Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor “vulling buurtkastje”

 Het initiatief voor een “buurtkastje” is behoorlijk succesvol. Uit het kastje, dat in de Dorpsstraat bij huisnummer 50 staat, worden volop levensmiddelen meegenomen. Zo veel zelfs, dat de initiatiefnemers behoefte hebben aan “meer vulling”.  Heeft u levensmiddelen (of andere levensbehoeften) over ? Zet ze dan in het kastje zodat anderen ermee geholpen kunnen worden.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt dit kleinschalige initiatief graag en wil dan ook een oproep plaatsen voor méér “vulling voor het buurtkastje”.

 Buurtkastje

“Neem wat u nodig hebt en geef wat je kunt missen” staat er op het briefje dat op het deurtje van het kastje is geplakt. “Zonder verplichtingen, zomaar, voor elkaar” geeft ook meteen het doel aan van het buurtkastje dat inmiddels alweer ruim een jaar in gebruik is. Het neerzetten van zo’n buurtkastje heeft een tweeledig doel. Eerste doel is om mensen die in armoede leven een klein steuntje in de rug te geven en een klein beetje bij te dragen aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Ook Lieshout kent immers nog behoorlijk wat (verborgen) armoede.  Aan de andere kant -het tweede doel- draagt het op deze wijze delen van wat je kunt missen bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Veel voedsel wordt immers weggegooid omdat iemand het “over” heeft, terwijl het best een nieuw leven zou kunnen krijgen.

Samen leven

Initiatiefnemers Nathalie en Rob hebben vorig jaar de daad bij het woord gevoegd en zo’n buurtkastje in hun voortuin geplaatst. Graag willen zij zo een bijdrage leveren aan het letterlijk samen-leven. “Als iedereen op hun eigen manier dit doet hebben we een échte samenleving” weten te melden. “Samen leven is voor ons dan ook delen en geven en niet alleen binnen één huis of gezin” vervolgen ze. “De wereld wordt een stuk mooier als we de scheidingslijn van onze muren af en toe even vergeten”. Dorpsraad Lieshout vond dit zo’n mooi initiatief dat zij (een deel) van de kosten voor het kastje op zich hebben genomen.

Vulling nodig !

Het buurtkastje is helemaal anoniem. Er worden geen vragen gesteld als iemand iets uit het kastje haalt, je hoeft niks te laten zien of uit te leggen. Dat geldt óók voor degene die iets kunnen missen: donaties zijn ook anoniem en uiteraard zéér welkom. Inmiddels blijkt immers dat het “buurtkastje” zeker in een behoefte voorziet. Dus is er óók behoefte aan vulling van het kastje. Wie -niet bederfelijke- boodschappen kan missen kan ze zelf in het kastje zetten of afgeven bij de organisatie, op Dorpsstraat 50. Alle voedselproducten, niet bederfelijk en met uitzondering van alcohol, zijn welkom. Daarnaast zijn ook zaken als verzorgingsproducten, shampoo en zeep welkom

Dorpsraad Lieshout groot voorstander voor kermis op Heuvel

Dorpsraad Lieshout wil graag dat de Heuvel dé toekomstige vaste plaats wordt voor de Lieshoutse kermis. De Dorpsraad heeft de nieuwe locatie van de kermis onlangs geëvalueerd en is zeer positief. Ook de klankbordgroep van de Dorpsraad spreekt zich -via een korte en snelle enquête- unaniem uit vóór een opstelling van de kermis op de Lieshoutse Heuvel.

 

Nieuwe locatie

Dit jaar is de Lieshoutse Kermis voor het eerst in lange tijd gehouden op een nieuwe locatie. Voorheen stond de kermis steeds op het Floreffeplein. Dit jaar is de kermis verhuisd naar de Heuvel. Dat bleek een “gouden zet”. De kermis was dit jaar érg goed bezocht en de combinatie van de vorm van het plein, de aanwezigheid van horeca en de opstelling van de attracties maakten het centrale dorpsplein tot een knus, overzichtelijk en toch levendig geheel. Een opstelling die prima past bij “de gewenste concentratie van vertier” op dat centrale plein.

