Dorpsraad Lieshout blij met verlenging voetpad Vogelenzang

Dorpsraad Lieshout is blij met de toezegging dat het nieuwe voetpad aan de Vogelenzang zeer binnenkort verlengd zal worden. Wethouder Monica Slaets heeft de Dorpsraad toegezegd dat de verlenging nog vóór het nieuwe jaar gereed zal zijn. Met deze aanpassing wordt tegemoet gekomen aan een wens van omwonenden en de bewoners van de nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord en wordt het onveilige stukje Vogelenzang nét iets veiliger.

Gevaarlijke situatie
Vanwege de realisatie van de nieuwbouwwijk Nieuwenhof-Noord in het “oude” buitengebied van Lieshout is er behoefte aan een goede aansluiting aan het dorp. Bij de aanleg van die aansluiting is er -in de ontwerpen- voor gekozen om het voetpad bij de wegversmalling op te laten houden. Door deze situatie moeten voetgangers nu over de rijweg lopen om van de nieuwe wijk naar de oorspronkelijke bebouwde kom te komen. Sterker nog: de voetgangers moeten juist de rijweg op waar deze versmalt én waar de verlichting op houdt. Dit levert behoorlijk gevaarlijke situatie op.

Herbeoordeling van het ontwerp
Dorpsraad Lieshout heeft naar aanleiding van klachten van omwonenden deze situatie aan de orde gesteld in de verkeerswerkgroep. Deze werkgroep heeft frequent overleg met de afgevaardigden van de gemeente en kan daar prioriteiten inbrengen. Vanwege de hoeveelheid klachten die in een omwonenden-enquête naar voren zijn gekomen is dan ook verzocht de situatie snel te herbeoordelen. Die herbeoordeling is nu gedaan en besloten is om het voetpad met alvast 55 mtr. te verlengen, zodat het aansluit bij het olifantenpaadje door het beukenbos.

Aansluiting op pad
Over dit olifantenpaadje door het beukenbos kan de weg naar hartje Lieshout veilig voortgezet worden en hoeft er niet (meer) over de rijbaan gelopen te worden. Dorpsraad Lieshout is blij met deze oplossing waarmee de eerste problemen zijn opgelost. Ook is de Dorpsraad blij met de toezegging van wethouder Slaets, die het project inmiddels heeft overgedragen aan wethouder van de Berkmortel, dat de aanpassing zeer snel gerealiseerd zal worden. In de toezegging is gemeld dat het vóór januari 2023 gereed zal zijn. Aanvullend ziet de Dorpsraad graag nog aandacht voor (een) verdere aansluiting(en) op het voetgangersnetwerk binnen de “oude” bebouwde kom.

Vragen over verkeerssituaties ?
Heeft u ook vragen over verkeerssituaties in en rond het dorp Lieshout ? Geef deze dan door aan de Dorpsraad Lieshout. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad heeft immers een frequent overleg met de gemeente en kan u helpen om uw verkeersproblemen bij het juiste loket neer te leggen. Dorpsraad Lieshout is er voor u en altijd bereikbaar via www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout helpt bij veiliger fietsen

Dorpsraad Lieshout heeft samen met de Lieshoutse jeugd-gemeenteraadsleden de actie “zet je licht aan” in Lieshout opgepakt. Huub de Wit heeft de “tags”(spuitmallen) opgehaald en overhandigd waarna de jeugd de uitingen op strategische plaatsen op de grond heeft gespoten. Hiermee willen ze de mede-jeugd wijzen op het belang van goede en werkende verlichting. Die verkeersveiligheid kan immers het verschil zijn tussen “veilig aankomen” of “een ongeluk”.

Veilig verkeer
Verkeer en verkeersveiligheid is een vast aandachtsgebied van Dorpsraad Lieshout. Veilig verkeer draagt immers in hoge mate bij aan de een veilig woonklimaat en daar wil de Dorpsraad graag haar steentje aan bij dragen. Huub de Wit heeft dan ook, namens de commissie, bij de ANWB dozen met tags opgehaald en persoonlijk overhandigd aan Lieshoutse jeugd-gemeenteraadsleden. Via de verkeers-ouder van de Sprankel is dat contact gelegd: ook de Sprankel wil immers graag meewerken aan veiligheid in het verkeer.

