Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding klankbordgroep

Dorpsraad Lieshout heeft sinds begin dit jaar een klankbordgroep. De leden van deze klankbordgroep worden (wekelijks) op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Dorpsraad. Zij zitten dus voorop en krijgen de wekelijkse nieuwsbrief van de Dorpsraad als eerste in hun mailbox. Leden van de klankbordgroep kunnen daarnaast ook suggesties aanreiken voor actuele onderwerpen: zo zijn er onlangs nog suggesties voor het huiskamerproject aangereikt.

 Wekelijkse nieuwsbrief
Dorpsraad Lieshout heeft nogal wat aandachtsgebieden. Zo zijn er vaste aandachtsgebieden als wonen, zorg en welzijn, verkeer en verkeersveiligheid, (winkel)voorzieningen en zijn er ook tijdelijke aandachtsgebieden voor actuele (leefbaarheids)initiatieven: op dit moment is het plan voor de  Heuvel zo’n tijdelijk aandachtsgebied.  Graag wil de Dorpsraad ook steeds delen welke actualiteiten er zijn in deze aandachtsgebieden. Voor dat doel geven zij wekelijks een nieuwsbrief uit. Leden van de klankbordgroep ontvangen deze nieuws brief steeds persoonlijk, en als eerste. Zo zijn zij als eerste geïnformeerd over de actualiteiten waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.

Klankbordgroep
Naast het delen van informatie wil Dorpsraad Lieshout ook graag een  opinie-panel achter de hand hebben die iets vinden van Lieshout. Op die wijze kan de Dorpsraad actuele vragen voorleggen en suggesties uit de achterban opvragen. Ook kunnen de leden van de klankbordgroep ongevraagd suggesties geven aan de Dorpsraad. Hierdoor kan de Dorpsraad zich op de juiste thema’s en juiste actualiteiten richten.

Lid worden ?
Wilt u ook lid worden van deze klankbordgroep ? Lid worden is immers heel eenvoudig. De Dorpsraad vindt privacy heel belangrijk, dus is deelnemen heel makkelijk: Dorpsraad Lieshout wil enkel uw naam en e-mailadres weten, zodat zij u kan bereiken en de wekelijkse nieuwsbrief kan delen. De klankbordgroep zal af en toe één of enkele vragen voorgelegd krijgen: dus veel werk zal dit niet met zich meebrengen, maar een antwoord of een mening geven is wél van groot belang. Als lid van de klankbordgroep ontvangt u in ieder geval wekelijks de nieuwsbrief van Dorpsraad Lieshout,.

Wil jij ook aangesloten op de zaken waar Dorpsraad Lieshout mee bezig is ? Meld u dan aan via Klankbordgroep en wordt zo lid van de klankbordgroep Lieshout.

Volop activiteit bij Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout is op heel veel gebieden actief. De aandachtsgebieden variëren van “wonen” tot “verkeer en verkeersveiligheid” en van “zorg en welzijn” tot “(winkel)voorzieningen”. Door op al deze aandachtsgebieden permanent actief te zijn kan Dorpsraad Lieshout bijdragen aan het uiteindelijke doel van de stichting; “het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang van de kern Lieshout (in de gemeente Laarbeek)”.

Overal actief
Dorpsraad Lieshout is dus op vele gebieden actief. Zo verzorgen zij de financiën en administratie voor de werkgroep “revitalisering Speelpark Nieuwenhof” en ondersteunen ze het Lieshoutse “Repaircafé”. Ook de “samenwerkende collecte” wordt ondersteund en hebben ze zitting in het huiskamerproject dat op dit moment ontwikkeld wordt in het Dorpshuis. Onlangs nog hebben ze de stichting AED Alert geholpen met de ondersteuning bij het vervangen van een afgeschreven AED-apparaat.

