Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor “buurtkastje”

Ook Lieshout heeft nu een eigen “buurtkastje”. In dat kastje kunnen levensmiddelen en andere levensbehoeften gezet worden voor anderen die het nodig hebben. Zonder verplichtingen, zomaar; voor elkaar. Omdat deze actie de leefbaarheid voor mensen die het nodig hebben verbetert heeft de Dorpsraad dit initiatief (financieel) ondersteund en wil de Dorpsraad medebewoners graag attenderen op dit sociale initiatief dat prima past in de “gemeenschapskracht” waar de Dorpsraad graag voor wil verbinden.

Twee doelen
Het principe van “buurtkastje” is een fenomeen dat overgewaaid is vanuit Amerika; “geef wat je kunt missen en neem wat je nodig hebt”. Dit kan nu met zo’n buurtkastje dat op 2 juni geplaatst is bij Dorpstraat 50 in Lieshout. Het initiatief is genomen vanuit een tweeledig doel. Als eerste om mensen die in armoede leven een klein steuntje in de rug te geven en een klein beetje bij te dragen aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Ook Lieshout kent immers nog behoorlijk wat (verborgen) armoede. Vanuit de “gemeenschapskracht” gedacht leven we immers samen en daarbij hoort het ook om voor elkaar te zorgen; “Als iedereen op hun eigen manier dit doet hebben we een échte samenleving” weten initiatiefnemers Nathalie en Rob Ansems te melden. “Samenleven is delen en geven en niet alleen binnen één huis of gezin” vervolgen ze. “De wereld wordt een stuk mooier als we de scheidingslijn van onze muren af en toe even vergeten”. Aan de andere kant draagt het op deze wijze delen bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Het is alom bekend dat er veel-te-veel voedsel wordt weggegooid.

Anoniem
Het “buurtkastje” is helemaal anoniem. Er worden geen vragen gesteld als iemand iets uit het kastje haalt, je hoeft niks te laten zien. De organisatie gaat hierbij uit van het goede van de mens maar heeft wél behoefte aan vulling van het kastje. Wie -niet bederfelijke- boodschappen kan missen kan ze zelf (ook anoniem) in het kastje zetten of afgeven bij de organisatie, op Dorpsstraat 50. Alle voedselproducten, niet bederfelijk en met uitzondering van alcohol, zijn welkom. Daarnaast zijn ook zaken welkom als verzorgingsproducten, shampoo, menstruatieproducten en zeep.  Op de zijkant van het kastje staan aanvullend gegevens van mogelijkheden waar mensen zich naar zouden kunnen richten als ze hulp of ondersteuning zouden willen. Op die wijze wordt degene die het behoeft verder op weg geholpen.

Dorpsraad Lieshout bezorgd over toekomst Franciscushof

Al enige tijd staat het Franciscushof er “eenzaam en verlaten” bij. Langzaam loopt de Lieshoutse woonzorglocatie leeg en wordt er geen keuze gemaakt voor de toekomst. Dorpsraad Lieshout is dan ook bezorgd over de voortgang en het uitblijven van initiatieven. Zij zien graag dat er concrete plannen komen om dit gebouw een goede, passende, nieuwe bestemming te geven.

Mooie ligging
Het Lieshoutse Franciscushof is een opvallend gebouw. Niet zozeer wat betreft architectuur maar wél qua ligging. Het ligt immers naast het centraal gelegen kerkgebouw en dus in het hart van het dorp. Om die reden is het belangrijk dat de herontwikkeling van dit gebouw gaat passen in de gehele visie. Enige tijd geleden is immers besloten om deze woonzorglocatie langzaamaan leeg te laten lopen, zodat het gebouw her-bestemd kan worden. In het Franciscushof werd zorg geboden aan dementerende senioren en senioren met een (lichte) lichamelijke beperking.

Veel aan de hand
In Lieshout is heel wat aan de hand. Het bestuur van de parochie Zalige Pater Eustachius en de gemeente Laarbeek zijn een “Kerkenvisie” gestart om de mogelijke toekomst van kerkgebouwen in de gemeente in kaart te brengen: omdat het Lieshoutse kerkgebouw pal naast het Franciscushof ligt lijkt het voor de hand liggend dat beide plannen op elkaar aansluiten. Ook is er actie genomen om plannen te maken om de nabijgelegen Heuvel te revitaliseren en zijn er plannen om de (enige) supermarkt in het dorp te verplaatsen: ook dat raakt enigszins.

