte realisatie nog geen uitgemaakte zaak omdat de Laarbeekse politiek (colleges en gemeenteraad) nog akkoord moet gaan met het beschikbaar stellen van de gelden. Maar, een doorbraak is het duidelijk wél. Een doorbraak dat er weer over een oplossing gesproken wordt. En daar, daar is Dorpsraad Lieshout erg blij mee omdat een veiligere leefomgeving duidelijk bijdraagt aan het optimaliseren van de leefbaarheid in het dorp

Dorpsraad volgt het Heuvelplan op de voet

Net als vele inwoners van Lieshout hebben we met veel interesse gekeken naar de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Complimenten voor de plannen die er liggen en wat er inde relatief korte tijd voor elkaar is gekomen. Zoals aangegeven volgt de Dorpsraad Lieshout het proces en zal zij een standpunt innemen als duidelijk is wat de inwoners van Lieshout van de plannen vinden. Daarom zijn we ook blij dat er inloopmomenten komen voor de inwoners van Lieshout.

Inloop momenten
Op maandag 14 en woensdag 16 juni zijn er inloopmomenten voor de inwoners van Lieshout bij het Brouwerij Café. Helaas is het gezien de Corona maatregelen niet mogelijk om grote bijeenkomsten te houden. In een gesprek met de gemeente hebben we vastgesteld dat het doel van deze bijeenkomsten voor de gemeente is om te achterhalen wat de inwoners wel en niet weten van de plannen maar ook de op- en aanmerkingen op de plannen inzichtelijk te krijgen. Deze opmerkingen worden dan afgewogen en bekeken of ze verwerkt kunnen worden in de zogenaamde kader stellingen die aan de commissie Ruimtelijk Ordening en later aan de raad worden voorgelegd. Overigens zijn de plannen ook in te zien op de site van de gemeente en is het goed om jezelf vooraf in te lezen.

Beschikbare ruimte
Op dit moment zijn de plaatsen voor de inloopmomenten beperkt. In het gesprek met de gemeente is de toezegging gedaan dat als er behoefte is dat er meer ruimte (ook in de avonden voor de mensen die overdag niet kunnen) gaat komen. Dus mocht je interesse hebben geef dan aan dat je wilt aanmelden.

Vervolg
De opmerkingen die gemaakt worden in de inloopmomenten zullen worden verzameld en besproken met zowel Stichting Plan Lieshout als Rialto. De Dorpsraad Lieshout heeft aangegeven ook bij deze gesprekken te willen aansluiten om zo te borgen dat de input van de gemeenschap goed wordt meegenomen. De gemeente heeft hierin een toezegging gedaan. Zoals aangegeven worden er dan een aantal kaderstellingen gemaakt die aan de commissie en de raad worden voorgelegd. Het zullen vier kaderstellingen zijn namelijk:

  1. Kaderstelling invulling noordflank Heuvel (betreft oude Rabobank met de gronden daarom heen)
  2. Kaderstelling invulling Heuvel (betreft het plein zelf)
  3. Kaderstelling parkeren
  4. Kaderstelling invulling Dorpsstraat 54 (huidige locatie supermarkt)

Er wordt dus nog geen plan voorgelegd aan de politiek maar de kaderstellingen zijn wel richting gevend voor de uitkomsten en geven input voor de verdere uitwerking.

Link naar de plannen:
https://www.laarbeek.nl/nieuws/de-heuvel-lieshout-in-gemeenteraadsvergadering

Link naar maken van een afspraak:
https://www.laarbeek.nl/nieuws/inloopdagen-op-afspraak-over-plannen-de-heuvel

Dorpsraad Lieshout wil klankbordgroep vergroten

Begin 2021 is de Dorpsraad Lieshout gestart met de opbouw van een klankbordgroep. Graag willen ze deze klankbordgroep zo veel mogelijk vergroten. Dorpsraad Lieshout wil immers graag voor de mening van Lieshout staan en daarvoor is contact met de achterban, liefst op zo breed mogelijke basis, noodzakelijk.

Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout wil graag voor de inwoners van Lieshout staan. Om die reden willen ze meer te weten komen over de gedachten en visie van die inwoners. Daarvoor hebben de leden van de Dorpsraad al veel contacten binnen ”het Lieshoutse”. Ook netwerken ze zo veel mogelijk en sluiten ze op veel aandachtsgebieden aan bij initiatieven. Soms zijn er echter vragen die de Dorpsraad specifiek voor wil leggen. Daar willen ze graag een klankbordgroep voor hebben.

Nieuwsbrief
De leden van de klankbordgroep krijgen niet alleen vragen. Zij ontvangen wekelijks de Nieuwbrief van de Dorpsraad Lieshout in hun mailbox. Op die wijze zijn ze steeds als eerste geïnformeerd. De Dorpsraad houdt zich immers op breed terrein bezig met de leefbaarheid van het dorp en wil de inwoners graag laten weten waar ze zoal mee bezig zijn en wat ze hebben bereikt.

Belangrijk
De ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout is zo’n zaak die ze bereikt hebben. Hiermee wordt inzicht ontwikkeld in de toekomstige woonwensen voor Lieshout. Vragen stellen aan de klankbordgroep over hun visie op dit item is dan ook een belangrijk instrument. Daarom is aan hen de bijbehorende enquête als eerste voorgelegd, zodat de visie-ontwikkelaars de juiste input krijgen. Kortom, een klankbordgroep is erg belangrijk voor de Dorpsraad.

Wordt lid
Wilt u ook lid worden van de klankbordgroep ? Dat kan heel eenvoudig door u aan te melden via de site van de Dorpsraad Lieshout: Klankbordgroep .
Daar zit een “aanmeldknop” waar u enkele gegevens in kunt vullen waarna u automatisch lid wordt van de klankbordgroep.

Help de Dorpsraad mee en meld u aan !

Dorpsraad Lieshout maakt ANWB prijs te gelde

Na de winst heeft Dorpsraad Lieshout nu ook de gewonnen ANWB-prijs te gelde gemaakt. Begin deze week gaat de gemeente de o-zo-gewenste rode coating aanbrengen op de fietsstroken bij de Deense hoek. Met deze uiteindelijke uitvoering komt de wens de werkgroep Verkeersveiligheid helemaal uit en kunnen ze alle fietsers van en naar de Bosrand, het bosgebied en Deense hoek een beduidend veiligere route aanbieden.

 Onveilige situatie
Al langere tijd is de verkeersonveiligheid voor fietsers “via de Deense hoek” een doorn in het oog van de werkgroep Verkeersveiligheid. Ook de gemeente Laarbeek was niet écht tevreden over de situatie. Zeker nadat ze samen met de lokale jeugd (vooral schoolgaande kinderen die de route dagelijks fietsen) de route nog eens goed vanaf de fiets bekeken en bereden hadden waren ze ook overtuigd van de onveilige situatie.

ANWB fonds
Maar, geld om de situatie te verbeteren was er niet. Ondanks de aansporingen kon de gemeente geen middelen vrijmaken om de situatie te verbeteren. Om die reden heeft de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout de situatie aangemeld bij een ANWB fonds. De ANWB heeft immers een fonds dat financiële ondersteuning wil geven aan projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van de verkeersveiligheid. En, omdat dit project naadloos bij dit doel aansloot, mede vanwege de verbetering voor de schoolgaande jeugd, werd het project genomineerd. Dankzij een intensieve campagne konden heel veel Lieshouternaren bewogen worden om vóór dit project te stemmen, waardoor er in de provincie Noord-Brabant werd gewonnen. Tijdens een mooie -digitale- prijsuitreiking mocht Huub de Wit, als voorzitter van de werkgroep, de winst in ontvangst nemen. Het geld was hiermee binnen.

