Gemeenteraad bezoekt Dorpsraad Lieshout: ook aandacht voor uw vereniging  ?

Eens per jaar bezoekt een afvaardiging van de Laarbeekse gemeenteraad de dorpsraad van één Laarbeekse kern. Eens in de vier jaar is dus Dorpsraad Lieshout aan de beurt. En … in 2022 is het zo ver: het bezoek van de (afvaardiging van de) gemeenteraad is voor Lieshout ingepland. 11 oktober a.s. zal deze raadsvisitatie plaats gaan vinden in de kleine zaal van het Dorpshuis. Bij deze bijeenkomst is publiek van harte welkom !

Twee delen
De Dorpsraad wil dit bezoek aangrijpen om algemene, actuele (Lieshoutse) thema’s aan de orde te brengen én verenigingen in Lieshout de mogelijkheid te bieden om hún specifieke thema’s voor te leggen aan deze vertegenwoordigers. Dorpsraad Lieshout wil dit doen middels één zitting in twee delen. In het eerste deel zal de Lieshoutse Dorpsraad zelf actuele thema’s aan de orde brengen op het gebied van leefbaarheid, verkeer en verkeersveiligheid, zorg en welzijn, wonen en (winkel) voorzieningen en communicatie. In het tweede deel willen ze de verenigingen aan het woord laten en hún actuele thema’s laten verwoorden.

Ook aandacht vragen ?
Omdat Lieshout nogal wat verenigingen kent heeft de Dorpsraad een voorselectie gemaakt waarbij vooral gekeken is naar de functie van de vereniging: deze moet er zijn voor héél Lieshout en mag geen commercieel oogmerk hebben. Verenigingen die in dit kader passen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heeft uw vereniging geen uitnodiging ontvangen en past u toch in het kader ? Stuur dan even een berichtje naar info@dorpsraad-lieshout.nl en meld u aan om ingepland te worden. Overigens is er, om enige structuur aan te brengen en alle verenigingen een kans te geven, een standaard-opzet gemaakt voor de verenigingspresentatie. Inmiddels hebben diverse verenigingen al ingeschreven, maar zijn nog veel meer verenigingen welkom: schrijf dus alsnog in via een mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl

Interesse ?
Uiteraard zijn de Lieshoutenaren zelf óók van harte welkom als toehoorder. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 oktober a.s. in de kleine zaal van het Dorpshuis. Om 17:00 uur zal de Dorpsraad hun actuele thema’s naar voren brengen en, na een korte pauze, zullen daarna -vanaf ca. 18:00 uur- de verenigingen hun thema’s op tafel leggen. Naar verwachting zal de bijeenkomst rond 19:00 afgelopen zijn.

Heeft u ook interesse ? Kom dan als toehoorder naar het Dorpshuis.

Dorpsraad Lieshout duikt in het verleden

Middels een fietstocht heeft de Dorpsraad Lieshout zich verdiept in het verleden van het dorp en de omgeving. Dorpsraad Lieshout wil immers graag de leefbaarheid verbeteren en dus bezig zijn met de toekomst van het dorp. Daarbij is het echter essentieel om het verleden goed te kennen: “er is immers geen toekomst zonder verleden”.

Heemkundige fietstocht
Op een mooie lenteavond is het er dan toch van gekomen. De Dorpsraad was immers al langer van plan een heemkundige tocht door het dorp te maken, maar kreeg deze almaar niet gepland. Begin juni is het er dan tóch van gekomen. Tijdens de tocht heeft Hennie Bevers-van den Baar de complete Dorpsraad meegenomen langs de meest essentiële gebouwen, wegen en plaatsen in het dorp (en daar buiten) en steeds het verleden toegelicht.

Gebouwen met historie
De tocht was overigens niet beperkt tot de kern van Lieshout, waar natuurlijk stilgestaan werd bij het leegstaande Rabobank gebouw, waar vroeger Café Coppens heeft gestaan. Ook het gebouw er tegenover is een bekende: het huidige Bavaria Brouwerij Café was tot 1993 Hotel Brox. Ook werd stilgestaan bij de Poort van Binderen die door wat gokwerk verkregen is en werd natuurlijk het oudste huis van Lieshout bekeken en (door de bewoner) toegelicht. In het buitengebied blijkt echter een nog ouder huis te staan: in buurtschap “’t Ginderdoor” staat een boerderij waarvan het achterste deel uit de 14de eeuw stamt: behoorlijk ouder dus, dan “het Kasteeltje” in de kern.