Commissies
Daarnaast zitten de individuele leden van de Dorpsraad ook in diverse werkgroepen en commissies: voorzitter Frank van Elderen heeft juist zitting genomen in de onafhankelijke klankbordgroep voor de herontwikkeling van de Heuvel. Robert van Aspert zit in de initiatiefgroep die bezig is met Gemeenschapskracht. Ook zit hij in de adviescommissie Sociaal Domein van de gemeente Laarbeek. Huub de Wit is met ‘zijn” commissie verkeer en verkeersveiligheid continu in overleg met de beleidsmakers en staat dorpsbewoners te woord over verkeerssituaties. Claudia Jongerius zit weer in de commissie die de woonbehoeftes voor het dorp Lieshout in kaart aan het brengen is en Kees Heldens zit, naast zijn rol in de commissie die subsidies beoordeeld voor Lieshoutse leefbaarheidsinitiatieven, ook nog eens in de Laarbeekse commissie die subsidies toekent in het kader van “25 jaar Laarbeek”. Zo heeft ieder lid van de Dorpsraad diverse commissies waar hij/zij in actief is. Graag ziet de Dorpsraad Lieshout dat hiernaast ook meer burgers participeren in dit soort commissies en werkgroepen. Wil u daar ook iets in betekenen ? Meld u dan aan bij de Dorpsraad Lieshout en zij helpen u graag verder op weg.

Beleidsplan
Door deze brede opzet kan Dorpsraad Lieshout het beste voldoen aan haar missie om de leefbaarheid van de kern Lieshout (in de gemeente Laarbeek) te optimaliseren. Om dat allemaal gestructureerd aan te kunnen pakken werkt de Dorpsraad met een algemeen beleidsplan. Hierin staat wat de Dorpsraad Lieshout doet, wat hun doel en missie is en wie zij zijn. Ook staat er in met welke aandachtsvelden zij zich bezig houden en hoe zij dit doen.  Wilt u ook weten hoe zij dat doen ? Kijk dan op de site van Dorpsraad Lieshout via www.dorpraad-lieshout.nl onder de menustructuur bestuur/beleidsplan.

Dorpsraad Lieshout nauwer betrokken bij plan “Heuvel”

Dorpsraad Lieshout heeft een aantal permanente aandachtsgebieden: daar hebben ze continu de focus op. Vanwege het grote belang voor de leefbaarheid van het dorp Lieshout hebben ze daar nu tijdelijk een extra aandachtsgebied aan toegevoegd: het plan voor de revitalisatie van de Heuvel. Dorpsraad Lieshout zal hiervoor zitting nemen in een onafhankelijke klankbordgroep die de gemeente Laarbeek speciaal voor dit project aan het vormen is.

 Verbinden
Normaal is Dorpsraad Lieshout geen partij in plannen en ontwikkelingen. Zij zorgt er alleen voor dat ontwikkelaar en belanghebbenden aan elkaar verbonden worden en bewaakt daarbij het proces.

Normaal staan zij dus neutraal in ontwikkelingen, maar zien ze er wel op toe dat procedures gevolgd worden en betrokkenen aangesloten worden. Om dat goed te kunnen hebben zij een aantal vaste aandachtsgebieden aangewezen waar ze permanent op gericht zijn. Naast deze permanente aandachtsgebieden kan er, bij een belangrijk onderwerp, tijdelijk een extra aandachtgebied aan toegevoegd worden. Vanwege het grote belang van het revitaliseringsplan voor de Lieshoutse Heuvel heeft Dorpsraad Lieshout door deze keuze nu veel extra aandacht voor dit proces.

