Dorpsraad bang voor snellere vergrijzing van Lieshout

Dorpsraad Lieshout pleit voor een véél eerlijkere verdeling van de bouwplannen voor de kernen binnen Laarbeek. Graag willen zij tegemoet komen aan de woonbehoeftes in het dorp en willen ze actie om snellere vergrijzing te voorkomen. Alleen dán kan de leefbaarheid in het dorp immers -ook op lange termijn- gegarandeerd worden. Dorpsraad Lieshout maakt zich daar, gezien de nieuwste woonvisie van de gemeente Laarbeek, érnstig zorgen om.

 

Nieuwe woonvisie

Op 12 oktober gaat de gemeenteraad de nieuwe woonvisie voor Laarbeek vaststellen. Deze nieuwe woonvisie komt in de plaats van de bestaande woonvisie, die binnenkort af loopt. In die nieuwe woonvisie wordt de kern Lieshout behoorlijk tekort gedaan, vindt de Dorpsraad. Zij vinden dat er geen eerlijke verdeling is over de kernen en zou dit graag anders zien. Mede omdat er vooral naar inbreidingslocaties is gekeken komt het dorp er bekaaid af, terwijl er aan de randen van het dorp goede mogelijkheden zijn. Overigens veroorzaakt inbreiding een verdere -ongewenste- verdichting van de bebouwing, waardoor het karakter van het dorp enigszins aangetast wordt. Om die reden zou ze graag vooral naar uitbreidingslocaties aan de randen van het dorp willen kijken.

 

Politiek beslist

Omdat de politiek beslist heeft de Dorpsraad deze mening (schriftelijk) gedeeld met alle fracties in de gemeenteraad én met het college van Burgemeester en Wethouders. In die aanbeveling wordt ook aangegeven dat Lieshout vooral behoefte heeft aan starters- én seniorenwoningen en wordt dus als advies gegeven om eens naar de randen van het dorp te kijken: daar ziet de Dorpsraad nog voldoende mogelijkheden tot uitbreiding. Het dogmatisch vasthouden aan de omgevingsvisie waarbij de vier kernen absoluut los van elkaar moeten liggen hoeft daar zelfs niet mee getreden te worden. Er zijn immers voldoende kansen aan de rand van het dorp, zonder dat de kernen in elkaar over gaan lopen en de bufferzone dus overeind blijft.

 

Méér inwoners gewenst !

Nogmaals: de Dorpsraad is erg bang voor een verdere en snellere vergrijzing van het dorp door aanname van de voorliggende woonvisie. De volgende stappen bij een afnemend inwonertal zijn afnemende voorzieningen en uiteindelijk doodbloeden van de kern. Door meer inwoners in het dorp te krijgen kunnen voorzieningen gehandhaafd blijven (of zelfs uitgebreid worden) en kan het dorp opbloeien: dat lukt alleen als er ook écht geïnvesteerd wordt in de woningbouw in het dorp. Dorpsraad Lieshout hoopt dan ook dat de raadsleden de visie ondersteunen door de voorliggende woonvisie zodanig aan te passen dat er een eerlijkere verdeling tussen de kernen komt.

Dorpsraad bezorgd over tempo Lieshoutse centrumontwikkelingen

Nu de eigenaar van het Franciscushof af ziet van de ontwikkeling van appartementen in dat gebouw is er een nieuwe impasse ontstaan. Wat gaat er dán met dit gebouw gebeuren ? Hoe kan dit gebouw alsnog geschikt gemaakt worden voor bewoning ? Wanneer gaat er nu wél iets gebeuren ?  Allemaal vragen die de Dorpsraad Lieshout zich af vraagt en dus “meer dan bezorgd” is over dit belangrijke gebouw in de kom van het dorp.

Onderzoek na onderzoek

Al jaren wordt er gestudeerd op de (her)ontwikkeling van het Franciscushof. De appartementen in het gebouw blijken -na onderzoek- ongeschikt voor bewoning en zouden vergroot en/of opgeknapt moeten worden. De eigenaar van het gebouw -Zorgboog- heeft dan ook al diverse onderzoeken laten doen naar een mogelijke herontwikkeling, maar ziet deze steeds weer stranden. Uiteindelijk is er nu geen voortgang en lijkt het er niet op dat het gebouw op korte of middellange termijn her-ontwikkeld zal worden..