Leuke historie
Hennie Bevers wist de aandacht van Dorpsraad met allerlei data en weetjes goed vast te houden. Met leuke anekdotes over overnachtende soldaten in de Bavaria Brouwerij en mooie verhalen over de diverse cafés die er vroeger waren. Natuurlijk was er ook aandacht voor de voormalige herberg “de Reizende Man” die stond op de plaats waar nu de fa. Martens zit, aan de oude Napoleonbaan (die nu uit komt op de Heieindseweg).

Ook interesse in het verleden ?
Tijdens de ronde werd natuurlijk ook de huisvestiging van de heemkundekring (aan de Dorpsstraat) aangedaan. Daar werden aan de hand van mooie oude foto’s volop verhalen uit het verleden verteld. Heeft u ook interesse in het verleden van het dorp Lieshout en haar omgeving ? Neem dan contact op met de heemkundige vereniging “’t Hof van Liessent”. Lieshout heeft immers een mooi en lang verleden dat de leden van deze vereniging graag, ook met u, willen delen.

Dorpsraad Lieshout zoekt versterking op “wonen”

Vanwege het vertrek van Claudia Jongerius uit de Dorpsraad Lieshout is de raad op zoek naar versterking. Omdat Claudia zich vooral met het aandachtsgebied “wonen” bezig hield zoekt de Dorpsraad specifiek naar een opvolg(st)er met dezelfde interesses. Eerder is de Dorpsraad ook al op zoek gegaan naar gegadigden om in de werkgroep “wonen” plaats te nemen. Kortom, Dorpsraad Lieshout wil het belangrijke aandachtgebied “wonen” graag sterk gaan bezetten.

 Afscheid Claudia Jongerius
Sinds 2018 was Claudia Jongerius een van steunpilaren in de Dorpsraad. Op dat moment is zij, samen met enkele collega’s, opgestaan om de Lieshoutse raad nieuw leven in te blazen. Graag wilde Claudia iets voor Lieshout betekenen én een zinvolle besteding hebben voor haar vrije tijd. Die beschikbare vrije tijd is echter inmiddels minder geworden waardoor ze zich onvoldoende kan in zetten voor haar aandachtsgebied. “Als ik iets wil doen, wil ik het goed doen” legt ze uit. “En dat kan ik op dit moment niet meer. Ik heb het te druk met mijn werk, waardoor het vrijwilligerswerk bij de Dorpsraad er bij in schiet” voegt ze vervolgens toe. “En werken in een Dorpsraad mag dan wel vrijwillig zijn, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee en is zeker niet vrijblijvend”.

Veel bereikt
In haar jaren bij de Dorpsraad is er wel écht wat bereikt. Nadat het in het begin zoeken was naar welke rol gespeeld kan worden is dat nu wel duidelijk. De samenwerking met de gemeente heeft duidelijk vorm gekregen. “En geloof me, we worden écht gehoord” voegt ze er aan toe. Ook vanuit de Lieshoutenaren komt steeds mee input waardoor steeds duidelijker wordt wat er speelt in het dorp en dus duidelijk wordt wat er aangekaart kan worden. De gemeente kan met deze kennis veel beter besluiten nemen in het belang van Lieshout. Een verbindende taak die steeds beter functioneert.

Plaats vrij
Vanwege tijdgebrek gaat Claudia nu stoppen bij de Dorpsraad. Eerder heeft ze haar werkzaamheden als secretaris al over gedragen aan Cees Dingemans. Hierdoor kon ze meer tijd vrij maken voor haar aandachtsgebied “wonen”, wat nu helaas ook eindigt. De Dorpsraad is daarom nu op zoek naar een gemotiveerde opvolg(st)er die zich met dezelfde inzet wil richten op dat aandachtgebied om zo de verschillende partijen van input te voorzien en de betrokkenen bij elkaar te brengen. Bent u die persoon ? Neem dan contact op met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl. Wellicht kunt u dan samen met de Dorpsraad bijdragen aan het optimaliseren van leefbaarheid in Lieshout.