 

Unaniem voor de Heuvel

Ook de klankbordgroep van de Dorpsraad spreekt zich unaniem uit vóór de Heuvel. Hoewel de enquête onder de groep bewoners zeker niet representatief is geeft deze snelle en korte enquête tóch een heel goed beeld van wat men van deze nieuwe locatie vindt. De klankbordgroep heeft -naast een zeer positieve mening over de locatie-  diverse suggesties om nóg meer verbeteringen aan te brengen. Zo miste menigeen de “botsauto’s”, die door een misverstand blijkbaar dit jaar niet geplaatst konden worden. Ook zou men graag wat attracties voor de wat oudere jeugd zien. Daarnaast zou de opstelling wat “knusser” kunnen zijn en is er een pleidooi om voor één muziekbron te gaan. Met betrekking tot de omleidingsroutes vindt men dat de Kuiperstraat eigenlijk niet geschikt is om het verkeer te verwerken. Een negatief gevolg dat door de verkeerswerkgroep van de Dorpsraad opgepakt kan worden.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft zich hiermee unaniem uitgesproken vóór de nieuwe locatie. Een mening die de Dorpsraad graag volgt en dus ook adviseert om de Heuvel serieus te gaan beschouwen als dé nieuwe kermislocatie. Wilt u ook uw mening geven over dit soort zaken ? Meld u dan aan bij de klankbordgroep van de Dorpsraad Lieshout. Als lid van die klankbordgroep ontvangt u steeds als eerste de wekelijkse nieuwbrief van de Dorpsraad en kunt u dus makkelijk reageren op actuele kwesties in het dorp. Daarnaast kunt u regelmatig uw mening geven over zaken als de locatie van de kermis en dus de dorpsraad actief adviseren. Wordt ook lid van de klankbordgroep en meld u aan. Dat kan eenvoudig via www.dorpsraad-lieshout.nl

Infoschermen van Dorpsraad Lieshout: ook voor uw communicatie ?

Op enkele strategische plaatsen in het dorp heeft de Dorpsraad Lieshout TV-schermen hangen. Deze schermen zijn bedoeld om de inwoners van Lieshout op de hoogte te brengen van allerlei (sociale) “informatie, evenementen en bijeenkomsten”. Organiseert u ook iets in Lieshout ? Wilt u ook aandacht voor uw organisatie ? Laat het dan weten aan de Dorpsraad: zij kunnen dit dan communiceren via deze schermen, waardoor de inwoners makkelijk (en zonder kosten voor u) geïnformeerd kunnen worden.

Informatie delen

Enkele jaren geleden heeft de Dorpsraad besloten om TV-schermen aan te schaffen om de inwoners van Lieshout meer informatie te kunnen geven over wat er in het dorp op sociaal gebied speelt en georganiseerd wordt. In het dorp worden immers veel evenementen en bijeenkomsten georganiseerd die wat breder bekend zouden mogen worden. De schermen zijn dan ook op strategische plaatsen opgehangen zodat zoveel mogelijk inwoners ze kunnen zien. Op dit moment hangen ze bij cafetaria “de Kiosk”, bij café “de Koekoek”, in de kantine van sporthal “de Klumper” en in het Dorpshuis. Op de schermen draait een slide-show waarin aandacht wordt besteed aan -juist- die evenementen en bijeenkomsten die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Geen commerciële evenementen dus, maar vooral bijeenkomsten met een sociaal karakter. Overigens is er wel enige plaats voor wat commerciële informatie, maar die is duidelijk ondergeschikt aan de sociale informatie.

Gratis !