Tags zetten
De ANWB-actie-dozen bestaan uit een set met uit-gestanste panelen en spuitverf. Met die hulpmiddelen kan op straten, stoepen en natuurlijk fietspaden het logo aangebracht worden van de actie “Zet je licht aan”. Met het vorderen van de herfst en het verzetten van de klok is het immers nog donker als de kinderen naar school fietsen en is het belangrijk dat de kinderen geattendeerd worden op goed werkende verlichting. Door op diverse strategische plaatsen de “tag” aan te brengen hopen de deelnemers niet alleen de jeugd, maar eigenlijk alle fietsers te kunnen triggeren om veilig verlicht aan het verkeer deel te nemen.

Landelijke actie
Deze actie is overigens een landelijke actie van de ANWB die in Lieshout opgepakt is door de Dorpsraad. Ook In de andere kernen van Laarbeek is de actie opgepakt. Dorpsraad Lieshout is blij dat dit Laarbeek-breed is opgepakt en dat alle middelen opgepakt zijn om het verkeer veiliger te maken; zij ondersteund de ANWB-actie dan ook van ganser harte.

Heb je vragen over waar de Dorpsraad Lieshout zoal mee bezig is ? Of wil je weten wat hun doelstellingen zijn ? Kijk dan eens op de site van de Dorpsraad via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout zoekt versterking

Dorpsraad Lieshout wil zich graag met veel aandachtgebieden bezig houden en een verbindende factor zijn tussen de Lieshoutse burgers en de overheid. Vanwege de vele aandachtgebieden is het bestuur op zoek naar versterking. Extra bestuursleden die de Lieshoutenaren willen helpen, die de sociale samenhang in het dorp willen versterken en die de leefbaarheid willen verbeteren.  Wilt u ook helpen ? Neem dan contact op met de Dorpsraad.

 Veel aandachtsgebieden
Het bestuur van Dorpsraad Lieshout heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden benoemd: gebieden waarmee zij zich bezig willen houden. Die gebieden zijn zeer bewust gekozen. Ze zijn gekozen omdat ze de grootste invloed hebben op de missie van de Dorpsraad. Dorpsraad wil immers alles doen om de leefbaarheid van de kern Lieshout (als onderdeel van de gemeente Laarbeek) te optimaliseren. Die specifieke aandachtsgebieden vragen aandacht en “vele handen maken licht werk”. De raad wil zich daarom graag uitbreiden om meer aandacht te kunnen geven aan die verschillende terreinen.

Afspiegeling van de bevolking
Dorpsraad Lieshout roept dan ook alle Lieshoutenaren op om te komen helpen: alle handen zijn immers welkom ! Dorpsraad Lieshout wil óók graag een afspiegeling zijn van de Lieshoutse bevolking. Vanwege de huidige samenstelling wil ze dit dan ook extra onder de aandacht brengen bij jongeren en naar vrouwen: die beide groepen zijn immers nu ondervertegenwoordigd. Maar, nogmaals, ook als u niet tot deze groepen behoort bent u welkom om te reageren. Dorpsraad Lieshout wil zich graag breed inzetten en heeft dus een brede bezetting nodig. Dan kunnen nóg meer zaken opgepakt worden en vooruit worden geholpen.

Wordt ook lid
Als aangegeven zijn er enkele belangrijke aandachtgebieden. De leden van de Dorpsraad verdelen deze aandachtsgebieden onder elkaar, zodat iedereen een taak op zich kan nemen die hem/haar het beste past. Ook nieuwe leden kunnen dus een “eigen takenpakket” samenstellen en zich bezighouden met hetgeen ze het beste past. Wilt u ook in de Dorpsraad ? Stuur dan een kort berichtje met uw motivatie naar info@dorpsraad-Lieshout.nl en meld u aan. Wilt u zien waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt ? Kijk dan regelmatig op de site via www.dorpsraad-liehout.nl.