Geen voortgang
Helaas is er -tot op heden- weinig voortgang waarneembaar in de plannenmakerij rondom dit gebouw. Een afstudeeropdracht die in opdracht van de Zorgboog was ingezet om hier wat meer voortgang in te krijgen is niet afgerond, waardoor er geen concrete plannen liggen. Dorpsraad Lieshout is dan ook bezorgd omdat leegstaande gebouwen niet bepaald bijdragen aan een verbetering van het leefklimaat. Ze willen dan ook graag concrete actie zien en hopen dat er snel plannen komen om deze fraai gelegen locatie weer optimaal te benutten en te betrekken bij het dorp.

Dorpsraad Lieshout attendeert op inloopmarkt

In Lieshout wonen ook mensen met een kleine beurs. Mensen die maar nauwelijks rond kunnen komen en iedere uitgave zorgvuldig moeten overwegen. Voor deze mensen organiseert de dorpsondersteuning op 8 juni a.s. een inloopmarkt onder de titel “Kun jij nog rond komen ?”. Tijdens deze markt zijn er verschillende instanties en organisaties aanwezig die kunnen helpen als er wat minder te besteden is. Een behulpzaam sociaal initiatief waar de Dorpsraad Lieshout graag op attendeert.

Kun jij nog rondkomen ?
Minder te besteden hebben is iets van alle tijden. Ook anno 2022 zijn er nog (veel) te veel medemensen die ‘ieder dubbeltje moeten omdraaien” omdat ze rond moeten komen van een minimaal inkomen en soms zelf niet eens een inkomen hebben. In Nederland wordt (gelukkig) veel aandacht gegeven aan deze minder koopkrachtige medeburgers. Vanuit de rijksoverheid wordt er ondersteund met verschillende subsidies en steunpaketten. Er zijn dan ook diverse ondersteuningen en subsidies aan te vragen; meer dan wellicht bekend is. Ook lokaal bestaan deze mogelijkheden. De inloopmarkt kan je verder wegwijs maken in welke alternatieven er zijn.

Ondersteuning
Niet alleen overheden ondersteunen de minder bedeelden. Ook vanuit vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties worden “mensen met een kleine beurs” geholpen. Dat hoeft niet altijd met geldelijke ondersteuning te zijn, maar kan ook met psychische, fysieke of materialistische ondersteuning (denk aan de sociale supermarkt of voedselbank). Gewoon hulp van een medemens voor mensen die het moeilijk hebben. Ook deze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zullen paraat staan tijdens de inloopmarkt en in een persoonlijk gesprek kunnen aangeven wat zij voor jou kunnen betekenen.

Kom gerust informeren
Ondersteuning in wat voor vorm dan ook is belangrijk voor de saamhorigheid en dus de leefbaarheid in Lieshout. Om die reden roept Dorpsraad Lieshout dan ook iedereen met een kleine beurs op om naar de inloopmarkt te komen op woensdag 8 juni a.s. in het Dorpshuis in Lieshout. Tussen 19:00 en 21:00 uur zijn alle mogelijke organisaties en hulpinstaties aanwezig in de mooi, sfeervolle, nieuwe huiskamer in het Dorpshuis. Schroom niet om te komen: wellicht kan belangrijke informatie heel wat verlichting geven ! En, als je dan toch komt profiteer dan ook meteen: iedere bezoeker aan de inloopmarkt ontvangt een mooie goodie-bag met een verrassende inhoud.

Tot 8 juni a.s. !

Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor Laarbeekse kerkenvisie

In 2022 wordt er een visie ontwikkeld op “de kerken in Laarbeek”. In Laarbeek staan immers zes kerkgebouwen: in iedere kern minimaal één en soms wel meer. Vanwege de ontwikkelingen wordt voor deze gebouwen nu een visie ontwikkeld voor de toekomst. Om die visie te toetsen en de mening van de inwoners mee te nemen worden nu bewonersavonden georganiseerd. Dorpsraad Lieshout wil deze graag onder de aandacht brengen, zodat inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om hun visie te delen: op 21 juni a.s. zal de bewonersavond in Lieshout worden gehouden.