Belangrijk centrum-gebouw

Het Franciscushof is niet het enige belangrijke gebouw in de kern van Lieshout. Samen met de naastgelegen kerk en de daar-weer-naast-gelegen Heuvel vormt het ‘t centrum van Lieshout. Voor die Heuvel zijn de plannen inmiddels redelijk concreet en volgt op 21 december a.s. een definitief raadsbesluit. Zeker nu de mogelijke relocatie van de Jumbo-supermarkt hier los van gekoppeld is -deze komt immers zeker niet op de Heuvel- kan na het raadsbesluit écht begonnen worden. Daarnaast ligt de kerk. Voor dat karakteristieke element is inmiddels een visie ontwikkeld waarin de (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht zijn (de zgn. “Kerkenvisie” die voor alle Laarbeekse kerken is gemaakt). De vervolgstappen zijn nu als volgt omschreven: “na instemming met de Kerkenvisie door de raad gaat het parochiebestuur intern beraden hoe zij het onderzoek naar een eigen kleine gebedsruimte per kern het beste kan insteken”. Verder wordt aangegeven dat “de vervolgstap is het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek en concretiseren van de toekomstmogelijkheden. Daarna kan bekeken worden waar eventuele (gedeeltelijke) herbestemming op korte of middellange termijn aan de orde is”.

Concrete stappen gewenst

Van het plan “Centrumontwikkeling” (= Heuvel) is dus bekend dat er in december 2023 een raadsbesluit genomen wordt. Hoe het met Franciscushof en de kerk verder gaat is niet echt concreet. Dorpsraad Lieshout ziet dat het trage tempo van deze ontwikkelingen van grote invloed zijn op de leefbaarheid, ontwikkeling en uitstraling van het dorp Lieshout. Om de inwoners van Lieshout en mogelijke ontwikkelaars tegemoet te komen zien zij graag dat de gemeente de multi-ontwikkeling van de kern Lieshout als zeer urgent agendapunt oppakt en toewerkt naar een snelle besluitvorming en realisatie. Dorpsraad Lieshout wil ook de (her)ontwikkelaars van Franciscushof  én van de kerk oproepen om concrete stappen te zetten.

Dorpsraad Lieshout blij met splitsing centrumplan

“Als je iets wil bereiken moet je er aan beginnen”. Met dit “Om-denk-motto” is enthousiast gereageerd binnen de Dorpsraad op het uiteen halen van de (overigens wél 100% samenhangende plannen) voor Lieshout. Door het splitsen kan er immers éindelijk begonnen worden met de herontwikkeling van de Heuvel. Een plan dat nu al (te) lange tijd opgehouden wordt door allerlei samenhangende plannen, die óók belangrijk zijn, maar geen verdere vertraging meer zouden moeten veroorzaken.

Splitsen

Al jaren wil Lieshout, de gemeente Laarbeek, de Dorpsraad, Plan Lieshout én natuurlijk de inwoners van Lieshout een “oplossing voor het centrum”. De al-jaren-leegstaande Rabobank en naastliggende “grindbak” zouden immers op een andere wijze ingevuld kunnen en moeten worden. Met dat streven is iedereen het roerend eens. Hóe de invulling plaats moet vinden veroorzaakt echter nogal wat verschillen van inzicht, waardoor inmiddels niet alleen meer gesproken wordt over een centrumplan, maar ook over invulling van het kerkplein, de parkeerruimte achter “Morees” en natuurlijk de verplaatsing van de supermarkt. Omdat er -via verschillende besluiten- inmiddels gekozen is om de supermarkt zeker niet meer in te plannen op de Heuvel, kunnen de plannen nu prima gesplitst worden.

En nu: beginnen !

