Dorpsraad Lieshout helpt LEVgroep bij zoektocht naar vrijwillige netwerkcoaches

Veel inwoners van Laarbeek hebben behoefte aan een uitbreiding van hun netwerk. Hierdoor kunnen ze beter aansluiten bij “dagelijkse zaken”, weten ze hulpdiensten beter te vinden, kunnen zij personen of vrijwilligersorganisaties beter vinden en kunnen ze beter functioneren. Kortom; door een beter netwerk kunnen de mensen hun “kwaliteit van leven” verhogen. Een beter netwerk vergroot voor veel mensen de leefbaarheid in het dorp Lieshout: om die reden wil Dorpsraad Lieshout LEVgroep graag helpen om netwerk coaches te vinden.

Netwerk opbouwen
Veel klanten van LEVgroep Laarbeek hebben een erg klein netwerk. Vaak weten ze hulpverleners niet te vinden, weten ze bepaalde bedrijven niet te vinden, weten ze overheidsinstanties niet te vinden of weten ze gewoon niet bij wie ze moeten zijn voor een bepaald probleem. LEVgroep wil deze klanten graag helpen door hen te koppelen aan een “netwerkcoach”. Zo’n netwerkcoach is een vrijwilliger die de weg wél kent in het Laarbeekse en samen met de klant een netwerk vóór de klant gaat opbouwen.

Iedereen kan het
“Netwerkcoach zijn” kan iedereen. LEVgroep biedt immers aan de vrijwilligers die zich hiervoor aanmelden een training/opleiding aan om de benodigde kneepjes aan te leren. Ook hebben zij hulpmiddelen, waaronder een “netwerkkaart”, die de coach helpen om de klant via gestructureerde stapjes op gang te krijgen. Het programma ligt er dus: nu de vrijwilligers nog !

Netwerkcoach worden ?
Dorpsraad Lieshout roept samen met LEVgroep Laarbeek dan ook inwoners van Lieshout op om zich aan te melden als “netwerkcoach” en zo medebewoners op gang te helpen met hun netwerk. Zo kan hen een toekomst in het dorp gegeven worden. Wilt u ook helpen en netwerkcoach worden ?  Neem dan contact op met Naomi van de Wetering via naomi.vandewetering@levgroep.nl of via 06-14871265. Ook kunt u een berichtje achterlaten in de postbus van de Dorpsraad Lieshout via info@dorpsraad-lieshout.nl dan zorgen zij dat uw aanmelding op de juiste plaats terecht komt.

 

Ook verbindende rol Dorpsraad Lieshout bij herplaatsing carillon

Dorpsraad Lieshout is er om “te verbinden”. Dorpsraad Lieshout is er om de inwoners van Lieshout te helpen en te begeleiden naar het juiste (overheids)loket. De herplaatsing van het Lieshoutse carillon is een mooi voorbeeld van de rol die de Dorpsraad graag wil spelen. Zelf hoeven zij daar geen mening over te hebben: betrokkenen en omwonenden moeten echter wél betrokken worden, zodat zij kennis kunnen nemen van de plannen en hun mening kunnen geven.

 Carillon
Het carillon van Lieshout werd in 1989 geschonken door de inwoners van Lieshout aan de gemeente Lieshout. Particulieren en bedrijven hadden geld bijeengebracht om dit instrument aan te schaffen. De firma Koninklijke Eijsbouts heeft daarop het carillon gegoten en een plaats gegeven op het toenmalige gemeentehuis. Omdat het gemeentehuis van eigenaar is veranderd moet nu een nieuwe locatie gezocht worden voor dit klokkenspel. Het zou immers zonde zijn als het carillon, dat sinds 2015 op de lijst van “immaterieel cultureel erfgoed” staat, verloren zou gaan.

Inloopavond
Vanwege de gewenste herplaatsing zijn samen met diverse partijen verschillende plaatsen in Lieshout bekeken. Ook de heemkundekring was hierbij betrokken. Bij de beoordeling van de mogelijke locaties is gekeken naar zichtbaarheid, beleving, technische mogelijkheden, geluid en dergelijke. Uiteindelijk is door de commissie één voorkeurslocatie benoemd die nu gedeeld zal worden met de direct betrokkenen. De gemeente organiseert dan ook, ondersteund door de Dorpsraad Lieshout en de Heemkundekring, een inloopavond om de omwonenden kennis te kunnen laten nemen van de plannen.