Deelprojecten
De gemeente Laarbeek wil voor het plan Heuvel een onafhankelijke klankbordgroep formeren om over alle hierbij betrokken zaken te kunnen sparren. Deze klankbordgroep zal uit 10 inwoners bestaan en Dorpsraad Lieshout zal één van die stoelen innemen. Het plan Heuvel is uiteindelijk nogal wat breder dan de revitalisering van de Heuvel alleen. Om die reden heeft de gemeente het geheel uiteengerafeld en verdeeld in een viertal projecten die hiermee in verband staan:

  1. De locatie van de supermarkt.
  2. Het verkeer/parkeren in het centrum.
  3. De invulling van het gebied aan de Heuvel (oude Rabobank en naastgelegen terreinen).
  4. De invulling van de Heuvel als beleefgebied.

Deelname Dorpsraad Lieshout
Door deelname aan deze klankborggroep is Dorpsraad Lieshout veel nauwer betrokken geraakt bij de ontwikkelingen. Ook zij zijn nu een partij geworden in het geheel. “da’s een goed ontwikkeling” vindt voorzitter Frank van Elderen, die zelf dan ook plaats zal gaan nemen in de klankbordgroep. “Dit proces is te belangrijk om vanaf de zijlijn te bewaken: wij zullen als Dorpsraad Lieshout daarom actief gaan participeren om zo het allerbeste resultaat voor de inwoners van Lieshout te behalen” voegt hij daaraan toe, waaruit weer blijkt dat Dorpsraad Lieshout écht staat voor het verder optimaliseren van de leefbaarheid in het dorp.

Dorpsraad Lieshout verdiept zich in Laarbeekse energieplannen

De gemeente Laarbeek is ambitieus op het gebied van “de energie-transitie”. Zij heeft zich een aantal doelen gesteld die ze op meetmomenten in 2030 én 2050 wil bereiken. Deze doelen zijn overigens weer afgeleid van het mondiale klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten. Echte resultaten moeten immers op locatie, in het dorp dus, behaald worden. Ook voor Lieshout gaat deze ambitie gevolgen hebben: vandaar dat Dorpsraad Lieshout zeer geïnteresseerd de presentaties heeft bijgewoond en doorgenomen.

Leefbaarheid
Dorpsraad Lieshout heeft in haar missie staan dat zij de “leefbaarheid in de kern Lieshout (als onderdeel van de gemeente Laarbeek) wil optimaliseren”. En, dat willen ze niet alleen op korte termijn; ook op lange termijn. Om die reden volgen zij met veel interesse de stappen die de gemeente Laarbeek op het gebied van invulling van het klimaatakkoord wil zetten. Graag wil de Dorpsraad immers Lieshout ook op lange termijn “behouden”; ook voor de kinderen van de huidige kinderen

Plan van aanpak
Gemeente Laarbeek heeft nu een eerste plan van aanpak gemaakt en deze gedeeld in een presentatie. Uiteindelijk wil de gemeente een gefundeerd plan per dorpskern maken sámen met de inwoners en andere belanghebbenden. In dat dorpsplan zal een visie ontwikkeld worden op een toekomstbestendig dorp. Ook zal uiteindelijk een concreet stappenplan en planning ontwikkeld worden en, uiteraard, hoort hier ook een financieel plan bij.

Aardgasvrij
In de Laarbeekse plannen liggen Mariahout samen met het buitengebied voorop met een aanvang in 2022, direct gevolgd door Aarle-Rixtel met een aanvang, naar verwachting, in 2024. Op een later moment zijn ook Beek en Donk en Lieshout aan de beurt: naar verwachting zal dat rond 2030 zijn. In de plannen wordt onder andere uitgegaan van (uiteindelijk) aardgasvrij wonen. Voor dat aardgasvrij wonen worden alternatieven onderzocht als een warmtenet of warmtepomp. Ook is duurzaam gas wellicht een alternatief.

Eerste stap: energie besparen
Met de presentatie heeft de gemeente Laarbeek de eerste stappen gezet naar een invulling van de energieplannen voor de toekomst. Dorpsraad Lieshout is blij te zien dat de gemeente Laarbeek samen met de inwoners deze plannen verder vorm wil geven. Belangrijk daarbij is het motto dat “de meest groene energie de energie is die niet gebruikt wordt”. Om die reden is energie besparen altijd de eerste stap.