Kerkenvisie
Het bestuur van de Parochie Zalige pater Eustachius en de gemeente Laarbeek zijn samen aan het werk gegaan om nog dit jaar een “kerkenvisie” op te zetten. Deze visie moet dus aan het einde van het jaar klaar zijn. Om deze visie op te stellen is een extern bureau ingehuurd die een concreet plan van aanpak heeft gemaakt. Dat bureau is dus een visie aan het opstellen voor de toekomst van de kerken: zij maken daarvoor een “paspoort met toekomstvisie”. In dat “paspoort” komen niet alleen de gebruikelijke kenmerken van het gebouw te staan (maten, ouderdom, bruikbaarheid, etc.) maar óók de meningen en ideeën van betrokken inwoners

Aanleiding en aanpak
In Laarbeek staan zes kerken die (vaak) niet meer vol zitten en behoorlijk kostbaar zijn om te onderhouden. Om die reden vindt de gemeente het noodzakelijk om naar de toekomst van deze gebouwen te kijken. Inmiddels heeft één van de zes Laarbeekse kerkgebouwen al een andere bestemming gekregen: voor de andere vijf kerken zal dus nu een visie ontwikkeld worden. Om die visie te ontwikkelen worden meningen bij experts opgehaald die eerder dit soort gebouwen hebben beoordeeld en wordt er een klankbordgroep samengesteld. Daarnaast wil de werkgroep nadrukkelijk ook de meningen van gebruikers, belangengroepen en inwoners meenemen.

Bewonersavond
De meningen van gebruikers en inwoners zullen opgehaald worden tijdens bewonersavonden en op 21 juni 2022 is Lieshout aan de beurt. Om 19:30 uur zal deze bewonersavond gehouden worden in het Dorpshuis. Dorpsraad Lieshout wil dit graag onder de aandacht brengen en roept iedere geïnteresseerde op om daar te naar toe te komen en ideeën en meningen te geven over de Lieshoutse kerk. Nú kan er immers meegedacht worden en nú kan er een mening gegeven worden. Maak daar gebruik van zodat de uiteindelijke visie op de kerk en het kerkgebouw naadloos gaat aansluiten bij de mening van de inwoners van Lieshout.

Dorpsraad Lieshout onderschrijft “gemeenschapskracht”

Met de deelname van Dorpsraad-lid Robert Van Aspert aan de “initiatiefgroep gemeenschapskracht” onderschrijft de Dorpsraad Lieshout het belang van dit initiatief. Het versterken van de “zorg voor elkaar in de gemeenschap” verbetert immers het leefklimaat in Lieshout en sluit dus naadloos aan bij het doel van Dorpsraad Lieshout die graag alles wil doen om de leefbaarheid van het dorp Lieshout (in de gemeente Laarbeek) te optimaliseren.

Brede initiatiefgroep

Samen met Ger Aarts (uit Mariahout), Wim van Hest (uit Beek en Donk), Theo van Hoek (uit Lieshout), Leo Lucassen (uit Aarle-Rixtel), Veronic van Rooij (ook uit Aarle-Rixtel), Jan de Wit (uit Beek en Donk) en Roos Sohier (uit Rosmalen) is Robert van Aspert aan de slag gegaan om gezamenlijk initiatief te nemen om tot méér gemeenschapskracht te komen. De initiatiefgroep wil door het versterken van de gemeenschapskracht het aantal zorgvragen verminderen, zodat de zorgverleners behoed kunnen worden voor overbelasting. Uit de cijfers is immers af te leiden dat -als er niets gebeurd- in 2040 één op de vier mensen in de zorg móet werken: nu is dat één op de zeven.