Om de organisatoren van deze (sociale) bijeenkomsten en evenementen te ondersteunen stelt de Dorpsraad uitzending op deze schermen gratis ter beschikking. Iedereen die iets organiseert kan hier gebruik van maken, mits voldaan wordt aan “het sociale karakter”. Maatschappelijke verenigingen, stichtingen of organisaties kunnen dan ook te allen tijde een aanvraag doen om hun mededeling te plaatsen op de informatieschermen. Als gemeld staan hier géén vergoedingen tegenover. Er moet wél sprake zijn van een maatschappelijk belang voor alle Lieshoutenaren of een grote doelgroep. Dus “geen (voetbal)uitslagen”, maar wél ledenwerfacties of acties om inwoners attent te maken op de organisatie

Opgeven van berichten

Het mag duidelijk zijn dat de Dorpsraad met deze schermen de bewoners van Lieshout over allerlei maatschappelijke en sociale aspecten van verenigingen, stichtingen en andere organisaties wil informeren. Zij roept iedereen dan ook op om hier gebruik van te maken. Wilt u ook iets delen met de Lieshoutenaren ? Laat het ons weten. Kijk voor de voorwaarden en voor het opgeven van “content” op www.dorpsraad-lieshout.nl. Als gemeld is er ook enige ruimte voor commerciële boodschappen op deze infoschermen (“adverteren”). Wilt u daar gebruik van maken ? kijk dan ook op www.dorpsraad-lieshout voor de vooraarden en de tarieven.

Dorpsraad Lieshout ijvert voor optimaal tracé én goede aansluitingen snelfietspad

Op diverse plaatsen wordt in Brabant gewerkt aan de tot stand koming van een netwerk van snelfietspaden. De routes hiervoor zijn deels gereed en deels in ontwikkeling. Omdat er ook zo’n snelfietsroute langs Lieshout komt heeft de Dorpsraad de Lieshoutse wensen al vroeg kenbaar gemaakt. Graag wil ze deze nu combineren met de andere Laarbeekse kernen zodat heel Laarbeek goed aan gaat sluiten bij dit web van snelle fietsverbindingen.

Wensen

De werkgroep “verkeer en verkeersveiligheid” van de Dorpsraad Lieshout heeft de Lieshoutse wensen inmiddels aangereikt bij het bureau dat -op verzoek van de Provincie- vooronderzoek doet naar mogelijke routes. De gemeente Laarbeek heeft hiervoor een verbindende rol gespeeld. De Dorpsraad wil het snelfietspad graag zo dicht mogelijk bij het dorp hebben. Ook willen ze graag aansluiten bij de andere kernen en er voor zorgen dat ook vanuit Mariahout -waar het snelfietspad niet langs komt- de aansluiting(en) goed bereikbaar zijn.

Variant 3a

Inmiddels zijn er diverse mogelijke varianten uitgewerkt en heeft de commissie de voorkeur uitgesproken én vastgelegd voor “alternatief 3a”. Dat alternatief lijkt het beste aan de wensen te voldoen en qua tracé een goede verbinding te zijn aan al bestaande snelfietspaden. Hierbij gaat de commissie er van uit dat het fietspad aan de noordzijde van het kanaal komt en dat er dan aansluitingen komen ter hoogte van de Deense hoek, aan de Havenweg en bij de Bavaria-brug.

Gezamenlijk advies

Omdat de Lieshoutse wensen niet alleen staan wil de Dorpsraad graag toewerken naar een totaaladvies namens alle kernen. Een gezamenlijk advies waarborgt immers veel beter dat alle dorpen goed aangesloten zullen zijn en met ieders wensen rekening is gehouden. Om die reden zal de commissie contact met de commissies van de andere dorpen en de leggen én de gemeente om zo tot een totaaladvies te komen. Voorlopig heeft Lieshout wel alvast haar wensen kenbaar gemaakt, zodat deze zeker in het totaalplan meegenomen kunnen worden.

Dorpsraad Lieshout blij met splitsing centrumplan

“Als je iets wil bereiken moet je er aan beginnen”. Met dit “Om-denk-motto” is enthousiast gereageerd binnen de Dorpsraad op het uiteen halen van de (overigens wél 100% samenhangende plannen) voor Lieshout. Door het splitsen kan er immers éindelijk begonnen worden met de herontwikkeling van de Heuvel. Een plan dat nu al (te) lange tijd opgehouden wordt door allerlei samenhangende plannen, die óók belangrijk zijn, maar geen verdere vertraging meer zouden moeten veroorzaken.