Dorpsraad Lieshout roept inwoners op mening te geven over “wonen”

De gemeente Laarbeek stelt steeds voor een periode van 5 jaar een “woonvisie” op. In die woonvisie wordt aangegeven hoe de gemeente tegemoet wil komen aan de verschillende woonwensen op korte én op langere termijn.  Om de woonvisie op te stellen voor de komende periode willen zij graag in gesprek gaan met de inwoners. Op 29 september (aanvang 19:30 uur) doen ze dat in Lieshout: Dorpsraad Lieshout vindt het héél belangrijk dat de inwoners van zich laten horen en roept iedereen op om naar deze avond te komen en hún woonwensen te delen.

Wonen
“Wonen” is één van de belangrijke, vaste aandachtgebieden van Dorpsraad Lieshout. Een passende woonsituatie voor de inwoners draagt immers bij aan een verbeterde leefbaarheid en is dus een belangrijk aandachtgebied. Nu daar ruimte voor geboden wordt wil Dorpsraad Lieshout graag dat de inwoners van Lieshout hun mening laten horen ten aanzien van dit onderwerp. Waar hebben zij behoefte aan? Wat voor woningen wensen zij?  Wat vinden zij belangrijk op het gebied van wonen? Wat vinden zij “betaalbaar”? Gemeente Laarbeek organiseert samen met woCom in alle vier de kernen van Laarbeek een avond waarop antwoorden op deze vragen gedeeld kunnen worden met de beleidsmakers. Deze avonden zijn dus érg belangrijk om de stem van de inwoners te laten horen.

Jongeren
Vooral jongeren lijken het erg moeilijk te hebben op de huidige woningmarkt. Zij komen érg moeilijk aan geschikte woonruimte en zijn vaak lange tijd zoekende. Om die reden roept Dorpsraad Lieshout speciaal ook de jongeren op om van zich te laten horen: kom naar de bijeenkomst op 29 september a.s. om 19:30 uur in het Dorpshuis in Lieshout en laat horen waar jij, als jongere, behoefte aan hebt.

Belangrijke visie
Nadat de beleidsmakers van de gemeente en woCom de behoeftes hebben opgehaald gaan ze een woonvisie voor de periode van 2022 tot en met 2026 ontwikkelen. In die visie wordt ingegaan op de wettelijke kaders: wat mag wel en wat mag niet? Ook wordt ingegaan op gewenste duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen. Verder wordt er aandacht gegeven aan lokale ontwikkelingen op het gebied van demografie en migratie en wordt gekeken hoe bijvoorbeeld starters gesteund kunnen worden door leningen. Uiteraard komen lopende en geplande bouwprojecten aan de orde en wordt gekeken naar de mogelijke transformatie van panden tot woningen. De woonvisie is dan ook behoorlijk breed en staat centraal in het beleid van de komende jaren van de gemeente Laarbeek en woCom. Érg belangrijk dus om de stem van de inwoners te laten horen: komt allen !

Programma
Doel                      Ophalen woonwensen en behoeften in Lieshout

Datum                  29 september

Aanvang              19:30 uur

Locatie                 Dorpshuis, Lieshout

Dorpsraad Lieshout wil graag meer aandacht voor waardering vrijwilligers

Veel (maatschappelijke) organisaties worden gerund door vrijwilligers. Ook veel werk in bijv. de zorg wordt verricht door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het in leven houden van een dorp en het behouden van de leefbaarheid. Omdat vrijwilligers vaak in de schaduw en op de achtergrond opereren zijn ze vaak niet zichtbaar. Dorpsraad Lieshout zou graag wat meer aandacht voor waardering van “de vrijwilliger” willen hebben.