Zorgvuldige procedure
Tijdens de avond, waar alle omwonenden in een straal van 100 meter persoonlijk voor uitgenodigd worden zal informatie gedeeld en opgehaald worden over de locatiekeuze. Ook zal er beeldmateriaal zijn, een onderbouwing van de locatie (en van de afgevallen locaties) en zijn er mogelijkheden om ideeën aan te reiken. Dorpsraad Lieshout is blij met deze zorgvuldige gang van zaken waarbij de gemeente partijen betrekt bij haar keuzes en deze voorlegt bij de omwonenden en óók met hen in gesprek gaat. Op die wijze kunnen alle belangen nóg beter meegenomen worden en uiteindelijk een goed afgewogen keuze gemaakt worden voor de mooie nieuwe locatie van het carillon.

Dorpsraad Lieshout wil graag meer aandacht voor waardering vrijwilligers

Veel (maatschappelijke) organisaties worden gerund door vrijwilligers. Ook veel werk in bijv. de zorg wordt verricht door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het in leven houden van een dorp en het behouden van de leefbaarheid. Omdat vrijwilligers vaak in de schaduw en op de achtergrond opereren zijn ze vaak niet zichtbaar. Dorpsraad Lieshout zou graag wat meer aandacht voor waardering van “de vrijwilliger” willen hebben.

Maatschappelijk leven
Heel veel maatschappelijke organisaties drijven op de vrijwilligers. Ze zitten in het bestuur, ze geven training of les, ze ruimen de boel op of ze zetten zich in voor anderen. Op heel veel verschillende manieren maken vrijwilligers zich nuttig in de maatschappij. Sterker nog: het maatschappelijke leven, óók in een dorp als Lieshout, draait voornamelijk op vrijwilligers.

Op voetstuk
De meeste vrijwilligers doen hun werk in de luwte. Op de achtergrond zijn ze de smeerolie waar de (maatschappelijke) organisaties op draaien. En, ondanks dat ze zo belangrijk zijn komen ze nauwelijks op de voorgrond en worden ze niet openlijk gewaardeerd. Dorpsraad Lieshout zou daar graag verandering in willen brengen en de vrijwilligers vaker op een voetstuk plaatsen; het voetstuk dat ze verdienen.

Lintje
Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Binnen de gemeente Laarbeek bestaat naast het “vrijwilligerscompliment” ook de “vrijwilligerspenning”. Deze penning kan aangevraagd worden voor vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Ook is er, landelijk gezien, natuurlijk ook de Koninklijke onderscheiding in de vorm van “een lintje”. Ook dat is een mooie, waardevolle waardering voor een vrijwilliger.

Vaker aanvragen
Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze waarderingen vaker aangevraagd zouden worden. De mogelijkheden om de vrijwilliger te eren zijn er immers: er van gebruik maken zou meer aandacht moeten krijgen en opgepakt dienen te worden. Dorpsraad Lieshout vraagt dan ook graag de aandacht hiervoor. Vrijwilligers zijn immers érg belangrijk voor het dorp én de leefbaarheid en verdienen het héél erg om eens in het zonnetje gezet te worden.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt én subsidieert leefbaarheidsinitiatieven

Lieshout is een dorp waar veel ondernomen wordt. Lieshoutenaren zetten zich graag in voor een “beter Lieshout” en zijn vaak gericht bezig met het sociale leven en de leefomgeving. Dorpsraad Lieshout wil deze vrijwilligers graag ondersteunen: met raad én daad. Ook financieel kan de Dorpsraad daarbij ondersteunen: hiervoor hebben zij immers een subsidiepot ter beschikking die ze graag voor leefbaarheidsinitiatieven willen aanwenden.

Commissie leefbaarheid
Leefbaarheidsinitiatieven zijn er in alle maten en vormen. Afgelopen halfjaar heeft de commissie Leefbaarheid van de Dorpsraad Lieshout dan ook aanvragen vanuit allerlei hoeken gekregen. De commissie beoordeelt de aanvragen op basis van een aantal vooraf opgestelde criteria, die terug te vinden zijn op de site van de Dorpsraad (www.dorpsraad-lieshout.nl). Na beoordeling kennen zij al-of-niet een subsidie toe. Het afgelopen halfjaar hebben ze dat gedaan voor bijvoorbeeld de stichting Laarbeek Schoon en hen een (financieel) hart onder de riem gestoken door de toekenning van een geldbedrag. Ook het wandelpark bij het Fransiscushof heeft een toelage gekregen. Zij hadden deze nodig voor het maken van een overkapping, waardoor het wandelpark weer iets meer faciliteiten krijgt en bezoekers er droog samen kunnen komen.