Voordeel van die splitsing is dat er eindelijk aan de gang gegaan kan worden met het uitwerken van het plan voor die “noordflank” van de Heuvel. Dit deel van het totaalplan kan immers volledig “op zichzelf” ontwikkeld én gerealiseerd worden. Het is onafhankelijk van de verplaatsing van de supermarkt en hoeft dus ook niet opgehouden te worden door die andere deelplannen. Omdat er nu weer een nieuwe optie bijgekomen is voor het verplaatsen van de Jumbo-supermarkt (Dorpsstraat 1 en 3 zou een mogelijkheid bieden) zou het nader onderzoeken van deze mogelijkheid immers weer vertraging van de andere deelplannen kunnen opleveren. De gemeente Laarbeek heeft dan ook in een update laten weten de dat de deelplannen voortaan los van elkaar aan de raad voorgelegd zullen worden. En, omdat er al een besluit genomen is over de Heuvel kan nu écht gestart worden met het uitwerken van de plannen. Eindelijk kan er nu écht begonnen worden: alleen dan kunnen we immers het doel bereiken: een mooi gerevitaliseerde noordkant van de Heuvel.

Dorpsraad Lieshout attendeert op presentatie centrumplannen

De ontwikkelingen voor “het centrum van Lieshout” houden de gemoederen in het dorp al lange tijd bezig. Om die reden is Dorpsraad Lieshout blij met de gemeente-initiatieven om zoveel mogelijk de plannen te delen. Dorpsraad Lieshout wil dan ook graag alle (betrokken) burgers attenderen op de komende inloopmomenten in het Dorpshuis in Lieshout. Daar zullen de plannen getoond worden, kunnen vragen gesteld worden en kan geventileerd worden hoe over de plannen wordt gedacht.

Plannen tonen
“Het meenemen van de burgers bij de ontwikkeling van het centrum van Lieshout” wordt door de gemeente vorm gegeven door de organisatie van een inloopmoment. Op vrijdag 12  en maandag 15 mei houdt de gemeente inloop-momenten in het Dorpshuis in Lieshout om de verder uitgewerkte plannen te presenteren. Het ontwerp is vanaf 11 mei ook te zien via www.laarbeek.nl/lieshout en de gemeente zal op bovengenoemde momenten aanwezig zijn in het Dorpshuis om de plannen te presenteren, vragen te beantwoorden en te horen hoe er over de plannen gedacht wordt,

Lange aanloop
Het opzetten van plannen voor het Lieshoutse centrum gaan inmiddels alweer enige jaren terug. Nadat het -prominent aanwezige- Rabobank kantoor leeg is komen staan en het naastgelegen pand is vervangen door een grindparkeerplaats is geoordeeld dat dit deel van de Heuvel grondig vernieuwd zou moeten worden. Omdat er jarenlang geen enkel (burger)initiatief van de grond is gekomen heeft de gemeente Laarbeek zelf de regie in handen genomen en een projectontwikkelaar ingeschakeld. Deze projectontwikkelaar kwam met een voorstel om de Jumbo-supermarkt te verplaatsen naar de Heuvel. Omdat vele Lieshoutenaren dat niet meteen zagen zitten is alsnog een burgerinitiatief opgericht (“Plan Lieshout”) om een alternatief plan te ontwikkelen. “Plan Lieshout” heeft daarop de tijd én de middelen gekregen van de gemeente en heeft een alternatief plan ontwikkeld. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een compromis gekozen tussen de verschillende plannen, onder andere mét een verplaatste supermarkt, maar weer níet naar de Heuvel.

Maak gebruik !
Omdat de plannen steeds concreter worden wil de gemeente de huidige status graag delen. Dat doen ze in het Dorpshuis in Lieshout op de volgende dagen:

Vrijdag 12 mei 2023 tussen 10:00 uur en 14:00 uur.
Maandag 15 mei 2023 tussen 17:00 en 20:30 uur.

Dorpsraad Lieshout wil graag aandacht voor deze plannen: nu is immers het moment om nog invloed uit te oefenen én zijn er mogelijkheden om de mening te laten horen. Om die reden roept ze dan ook iedereen op daarvan gebruik te maken.

Dorpsraad Lieshout tevreden met verlenging voetpad

Wat later dan beloofd en wat later dan gepland, maar nu is toch eindelijk het voetpad langs de Vogelenzang verlengd tot aan het beukenbos. Dorpsraad Lieshout is blij dat deze verlenging er na duidelijke signalen van omwonenden inclusief een heuse enquête alsnog is gekomen waardoor de nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord nu écht beter aansluit bij het dorp.