Maatschappelijk leven
Heel veel maatschappelijke organisaties drijven op de vrijwilligers. Ze zitten in het bestuur, ze geven training of les, ze ruimen de boel op of ze zetten zich in voor anderen. Op heel veel verschillende manieren maken vrijwilligers zich nuttig in de maatschappij. Sterker nog: het maatschappelijke leven, óók in een dorp als Lieshout, draait voornamelijk op vrijwilligers.

Op voetstuk
De meeste vrijwilligers doen hun werk in de luwte. Op de achtergrond zijn ze de smeerolie waar de (maatschappelijke) organisaties op draaien. En, ondanks dat ze zo belangrijk zijn komen ze nauwelijks op de voorgrond en worden ze niet openlijk gewaardeerd. Dorpsraad Lieshout zou daar graag verandering in willen brengen en de vrijwilligers vaker op een voetstuk plaatsen; het voetstuk dat ze verdienen.

Lintje
Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Binnen de gemeente Laarbeek bestaat naast het “vrijwilligerscompliment” ook de “vrijwilligerspenning”. Deze penning kan aangevraagd worden voor vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Ook is er, landelijk gezien, natuurlijk ook de Koninklijke onderscheiding in de vorm van “een lintje”. Ook dat is een mooie, waardevolle waardering voor een vrijwilliger.

Vaker aanvragen
Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze waarderingen vaker aangevraagd zouden worden. De mogelijkheden om de vrijwilliger te eren zijn er immers: er van gebruik maken zou meer aandacht moeten krijgen en opgepakt dienen te worden. Dorpsraad Lieshout vraagt dan ook graag de aandacht hiervoor. Vrijwilligers zijn immers érg belangrijk voor het dorp én de leefbaarheid en verdienen het héél erg om eens in het zonnetje gezet te worden.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt visie-vorming op “wonen in Lieshout”

De ontwikkeling van een woonvisie voor Lieshout begint aardig vorm te krijgen. Kartrekker woCom heeft inmiddels alle enquêtes binnen en heeft een brede werkgroep samengesteld. Nog voor de zomer zal deze brede werkgroep bij elkaar komen om de toekomstvisie op wonen in Lieshout verder te concretiseren. Dorpsraad Lieshout vindt die visie een érg belangrijk instrument voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp Lieshout. 

Werkgroep gevormd

Dorpsraad Lieshout is blij met de voortvarende aanpak van woCom om te komen tot een concrete toekomstvisie op het gebied van wonen in de kern Lieshout. De Dorpsraad heeft eerder al in haar beleidsplannen opgenomen dat “wonen” een permanent en belangrijk aandachtsgebied is voor de Dorpsraad. Vanuit de acties die voortvloeien uit het beleidsplan heeft de Dorpsraad zich aangesloten bij kartrekker woCom om zo, samen met hen, een werkgroep te vormen om de visie te ontwikkelen. Inmiddels hebben zo’n 23 dorpsbewoners en andere betrokkenen de handschoen opgenomen en zich aangesloten bij de werkgroep: met recht dus een brede werkgroep. Nog voor de zomer zal de werkgroep een eerste bijeenkomst hebben.

Enquête

Voorafgaand aan deze werkgroep is uitgebreid geïnventariseerd wat de woonwensen in Lieshout zijn. Hiervoor is een lijvige enquête onder de bewoners gedeeld. De resultaten van deze enquête zullen door de werkgroep worden meegenomen, zodat de uiteindelijke visie gestoeld is op een zo breed mogelijk draagvlak. Belangrijke plannen op het gebied van wonen als de herontwikkeling van de Baverdestraat en revitalisering van de Heuvel kunnen met deze visie beter worden ingevuld: met passende woningen, die aansluiten bij de vraag.