Dorpsraad Lieshout verbindt bij herplaatsing carillon

Het carillon uit het oude raadhuis van de gemeente Lieshout heeft een nieuwe plaats gekregen. Recht voor het Dorpshuis op een mooie, centrale plaats in het dorp staat het sinds deze week te pronken. Door een goede afstemming én samenwerking met omwonenden, de gemeente Laarbeek en vooral de Heemkundekring is het instrument op deze plaats terecht gekomen. Dorpsraad Lieshout is blij dat het een verbindende rol heeft kunnen spelen waardoor alle partijen uiteindelijk blij zijn met deze herplaatsing.

 Sentimentele waarde
Al jaren staat het carillon, dat ooit door Koninklijke Eijsbouts is geproduceerd, op het oude gemeentehuis van Lieshout. Vanwege de herontwikkeling van dat gebouw -er worden appartementen gerealiseerd- moest dit instrument wijken. Oorspronkelijk is het carillon een cadeau geweest van het bedrijfsleven, de inwoners van Lieshout en het Anjerfonds aan de gemeente Lieshout: dankzij initiatiefnemer Thieu van Luyt is het toen zo ver gekomen en dus wordt er behoorlijk wat sentimentele waarde aan gehecht. Er is dus veel aan gelegen om een goede, nieuwe plek te vinden.

Opknapbeurt
Overigens was er niet alleen een nieuwe plek nodig. Het carillon was in “een slecht onderhouden staat”: sinds 1997 is er nauwelijks onderhoud op gepleegd. De gemeente Laarbeek heeft uiteindelijk ingestemd én budget vrijgemaakt voor grondig onderhoud en de ontwikkeling van een nieuwe klokkenstoel. Als element is daarbij gekozen voor drie krom gesmede palen van verschillende lengte waaraan het instrument is bevestigd. Ook de computeraansturing is volledig in orde gemaakt, waardoor het instrument weer in volle glorie kan pronken.

Goede afspraken
Het vinden van een nieuwe plaats is niet over één nacht ijs gegaan. Allereerst zijn de mogelijke locaties in kaart gebracht en zijn op basis van een reeks voorwaarden vijf locaties geselecteerd. Deze zijn door de verschillende partijen gewogen en bekeken. Op basis daarvan zijn er informatieavonden geweest waarop afspraken zijn gemaakt over “hoe vaak” en “hoe hard” het carillon haar melodieën ten gehore brengt. Ook is er een team samengesteld waarin omwonenden zitten en de beheerder van het Dorpshuis die zich bezig houden met het programmeren van het instrument. Het carillon kent immers vele mogelijkheden, inclusief zelf ontworpen melodieën, en kan op deze plaats prima bijdragen aan de gewenste dorpssfeer.

Verbindende rol voor Dorpsraad
Dorpsraad Lieshout is uiteindelijk bij alle stadia van “plaats zoeken” tot “afstemmen met de omwonenden” betrokken geweest. Zij hebben hun verbindende rol kunnen spelen tussen kartrekker Heemkundekring, die zich tot het uiterste heeft ingespannen om dit element herplaatst te krijgen, de gemeente en andere betrokkenen (bijv. omwonenden en het Dorpshuis). Door die verbinding is het apparaat uiteindelijk op een plaats terecht gekomen waar iedereen zich in kan vinden en is hij geprogrammeerd conform de wensen van de omwonenden. Een prima samenwerking met een prachtig resultaat, waarbij alle eer toe komt aan de Heemkundekring, die dit erfgoed hoog op haar lijstje had staan. Op een later moment in het voorjaar zal het carillon nog met een feestelijk tintje officieel in gebruik worden genomen.

Dorpsraad Lieshout aan de slag met jaarplannen

Tijdens de meest recente bijeenkomst van de Dorpsraad Lieshout hebben alle leden ingestemd met de jaarplannen. Hierdoor komen de focuspunten voor de Dorpsraad vast te staan en hebben ze concrete doelen. Voor ieder aandachtsgebied heeft de Dorpsraad zich doelen gesteld, waaraan de komende tijd gewerkt zal worden zodat ze aan het eind van het jaar, bij de evaluatie als “volbracht” kunnen worden afgevinkt.