Voorwaarden
Allerlei leefbaarheidsinitiatieven worden dus ondersteund. “Leefbaarheid” is immers een breed begrip. In de voorwaarden van de Dorpsraad Lieshout is te lezen dat de activiteit waar subsidie voor gevraagd wordt in het kader moet zijn van “leefbaarheid en/of sociale samenhang” en dat inwoners of organisaties er gebruik van kunnen maken. Verder is de ondersteuning altijd eenmalig en mag het geen terugkerend initiatief zijn. Het moet bedoeld zijn voor een bepaalde doelgroep en/of groep inwoners van Lieshout en moet breed gedragen worden. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn en mag het geen commercieel oogmerk hebben.

Oproep
Dorpsraad Lieshout roept dan ook alle organisaties op om ook komend halfjaar gebruik te maken van deze subsidiemogelijkheid.  De middelen zijn er immers: de gemeente Laarbeek voorziet de Dorpsraad jaarlijks van een te-verdelen bedrag dat ze graag willen inzetten in projecten en activiteiten die het verdienen.

Heeft u twijfel of uw evenement ondersteund zou kunnen worden ? Doe dan navraag bij de Dorpsraad via info@dorpraad-lieshout.nl of vul het aanvraagformulier in. Wellicht kan uw evenement immers zomaar extra ondersteund worden !

Infoscherm Dorpsraad Lieshout nu ook zichtbaar is sporthal “de Klumper”

Dorpsraad Lieshout heeft weer een “info scherm” op een mooie locatie toegevoegd. In de kantine van sporthal “de Klumper” zal voortaan allerlei informatie van maatschappelijke organisaties te zien zijn. Samen met de locaties Dorpshuis, snackbar De Kiosk en café de Koekoek vormen deze schermen een belangrijke, gratis, publicatiebron voor het Lieshoutse maatschappelijke verenigingsleven.

Verbindende rol
Al langere tijd geleden heeft Dorpsraad Lieshout geïnvesteerd in de techniek achter aantal LED schermen. Deze LED-schermen zijn op enkele drukbezochte plekken in het dorp opgehangen om hiermee de kans te bieden aan niet-commerciële maatschappelijke organisaties: zij kunnen hier hun activiteiten delen met de bevolking. Dorpsraad Lieshout wil zo de organisaties helpen en een podium bieden voor het bereiken van de dorpsbewoners: een typisch voorbeeld van de verbindende rol die de Dorpsraad graag wil verzorgen.

Nieuwe plaats
Met de plaatsing in de kantine van Sporthal “de Klumper” is er dus weer een nieuwe, vierde plaats gevonden voor één van deze info-schermen. En, omdat de kantine van de sporthal een drukbezochte locatie is, is de Dorpraad erg blij met de medewerking van beheerster, Marian Jeurissen. Met deze nieuwe locatie kan immers wéér een bredere doelgroep bereikt worden: met name het sportende gedeelte van de Lieshoutenaren.

Maatschappelijk doel
De infoschermen zijn nadrukkelijk bedoel voor maatschappelijke organisaties. Zij kunnen hun info gratis plaatsen. Op de info schermen is ook beperkt plaats voor enkele commerciële uitingen. Het overgrote deel van de uitingen is echter gereserveerd voor het Lieshoutse maatschappelijke leven.

Wilt u of uw vereniging ook graag iets delen met de Lieshoutse bevolking ? Kijk dan op https://www.dorpsraad-lieshout.nl/?page_id=60 voor de voorwaarden. Op dezelfde site kunt u de wijze van aanlevering vinden. Op die plaats is ook te vinden wat de voorwaarden (en kosten) zijn voor een commerciële uiting. Uiteraard kunnen vragen en/of verzoeken ook altijd gedeeld worden via info@doprsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout blij met heropstart “Repair Café Laarbeek”

Giel Reijnders en Harrie van den Berg kunnen er niet op wachten: de heropening van “hun” Repair Café. Samen met de acht andere vrijwilligers liggen ze al bijna anderhalf jaar stil. De corona-maatregelen hebben ze tot deze ongewenste break gedwongen. Gezien de ontwikkelingen hopen ze echter het “Repair Café Laarbeek” in het Lieshoutse Dorpshuis vanaf september weer op te kunnen starten.