Tijdig inschrijven

Ook het woning toewijzingsbeleid is een van de gebieden waar ingedoken is zodat, conform de huisvestingswet, alle woningzoekenden een kans krijgen. In dat kader wil zij nadrukkelijk iedereen wijzen op een tijdige inschrijving als woningzoekende. Omdat het lang kan duren voordat een woning wordt toegewezen en er een systeem van puntenopbouw is, is het van groot belang dat woningzoekenden zich juist en tijdig laten inschrijven: alleen dan begint immers de tijd (en punten) te lopen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een sociale woning. Een “informatiekaart woningzoekenden” waar alle informatie op staat is hiervoor digitaal beschikbaar via. www.wocom.nl en www.wooniezie.nl

Dorpsraad Lieshout wil klankbordgroep vergroten

Begin 2021 is de Dorpsraad Lieshout gestart met de opbouw van een klankbordgroep. Graag willen ze deze klankbordgroep zo veel mogelijk vergroten. Dorpsraad Lieshout wil immers graag voor de mening van Lieshout staan en daarvoor is contact met de achterban, liefst op zo breed mogelijke basis, noodzakelijk.

Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout wil graag voor de inwoners van Lieshout staan. Om die reden willen ze meer te weten komen over de gedachten en visie van die inwoners. Daarvoor hebben de leden van de Dorpsraad al veel contacten binnen ”het Lieshoutse”. Ook netwerken ze zo veel mogelijk en sluiten ze op veel aandachtsgebieden aan bij initiatieven. Soms zijn er echter vragen die de Dorpsraad specifiek voor wil leggen. Daar willen ze graag een klankbordgroep voor hebben.

Nieuwsbrief
De leden van de klankbordgroep krijgen niet alleen vragen. Zij ontvangen wekelijks de Nieuwbrief van de Dorpsraad Lieshout in hun mailbox. Op die wijze zijn ze steeds als eerste geïnformeerd. De Dorpsraad houdt zich immers op breed terrein bezig met de leefbaarheid van het dorp en wil de inwoners graag laten weten waar ze zoal mee bezig zijn en wat ze hebben bereikt.

Belangrijk
De ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout is zo’n zaak die ze bereikt hebben. Hiermee wordt inzicht ontwikkeld in de toekomstige woonwensen voor Lieshout. Vragen stellen aan de klankbordgroep over hun visie op dit item is dan ook een belangrijk instrument. Daarom is aan hen de bijbehorende enquête als eerste voorgelegd, zodat de visie-ontwikkelaars de juiste input krijgen. Kortom, een klankbordgroep is erg belangrijk voor de Dorpsraad.

Wordt lid
Wilt u ook lid worden van de klankbordgroep ? Dat kan heel eenvoudig door u aan te melden via de site van de Dorpsraad Lieshout: Klankbordgroep .
Daar zit een “aanmeldknop” waar u enkele gegevens in kunt vullen waarna u automatisch lid wordt van de klankbordgroep.

Help de Dorpsraad mee en meld u aan !

Dorpsraad Lieshout: geef óók uw mening voor beter wonen in Lieshout

 Een brede werkgroep onder leiding van WoCom is inmiddels volop aan de slag met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout m.b.t. “wonen”. Voor het samenstellen van deze visie is de werkgroep op zoek naar úw mening. U kunt uw mening op verschillende manieren delen: neem deel aan de enquête en laat zo weten wat u vindt. Wilt u meer en ook meepraten ? Meld u dan aan bij de werkgroep en praat mee bij de samenstelling van de gebiedsvisie

Enquête
WoCom is inmiddels met een goed bezette werkgroep concreet aan de slag met de gebiedsvisie voor Lieshout. Wat gaat er goed in Lieshout ? Wat gaat er niet goed ? en, wat is er nodig ? Om een antwoord te vinden op deze vragen nodigt woCom alle inwoners van Lieshout uit om mee te denken. Om e.e.a. te structureren hebben ze daarvoor een enquête samengesteld. Deze enquête is dus opgezet om inzicht te krijgen in de toekomst van Lieshout op het gebied van wonen. Dorpsraad Lieshout heeft zich eerder aangesloten bij de werkgroep die deze gebiedsvisie samen zal gaan stellen. Graag verzoek wij u daarom aan deze enquête mee te werken: hoe meer meningen immers gegeven worden, des te beter het de visie van de inwoners weergeeft. De link naar de enquête is:

https://www.survio.com/survey/d/gebiedsvisielieshout

De link is geldig vanaf heden tot en met zondag 9 mei en het invullen van deze enquête kost ongeveer 10 tot 15 minuten tijd.