 

Dorpsraad Lieshout complimenteert gemeente met proces rond Heuvel

Binnenkort komt er meer duidelijkheid over de invulling van de Lieshoutse Heuvel. De gemeente presenteert binnenkort (8 en 9 november) de gewogen plannen die er volgens de gemeenteraad moeten komen. Dorpsraad Lieshout waardeert de gang van zaken rondom deze herontwikkeling; vanuit een situatie waarbij de partijen welhaast tegenover elkaar stonden is inmiddels naar een goede samenwerking gemanoeuvreerd, uitmondend in een presentatie van de plannen. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen burgers en gemeente.  

 Herontwikkeling Heuvel
Begin 2021 kwam de -door de gemeente Laarbeek aangetrokken- ontwikkelaar met een redelijk concreet plan voor de Lieshoutse Heuvel. Al langere tijd was er immers sprake van een gewenste herontwikkeling van het centrum van het dorp. Jarenlange leegstand en geen concrete burgerinitiatieven hadden de gemeente aangezet om het heft in handen te nemen en zelf met een concreet plan te komen. Dat plan sloeg -begin 2021- in als een bom. Lokale media stonden er vol van en er werd direct gereageerd door de oprichting van een burgerinitiatief (“Plan Lieshout”).

Middelen en tijd voor alternatieven
Plan Lieshout begon direct met het maken van bezwaar tegen de plannen en het ontwikkelen van een eigen visie. De gemeente toonde zich, op haar beurt, blij verrast met deze reacties en opende de deuren om deze “tegenwerking” in te zetten als “medewerking”. Er werd contact gelegd met de bezwaarmakers en er werden middelen vrijgemaakt om alternatieve plannen te ontwikkelen. De oorspronkelijke plannen werden ook nog eens in de koelkast gezet om de burgerinitiatieven de benodigde tijd te gunnen om hun werk te kunnen laten doen.

Goed proces
Uiteindelijk heeft de gemeente ook nog een klankbordgroep opgericht die vrijelijk mee kon discussiëren over de invulling van de Heuvel en de daarmee samenhangende relocatie van de Jumbo-supermarkt. Nadat hiervoor eerst dertien mogelijke locaties aangedragen waren zijn er uiteindelijk vier overgebleven. Deze vier locaties zijn uiteindelijk gewogen. Ook is gekeken naar naastliggende plannen voor het gebied rondom de kerk (een kerkenvisie loopt) en de herontwikkeling van het Franciscushof (loopt via WoCom). Kortom; alle meningen zijn meegenomen en hebben de tijd en middelen gekregen om eigen onderzoeken te doen en adviezen uit te brengen. Een prima voorbeeld van het serieus nemen van burgerinitiatieven zodat de beslissers (en dat is de gemeenteraad) ook écht alle belangen mee kunnen laten wegen. Dorpsraad Lieshout is blij dat zij in dit hele proces een verbindende factor heeft kunnen zijn en is, net als alle Lieshoutenaren, benieuwd naar de uiteindelijke keuzes van de gemeenteraad, die op 8 en 9 november gepresenteerd zullen worden.

Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding klankbordgroep

Dorpsraad Lieshout heeft al enige tijd een klankbordgroep. De leden van deze klankbordgroep worden (wekelijks) op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Dorpsraad. Zij zitten dus voorop en krijgen de wekelijkse nieuwsbrief van de Dorpsraad als eerste in hun mailbox. Leden van de klankbordgroep kunnen daarnaast ook suggesties aanreiken voor actuele onderwerpen en ook wordt hen gevraagd wat actueel is: onlangs hebben zij nog overlegsuggesties kunnen geven voor de “raadvisitatie”.