Splitsen

Al jaren wil Lieshout, de gemeente Laarbeek, de Dorpsraad, Plan Lieshout én natuurlijk de inwoners van Lieshout een “oplossing voor het centrum”. De al-jaren-leegstaande Rabobank en naastliggende “grindbak” zouden immers op een andere wijze ingevuld kunnen en moeten worden. Met dat streven is iedereen het roerend eens. Hóe de invulling plaats moet vinden veroorzaakt echter nogal wat verschillen van inzicht, waardoor inmiddels niet alleen meer gesproken wordt over een centrumplan, maar ook over invulling van het kerkplein, de parkeerruimte achter “Morees” en natuurlijk de verplaatsing van de supermarkt. Omdat er -via verschillende besluiten- inmiddels gekozen is om de supermarkt zeker niet meer in te plannen op de Heuvel, kunnen de plannen nu prima gesplitst worden.

En nu: beginnen !

Voordeel van die splitsing is dat er eindelijk aan de gang gegaan kan worden met het uitwerken van het plan voor die “noordflank” van de Heuvel. Dit deel van het totaalplan kan immers volledig “op zichzelf” ontwikkeld én gerealiseerd worden. Het is onafhankelijk van de verplaatsing van de supermarkt en hoeft dus ook niet opgehouden te worden door die andere deelplannen. Omdat er nu weer een nieuwe optie bijgekomen is voor het verplaatsen van de Jumbo-supermarkt (Dorpsstraat 1 en 3 zou een mogelijkheid bieden) zou het nader onderzoeken van deze mogelijkheid immers weer vertraging van de andere deelplannen kunnen opleveren. De gemeente Laarbeek heeft dan ook in een update laten weten de dat de deelplannen voortaan los van elkaar aan de raad voorgelegd zullen worden. En, omdat er al een besluit genomen is over de Heuvel kan nu écht gestart worden met het uitwerken van de plannen. Eindelijk kan er nu écht begonnen worden: alleen dan kunnen we immers het doel bereiken: een mooi gerevitaliseerde noordkant van de Heuvel.

Dorpsraad Lieshout attendeert op presentatie centrumplannen

De ontwikkelingen voor “het centrum van Lieshout” houden de gemoederen in het dorp al lange tijd bezig. Om die reden is Dorpsraad Lieshout blij met de gemeente-initiatieven om zoveel mogelijk de plannen te delen. Dorpsraad Lieshout wil dan ook graag alle (betrokken) burgers attenderen op de komende inloopmomenten in het Dorpshuis in Lieshout. Daar zullen de plannen getoond worden, kunnen vragen gesteld worden en kan geventileerd worden hoe over de plannen wordt gedacht.

Plannen tonen
“Het meenemen van de burgers bij de ontwikkeling van het centrum van Lieshout” wordt door de gemeente vorm gegeven door de organisatie van een inloopmoment. Op vrijdag 12  en maandag 15 mei houdt de gemeente inloop-momenten in het Dorpshuis in Lieshout om de verder uitgewerkte plannen te presenteren. Het ontwerp is vanaf 11 mei ook te zien via www.laarbeek.nl/lieshout en de gemeente zal op bovengenoemde momenten aanwezig zijn in het Dorpshuis om de plannen te presenteren, vragen te beantwoorden en te horen hoe er over de plannen gedacht wordt,

Lange aanloop
Het opzetten van plannen voor het Lieshoutse centrum gaan inmiddels alweer enige jaren terug. Nadat het -prominent aanwezige- Rabobank kantoor leeg is komen staan en het naastgelegen pand is vervangen door een grindparkeerplaats is geoordeeld dat dit deel van de Heuvel grondig vernieuwd zou moeten worden. Omdat er jarenlang geen enkel (burger)initiatief van de grond is gekomen heeft de gemeente Laarbeek zelf de regie in handen genomen en een projectontwikkelaar ingeschakeld. Deze projectontwikkelaar kwam met een voorstel om de Jumbo-supermarkt te verplaatsen naar de Heuvel. Omdat vele Lieshoutenaren dat niet meteen zagen zitten is alsnog een burgerinitiatief opgericht (“Plan Lieshout”) om een alternatief plan te ontwikkelen. “Plan Lieshout” heeft daarop de tijd én de middelen gekregen van de gemeente en heeft een alternatief plan ontwikkeld. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een compromis gekozen tussen de verschillende plannen, onder andere mét een verplaatste supermarkt, maar weer níet naar de Heuvel.