Veiliger
Na overleg met de gemeente wordt het nu te gelde gemaakt. De gemeente heeft de aanpassing inmiddels aanbesteed en samen met de wegwerkers de data in eind mei gepland.  Later wordt het werk nog aangevuld met extra verlenging van de rode coating op de fietsstrook (dan tot aan de provinciale weg) en komt de juiste bebording er bij. Op die wijze wordt uiteindelijk het hele gedeelte tussen de brug en de kruising met de provinciale weg een heel stuk veiliger voor de fietsers. Met dank aan het ANWB fonds en een creatieve werkgroep Verkeersveiligheid !

 

Dorpsraad Lieshout óók aan de slag in huiskamerwerkgroep

Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL), LEV Laarbeek en bibliotheek De Lage Beemden zijn de kartrekkers van een project waarmee in de Dorpshuizen huiskamers zullen worden ingericht. Zij hebben hiervoor de samenwerking met andere partijen als KBO en Franciscushof opgezocht en werkgroepen samengesteld die de invulling van deze huiskamers verder gaan samenstellen: uiteraard participeert de Dorpsraad Lieshout in de Lieshoutse werkgroep om zo de verbinding te leggen tussen de Lieshoutenaren aan de ene zijde en de invulling van de huiskamer aan de andere zijde.

Eigen huiskamer
Ieder dorp heeft zijn eigen gemeenschapshuis in de gemeente Laarbeek. Ieder dorp krijgt dan ook zijn eigen huiskamer in dat gemeenschapshuis; dat hebben de kartrekkers van het project besloten. Om die reden hebben ze lokaal betrokkenen bij elkaar getrommeld om lokaal de invulling van de huiskamers te bepalen. De Lieshoutse werkgroep die daaruit ontstaan is heeft zichzelf weer gesplitst in drie delen. Omdat de huiskamer voor alle leeftijdsgroepen bestemd moet zijn hebben zij er voor gekozen om een deel zich te laten focussen op de jeugd, een deel op de ouderen en een deel op de middenleeftijden. Deze leeftijdsgroepen hebben immers allemaal andere behoeften en willen graag hun éigen dingen terug zien in de huiskamer.

Dorpsraad Lieshout op jongerendeel
Samen met Dorpsondersteuner en jongerenwerker Bart Heldens en de &RG Teens-voorzitter richt Frank van Elderen, die namens de Dorpsraad Lieshout in de werkgroep, zit op het jongerendeel. Franciscus-hof en KBO richten zich weer op de ouderen en de stichting Dorpshuizen en de Bibliotheek richten zicht op de middengroep. Zo ontstaan werkgroepen die de juiste achterban vertegenwoordigen en hierdoor de juiste keuzes gaan maken voor de leeftijdscategorie waar zij voor staan. Omdat stichting Doen een bedrag van € 20.000,= beschikbaar heeft gesteld voor het inrichten van de verschillende huiskamers lijkt er zo voldoende basis te zijn voor de passende realisatie.

Voortgang
Inmiddels hebben de werkgroepen al enkele bijeenkomsten gehad en beginnen de plannen vaste vorm te krijgen. “Het wordt een informatiepunt en een gezellige ruimte in één” zegt initiatiefnemer Joost van Wijk van SDL “met een huiselijke sfeer”. Dat de plannen al vaste vorm beginnen te krijgen moet ook wel, omdat het streven is de huiskamers ingericht op te leveren vóór het eind van dit jaar.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout blij met burgerinitiatief “Plan Lieshout”

Dorpsraad Lieshout is blij dat een groep burgers het initiatief heeft genomen om alternatieven te bekijken voor het centrumplan voor Lieshout. Burgerinitiatieven wil zij graag ondersteunen: dat doet de Dorpsraad Lieshout steeds waar het mogelijk een verbetering voor Lieshout kan opleveren. Echter, de keuze welk plan nu het beste is voor de revitalisatie van de Heuvel is uiteindelijk volledig aan de politiek.