 Nieuwe wijk

Met de uitbreiding in noordelijke richting heeft west-Lieshout er een mooie nieuwe wijk bij gekregen. De wijk Nieuwenhof-Noord is daar gerealiseerd, nét buiten de oorspronkelijke dorpsgrenzen. Om die reden is een nieuwe aansluiting gemaakt aan de (bestaande) Vogelenzang om zo verbinding met de oorspronkelijke bebouwde kom te maken. Het verbindingsstuk van die Vogelenzang was niet echt meegenomen bij de herinrichting van die toegangsweg. Hierdoor is er een versmalling ontstaan en stopte het voetpad bij het einde van de nieuwbouwwijk.

Gezamenlijke oplossing

Uit de nieuwe wijk én uit de omgeving kwamen daarop signalen bij de Dorpsraad dat de bewoners de situatie als “gevaarlijk” ervaren. Dorpsraad Lieshout heeft hierop een enquête uitgezet bij direct omwonenden en andere betrokkenen. De uitslag van deze enquête onderstreepte het gevoel van “gevaarlijk”: met name voor voetgangers, die over een afstand van zo’n 50 meter over de rijweg moeten lopen. De uitkomsten zijn -door de Dorpsraad- gedeeld met de gemeente en na goed overleg is ingestemd met de verlenging van het voetpad, tot in het beukenbos.

Ook kleine verbeteringen zijn belangrijk

Inmiddels is dit voetpad gerealiseerd. Na eerdere toezeggingen dat dit voor Kerstmis plaats zou vinden is het begin april alsnog gerealiseerd. Het oponthoud blijkt oorzaak te vinden in een volle werkkalender én slecht weer om dit soort buitenwerken te doen. Belangrijker echter is dat het voetpad er nu ligt, Aanvullend heet de gemeente ook nog -inmiddels- drie lantaarnpalen aan de noordzijde van de Vogelenzang bijgeplaatst: ook dit draagt bij aan meer veiligheid. Dorpsraad Lieshout is tevreden dat zij een verbindende rol heeft kunnen spelen bij deze herziening van de plannen en dus heeft kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van de leefbaarheid in het dorp. Óók dit soort “kleine” verbeteringen in de omgeving dragen immers bij aan een verbetering van het woongenot.

Dorpsraad Lieshout verwelkomt nieuwe dorpsondersteuner

Miranda Goedemans is de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. Miranda volgt Bart Heldens op die een “stapje hogerop” is gegaan en inmiddels een managementfunctie bekleed binnen de LEV-groep. Tijdens de meest recente vergadering van de Dorpsraad is Miranda voor het eerst aangeschoven: door haar direct aan te sluiten wil de Dorpsraad een brug slaan tussen de inwoners en de dorpsondersteuner.

Vertrek Bart heldens
Voorganger Bart Heldens sloot tijdens zijn “vorige leven” als dorpsondersteuner steeds aan bij de vergaderingen van Dorpsraad Lieshout. Op die wijze was hij steeds direct aangesloten bij de bezigheden van de Dorpsraad en kon de Dorpsraad hem meteen aansluiten bij (sociale) zaken die er in het dorp spelen. Van beide zijden uit werd deze aansluiting zeer gewaardeerd. Bart was naast dorpsondersteuner ook nog eens jeugdwerker voor heel Laarbeek. Hierdoor was er ook meteen aandacht voor het gebied “jeugd” en kon Bart de Dorpsraad aansluiten bij de ontwikkelingen op dit terrein. Eind 2022 heeft Bart echter een stapje hogerop gezet en was er even geen dorpsondersteuner.

Miranda Goedemans
Inmiddels is Miranda Goedemans aangetreden als nieuwe dorpsondersteuner en is zij ook meteen aangesloten bij de zeswekelijkse vergaderingen. De Dorpsraad is blij dat de vacature voor dorpsondersteuner op deze korte termijn alweer vervuld is en kijkt uit naar een prettige samenwerking met Miranda. Miranda is overigens, naast dorpsondersteuner van Lieshout, ook de coördinator voor het ouderenwerk in Laarbeek en bezet het steunpunt voor Mantelzorg. Anders dan haar voorganger zit Miranda dus meer in de “ouderenzorg” dan in de “jongerenzorg”.