Behoefte

Het is zeker niet zo dat de vrijwilligers van het Repair Café zich vervelen -de meeste hebben veel hobby’s- maar tóch zouden ze graag weer aan de slag gaan. De gezelligheid, de leuke contacten, de koffie en vooral het blij maken van klanten zouden ze graag weer op willen pakken. Dorpsraad Lieshout is blij met deze voorgenomen heropstart: Repair Café heeft immers een bewezen waarde in het sociale leven in Lieshout. De vele -ook vaste- bezoekers tonen aan dat hiermee in een behoefte voorzien wordt.

Specialismen

Ruim 7 jaar geleden, in 2013, is het “Repair Café Laarbeek” in Lieshout begonnen met zo’n 10 vrijwilligers. Nog steeds is het overgrote deel van de vrijwilligers onderdeel van het Repair Café en staan ze klaar om de meest uiteenlopende reparaties te verrichten. Henk van de Wouw, Henk Duiveman, Piet van der Graaff, Ben Swinkels, Ad Verbakel, Anton Rutten Dilia van der Aa, Hans Tilburgs, Giel Reijnders en Harrie van den Berg hebben allemaal hun eigen vakgebied en specialiteiten. Die vakgebieden lopen overigens nogal uiteen. Zo weet Harrie van den Berg alles van fietsten en Piet van der Graaff weet alles van elektro en is Dilia van der Aa gespecialiseerd in bewerken van stoffen. Voor elk probleem is er dus een kundige oplossing.

Sociale plaats

Een gesprek met Giel Reijnders en Harrie van den Berg is een rollercoaster langs allerlei anekdotes. Want naast repareren is het Café vooral een sociale plaats waar mensen graag samen komen. Voorbeelden van klanten die speciaal iets aanschaffen om het daar te kunnen laten repareren weten de heren voldoende. Het aanbod ter reparatie loopt overigens behoorlijk uiteen. Van fotolijstjes tot stoelen en van stofzuigers, mixers en koffiezetmachines tot poppen en kleding. Helaas kan niet alles gerepareerd worden, maar vaak slagen de monteurs er tóch in om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Zo was er een, door een vrouwelijke klant, aangeboden bandrecorder ter reparatie. Op de band stond een stemopname van haar overleden echtgenoot. Na het nodige herstelwerk was het weer mogelijk om zijn stem af te luisteren. Een emotioneel moment, waar de vrijwilligers van het Repair Café het eigenlijk allemaal voor doen: graag maken ze hun klanten gelukkig.

Dorpsraad volgt het Heuvelplan op de voet

Net als vele inwoners van Lieshout hebben we met veel interesse gekeken naar de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Complimenten voor de plannen die er liggen en wat er inde relatief korte tijd voor elkaar is gekomen. Zoals aangegeven volgt de Dorpsraad Lieshout het proces en zal zij een standpunt innemen als duidelijk is wat de inwoners van Lieshout van de plannen vinden. Daarom zijn we ook blij dat er inloopmomenten komen voor de inwoners van Lieshout.

Inloop momenten
Op maandag 14 en woensdag 16 juni zijn er inloopmomenten voor de inwoners van Lieshout bij het Brouwerij Café. Helaas is het gezien de Corona maatregelen niet mogelijk om grote bijeenkomsten te houden. In een gesprek met de gemeente hebben we vastgesteld dat het doel van deze bijeenkomsten voor de gemeente is om te achterhalen wat de inwoners wel en niet weten van de plannen maar ook de op- en aanmerkingen op de plannen inzichtelijk te krijgen. Deze opmerkingen worden dan afgewogen en bekeken of ze verwerkt kunnen worden in de zogenaamde kader stellingen die aan de commissie Ruimtelijk Ordening en later aan de raad worden voorgelegd. Overigens zijn de plannen ook in te zien op de site van de gemeente en is het goed om jezelf vooraf in te lezen.

Beschikbare ruimte
Op dit moment zijn de plaatsen voor de inloopmomenten beperkt. In het gesprek met de gemeente is de toezegging gedaan dat als er behoefte is dat er meer ruimte (ook in de avonden voor de mensen die overdag niet kunnen) gaat komen. Dus mocht je interesse hebben geef dan aan dat je wilt aanmelden.