Zorg voor elkaar

Veel zorg is immers “gewoon” in de directe omgeving van een zorg-vragende op te lossen. Burenhulp, familiehulp of hulp van bekenden is een heel eenvoudige vorm van ondersteuning naar elkaar, waardoor minder zorginstanties ingeschakeld hoeven te worden. Het stimuleren van de “zorg voor elkaar” is dan ook de kern waar de initiatiefgroep zich op richt. Het initiatief voor deze groep komt overigens voort uit een analyse van de zorgcoöperatie dat de professionele huishoudelijke en persoonlijke zorg volstrekt onvoldoende is om alle zorgvragen te kunnen beantwoorden. Het opvangen van benodigde zorg, vóór dat deze bij de professionele instanties komt is dus een meer dan noodzakelijke actie, om te voorkomen dat die professionele instanties overbelast raken. Het probleem wordt in de toekomst alleen maar groter door toenemende vergrijzing, onvoldoende budgetten en toenemende behoefte aan mantelzorg. Er zal dus een steeds groter beroep worden gedaan op de “gemeenschapskracht”.

Bewust maken

Om meer gemeenschapszorg te krijgen gaat de initiatiefgroep in gesprek met verenigingen en organisaties die hierbij een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan buurtverenigingen, vrouwenverenigingen, ouderenverenigingen en dergelijke. Op die manier wil de initiatiefgroep de organisaties bewust maken van de noodzaak van “zorg voor elkaar”, zodat zij, voor hun doelgroep de zorg voor elkaar verder kunnen stimuleren. Dorpsraad Lieshout vindt dit initiatief goed passen in haar doelstelling om de leefbaarheid van het dorp Lieshout te verbeteren en onderschrijft het initiatief dan ook van harte.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt ook kleine initiatieven

Niet alleen grote, zichtbare en opvallende initiatieven worden ondersteund door Dorpsraad Lieshout. Ook kleinere initiatieven worden vooruit geholpen; zeker als ze een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp. Zo wil de Dorpsraad graag de “Ontmoetingsgroep” verder vooruit helpen en is onlangs een initiatief voor ondersteuning van Oekraïne vooruit geholpen. Zowel dichtbij als ver weg brengen deze initiatieven mensen bijeen en dus verdienen ze ondersteuning.

 Ontmoetingsgroep
De “ontmoetingsgroep” is zo’n kleinschalig initiatief dat prima wat extra aandacht kan gebruiken. Deze groep bestaat uit alleenstaanden in de leeftijd tussen ca. 60 en 75 jaar, die woonachtig zijn in Lieshout en omgeving. Zo zijn er leden uit Beek en Donk, Breugel, Son, Stiphout en natuurlijk ook Lieshout. De ontmoetingsgroep organiseert (zoveel als mogelijk) ieder weekend een activiteit. Deze kan uiteenlopen van wandelen tot midgetgolf en van sjoelen tot een theater- of museumbezoek. Eens per maand wordt er ook een diner georganiseerd en wekelijks een kaartmiddag. Kortom, de groep heeft een brede scope en biedt voor iedereen wat wils. Door samen te organiseren en deel te nemen aan een activiteit leren de leden elkaar beter kennen en wordt er wat plezier toegevoegd aan het leven. Voor een kleine contributie wordt er heel wat geboden. Nieuwgierig geworden ? Kijk dan gerust op de mooie site van “de Ontmoetingsgroep” via www.omgbrabant.nl en leg contact met Francien van de Moosdijk, die voorzitter van de groep is.

Oekraïne actie
Ook de actie vanuit Amnesty International voor Oekraïne is zo’n klein initiatief wat aandacht verdiend. Initiatiefneemster Annie Jongerius zet zich in voor een “schrijfactie” waarmee Rusland wordt opgeroepen om het geweld in Oekraïne te stoppen. Zij wil graag dorpsgenoten bewegen hier een bijdrage aan te leveren. Dat kan heel eenvoudig door een voorbeeldbrief te nemen, in te vullen en te deponeren in de doos. Op die wijze kan bijgedragen worden aan een gezamenlijke oproep om het geweld te stoppen. Inmiddels zijn verzamelboxen geplaatst bij de Jumbo in Lieshout, in de kerk en in het Dorpshuis. Dorpsraad Lieshout helpt dit soort initiatieven graag met raad, en in dit geval ook met daad.