Maak gebruik !
Omdat de plannen steeds concreter worden wil de gemeente de huidige status graag delen. Dat doen ze in het Dorpshuis in Lieshout op de volgende dagen:

Vrijdag 12 mei 2023 tussen 10:00 uur en 14:00 uur.
Maandag 15 mei 2023 tussen 17:00 en 20:30 uur.

Dorpsraad Lieshout wil graag aandacht voor deze plannen: nu is immers het moment om nog invloed uit te oefenen én zijn er mogelijkheden om de mening te laten horen. Om die reden roept ze dan ook iedereen op daarvan gebruik te maken.

Dorpsraad Lieshout tevreden met verlenging voetpad

Wat later dan beloofd en wat later dan gepland, maar nu is toch eindelijk het voetpad langs de Vogelenzang verlengd tot aan het beukenbos. Dorpsraad Lieshout is blij dat deze verlenging er na duidelijke signalen van omwonenden inclusief een heuse enquête alsnog is gekomen waardoor de nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord nu écht beter aansluit bij het dorp.

 Nieuwe wijk

Met de uitbreiding in noordelijke richting heeft west-Lieshout er een mooie nieuwe wijk bij gekregen. De wijk Nieuwenhof-Noord is daar gerealiseerd, nét buiten de oorspronkelijke dorpsgrenzen. Om die reden is een nieuwe aansluiting gemaakt aan de (bestaande) Vogelenzang om zo verbinding met de oorspronkelijke bebouwde kom te maken. Het verbindingsstuk van die Vogelenzang was niet echt meegenomen bij de herinrichting van die toegangsweg. Hierdoor is er een versmalling ontstaan en stopte het voetpad bij het einde van de nieuwbouwwijk.

Gezamenlijke oplossing

Uit de nieuwe wijk én uit de omgeving kwamen daarop signalen bij de Dorpsraad dat de bewoners de situatie als “gevaarlijk” ervaren. Dorpsraad Lieshout heeft hierop een enquête uitgezet bij direct omwonenden en andere betrokkenen. De uitslag van deze enquête onderstreepte het gevoel van “gevaarlijk”: met name voor voetgangers, die over een afstand van zo’n 50 meter over de rijweg moeten lopen. De uitkomsten zijn -door de Dorpsraad- gedeeld met de gemeente en na goed overleg is ingestemd met de verlenging van het voetpad, tot in het beukenbos.

Ook kleine verbeteringen zijn belangrijk

Inmiddels is dit voetpad gerealiseerd. Na eerdere toezeggingen dat dit voor Kerstmis plaats zou vinden is het begin april alsnog gerealiseerd. Het oponthoud blijkt oorzaak te vinden in een volle werkkalender én slecht weer om dit soort buitenwerken te doen. Belangrijker echter is dat het voetpad er nu ligt, Aanvullend heet de gemeente ook nog -inmiddels- drie lantaarnpalen aan de noordzijde van de Vogelenzang bijgeplaatst: ook dit draagt bij aan meer veiligheid. Dorpsraad Lieshout is tevreden dat zij een verbindende rol heeft kunnen spelen bij deze herziening van de plannen en dus heeft kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van de leefbaarheid in het dorp. Óók dit soort “kleine” verbeteringen in de omgeving dragen immers bij aan een verbetering van het woongenot.

Dorpsraad Lieshout verwelkomt nieuwe dorpsondersteuner

Miranda Goedemans is de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. Miranda volgt Bart Heldens op die een “stapje hogerop” is gegaan en inmiddels een managementfunctie bekleed binnen de LEV-groep. Tijdens de meest recente vergadering van de Dorpsraad is Miranda voor het eerst aangeschoven: door haar direct aan te sluiten wil de Dorpsraad een brug slaan tussen de inwoners en de dorpsondersteuner.