Doelen stellen
Volgens het beleidsplan werkt de Dorpsraad Lieshout jaarlijks met concrete plannen. Voor alle aandachtsgebieden stellen zij zich doelen en maken zij plannen om die doelen te halen. Getracht wordt om de doelen zo concreet en “SMART” mogelijk te maken, zodat ze ook meetbaar zijn en dus ook afgevinkt kunnen worden als ze afgewerkt zijn. Ieder lid van de Dorpsraad dient voor zijn of haar aandachtsgebied jaarlijks deze doelen en plannen in en die worden in een gezamenlijke sessie toegelicht en afgestemd. Dan worden ze vastgesteld kan eenieder ermee aan de slag.

Doelen halen
Aan het eind van het jaar wordt eenzelfde sessie gehouden waarin de doelen tegen het licht worden gehouden en gekeken wordt of de doelen gehaald zijn. Zo ja, dan worden ze afgevinkt. Zo nee, dan worden nieuwe plannen gemaakt om alsnog de doelstelling te halen. Een actueel voorbeeld hiervan is dat de Dorpsraad graag een commissie wil vormen om het aandachtsgebied “Wonen” meer en betere aandacht te geven. Als doel is dus de vorming van deze commissie opgenomen en in de plannen is opgenomen hoe de commissie gevormd kan worden en wat deze zou moeten doen.

Focus op belangrijkste zaken
Door deze wijze van werken kan de Dorpsraad de juiste focus hanteren. Focus op zaken die de leefbaarheid in en om het dorp Lieshout verbeteren. Door die focus vast te leggen gaat de aandacht naar de juiste vraagstukken en problematieken. Dat houdt echter niet in dat er geen aandacht is voor andere zaken. Zolang deze invloed hebben op de leefbaarheid in Lieshout zullen deze ook aandacht krijgen. Sommige ontwikkelingen zijn immers niet te voorzien of doen zich eenmalig of onverwacht voor. Ook voor deze zaken is dus aandacht.

Meer weten ?
Dorpsraad Lieshout heeft nu haar jaarplannen compleet en intern afgestemd. Wilt ook weten waar zij zich mee bezig (gaan) houden en welke doelen zij zich gesteld hebben ? Op www.dorpsraad-lieshout.nl houden zij u zoveel mogelijk op de hoogte. Wilt u meer weten over de activiteiten van de Dorpsraad ? Meld u dan aan bij de klankbordgroep: u ontvangt dan steeds als eerste informatie van de Dorpsraad via een wekelijkse Nieuwsbrief in uw inbox en u wordt als eerste geconsulteerd bij vragen die de Dorpsraad aan de bevolking heeft.

Nieuw in het dorp ? Dorpsraad Lieshout heet u welkom !

De Dorpsraad Lieshout houdt zich met veel aandachtsgebieden bezig. Zo heet de raad óók nieuwe inwoners van Lieshout van harte welkom. Dat doen ze door een bijdrage te leveren aan het welkomstpakket dat iedere nieuwe inwoner persoonlijk ontvangt. Hierdoor wordt iedere nieuwe inwoner direct lokaal wegwijs gemaakt: “lokaal kopen” is immers van groot belang voor iedereen om zo de dorpen gezond te houden.

Gewild
Iedere nieuwe inwoner van Laarbeek ontvangt een welkomstpakket. Afgelopen jaar zijn er 63 van deze pakketten alleen al in Lieshout bezorgd (350 stuks in heel Laarbeek). Het begin-vorig-jaar opnieuw samengestelde pakket is dus zeer gewild. Met hulp van de KBO zijn al deze welkomstpakketten persoonlijk bij de nieuwe inwoners afgegeven. Een mooi moment om ook eens kennis te maken met de KBO en met de nieuwe bewoners.

Laarbeekse info
Het  welkomstpakket wordt samengesteld door de gemeente Laarbeek én de dorpsraden van de vier dorpen samen. Het pakket bevat allerlei informatie over Laarbeek in het algemeen en de betreffende kern in het bijzonder. De Dorpsraad Lieshout zorgt er dan ook voor dat hier de juiste Lieshoutse informatie in komt. Naast informatie zitten er ook een aantal items in die door lokale ondernemers beschikbaar zijn gesteld. Zo kunnen niet alleen de overheden en de (sociale) instellingen zich voorstellen, maar óók de lokale ondernemers.