 Wekelijkse nieuwsbrief
Dorpsraad Lieshout heeft nogal wat aandachtsgebieden. Zo zijn er vaste aandachtsgebieden als wonen, zorg en welzijn, verkeer en verkeersveiligheid, (winkel)voorzieningen en zijn er ook tijdelijke aandachtsgebieden voor actuele (leefbaarheids)initiatieven: het plan voor de herontwikkeling van de Heuvel is zo’n tijdelijk aandachtsgebied.  Graag wil de Dorpsraad ook steeds delen welke actualiteiten er zijn in deze aandachtsgebieden. Voor dat doel geven zij -wekelijks- een nieuwsbrief uit waarin één actualiteit wordt toegelicht. Leden van de klankbordgroep ontvangen deze nieuwsbrief steeds persoonlijk, en als eerste. Zij zijn dus als eerste geïnformeerd over de actualiteiten waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.

Klankbordgroep
Naast het delen van informatie wil Dorpsraad Lieshout ook graag een  opiniepanel achter de hand hebben die iets vinden van Lieshout. Op die wijze kan de Dorpsraad actuele vragen voorleggen en suggesties uit de achterban opvragen. Ook kunnen de leden van de klankbordgroep ongevraagd suggesties geven aan de Dorpsraad. Hierdoor kan de Dorpsraad zich op de juiste thema’s en juiste actualiteiten richten.

Lid worden ?
Wilt u ook lid worden van deze klankbordgroep ? Dat is heel eenvoudig. De Dorpsraad vindt privacy heel belangrijk, dus is deelnemen zeer eenvoudig: Dorpsraad Lieshout wil enkel uw naam en e-mailadres weten, zodat zij u kan bereiken en de wekelijkse nieuwsbrief kan delen. De klankbordgroep zal af en toe één of enkele vragen voorgelegd krijgen: dus veel werk zal dit niet met zich meebrengen, maar een antwoord of een mening geven is wél van groot belang.

Wil jij ook aangesloten op de zaken waar Dorpsraad Lieshout mee bezig is ? Meld u dan aan via info@dorpsraad-lieshout.nl en wordt zo lid van de klankbordgroep Lieshout.

Gemeenteraad op bezoek bij Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout heeft het vierjaarlijkse bezoek van de gemeenteraad aangegrepen om de aandachtsgebieden te presenteren waar de Dorpsraad dagelijks mee bezig is. Ook hadden enkele verenigingen gereageerd op de oproep om hun issues voor te leggen aan de gemeenteraad. Al-met-al was het een informatieve bijeenkomst waardoor de gemeenteraad duidelijk inzichtelijk heeft gekregen waar Dorpsraad Lieshout voor staat en wat er speelt in het dorp.

Raadsvisitatie
De gemeenteraad was in grote getalen komen opdagen bij de “raadsvisitatie” in Lieshout. Oók de drie wethouders én burgemeester Frank van der Meijden gaven acte-de-précènse; volop aandacht dus voor de Lieshoutse beslommeringen. Ieder jaar bezoekt deze delegatie één van de vier Dorpsraden die de gemeente Laarbeek rijk is; zo komt ieder dorp dus om de vier jaar aan de beurt.

 

Verbindende rol
Dorpsraad-voorzitter Frank van Elderen trapte de presentaties af met een hartelijk welkom en een uitleg over het functioneren van de Lieshoutse Dorpsraad. Net als in de daarop volgende presentaties werd duidelijk aangegeven dat de Lieshoutse Dorpsraad een verbindende, neutrale functie heeft en (Lieshoutse) burgers helpt om bij het juiste loket te komen en initiatieven ondersteunt om “van de grond te komen”. Deze zaken voeren zij niet zelf uit; zij richten zich vooral op het faciliteren zodat initiatiefnemers de handen vrij hebben om een volgende stap te kunnen zetten.