 Samenwerken
Tijdens de eerste vergadering, die toevallig samenviel met het gemeentelijke bezoek van wethouder Monica Slaets en beleidsmedewerkster Merel van Veen hebben Miranda en de Dorpsraad Lieshout nader kennis met elkaar gemaakt. Samen hebben zij ook meteen de intentie uitgesproken om gestructureerd en opbouwend samen te gaan werken om samen de leefbaarheid van het dorp Lieshout (als onderdeel de gemeente Laarbeek) te verbeteren.

Dorpsraad Lieshout blij met gemeentelijke aandacht

Door middel van het bijwonen van een vergadering van de Dorpsraad Lieshout heeft de gemeente Laarbeek haar interesse getoond in het werk van deze Dorpsraad. Naast beleidsadviseur Merel van Veen schoof ook wethouder Monika Slaets persoonlijk aan om te zien hoe de Dorpsraad functioneert. Door dit directe contact konden ook meteen wat concrete afspraken worden gemaakt over actuele zaken.

Samen aan tafel

Tijdens de reguliere zes-wekelijkse vergadering van de Dorpsraad Lieshout schoof naast wethouder Slaets en beleidsadviseur Merel van Veen ook de nieuwe dorpsondersteuner Miranda Goedemans voor het eerst aan. Hierdoor was er ook op sociaal vlak een direct aanspreekpunt aanwezig. Dorpsraad Lieshout was blij met al deze extra aandacht. Voor het werk wat de Dorpsraad doet is het immers makkelijk als er een goede relatie met de beleidsmakers is en er directe ingangen zijn. Dit verkleind nadrukkelijk de afstand van de politiek ten opzichte van de burgers en draagt dus bij aan een beter functioneren.

Afstemmen actualiteiten

Vanwege de mogelijkheden werd in de vergadering dan ook volop gebruik gemaakt van deze “directe ingang”. Door alle actuele aandachtsgebieden en de lopende actualiteiten te delen kon de status (en dus ook de problematiek) rechtstreeks worden gedeeld. Wethouder Slaets zegde ook al direct toe enkele zaken (snel) binnen de gemeente af te stemmen. Zo kwam het achterblijven van de verlenging van het voetpad aan de Vogelenzang aan de orde, inclusief het niet branden van de maanden geleden geplaatste twee extra lantaarnpalen. Ook werden op verkeersgebied enkele actualiteiten besproken, waardoor aan de wethouder een duidelijke mondelinge toelichting gegeven kon worden.

Wederzijds delen

Van de andere kant kon de wethouder de gemeentelijke inzichten ook delen, bijvoorbeeld m.b.t. het aandachtgebied “wonen”. Hier spelen immers dorps-overschrijdende aspecten als “het behouden van de eigen identiteit van de 4 Laarbeekse kernen” een rol, waardoor deze niet aan elkaar gebouwd kunnen worden. En, omdat “inbreiding” steeds maar weinig plaats biedt, moet nogal eens méér woningaanbod op minder ruimte geplaatst worden. Ook de stikstof-problematiek is een issue wat voor gemeente remmend werkt. Deze problematiek komt ook naar voren bij het uitblijven van een oplossing voor de verkeerssituatie op de kruising tussen Deense hoek en Hoofakker/N615.

Constructief

Het wederzijds uitwisselen van kennis en visie over lopende zaken was dan ook een mooi tastbaar resultaat van de bijenkomst. Zowel Dorpsraad Lieshout als de gemeentelijke vertegenwoordiging sloten de bijeenkomst dan ook af met een dankwoord naar elkaar voor de constructieve houding en getoonde wil om op een goede manier met elkaar samen te werken.

Dorpsraad Lieshout volgt “Centrumplan” aandachtig

Met veel aandacht volgt de Dorpsraad Lieshout de ontwikkelingen met betrekking tot het “Centrumplan” voor Lieshout. Dit plan omvat immers veel aspecten die rechtstreeks betrekking hebben op de leefbaarheid in het dorp en raakt naast de herontwikkeling van de Heuvel ook de verplaatsing van de supermarkt en de her-invulling van de ruimte die dan vrij komt.