Revitalisatie hard nodig
Al jaren is iedereen het er over eens dat er iets moet gebeuren op “de Heuvel”, het centrale driehoekige plein in het hart van Lieshout. Helaas wordt het plein al vele jaren geteisterd door leegstand en biedt het vaak een troosteloze aanblik. Om die reden heeft de politiek lang gewacht op zakelijke en burgerinitiatieven om “iets van het plein” te maken. Toen die er niet kwamen heeft de gemeente uiteindelijk zelf het heft in handen genomen en ontwikkelaar Rialto in de hand genomen. Deze ontwikkelaar heeft nu een eerste plan ontwikkeld en gepresenteerd.

Plan Lieshout
“Plan Lieshout” heeft daarop het initiatief genomen om namens een groep bewoners een alternatief plan te ontwikkelen, met een duidelijk achterliggende visie. Een mooi initiatief, waardoor de revitalisatie van het plein ook van andere kanten bekeken gaat worden. Ook de gemeente is blij met het initiatief en heeft Plan Lieshout de kans gegeven om de alternatieven op een rij te zetten. Zij hebben “Plan Lieshout” daarvoor o.a. met de projectontwikkelaar in contact gebracht.  En, zoals te lezen is op de site van “Plan Lieshout” zijn ze samen met Rialto aan het kijken om de ideeën te bundelen en met een breder gedragen plan te komen. Overigens willen ze, naast dit breder gedragen plan, nóg een alternatief plan ontwikkelen.

Politiek beslist
Dorpsraad Lieshout wil in deze graag de procedure volgen en “Plan Lieshout” ondersteunen zodat hun plan(nen) bij het juiste loket terecht kan komen. Belangrijk is dat “Plan Lieshout” voor het maken van de plannen de mening van de inwoners bundelt en verwerkt in de plannen: dat doen ze volop met een transparante wijze van werken. De laatste stem is echter aan de (politieke) gemeenteraad. Maar, een goed geïnformeerde gemeenteraad kan de beste besluiten nemen als ze van alle kanten geïnformeerd zijn en kennis hebben kunnen nemen van alle visies. Dorpsraad Lieshout gaat er van uit dat de mening van Lieshout, samengevat in de verschillende plannen van “Plan Lieshout”, bij die beslissing voldoende mee zal worden genomen.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout: geef óók uw mening voor beter wonen in Lieshout

 Een brede werkgroep onder leiding van WoCom is inmiddels volop aan de slag met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout m.b.t. “wonen”. Voor het samenstellen van deze visie is de werkgroep op zoek naar úw mening. U kunt uw mening op verschillende manieren delen: neem deel aan de enquête en laat zo weten wat u vindt. Wilt u meer en ook meepraten ? Meld u dan aan bij de werkgroep en praat mee bij de samenstelling van de gebiedsvisie

Enquête
WoCom is inmiddels met een goed bezette werkgroep concreet aan de slag met de gebiedsvisie voor Lieshout. Wat gaat er goed in Lieshout ? Wat gaat er niet goed ? en, wat is er nodig ? Om een antwoord te vinden op deze vragen nodigt woCom alle inwoners van Lieshout uit om mee te denken. Om e.e.a. te structureren hebben ze daarvoor een enquête samengesteld. Deze enquête is dus opgezet om inzicht te krijgen in de toekomst van Lieshout op het gebied van wonen. Dorpsraad Lieshout heeft zich eerder aangesloten bij de werkgroep die deze gebiedsvisie samen zal gaan stellen. Graag verzoek wij u daarom aan deze enquête mee te werken: hoe meer meningen immers gegeven worden, des te beter het de visie van de inwoners weergeeft. De link naar de enquête is:

https://www.survio.com/survey/d/gebiedsvisielieshout

De link is geldig vanaf heden tot en met zondag 9 mei en het invullen van deze enquête kost ongeveer 10 tot 15 minuten tijd.