Vervolg
De opmerkingen die gemaakt worden in de inloopmomenten zullen worden verzameld en besproken met zowel Stichting Plan Lieshout als Rialto. De Dorpsraad Lieshout heeft aangegeven ook bij deze gesprekken te willen aansluiten om zo te borgen dat de input van de gemeenschap goed wordt meegenomen. De gemeente heeft hierin een toezegging gedaan. Zoals aangegeven worden er dan een aantal kaderstellingen gemaakt die aan de commissie en de raad worden voorgelegd. Het zullen vier kaderstellingen zijn namelijk:

  1. Kaderstelling invulling noordflank Heuvel (betreft oude Rabobank met de gronden daarom heen)
  2. Kaderstelling invulling Heuvel (betreft het plein zelf)
  3. Kaderstelling parkeren
  4. Kaderstelling invulling Dorpsstraat 54 (huidige locatie supermarkt)

Er wordt dus nog geen plan voorgelegd aan de politiek maar de kaderstellingen zijn wel richting gevend voor de uitkomsten en geven input voor de verdere uitwerking.

Link naar de plannen:
https://www.laarbeek.nl/nieuws/de-heuvel-lieshout-in-gemeenteraadsvergadering

Link naar maken van een afspraak:
https://www.laarbeek.nl/nieuws/inloopdagen-op-afspraak-over-plannen-de-heuvel

Dorpsraad Lieshout wil klankbordgroep vergroten

Begin 2021 is de Dorpsraad Lieshout gestart met de opbouw van een klankbordgroep. Graag willen ze deze klankbordgroep zo veel mogelijk vergroten. Dorpsraad Lieshout wil immers graag voor de mening van Lieshout staan en daarvoor is contact met de achterban, liefst op zo breed mogelijke basis, noodzakelijk.

Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout wil graag voor de inwoners van Lieshout staan. Om die reden willen ze meer te weten komen over de gedachten en visie van die inwoners. Daarvoor hebben de leden van de Dorpsraad al veel contacten binnen ”het Lieshoutse”. Ook netwerken ze zo veel mogelijk en sluiten ze op veel aandachtsgebieden aan bij initiatieven. Soms zijn er echter vragen die de Dorpsraad specifiek voor wil leggen. Daar willen ze graag een klankbordgroep voor hebben.

Nieuwsbrief
De leden van de klankbordgroep krijgen niet alleen vragen. Zij ontvangen wekelijks de Nieuwbrief van de Dorpsraad Lieshout in hun mailbox. Op die wijze zijn ze steeds als eerste geïnformeerd. De Dorpsraad houdt zich immers op breed terrein bezig met de leefbaarheid van het dorp en wil de inwoners graag laten weten waar ze zoal mee bezig zijn en wat ze hebben bereikt.

Belangrijk
De ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout is zo’n zaak die ze bereikt hebben. Hiermee wordt inzicht ontwikkeld in de toekomstige woonwensen voor Lieshout. Vragen stellen aan de klankbordgroep over hun visie op dit item is dan ook een belangrijk instrument. Daarom is aan hen de bijbehorende enquête als eerste voorgelegd, zodat de visie-ontwikkelaars de juiste input krijgen. Kortom, een klankbordgroep is erg belangrijk voor de Dorpsraad.

Wordt lid
Wilt u ook lid worden van de klankbordgroep ? Dat kan heel eenvoudig door u aan te melden via de site van de Dorpsraad Lieshout: Klankbordgroep .
Daar zit een “aanmeldknop” waar u enkele gegevens in kunt vullen waarna u automatisch lid wordt van de klankbordgroep.

Help de Dorpsraad mee en meld u aan !

Dorpsraad Lieshout ondersteunt “collectieve collecte”

De “collectieve collecte” zal dit jaar in de Paasweek van 5 tot 10 april plaats gaan vinden. Na een jaar te hebben overgeslagen, vanwege de start van de corona-pandemie, is besloten dat de collectieve collecte dit jaar wél door gaat: goede doelen hebben uw ondersteuning immers hard nodig; vooral in dit soort tijden !

Bundeling
Eerder is er al ooit besloten om de collectes die door allerhande goede doelen gedaan werden te bundelen in één “collectieve collecte”. Hierdoor werden de huisdeuren minder plat gelopen en kon er gezamenlijk extra aandacht gegeven worden aan de collecte. Afgelopen jaar (2020) kon de collectieve collecte helaas niet door gaan: vanwege de net gestarte corona-pandemie bleek het onmogelijk om de huisdeuren af te gaan en waren er ook geen mogelijkheden om het digitaal te doen of anders te organiseren.