Belangrijke ontwikkeling

Het “Centrumplan” is voor Lieshout érg belangrijke ontwikkeling. Het raakt diverse permanente aandachtsgebieden van de Dorpsraad Lieshout. “Wonen” wordt zelfs op verschillende plaatsen geraakt: zowel de ontwikkeling van woningen op de Heuvel als de herontwikkeling (met woningen) van de vrijkomende ruimte aan de Dorpsstraat, op het moment dat de supermarkt verplaatst. Dorpsraad Lieshout vindt het belangrijk dat de woningen die hier komen aansluiten bij de behoefte die er in het dorp is.

Voorzieningen belangrijk

Ook “Voorzieningen” is zo’n vast aandachtsgebied van de Dorpsraad dat geraakt wordt. Om de leefbaarheid in het dorp te behouden (en waar mogelijk te verbeteren) is het van belang dat de -te verplaatsen- supermarkt blijft voldoen aan de behoefte in het dorp. Ook andere winkel- en horecavoorzieningen spelen een rol in de plannen. Ook deze zijn van groot belang om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Als derde aandachtgebied speelt “verkeer” en vooral de verkeersveiligheid een rol. Met een verplaatste supermarkt zullen de verkeersstromen in het dorp immers wezenlijk anders worden.

Plannen delen

Inmiddels zijn er al diverse bijeenkomsten geweest waarbij ontwikkelaar, gemeente, belangengroepen en dorpsbewoners hun visie hebben kunnen delen. Dorpsraad Lieshout volgt nauwgezet dat de procedures die bij dit project horen zorgvuldig worden en gelopen en is blij dat diverse “input” ook wérkelijk in de plannen verwerkt worden. Mooi is dan ook om te zien dat burgerinitiatief Plan Lieshout de mogelijkheid heeft gekregen (en benut) om een grote bijdrage te leveren aan het vormgeven van de plannen voor de Heuvel.

 

Belangrijke bijeenkomsten

Dorpsraad Lieshout vindt de bijeenkomsten (op diverse niveaus en met diverse betrokkenen) bij deze ontwikkeling van groot belang. Zo groot zelfs dat ze hun eigen vergaderschema hebben aangepast om zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten. Nú is er immers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de plannen: Dorpsraad Lieshout ziet graag dat de burgers gebruik maken van deze mogelijkheden waardoor het uiteindelijke resultaat maximaal aansluit bij de behoeften.

Dorpsraad Lieshout versterkt zichzelf behoorlijk

Dorpsraad Lieshout is er in geslaagd om zowel de werkgroepen als het bestuur van de Dorpsraad te versterken. De Dorpsraad wilde zich graag versterken om voldoende menskracht te hebben om alle aandachtgebieden ook werkelijk voldoende aandacht te kunnen geven. Door de komst van Angelique Sterken in het bestuur heeft het aandachtsgebied “wonen” weer de benodigde aandacht en door de toetreding van Joke Kemps en Inge de laat zijn de werkgroepen ook verder versterkt.

Versterking bestuur

De Lieshoutse Dorpsraad heeft een aantal aandachtsgebieden waar ze zich permanent op wil richten. Voor die permanente aandachtsgebieden maakt de Dorpsraad jaarlijks een actieplan om de aanpak en aandachtpunten te benoemen, zodat de leden zich beter kunnen focussen. Naast deze permanente aandachtgebieden gaat de aandacht overigens óók uit naar actualiteiten en “eenmalige zaken”. Vanwege het vertrek van Claudia Jongerius was er al enige tijd een stoel in het bestuur onbezet. Deze stoel is inmiddels bezet door Angelique Sterken. Angelique zal als lid van de Dorpsraad het aandachtgebied “wonen” oppakken. Voorheen was dit in beeld bij Claudia Jongerius. In de tussentijd -na het terugtreden van Claudia- is het overigens door Frank van Elderen waargenomen. In die tussentijd heeft Frank ook niet bepaald stilgezeten op dit aandachtgebied. In die interim-periode heeft hij een o.a. werkgroep “Wonen” van de grond getrokken die ook al aan de slag is.