Aandachtsgebieden
Na de inleiding volgden presentaties over de belangrijkste aandachtgebieden die de dorpsraad heeft: verkeer en verkeersveiligheid, zorg en welzijn, wonen, (winkel)voorzieningen en leefbaarheids-initiatieven. Bij alle aandachtgebieden werden de doelen waar nu aan gewerkt wordt gepresenteerd en werden behaalde doelen getoond. Ook communicatie kreeg de volle aandacht: Dorpsraad Lieshout wil zich immers zo goed mogelijk zichtbaar maken zodat de Lieshoutenaren weten wat er speelt en waarmee ze bij de Dorpsraad terecht kunnen

Lieshoutse verenigingen
Na de aandachtgebieden was er aandacht voor de Lieshoutse verenigingen. De toneelvereniging greep deze kans aan om (vooral jeugdige) leden te werven en hun activiteit en programma onder de aandacht te brengen. Ook de Heemkundekring had een boodschap voor de raadsleden: zij willen er voor waken dat zoveel als mogelijk de huidige gebouwen behouden blijven ondanks de ontwikkelingen: een mooi voorbeeld is de herontwikkeling van het Lieshoutse raadhuis, waar met behoud van de gevel én de uitstraling tóch mooie appartementen ontwikkeld worden.

Lovende woorden
Na afloop had burgemeester van der Meijden lovende woorden voor de overzichtelijke en duidelijke  presentatie en voor het werk van de Dorpsraad. Vooral de neutrale houding en het streven om burgerinitiatieven te ondersteunen en te kanaliseren werd zeer gewaardeerd. Door deze opstelling kunnen de initiatieven goed op de juiste plaats neergelegd worden, waardoor deze beter mee genomen kunnen worden in het beslissingsproces. Hierdoor gaat de Dorpsraad niet op de stoel van de politiek zitten maar zorgt ze wél dat de politiek volledig geïnformeerd wordt.

 

Aandachtsgebied “wonen” krijgt vorm bij Dorpsraad Lieshout

 

Een van de vaste aandachtgebieden van Dorpsraad Lieshout is “wonen”. Een goed woonklimaat is immers van cruciaal belang voor een goede leefbaarheid. Om dit aandachtgebied de juiste aandacht te geven heeft de Dorpsraad een vaste werkgroep opgericht, die zich met alle woononderwerpen bezig zal gaan houden. De werkgroep is “in oprichting” en kan nog wel wat extra bezetting gebruiken. Interesse ? Meld u dan ook aan.

Visie
Frank van Elderen heeft binnen de Dorpsraad Lieshout (ad interim) het aandachtgebied “wonen” onder zijn hoede. “Ad interim” omdat er, na het vertrek van Claudia Jongerius uit de Dorpsraad, op dit aandachtgebied nog geen permanente bezetting is: dat houdt echter niet in dat er geen aandacht is voor dit onderwerp. De oprichting van een werkgroep Wonen is inmiddels gerealiseerd en Joop van den Baar, Harrie van de Laar en Gert-Jan Migchels hebben -naast Frank van Elderen- plaats genomen in de werkgroep. Doel van de werkgroep is het leggen van contacten met alle partijen die zich bezig houden met het onderwerp wonen: dat is naast de gemeente ook bijvoorbeeld WoCom die als aanbieder van sociale huurwoningen in Lieshout belangrijk is bij de woningtoewijzing.

Bouwplannen
De werkgroep dient ook betrokken te raken bij de actuele bouwplannen zodat hier invloed uitgeoefend kan worden en de juiste woningen voor de juiste bewoners beschikbaar komen. Belangrijke actuele projecten zijn bijvoorbeeld het plan voor de Heuvel, het bijna gerealiseerde plan Nieuwenhof-Noord/Vogelenzang en natuurlijk de al langer lopende herontwikkeling aan de Baverdestraat. Vanwege het belang zou de Dorpsraad de werkgroep graag verder uitbreiden, bij voorkeur met jongeren. Heeft u interesse om in deze werkgroep plaats te nemen ? Neem dan contact op via info@dorpsraad-lieshout.nl

Tijdig inschrijven
Ook het woning toewijzingsbeleid is een van de gebieden waar de werkgroep mee aan de slag gaat. In dat kader wil de Dorpsraad nadrukkelijk iedereen wijzen op een tijdige inschrijving als woningzoekende. Omdat het lang kan duren voordat een woning wordt toegewezen en er een systeem van puntenopbouw is, is het van groot belang dat woningzoekenden zich juist en tijdig laten inschrijven: alleen dan begint immers de tijd (en punten) te lopen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een sociale woning. Ook al is er geen urgentie: een inschrijving is gratis en kan wellicht later een oplossing bieden voor onvoorziene omstandigheden. Om die reden adviseert de Dorpsraad om gebruik te maken van de gratis inschrijfmogelijkheid: omstandigheden kunnen immers veranderen, waardoor huren plots een optie wordt. Benut daarom deze inschrijving voordat het zo ver is. Een “informatiekaart woningzoekenden” waar alle informatie op staat is digitaal beschikbaar via. www.wocom.nl en www.wooniezie.nl