Meepraten ?
Naast het geven van uw mening door het invullen van de enquête kunt u ook meepraten.  Bent u een enthousiaste inwoner van Lieshout ? En denkt u graag mee over wat er beter kan ? Meld u zich dan voor 9 mei a.s. aan bij Ankie Verspeek van woCom, via a.verspeek@wocom.nl  of via (0493) 497605. Bij aanmelding graag naam, adres telefoonnummer en e-mailadres vermelden. Let op: Het gaat hierbij niet alleen om mensen die huren: ook eigenaren van koopwoningen worden van harte uitgenodigd om mee te praten.

Heb je vragen over de rol van de Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout sluit aan bij ontwikkeling visie op wonen

Een van de vaste aandachtgebieden van Dorpsraad Lieshout is “wonen”. Een goed woonklimaat in combinatie met de juiste woningen en aanpalende voorzieningen draagt immers volop bij aan de optimalisering van de leefbaarheid: een doel waar Dorpsraad Lieshout zich graag voor wil inzetten.

Visie
Claudia Jongerius heeft binnen de Dorpsraad Lieshout het aandachtgebied “wonen” onder haar hoede. Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er wat er speelt in Lieshout rondom het onderwerp “wonen” en de bijbehorende voorzieningen. Daarvoor sluit zij aan bij de plannen van woCom die samen met de gemeente, de bewonersraad Laarbeek, de KBO, andere (zorg)partijen en dus Dorpsraad Lieshout, aan de slag gaat met een gebiedsvisie voor Lieshout. Zodoende kan de visie op wonen uiteindelijk op een breed draagvlak worden opgebouwd.

WoCom in de lead
WoCom heeft inmiddels aangegeven concreet aan de slag te gaan met de gebiedsvisie voor Lieshout. Wat gaat er goed in Lieshout ? Wat gaat er niet goed ? en, wat is er nodig ? Om een antwoord te vinden op deze vragen nodigt woCom enthousiaste inwoners van Lieshout uit om mee te denken. Naast de aangesloten partijen zijn zij natuurlijk de beste ervaringsdeskundigen. Inwoners die graag mee willen praten kunnen zich aanmelden bij Ankie Verspeek van woCom, via a.verspeek@wocom.nl
en uiteraard gaat het niet alleen om mensen die huren: ook eigenaren van koopwoningen worden van harte uitgenodigd om mee te praten.

Veel factoren
Om een goede omgevingsvisie te maken wordt gekeken naar meerdere factoren: uiteraard naar “de stenen”, maar daarnaast ook naar “het groen” en “het verkeer”. Net als de sociale kant van wonen komt ook de leefbaarheid aan bod. Daarnaast speelt technische staat van de woningen een rol en voorzieningen die bij wonen horen als scholen, winkels en een verenigingsleven. In de -te maken- visie worden uiteindelijk de sterke en de zwakke kanten opgenomen, net als de kansen en de bedreigingen. Hieruit wordt weer gedistilleerd hoe het gebied krachtiger gemaakt kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Deze maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma, waarin per maatregel benoemd wordt wat uitgevoerd wordt, wie verantwoordelijk is en binnen welke termijn de maatregel opgepakt gaan worden. Een voor gebiedsvisie (van Beek en Donk) is te vinden op de website van woCom (www.wocom.nl/ik-ben-huurder/gebiedsvisies).8