Lieshoutse info
In het Lieshoutse pakket zit natuurlijk een brochure van “Ons Tejater”: hét theater in het Dorpshuis in Lieshout. Ook zit er informatie in van de lokale KBO-afdeling, van de seniorenvereniging en informatie over zeer actieve heemkundekring “’t Hof van Liessent”. Ook zitten er een hele serie visitekaartjes in van lokale ondernemingen zodat de nieuwe inwoner snel en eenvoudig de betreffende dienst kan vinden. En, uiteraard heeft de grootste brouwer van Lieshout een “speciale uitgave” in het pakket gevoegd.

Geef je op !
Komt u ook in aanmerking voor zo’n welkomstpakket ? Geef dat dan aan bij uw gemeentelijke inschrijving of via https://www.laarbeek.nl/welkomstpakket. Ook kunt u contact leggen met de Dorpsraad via het contactformulier van de Dorpsraad: Contact.
De Dorpsraad Lieshout én de KBO heten u graag van harte welkom, met een persoonlijke bezorging van het pakket !

Dorpsraad Lieshout ziet kansen in 2022 … en zoekt hulp

Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplannen al gereed voor 2022. Op diverse aandachtgebieden zien zij volop mogelijkheden om in 2022 échte stappen te zetten. Op het gebied van Leefbaarheid, Verkeersveiligheid, Zorg en Welzijn, Wonen en Voorzieningen zijn er immers volop mogelijkheden om die stappen te zetten. Vooral het aandachtgebied “Wonen” heeft extra aandacht nodig waarbij extra ondersteuning van harte welkom is: er is immers héél veel te doen op dat domein !

 Wonen
Vooral het aandachtgebied “Wonen” heeft volgens de Dorpsraad veel extra aandacht nodig de komende tijd. Met grote actuele plannen voor o.a. de Heuvel, de Baverdestraat en de herontwikkeling van het Franciscushof is het extra belangrijk dat de daar-te-bouwen woningen naadloos aansluiten bij de behoefte. Dorpsraad Lieshout is dan ook op zoek naar extra ondersteuning zodat ook werkelijk die aansluiting gerealiseerd kan worden. Wilt u ook helpen en meewerken in deze Dorpsraadcommissie ? Meld u dan aan via een korte mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl.

Gebiedsvisie
In december 2021 heeft woCom haar “gebiedsvisie voor Lieshout” gepubliceerd. Deze is in 2021 ontwikkeld met onder andere input vanuit de bewonersraad Laarbeek, de Zorgboog, coöperatie Tot Uw Dienst, de dorpsondersteuner en ook van de Dorpsraad Lieshout. In deze visie worden sterktes en zwaktes naast elkaar gezet en worden kansen en bedreigingen opgesomd. Ook zijn er allerlei demografische gegevens verwerkt in de visie. In de visie heeft woCom ook een “plan van aanpak” opgenomen die de periode 2022 tot en met 2026 beslaat. De gebiedsvisie is in december in Lieshout huis-aan-huis verspreid:  heeft u er geen ontvangen of wil u het nog eens (digitaal) nalezen ? Ga dan naar https://www.wocom.nl/gebiedsvisie-lieshout.

“Boost” door gemeenschapskracht
Ook op het gebied van leefbaarheid is er natuurlijk ook in 2022 weer veel te doen. 2021 is echter afgesloten met een ongekend staaltje van “gemeenschapskracht”. Dankzij de inzet en samenwerking van partijen als de KBO, het Gilde, de Heemkundekring, Buurtvereniging “Revershof”, Carnavalsvereniging “de Raopers”, het Dorpshuis, een groot aantal “losse” vrijwilligers en natuurlijk de Dorpsraad Lieshout zijn de gezamenlijke huisartsen in staat gesteld om een in héél korte tijd de bekende “boosterprikken” te zetten. Op 30 december zijn in een tweede sessie nog eens alle beschikbare prikken opgemaakt waardoor in no-time ruim 1600 (!) prikken zijn gezet. Een ongekend sterke actie met veel gemeenschapskracht die de leefbaarheid in het dorp óók een flinke “boost” heeft gegeven.

Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding klankbordgroep

Dorpsraad Lieshout heeft sinds begin dit jaar een klankbordgroep. De leden van deze klankbordgroep worden (wekelijks) op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Dorpsraad. Zij zitten dus voorop en krijgen de wekelijkse nieuwsbrief van de Dorpsraad als eerste in hun mailbox. Leden van de klankbordgroep kunnen daarnaast ook suggesties aanreiken voor actuele onderwerpen: zo zijn er onlangs nog suggesties voor het huiskamerproject aangereikt.