Dorpsraad Lieshout springt bij voor nieuwe AED

Dorpsraad Lieshout springt bij voor nieuwe AED

Dorpsraad Lieshout heeft de portemonnee getrokken en de vervanging van de defibrillator in het Dorpshuis “uit eigen zak” betaald. Omdat deze nog niet ondergebracht was bij de beherende stichting was er geen geld voor vervanging. Door deze actie is de keten weer gesloten en kan iedere Lieshoutenaar weer veilig terugvallen op een AED apparaat in zijn omgeving.

Vervangende AED
Vanwege zijn leeftijd was de defibrillator in het Dorpshuis hard aan vervanging toe. Deze AED was ooit aangeschaft, maar niet ingebracht in de beherende stichting. Om die reden heeft de stichting ook geen reserves opgebouwd om deze AED te vervangen. Dorpsraad Lieshout is daarom ingesprongen en heeft de kosten voor haar rekening genomen. Gelijktijdig heeft de Dorpsraad het beheer van dit nieuwe apparaat nu wél ondergebracht in de beherende stichting zodat toekomstige vervanging en jaarlijkse controle gewaarborgd zijn.

Beheer door stichting
Om inwoners zo snel mogelijk te kunnen helpen is in heel Lieshout, maar ook in heel Laarbeek, een keten van AED apparaten geplaatst. Deze defibrillators staan op strategische plaatsen om zo snel mogelijk bij een bewoner te kunnen zijn. De apparaten worden beheerd en onderhouden door een speciaal daarvoor opgerichte stichting: “Stichting AED-Alert Laarbeek”. Het vervangende apparaat in het Dorpshuis wordt nu ook ondergebracht bij deze stichting

Dorpsraad neemt verantwoordelijkheid
De Dorpsraad Lieshout vindt het belangrijk dat er een veilige woonomgeving is. Die veilige woonomgeving draagt immers bij aan een verbetering van de leefbaarheid en aangezien de Dorpsraad het optimaliseren van die leefbaarheid hoog in het vaandel heeft staan heeft zij gemeend zelf de kosten te moeten dragen voor deze AED. Alleen dan kon immers de keten weer hersteld worden en een defibrillator klaargezet worden voor alle Lieshoutenaren die het wellicht ooit nodig zouden kunnen hebben.

Gemeenteraad bezoekt Dorpsraad Lieshout: ook aandacht voor uw vereniging  ?

Eens per jaar bezoekt een afvaardiging van de Laarbeekse gemeenteraad de dorpsraad van één Laarbeekse kern. Eens in de vier jaar is dus Dorpsraad Lieshout aan de beurt. En … in 2022 is het zo ver: het bezoek van de (afvaardiging van de) gemeenteraad is voor Lieshout ingepland. 11 oktober a.s. zal deze raadsvisitatie plaats gaan vinden in de kleine zaal van het Dorpshuis. Bij deze bijeenkomst is publiek van harte welkom !

Twee delen
De Dorpsraad wil dit bezoek aangrijpen om algemene, actuele (Lieshoutse) thema’s aan de orde te brengen én verenigingen in Lieshout de mogelijkheid te bieden om hún specifieke thema’s voor te leggen aan deze vertegenwoordigers. Dorpsraad Lieshout wil dit doen middels één zitting in twee delen. In het eerste deel zal de Lieshoutse Dorpsraad zelf actuele thema’s aan de orde brengen op het gebied van leefbaarheid, verkeer en verkeersveiligheid, zorg en welzijn, wonen en (winkel) voorzieningen en communicatie. In het tweede deel willen ze de verenigingen aan het woord laten en hún actuele thema’s laten verwoorden.