Versterking werkgroepen

Naast de werkgroep “Wonen” kent de Dorpsraad ook een werkgroep “Verkeer en verkeersveiligheid”. Kartrekkers van deze werkgroep zijn de bestuursleden Kees Heldens en Huub de Wit. Zij zijn blij dat Joke Kemps deze verkeerswerkgroep zal gaan versterken. Een belangrijke versterking om zo de vele voorkomende issues op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid voldoende aandacht te kunnen geven. Ook tijdens de onlangs gehouden inwonersavond bleek dat vooral “verkeersveiligheid” een belangrijk aandachtsgebied is: met deze versterking kan hier meteen meer aandacht aan gegeven worden. Een andere belangrijke versterking is de toetreding van Inge de Laat aan de werkgroep “Zorg en Welzijn”. Deze werkgroep staat onder leiding van bestuurslid Robert van Aspert en kon ook duidelijk wat versterking gebruiken. Robert zit immers ook nog eens in de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Laarbeek en de inwoners van Lieshout hebben -ook tijdens de inwonersavond- voldoende issues naar voren gebracht die door de werkgroep gevolgd kunnen worden.

Succesvolle inwonersavond Dorpsraad Lieshout

Tijdens een goed bezochte avond heeft de Dorpsraad Lieshout haar plannen voor het komende jaar met de inwoners van Lieshout gedeeld én hebben de inwoners hun aanvullingen gegeven. Bij deze uitwisseling bleken er veel gedeelde aandachtsgebieden te zijn en heeft de Dorpsraad weer aanvullende munitie gekregen om de inwoners nóg beter te kunnen vertegenwoordigen.

Goede opkomst

Het was even afwachten hoeveel geïnteresseerden de eerste inwonersavond ná corona zou trekken. De Dorpsraad had daarom de “kleine zaal” in het Dorpshuis afgehuurd. Uiteindelijk bleek deze maar nét groot genoeg om de goede opkomst te herbergen: het was “goed bezet”. De presentatie begon met een aftrap door voorzitter Frank van Elderen. Hij gaf een toelichting hoe de Dorpsraad aan haar belangrijkste aandachtsgebieden is gekomen. Ook stelde hij de verschillende werkgroepen voor die door de Dorpsraad op een of andere ondersteund worden, voordat hij per aandachtsgebied de plannen voor 2023 ging delen. Deze werden alom gewaardeerd en volop aangevuld door de aandachtige aanwezigen.

Volop uitwisseling

Primair vond men -bij het domein “wonen”- dat Lieshout minder achterop gezet zou moeten worden bij de gemeente Laarbeek. Als voorbeeld werd de lange ontwikkeltijd voor het plan Baverdestraat naar voren gebracht, terwijl andere Laarbeekse dorpen veel sneller lijken ontwikkelen. Ook de -door de gemeenteraad gekozen- plaats voor de te verplaatsen Jumbo leidde tot duidelijke, uitgesproken meningen. De aanwezigen vonden ook dat er meer aandacht moet komen voor de jeugd, het openbare groenonderhoud en de vuiloverlast rondom de supermarkt. Ook werden er diverse suggesties gedaan voor potentiële locaties waar woon-ontwikkeling plaats zou kunnen vinden.

Diverse domeinen

In het domein “verkeer” kwam het sluipverkeer als nadrukkelijk storend element naar voren: iets waar de werkgroep Verkeer al volop aandacht voor heeft. Ook de andere plannen van deze verkeerswerkgroep bleken goed aan te sluiten bij de suggesties van de inwoners. Het verkeer en vooral de verkeersveiligheid heeft volgens zowel Dorpsraad als inwoners nadrukkelijk de aandacht nodig. Het aandachtsgebied “Zorg en welzijn“ -waar ook gemeenschapskracht in valt- werd toegelicht door Robert van Aspert. Hij verzocht de inwoners nadrukkelijk om hun zorgvragen met hem te delen, die kwamen dan ook volop naar voren.

Op één lijn

Ook tijdens de vragenronde kwamen nog goede suggesties naar voren die door de ijverige secretaris Cees Dingemans genoteerd werden waardoor de uitwisseling zeer waardevol bleek te zijn. Door deze input kan de Dorpsraad immers nóg beter werken aan de prioriteiten die de inwoners belangrijk vinden. Uiteindelijk werden dan ook wederzijdse complimenten uitgedeeld voor de openheid tijdens de bijeenkomst en het feit dat de Dorpsraad en de inwoners blijken goed op één lijn blijken te zitten.