Dorpsraad helpt
Heeft u ook een initiatief om mensen dichter bij elkaar te brengen of om iets te verbeteren in het leefklimaat in Lieshout en omgeving ? Twijfel dan niet en neem contact op met Dorpsraad Lieshout: zij helpen u graag op weg, kunnen u de weg wijzen en kunnen u wellicht ondersteunen. Schroom niet en laat van u horen via een bericht naar info@dorpsraad-lieshout.nl. Oók kleine initiatieven verdienen aandacht: zéker als ze bijdragen aan het optimaliseren van leefbaarheid in Lieshout.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt gezamenlijke collecte; u ook ?

De “gezamenlijke collecte” zal dit jaar van 28 maart tot 2 april plaats gaan vinden. Na 2020 te hebben overgeslagen en 2021 op een afwijkende manier te hebben ingevuld willen de collectanten in 2020 weer op de “oude manier” aan de slag. Ieder adres ontvangt dus weer een envelop in de brievenbus, die de week er na opgehaald wordt. Denk dit jaar eens extra aan de vele fondsen die gesteund worden en geef extra gul.

Bundeling van goede doelen

Al jaren hebben de collectanten hun krachten gebundeld door in één keer gezamenlijk voor alle ingeschreven fondsen te gaan collecteren. Hierdoor werden de huisdeuren minder plat gelopen en kan er gezamenlijk extra aandacht gegeven worden aan de collecte. Na afgelasting in 2020 (vanwege de plotseling opkomende corona) en een “variant met zelf inleveren” in 2021 zijn de collectanten blij dat ze weer “gewoon” hun collecte ronde kunnen doen.

Traditionele collecte

In de week van 21 maart wordt in elke brievenbus in Laarbeek de lege envelop gestopt. In die envelop zit uitleg over de manieren waarop gedoneerd kan worden en zit een donatieformulier. Een week later -in de week van 28 maart- komen de collectanten weer langs om de envelop op te halen. Uiteraard gebeurd dat binnen de gelden preventieregels: veilig dus. Alle corona-maatregelen worden in acht genomen. Mocht u om een-of-andere-reden de collectant gemist hebben dan kan de envelop ook ingeleverd worden. Op de info in de envelop staan alle inleveradressen. Naast een volmacht in de envelop kan ook betaald worden met een QR-code of overgeboekt worden naar de rekening: contant kan ook, maar is niet gewenst vanwege veiligheid. Alle voorwaarden zijn er dus om deze keer de goede doelen eens extra te helpen met uw ondersteuning.

Ook collecteren ?

Als u dit jaar eens extra wil ondersteunen bij deze gezamenlijke collecte dan kan dat. De organisatie is op zoek naar extra collectanten. Wilt u hierbij helpen en een kleine ronde lopen als ondersteuning voor de vele fondsen die deze collecte vertegenwoordigd ? Meld u dan aan via een mailtje naar gezamelijkecollectelaarbeek@gmail.com en geeft aan in welke kern u wil ondersteunen. De organisatie neemt dan contact met u op voor instructie en uitleg.

Dorpsraad ondersteunt

Ondersteuning wordt ook gegeven door de Dorpsraad Lieshout. In het hele proces ondersteunt de Dorpsraad Lieshout bij de verwerking van de giften: de eenmalige machtigingen die hieruit voortvloeien moeten immers geint en verwerkt worden. Gelukkig kan Dorpsraad Lieshout de gezamenlijke collecte op deze wijze met raad én daad ondersteunen en óók een bijdrage geven. En, doordat de Dorpsraad ook nog eens de kosten van de incasso’s draagt, is verzekerd dat alle giften 100% bij de goede doelen komen.

Dorpsraad Lieshout aan de slag met jaarplannen

Tijdens de meest recente bijeenkomst van de Dorpsraad Lieshout hebben alle leden ingestemd met de jaarplannen. Hierdoor komen de focuspunten voor de Dorpsraad vast te staan en hebben ze concrete doelen. Voor ieder aandachtsgebied heeft de Dorpsraad zich doelen gesteld, waaraan de komende tijd gewerkt zal worden zodat ze aan het eind van het jaar, bij de evaluatie als “volbracht” kunnen worden afgevinkt.