Ook aandacht vragen ?
Omdat Lieshout nogal wat verenigingen kent heeft de Dorpsraad een voorselectie gemaakt waarbij vooral gekeken is naar de functie van de vereniging: deze moet er zijn voor héél Lieshout en mag geen commercieel oogmerk hebben. Verenigingen die in dit kader passen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heeft uw vereniging geen uitnodiging ontvangen en past u toch in het kader ? Stuur dan even een berichtje naar info@dorpsraad-lieshout.nl en meld u aan om ingepland te worden. Overigens is er, om enige structuur aan te brengen en alle verenigingen een kans te geven, een standaard-opzet gemaakt voor de verenigingspresentatie. Inmiddels hebben diverse verenigingen al ingeschreven, maar zijn nog veel meer verenigingen welkom: schrijf dus alsnog in via een mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl

Interesse ?
Uiteraard zijn de Lieshoutenaren zelf óók van harte welkom als toehoorder. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 oktober a.s. in de kleine zaal van het Dorpshuis. Om 17:00 uur zal de Dorpsraad hun actuele thema’s naar voren brengen en, na een korte pauze, zullen daarna -vanaf ca. 18:00 uur- de verenigingen hun thema’s op tafel leggen. Naar verwachting zal de bijeenkomst rond 19:00 afgelopen zijn.

Heeft u ook interesse ? Kom dan als toehoorder naar het Dorpshuis.

Dorpsraad Lieshout blij met beheerders sporthal én visie gemeente

Dorpsraad Lieshout is niet alleen blij dat het ondernemers-echtpaar Huijbers het beheer van sporthal de Klumper op zich heeft genomen. Ze zijn ook blij met de visie van de gemeente Laarbeek die het sociale belang in ziet van deze sporthal en de bijbehorende kantine. Wethouder Slaets onderstreepte dat sociale belang nadrukkelijk bij de gezellige en snel-maar-goed georganiseerde “inauguratie” van de nieuwe beheerders.

Voor het blok
Door het plotselinge opzeggen van de vorige beheerder in het voorjaar 2022 werd de gemeente voor het blok gesteld om snel een oplossing te vinden voor het beheer van sporthal de Klumper. Diverse sportverenigingen hebben hier immers hun thuishonk en beschouwen de kantine als hun huiskamer. Niet alleen moest er dus een oplossing gevonden worden voor het onderhouden van de sporthal en kleedlokalen, maar moest er tevens iemand komen die “tussen de verenigingen” komt te staan. De exploitatie van de kantine van de sporthal is immers vooral sociaal en minder commercieel.

Snel overeenstemming
Toen het pas getrouwde paar Ruud en Annemarie Huijbers zich aandiende was het snel beklonken. Deze ras-Lieshoutenaren, mét enige horeca ervaring, kennen de verenigingen immers goed. Ruud Huijbers is zelf lid van Badminton Club Lieshout die op de woensdagavonden de sporthal vult. Ook de andere gebruikers als basketbalvereniging, judoclub en korfballers zijn geen onbekenden voor het duo.

Visie
Nadat het paar getekend had organiseerde de gemeente razendsnel een bijeenkomst om de nieuwe beheerders voor te stellen aan de verenigingen én de Dorpsraad. Wethouder Monica Slaets greep de bijeenkomst ook duidelijk aan om haar visie op de sporthal én de kantine te delen. Met uitspraken over het grote belang van een “derde helft” en het hebben van een “huiskamer voor de verenigingen” benadrukte ze het sociale belang. De Dorpsraad onderschrijft haar visie graag. (Sport)verenigingen dragen immers behoorlijk bij aan de sociale cohesie in het dorp en moeten daarom de beschikking kunnen hebben over de benodigde ruimtes: alleen dan kunnen de verenigingen floreren en de inwoners verder bij elkaar brengen. Dorpsraad Lieshout is dan ook erg blij met de nieuwe beheerders én de visie van de gemeente op het beheer van de Lieshoutse sporthal.