Oplossing1
Dit jaar zijn die mogelijkheden er gelukkig wel. De organiserende stichting heeft hier een oplossing voor gevonden. Alle adressen zullen een envelop ontvangen met daarin een lijst van goede doelen die meedoen met deze collectieve collecte. Die goede doelen zijn overigens allemaal vooraf gekeurd door het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving, zodat gewaarborgd is dat de giften op de juiste plaatsen terecht komen. Zo kunnen donateurs op de lijst zelf aangeven welk goed doel ze willen ondersteunen.

 Inleveren
Anders dan andere jaren zullen de enveloppen dit jaar niet opgehaald worden. Vanwege de contact-maatregelen en veiligheid kunnen de vrijwilligers dit jaar niet van deur-tot-deur gaan en wordt gevraagd om de donaties in te leveren op enkele centrale punten; in Lieshout is dat o.a. de DA Drogist van Mark Lommen. Dit jaar is er ook een mogelijkheid toegevoegd waarmee inwoners een donatie kunnen doen door middel van het scannen van een QR-code, zodat de gift meteen overgemaakt kan worden. Een handige toevoeging in deze lastige periode.

Dorpsraad ondersteunt
In het hele proces ondersteunt de Dorpsraad Lieshout bij de verwerking van de giften: de incasso’s die hieruit voorvloeien moeten immers geint en verwerkt worden. In die klus kan Dorpsraad Lieshout de collectieve collecte goed ondersteunen en een bijdrage geven waardoor de donaties bij de juiste goede doelen terecht komen.

Dorpsraad Lieshout volgt stappen in Heuvelplan

Inmiddels zijn er door de diverse partijen weer stappen gezet voor het “Heuvelplan”. Dorpsraad Lieshout volgt hier nauwgezet de situatie om zo een bijdrage te leveren aan een goede en faire procedure met een juiste hoeveelheid inspraak voor iedereen. Om die reden is weer voortgangsinformatie opgehaald bij de verschillende partijen.

Stappen
De gemeente Laarbeek heeft als stap in de realisatie van het plan het pand op adres Heuvel 7 aangekocht. Dit pand speelt een belangrijke rol in het plan. Rialto vastgoed heeft een voorlopige koopovereenkomst gesloten met de huidige eigenaar van de “oude” Rabobank. Naast de verwerving van de benodigde grondposities is men ook druk bezig om de uitstraling van het plan in de juiste “looks” te krijgen. Hiervoor zijn er zogenaamde “atelier-sessies” met o.a. de Heemkundekring en de Bond Heemschut zodat uitstraling en massa nader afgestemd kan worden. Doel is immers dat het plan gaat passen in de architectuur van de kern van Lieshout én dat alle kundige meningen hierin meegenomen zijn. Dorpsraad Lieshout is erg bij met deze sessies: op deze wijze worden immers de kundige meningen direct betrokken. Daarnaast is het natuurlijk ook begrijpelijk dat niet iedere mening ingepast kan worden: een aanvaardbaar compromis is dan ook een prima streven.

Parkeren bij de kerk
Dorpsraad Lieshout heeft óók contact opgenomen met de parochie over de mogelijke realisatie van parkeerplaatsen bij de kerk. De parochie heeft aangegeven hieraan mee te willen werken als dat voor de kern van Lieshout van belang is. Mocht dit worden gerealiseerd dan zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo wil met niet dat er hiervoor bomen worden gekapt, wil men dat er sprake is van “natuurlijke parkeerplaatsen” (dus geen asfalt) en dat er een opgang komt naast de huidige opgang, zodat de oude poort niet beschadigd wordt. De parkeerplekken zijn voor de kerk zelf niet noodzakelijk liet de parochie ons weten.

Laatste woord
Dat de gemeente inmiddels ook een overeenkomst met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij “Ruimte voor Ruimte” heeft gesloten is al langer bekend en uitgebreid gepubliceerd. Wat minder bekend is, is dat het geld wat hierdoor vrijkomt niet per sé voor het centrum-ontwikkelingsplan ingezet hoeft te gaan worden. Besteding aan dat Heuvelplan is één van de mogelijkheden: er zijn méér mogelijkheden: daarom zal de gemeenteraad hier uiteindelijk het laatste woord over hebben.
Dorpsraad Lieshout is blij met de zorgvuldige stappen die gezet worden in dit precaire proces: het gaat immers om “het hart van het dorp” en dus wordt er veel gevonden van de plannen. Het is dan ook goed dat hier goed naar elkaar geluisterd wordt en het plan, met mee-weging van alle meningen, vakkundig in elkaar gezet wordt.