Vertrek Bart heldens
Voorganger Bart Heldens sloot tijdens zijn “vorige leven” als dorpsondersteuner steeds aan bij de vergaderingen van Dorpsraad Lieshout. Op die wijze was hij steeds direct aangesloten bij de bezigheden van de Dorpsraad en kon de Dorpsraad hem meteen aansluiten bij (sociale) zaken die er in het dorp spelen. Van beide zijden uit werd deze aansluiting zeer gewaardeerd. Bart was naast dorpsondersteuner ook nog eens jeugdwerker voor heel Laarbeek. Hierdoor was er ook meteen aandacht voor het gebied “jeugd” en kon Bart de Dorpsraad aansluiten bij de ontwikkelingen op dit terrein. Eind 2022 heeft Bart echter een stapje hogerop gezet en was er even geen dorpsondersteuner.

Miranda Goedemans
Inmiddels is Miranda Goedemans aangetreden als nieuwe dorpsondersteuner en is zij ook meteen aangesloten bij de zeswekelijkse vergaderingen. De Dorpsraad is blij dat de vacature voor dorpsondersteuner op deze korte termijn alweer vervuld is en kijkt uit naar een prettige samenwerking met Miranda. Miranda is overigens, naast dorpsondersteuner van Lieshout, ook de coördinator voor het ouderenwerk in Laarbeek en bezet het steunpunt voor Mantelzorg. Anders dan haar voorganger zit Miranda dus meer in de “ouderenzorg” dan in de “jongerenzorg”.

 Samenwerken
Tijdens de eerste vergadering, die toevallig samenviel met het gemeentelijke bezoek van wethouder Monica Slaets en beleidsmedewerkster Merel van Veen hebben Miranda en de Dorpsraad Lieshout nader kennis met elkaar gemaakt. Samen hebben zij ook meteen de intentie uitgesproken om gestructureerd en opbouwend samen te gaan werken om samen de leefbaarheid van het dorp Lieshout (als onderdeel de gemeente Laarbeek) te verbeteren.

Dorpsraad Lieshout blij met gemeentelijke aandacht

Door middel van het bijwonen van een vergadering van de Dorpsraad Lieshout heeft de gemeente Laarbeek haar interesse getoond in het werk van deze Dorpsraad. Naast beleidsadviseur Merel van Veen schoof ook wethouder Monika Slaets persoonlijk aan om te zien hoe de Dorpsraad functioneert. Door dit directe contact konden ook meteen wat concrete afspraken worden gemaakt over actuele zaken.

Samen aan tafel

Tijdens de reguliere zes-wekelijkse vergadering van de Dorpsraad Lieshout schoof naast wethouder Slaets en beleidsadviseur Merel van Veen ook de nieuwe dorpsondersteuner Miranda Goedemans voor het eerst aan. Hierdoor was er ook op sociaal vlak een direct aanspreekpunt aanwezig. Dorpsraad Lieshout was blij met al deze extra aandacht. Voor het werk wat de Dorpsraad doet is het immers makkelijk als er een goede relatie met de beleidsmakers is en er directe ingangen zijn. Dit verkleind nadrukkelijk de afstand van de politiek ten opzichte van de burgers en draagt dus bij aan een beter functioneren.

Afstemmen actualiteiten

Vanwege de mogelijkheden werd in de vergadering dan ook volop gebruik gemaakt van deze “directe ingang”. Door alle actuele aandachtsgebieden en de lopende actualiteiten te delen kon de status (en dus ook de problematiek) rechtstreeks worden gedeeld. Wethouder Slaets zegde ook al direct toe enkele zaken (snel) binnen de gemeente af te stemmen. Zo kwam het achterblijven van de verlenging van het voetpad aan de Vogelenzang aan de orde, inclusief het niet branden van de maanden geleden geplaatste twee extra lantaarnpalen. Ook werden op verkeersgebied enkele actualiteiten besproken, waardoor aan de wethouder een duidelijke mondelinge toelichting gegeven kon worden.