Doelen stellen
Volgens het beleidsplan werkt de Dorpsraad Lieshout jaarlijks met concrete plannen. Voor alle aandachtsgebieden stellen zij zich doelen en maken zij plannen om die doelen te halen. Getracht wordt om de doelen zo concreet en “SMART” mogelijk te maken, zodat ze ook meetbaar zijn en dus ook afgevinkt kunnen worden als ze afgewerkt zijn. Ieder lid van de Dorpsraad dient voor zijn of haar aandachtsgebied jaarlijks deze doelen en plannen in en die worden in een gezamenlijke sessie toegelicht en afgestemd. Dan worden ze vastgesteld kan eenieder ermee aan de slag.

Doelen halen
Aan het eind van het jaar wordt eenzelfde sessie gehouden waarin de doelen tegen het licht worden gehouden en gekeken wordt of de doelen gehaald zijn. Zo ja, dan worden ze afgevinkt. Zo nee, dan worden nieuwe plannen gemaakt om alsnog de doelstelling te halen. Een actueel voorbeeld hiervan is dat de Dorpsraad graag een commissie wil vormen om het aandachtsgebied “Wonen” meer en betere aandacht te geven. Als doel is dus de vorming van deze commissie opgenomen en in de plannen is opgenomen hoe de commissie gevormd kan worden en wat deze zou moeten doen.

Focus op belangrijkste zaken
Door deze wijze van werken kan de Dorpsraad de juiste focus hanteren. Focus op zaken die de leefbaarheid in en om het dorp Lieshout verbeteren. Door die focus vast te leggen gaat de aandacht naar de juiste vraagstukken en problematieken. Dat houdt echter niet in dat er geen aandacht is voor andere zaken. Zolang deze invloed hebben op de leefbaarheid in Lieshout zullen deze ook aandacht krijgen. Sommige ontwikkelingen zijn immers niet te voorzien of doen zich eenmalig of onverwacht voor. Ook voor deze zaken is dus aandacht.

Meer weten ?
Dorpsraad Lieshout heeft nu haar jaarplannen compleet en intern afgestemd. Wilt ook weten waar zij zich mee bezig (gaan) houden en welke doelen zij zich gesteld hebben ? Op www.dorpsraad-lieshout.nl houden zij u zoveel mogelijk op de hoogte. Wilt u meer weten over de activiteiten van de Dorpsraad ? Meld u dan aan bij de klankbordgroep: u ontvangt dan steeds als eerste informatie van de Dorpsraad via een wekelijkse Nieuwsbrief in uw inbox en u wordt als eerste geconsulteerd bij vragen die de Dorpsraad aan de bevolking heeft.

Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor “vitaal initiatief”

Vitaliteit draagt nadrukkelijk bij aan een fijner leven. Als je goed in je vel zit -dus geestelijk en fysiek fit bent- kun je de hele wereld aan en voel je je prettiger. Dat gevoel wil de LEV groep en Buurtsportcoach Stan Hendriks bij alle Laarbeekers voor elkaar krijgen. Om die reden organiseren zij een pitch om “het vitaalste idee van Laarbeek” boven water te krijgen, zodat ze dat daarna kunnen gaan toepassen. Resultaat: meer vitalere bewoners en dus “meer plezier in het leven”.

Goed initiatief
Dorpsraad Lieshout ondersteunt graag leefbaarheidsinitiatieven met raad en daad. Zij wil graag helpen bij het van de grond trekken van initiatieven die bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid. Het initiatief om de inwoners van Laarbeek “fitter en vitaler” te krijgen past dus goed in het doel van de Dorpsraad. Om die reden vragen ze graag aandacht voor dit initiatief.

Vitaal Laarbeek
In Laarbeek wordt al jaren gebouwd aan een gezonde gemeenschap. Een gezonde leefstijl staat aan de basis van een goede gezondheid. Voeding en voldoende bewegen zijn daarin belangrijke elementen. Gezonde keuzes worden voor een deel bepaald door de omgeving. Worden mensen voldoende verleid om gezond te leven of worden ze juist verleid tot ongezonde keuzes?