Meepraten ?
Naast het geven van uw mening door het invullen van de enquête kunt u ook meepraten.  Bent u een enthousiaste inwoner van Lieshout ? En denkt u graag mee over wat er beter kan ? Meld u zich dan voor 9 mei a.s. aan bij Ankie Verspeek van woCom, via a.verspeek@wocom.nl  of via (0493) 497605. Bij aanmelding graag naam, adres telefoonnummer en e-mailadres vermelden. Let op: Het gaat hierbij niet alleen om mensen die huren: ook eigenaren van koopwoningen worden van harte uitgenodigd om mee te praten.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt ook duurzaamheid bij ELI

De commissie leefbaarheidsinitiatieven van de Dorpsraad Lieshout heeft ELI flink vooruit geholpen. Met een stevige donatie heeft ze bijgedragen aan de realisatie van led-verlichting voor de speel- en trainingsvelden van de Lieshoutse voetbalclub. Dorpsraad Lieshout is blij wat te kunnen bijdragen aan de hieraan verbonden duurzaamheid én verbeterde sportbeleving voor de vele Lieshoutse voetballers.

 Gezamenlijk project
“Het project om over te stappen naar LED-verlichting is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verenigingen” vertelt Paul Donkers, secretaris en vicevoorzitter van ELI. “We hebben gezamenlijk met ASV’33, Mariahout en Flamigo’s opgetrokken om zo tot de beste oplossing te komen” legt hij uit.

Een stap naar meer duurzaamheid
Mede door de bijdragen van sponsoren, waaronder Dorpsraad Lieshout kon de mooie stap naar een duurzamer bestaan gemaakt worden. De led-verlichting verbruikt immers maar een fractie van de stroom die de conventionele verlichting voorheen verbruikte, waardoor de stroomrekening de komende jaren fors lager uit zal gaan vallen. “Aangezien de overstap naar LED-verlichting een grote, directe investering vergt is ELI de sponsoren (en dus ook de Dorpsraad Lieshout) zeer dankbaar voor de stevige donatie” vult Paul aan.

Project afgerond
Overigens is dat niet de enige verbetering: ook is de lichtkwaliteit en lichtopbrengst fors beter en hoger, waardoor het voetballen in de donkere avonduren véél prettiger is geworden. “Is geworden” wel te verstaan want deze week is de verlichting aan de allerlaatste lichtmast vervangen, waardoor het project afgerond is: een mooi moment om bij die oplevering de bijdrage van de commissie Leefbaarheidsinitiatieven formeel aan ELI te overhandigen.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout bij aftrap van het lokale preventieakkoord

Het lokale preventieakkoord voor Laarbeek heeft de interesse getrokken van de Dorpsraad Lieshout. “Gezond zijn en gezond blijven” zijn immers belangrijke zaken die nadrukkelijk bijdragen aan een leefbaar Lieshout. Tijdens een eerste bijeenkomst heeft de lokale organisatie veel ideeën opgehaald van de aanwezigen, waarmee de gezondheid in Laarbeek, en dus ook in Lieshout, een boost gegeven kan worden.

 Nationaal en lokaal
Namens de Dorpsraad Lieshout is Robert van Aspert aangeschoven bij de kick-off van het lokale preventieakkoord. Op veel plekken worden nu in het hele land sessies gehouden om het “Nationale preventieakkoord” lokaal in te vullen. Nationaal is immers voor heel Nederland besloten om iets te gaan doen om “gezond te zijn” en “gezond te blijven”. Nationaal is bijvoorbeeld, in dit kader, de verkoop van rookwaren verder aan banden gelegd en zijn er strengere regels voor alcoholverkoop in de maak. Het preventieakkoord is gebouwd op drie pijlers met bijbehorende doelstellingen:

  • Een rookvrije generatie
  • Minder obesitas en overgewicht
  • Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

Leefbaarheid verbeteren
Samen met vele, zowel private als publieke, organisaties is er dus een brainstorm gehouden om uit te vinden hoe Laarbeek de doelen het beste kan gaan invullen.  En, omdat een gezonde leefomgeving en een mentale gezondheid ook in dit preventieakkoord zitten, past de deelname van Dorpsraad Lieshout prima: Dorpsraad Lieshout wil immers initiatieven ondersteunen die de leefbaarheid van Lieshout verbeteren: daar hoort deze aanpak zeker bij !