Wederzijds delen

Van de andere kant kon de wethouder de gemeentelijke inzichten ook delen, bijvoorbeeld m.b.t. het aandachtgebied “wonen”. Hier spelen immers dorps-overschrijdende aspecten als “het behouden van de eigen identiteit van de 4 Laarbeekse kernen” een rol, waardoor deze niet aan elkaar gebouwd kunnen worden. En, omdat “inbreiding” steeds maar weinig plaats biedt, moet nogal eens méér woningaanbod op minder ruimte geplaatst worden. Ook de stikstof-problematiek is een issue wat voor gemeente remmend werkt. Deze problematiek komt ook naar voren bij het uitblijven van een oplossing voor de verkeerssituatie op de kruising tussen Deense hoek en Hoofakker/N615.

Constructief

Het wederzijds uitwisselen van kennis en visie over lopende zaken was dan ook een mooi tastbaar resultaat van de bijenkomst. Zowel Dorpsraad Lieshout als de gemeentelijke vertegenwoordiging sloten de bijeenkomst dan ook af met een dankwoord naar elkaar voor de constructieve houding en getoonde wil om op een goede manier met elkaar samen te werken.

Dorpsraad Lieshout volgt “Centrumplan” aandachtig

Met veel aandacht volgt de Dorpsraad Lieshout de ontwikkelingen met betrekking tot het “Centrumplan” voor Lieshout. Dit plan omvat immers veel aspecten die rechtstreeks betrekking hebben op de leefbaarheid in het dorp en raakt naast de herontwikkeling van de Heuvel ook de verplaatsing van de supermarkt en de her-invulling van de ruimte die dan vrij komt.

Belangrijke ontwikkeling

Het “Centrumplan” is voor Lieshout érg belangrijke ontwikkeling. Het raakt diverse permanente aandachtsgebieden van de Dorpsraad Lieshout. “Wonen” wordt zelfs op verschillende plaatsen geraakt: zowel de ontwikkeling van woningen op de Heuvel als de herontwikkeling (met woningen) van de vrijkomende ruimte aan de Dorpsstraat, op het moment dat de supermarkt verplaatst. Dorpsraad Lieshout vindt het belangrijk dat de woningen die hier komen aansluiten bij de behoefte die er in het dorp is.

Voorzieningen belangrijk

Ook “Voorzieningen” is zo’n vast aandachtsgebied van de Dorpsraad dat geraakt wordt. Om de leefbaarheid in het dorp te behouden (en waar mogelijk te verbeteren) is het van belang dat de -te verplaatsen- supermarkt blijft voldoen aan de behoefte in het dorp. Ook andere winkel- en horecavoorzieningen spelen een rol in de plannen. Ook deze zijn van groot belang om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Als derde aandachtgebied speelt “verkeer” en vooral de verkeersveiligheid een rol. Met een verplaatste supermarkt zullen de verkeersstromen in het dorp immers wezenlijk anders worden.

Plannen delen

Inmiddels zijn er al diverse bijeenkomsten geweest waarbij ontwikkelaar, gemeente, belangengroepen en dorpsbewoners hun visie hebben kunnen delen. Dorpsraad Lieshout volgt nauwgezet dat de procedures die bij dit project horen zorgvuldig worden en gelopen en is blij dat diverse “input” ook wérkelijk in de plannen verwerkt worden. Mooi is dan ook om te zien dat burgerinitiatief Plan Lieshout de mogelijkheid heeft gekregen (en benut) om een grote bijdrage te leveren aan het vormgeven van de plannen voor de Heuvel.

 

Belangrijke bijeenkomsten

Dorpsraad Lieshout vindt de bijeenkomsten (op diverse niveaus en met diverse betrokkenen) bij deze ontwikkeling van groot belang. Zo groot zelfs dat ze hun eigen vergaderschema hebben aangepast om zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten. Nú is er immers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de plannen: Dorpsraad Lieshout ziet graag dat de burgers gebruik maken van deze mogelijkheden waardoor het uiteindelijke resultaat maximaal aansluit bij de behoeften.