Het vitaalste idee van Laarbeek
Grijp nu je kans en maak deel uit van een vitaler Laarbeek!  “Het vitaalste idee van Laarbeek” heeft als doel praktische invulling te geven aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord. Deze ambities zijn gericht op het bevorderen van de vitaliteit in Laarbeek.
Op woensdagavond 23 maart 2022 kun je jouw idee in drie minuten pitchen! Als jij de jury en het publiek weet te overtuigen, én als jouw idee bijdraagt aan de vitaliteit van Laarbeek, dan is het mogelijk om geld, ondersteuning of facilitering te ontvangen! Zo maak je van een goed idee de nieuwe werkelijkheid.

Vragen ?
Kortom: Wil jij je steentje bijdragen aan een vitaler Laarbeek? Geef je dan nu op en ga naar: www.laarbeekactief.nl/vitaal-laarbeek en hopelijk blaas jij onze juryleden van de tafel met jouw pitch! Mocht je nog vragen en of opmerkingen dan kun je ook altijd terecht bij Stan Hendriks, Buurtsportcoach LEV groep Laarbeek (tel: 06-40201556) of stuur je vraag naar infor@dorpsraad-lieshout.nl dan helpt de Dorpsraad je verder op weg.

Dorpsraad Lieshout ziet kansen in 2022 … en zoekt hulp

Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplannen al gereed voor 2022. Op diverse aandachtgebieden zien zij volop mogelijkheden om in 2022 échte stappen te zetten. Op het gebied van Leefbaarheid, Verkeersveiligheid, Zorg en Welzijn, Wonen en Voorzieningen zijn er immers volop mogelijkheden om die stappen te zetten. Vooral het aandachtgebied “Wonen” heeft extra aandacht nodig waarbij extra ondersteuning van harte welkom is: er is immers héél veel te doen op dat domein !

 Wonen
Vooral het aandachtgebied “Wonen” heeft volgens de Dorpsraad veel extra aandacht nodig de komende tijd. Met grote actuele plannen voor o.a. de Heuvel, de Baverdestraat en de herontwikkeling van het Franciscushof is het extra belangrijk dat de daar-te-bouwen woningen naadloos aansluiten bij de behoefte. Dorpsraad Lieshout is dan ook op zoek naar extra ondersteuning zodat ook werkelijk die aansluiting gerealiseerd kan worden. Wilt u ook helpen en meewerken in deze Dorpsraadcommissie ? Meld u dan aan via een korte mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl.

Gebiedsvisie
In december 2021 heeft woCom haar “gebiedsvisie voor Lieshout” gepubliceerd. Deze is in 2021 ontwikkeld met onder andere input vanuit de bewonersraad Laarbeek, de Zorgboog, coöperatie Tot Uw Dienst, de dorpsondersteuner en ook van de Dorpsraad Lieshout. In deze visie worden sterktes en zwaktes naast elkaar gezet en worden kansen en bedreigingen opgesomd. Ook zijn er allerlei demografische gegevens verwerkt in de visie. In de visie heeft woCom ook een “plan van aanpak” opgenomen die de periode 2022 tot en met 2026 beslaat. De gebiedsvisie is in december in Lieshout huis-aan-huis verspreid:  heeft u er geen ontvangen of wil u het nog eens (digitaal) nalezen ? Ga dan naar https://www.wocom.nl/gebiedsvisie-lieshout.

“Boost” door gemeenschapskracht
Ook op het gebied van leefbaarheid is er natuurlijk ook in 2022 weer veel te doen. 2021 is echter afgesloten met een ongekend staaltje van “gemeenschapskracht”. Dankzij de inzet en samenwerking van partijen als de KBO, het Gilde, de Heemkundekring, Buurtvereniging “Revershof”, Carnavalsvereniging “de Raopers”, het Dorpshuis, een groot aantal “losse” vrijwilligers en natuurlijk de Dorpsraad Lieshout zijn de gezamenlijke huisartsen in staat gesteld om een in héél korte tijd de bekende “boosterprikken” te zetten. Op 30 december zijn in een tweede sessie nog eens alle beschikbare prikken opgemaakt waardoor in no-time ruim 1600 (!) prikken zijn gezet. Een ongekend sterke actie met veel gemeenschapskracht die de leefbaarheid in het dorp óók een flinke “boost” heeft gegeven.