 Wekelijkse nieuwsbrief
Dorpsraad Lieshout heeft nogal wat aandachtsgebieden. Zo zijn er vaste aandachtsgebieden als wonen, zorg en welzijn, verkeer en verkeersveiligheid, (winkel)voorzieningen en zijn er ook tijdelijke aandachtsgebieden voor actuele (leefbaarheids)initiatieven: op dit moment is het plan voor de  Heuvel zo’n tijdelijk aandachtsgebied.  Graag wil de Dorpsraad ook steeds delen welke actualiteiten er zijn in deze aandachtsgebieden. Voor dat doel geven zij wekelijks een nieuwsbrief uit. Leden van de klankbordgroep ontvangen deze nieuws brief steeds persoonlijk, en als eerste. Zo zijn zij als eerste geïnformeerd over de actualiteiten waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.

Klankbordgroep
Naast het delen van informatie wil Dorpsraad Lieshout ook graag een  opinie-panel achter de hand hebben die iets vinden van Lieshout. Op die wijze kan de Dorpsraad actuele vragen voorleggen en suggesties uit de achterban opvragen. Ook kunnen de leden van de klankbordgroep ongevraagd suggesties geven aan de Dorpsraad. Hierdoor kan de Dorpsraad zich op de juiste thema’s en juiste actualiteiten richten.

Lid worden ?
Wilt u ook lid worden van deze klankbordgroep ? Lid worden is immers heel eenvoudig. De Dorpsraad vindt privacy heel belangrijk, dus is deelnemen heel makkelijk: Dorpsraad Lieshout wil enkel uw naam en e-mailadres weten, zodat zij u kan bereiken en de wekelijkse nieuwsbrief kan delen. De klankbordgroep zal af en toe één of enkele vragen voorgelegd krijgen: dus veel werk zal dit niet met zich meebrengen, maar een antwoord of een mening geven is wél van groot belang. Als lid van de klankbordgroep ontvangt u in ieder geval wekelijks de nieuwsbrief van Dorpsraad Lieshout,.

Wil jij ook aangesloten op de zaken waar Dorpsraad Lieshout mee bezig is ? Meld u dan aan via Klankbordgroep en wordt zo lid van de klankbordgroep Lieshout.

Volop activiteit bij Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout is op heel veel gebieden actief. De aandachtsgebieden variëren van “wonen” tot “verkeer en verkeersveiligheid” en van “zorg en welzijn” tot “(winkel)voorzieningen”. Door op al deze aandachtsgebieden permanent actief te zijn kan Dorpsraad Lieshout bijdragen aan het uiteindelijke doel van de stichting; “het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang van de kern Lieshout (in de gemeente Laarbeek)”.

Overal actief
Dorpsraad Lieshout is dus op vele gebieden actief. Zo verzorgen zij de financiën en administratie voor de werkgroep “revitalisering Speelpark Nieuwenhof” en ondersteunen ze het Lieshoutse “Repaircafé”. Ook de “samenwerkende collecte” wordt ondersteund en hebben ze zitting in het huiskamerproject dat op dit moment ontwikkeld wordt in het Dorpshuis. Onlangs nog hebben ze de stichting AED Alert geholpen met de ondersteuning bij het vervangen van een afgeschreven AED-apparaat.

Commissies
Daarnaast zitten de individuele leden van de Dorpsraad ook in diverse werkgroepen en commissies: voorzitter Frank van Elderen heeft juist zitting genomen in de onafhankelijke klankbordgroep voor de herontwikkeling van de Heuvel. Robert van Aspert zit in de initiatiefgroep die bezig is met Gemeenschapskracht. Ook zit hij in de adviescommissie Sociaal Domein van de gemeente Laarbeek. Huub de Wit is met ‘zijn” commissie verkeer en verkeersveiligheid continu in overleg met de beleidsmakers en staat dorpsbewoners te woord over verkeerssituaties. Claudia Jongerius zit weer in de commissie die de woonbehoeftes voor het dorp Lieshout in kaart aan het brengen is en Kees Heldens zit, naast zijn rol in de commissie die subsidies beoordeeld voor Lieshoutse leefbaarheidsinitiatieven, ook nog eens in de Laarbeekse commissie die subsidies toekent in het kader van “25 jaar Laarbeek”. Zo heeft ieder lid van de Dorpsraad diverse commissies waar hij/zij in actief is. Graag ziet de Dorpsraad Lieshout dat hiernaast ook meer burgers participeren in dit soort commissies en werkgroepen. Wil u daar ook iets in betekenen ? Meld u dan aan bij de Dorpsraad Lieshout en zij helpen u graag verder op weg.