Eerst concept maken
Na een algemene presentatie over de het alcoholgebruik, het rookgedrag en het overgewicht in Laarbeek konden alle betrokkenen aan de slag met een “goede ideeën generator”.  In kleine groepjes werd, per onderwerp, besproken wat er al nu gebeurd en waar nog kansen liggen.  Na de sessies was duidelijk dat er heel wat kansen liggen. De organisatie gaat de Laarbeekse input nu verwerken en een concept voor het lokale preventieakkoord opstellen. Conform planning zal dat concept op 30 april gereed zijn, waarna het begin juni definitief gemaakt kan worden.  Zodra dat gebeurd is zijn ook de kosten voor uitvoering inzichtelijk, die daarna aangevraagd gaan worden als subsidie. En, omdat er vanuit het ministerie van VWS een uitvoeringsbudget is verleend aan alle gemeenten kan op deze wijze het beschikbare geld zonder problemen afgeroepen worden en ingezet worden voor de juiste doelen.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout heeft óók aandacht voor het jongerenwerk

“Jongerenwerk” mag dan wel niet aangewezen zijn als “permanent aandachtsgebied” door de Dorpsraad Lieshout: toch heeft de Dorpsraad aandacht voor wat er op dat gebied gebeurt. Sterker nog: Dorpsraad-lid Bart Heldens is naast Dorpsondersteuner van Lieshout ook nog eens jongerenwerker voor heel Laarbeek. Door deze dubbelrol is de relatie tussen de Dorpsraad en het jongerenwerk snel gelegd.

 Veel aandacht
Jongerenwerk staat niet als permanent aandachtveld op de focus van de Dorpsraad Lieshout. Een bewuste keuze omdat er vanuit verschillende andere invalshoeken al veel aandacht is voor deze leeftijdsgroep. Door de dubbelrol van Bart Heldens kan de Dorpsraad Lieshout echter tóch prima, enigszins aan de zijlijn, volgen wat er op het gebied van jongerenwerk gebeurt en ondersteunen, daar waar dat nodig is.

Jongerenwerk
Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening bestemd voor alle Laarbeekse jongeren in de leeftijd van 9 t/m 23 jaar.  In die voorziening staan talentontwikkeling, participatie, voorlichting én preventie centraal. Met die focus worden de jongeren begeleid om zo uiteindelijk een juiste plek in de maatschappij te vinden. Om contact te leggen met de jongeren gaan de jongerenwerkers ook écht fysiek de wijken en de straten in om in contact te komen met de jeugd. Hierdoor kunnen ze zelf ondervinden waar behoeftes liggen en hoe ze de jongeren kunnen bijstaan in hun ontwikkeling.

Eigen plek
Het jongerenwerk in Lieshout gaat de komende tijd samen met o.a. de &RG-Teens onderzoeken hoe ze de jongeren weer een eigen plek kunnen geven in het ontmoetingscentrum/Dorpshuis. Een eigen plek geeft immers een ‘extra thuis” voor de jongeren én een mogelijkheid om jongerenwerk en jongeren makkelijker met elkaar in contact te laten komen.

Ideeën ?15
Jongerenwerker Bart Heldens zou graag van de Lieshoutse jeugd ideeën willen ontvangen hoe de jeugd deze ontmoetingsplek ziet. Heb jij daar ideeën voor of heb je vragen en/of opmerkingen voor Bart ? neem dan contact met hem op via 06-40763470 of bart.heldens@levgroep.nl. Ook via het adres jongerenwerklaarbeek@levgroep.nl kun je Bart makkelijk vinden en suggesties delen.