Beleidsplan
Door deze brede opzet kan Dorpsraad Lieshout het beste voldoen aan haar missie om de leefbaarheid van de kern Lieshout (in de gemeente Laarbeek) te optimaliseren. Om dat allemaal gestructureerd aan te kunnen pakken werkt de Dorpsraad met een algemeen beleidsplan. Hierin staat wat de Dorpsraad Lieshout doet, wat hun doel en missie is en wie zij zijn. Ook staat er in met welke aandachtsvelden zij zich bezig houden en hoe zij dit doen.  Wilt u ook weten hoe zij dat doen ? Kijk dan op de site van Dorpsraad Lieshout via www.dorpraad-lieshout.nl onder de menustructuur bestuur/beleidsplan.

Dorpsraad Lieshout nauwer betrokken bij plan “Heuvel”

Dorpsraad Lieshout heeft een aantal permanente aandachtsgebieden: daar hebben ze continu de focus op. Vanwege het grote belang voor de leefbaarheid van het dorp Lieshout hebben ze daar nu tijdelijk een extra aandachtsgebied aan toegevoegd: het plan voor de revitalisatie van de Heuvel. Dorpsraad Lieshout zal hiervoor zitting nemen in een onafhankelijke klankbordgroep die de gemeente Laarbeek speciaal voor dit project aan het vormen is.

 Verbinden
Normaal is Dorpsraad Lieshout geen partij in plannen en ontwikkelingen. Zij zorgt er alleen voor dat ontwikkelaar en belanghebbenden aan elkaar verbonden worden en bewaakt daarbij het proces.

Normaal staan zij dus neutraal in ontwikkelingen, maar zien ze er wel op toe dat procedures gevolgd worden en betrokkenen aangesloten worden. Om dat goed te kunnen hebben zij een aantal vaste aandachtsgebieden aangewezen waar ze permanent op gericht zijn. Naast deze permanente aandachtsgebieden kan er, bij een belangrijk onderwerp, tijdelijk een extra aandachtgebied aan toegevoegd worden. Vanwege het grote belang van het revitaliseringsplan voor de Lieshoutse Heuvel heeft Dorpsraad Lieshout door deze keuze nu veel extra aandacht voor dit proces.

Deelprojecten
De gemeente Laarbeek wil voor het plan Heuvel een onafhankelijke klankbordgroep formeren om over alle hierbij betrokken zaken te kunnen sparren. Deze klankbordgroep zal uit 10 inwoners bestaan en Dorpsraad Lieshout zal één van die stoelen innemen. Het plan Heuvel is uiteindelijk nogal wat breder dan de revitalisering van de Heuvel alleen. Om die reden heeft de gemeente het geheel uiteengerafeld en verdeeld in een viertal projecten die hiermee in verband staan:

  1. De locatie van de supermarkt.
  2. Het verkeer/parkeren in het centrum.
  3. De invulling van het gebied aan de Heuvel (oude Rabobank en naastgelegen terreinen).
  4. De invulling van de Heuvel als beleefgebied.

Deelname Dorpsraad Lieshout
Door deelname aan deze klankborggroep is Dorpsraad Lieshout veel nauwer betrokken geraakt bij de ontwikkelingen. Ook zij zijn nu een partij geworden in het geheel. “da’s een goed ontwikkeling” vindt voorzitter Frank van Elderen, die zelf dan ook plaats zal gaan nemen in de klankbordgroep. “Dit proces is te belangrijk om vanaf de zijlijn te bewaken: wij zullen als Dorpsraad Lieshout daarom actief gaan participeren om zo het allerbeste resultaat voor de inwoners van Lieshout te behalen” voegt hij daaraan toe, waaruit weer blijkt dat Dorpsraad Lieshout écht staat voor het verder optimaliseren van de leefbaarheid in het dorp.