Gemeenteraad bezoekt Dorpsraad Lieshout: ook aandacht voor uw vereniging  ?

Eens per jaar bezoekt een afvaardiging van de Laarbeekse gemeenteraad de dorpsraad van één Laarbeekse kern. Eens in de vier jaar is dus Dorpsraad Lieshout aan de beurt. En … in 2022 is het zo ver: het bezoek van de (afvaardiging van de) gemeenteraad is voor Lieshout ingepland. 11 oktober a.s. zal deze raadsvisitatie plaats gaan vinden in de kleine zaal van het Dorpshuis. Bij deze bijeenkomst is publiek van harte welkom !

Twee delen
De Dorpsraad wil dit bezoek aangrijpen om algemene, actuele (Lieshoutse) thema’s aan de orde te brengen én verenigingen in Lieshout de mogelijkheid te bieden om hún specifieke thema’s voor te leggen aan deze vertegenwoordigers. Dorpsraad Lieshout wil dit doen middels één zitting in twee delen. In het eerste deel zal de Lieshoutse Dorpsraad zelf actuele thema’s aan de orde brengen op het gebied van leefbaarheid, verkeer en verkeersveiligheid, zorg en welzijn, wonen en (winkel) voorzieningen en communicatie. In het tweede deel willen ze de verenigingen aan het woord laten en hún actuele thema’s laten verwoorden.

Ook aandacht vragen ?
Omdat Lieshout nogal wat verenigingen kent heeft de Dorpsraad een voorselectie gemaakt waarbij vooral gekeken is naar de functie van de vereniging: deze moet er zijn voor héél Lieshout en mag geen commercieel oogmerk hebben. Verenigingen die in dit kader passen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heeft uw vereniging geen uitnodiging ontvangen en past u toch in het kader ? Stuur dan even een berichtje naar info@dorpsraad-lieshout.nl en meld u aan om ingepland te worden. Overigens is er, om enige structuur aan te brengen en alle verenigingen een kans te geven, een standaard-opzet gemaakt voor de verenigingspresentatie. Inmiddels hebben diverse verenigingen al ingeschreven, maar zijn nog veel meer verenigingen welkom: schrijf dus alsnog in via een mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl

Interesse ?
Uiteraard zijn de Lieshoutenaren zelf óók van harte welkom als toehoorder. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 oktober a.s. in de kleine zaal van het Dorpshuis. Om 17:00 uur zal de Dorpsraad hun actuele thema’s naar voren brengen en, na een korte pauze, zullen daarna -vanaf ca. 18:00 uur- de verenigingen hun thema’s op tafel leggen. Naar verwachting zal de bijeenkomst rond 19:00 afgelopen zijn.

Heeft u ook interesse ? Kom dan als toehoorder naar het Dorpshuis.

Voetpad naast Vogelenzang blijft Dorpsraad Lieshout bezig houden

Het plotseling eindigende voetpad langs de Vogelenzang blijft de Dorpsraad Lieshout bezig houden. Ondanks een motivatie van de gemeente voor deze keuze blijven er veel op- en aanmerkingen binnen stromen en is inmiddels wel duidelijk dat het overgrote deel van de aanwonenden de situatie behoorlijk gevaarlijk vindt. Dorpsraad Lieshout heeft het signaal opgepikt en deze meningen netjes in kaart gebracht voor een formele terugkoppeling naar de gemeente: de huidige situatie is immers véél te gevaarlijk om zo te laten.

Nieuw voetpad
Door de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Nieuwenhof-Noord is de grens van “de oude bebouwde kom” van Lieshout een stukje naar het noordwesten opgeschoven. De nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord valt daarmee dan ook binnen die verschoven bebouwde kom. Inmiddels nadert deze nieuwe wijk haar voltooiing en wordt de infrastructuur netjes in orde gemaakt. De gemeente Laarbeek heeft inmiddels de bestrating van de (verlengde) Vogelenzang opnieuw aangelegd en naast die bestrating een voetpad gelegd. Vreemd genoeg stopt dat voetpad plots en moeten de nieuwe wijkbewoners een behoorlijk stuk over de (versmalde) rijweg, om verderop weer uit te komen bij de voetpaden van de oorspronkelijke bebouwde kom. Deze situatie wordt door de bewoners als vreemd, maar vooral ook als gevaarlijk aangemerkt.

Onveilig ?
Navraag bij de gemeente leert dat bewust voor deze beëindiging is gekozen. Zo zou er “te weinig ruimte beschikbaar zijn” en zou er “geen voetpad zijn om op aan te sluiten”. De gemeente adviseert voetgangers dan ook ter plekke gebruik te maken van de (versmalde) rijbaan of het onverharde pad door het naastgelegen beukenbosje. Omdat signalen bleven binnen komen over deze onveilige situatie heeft Dorpsraad Lieshout een enquête gehouden bij alle buurtbewoners, zowel aan de Nieuwenhof-Noord zijde als aan de Vogelenzang zijde.

Goede aansluitingen noodzakelijk
De resultaten van deze enquête spreken boekdelen. 87,2% (!) van de respondenten vindt de situatie ronduit gevaarlijk en vindt dat de voetpaden van de Vogelenzang en/of Floreffestraat aan dienen te sluiten op de nieuwe voetpaden. Veel respondenten geven ook aanvullende opmerkingen over “te hard rijden” dat in combinatie met de voetgangers op de rijbaan tot nog meer gevaarlijke situaties leiden. Gelukkig heeft Dorpsraad Lieshout steeds goed functionerend en gestructureerd overleg met de gemeente over dit soort lastige verkeerssituaties en zal ze dan ook de uitkomsten van dit lokale onderzoek delen met de gemeente en aandringen op een snelle en complete oplossing. Een goede aansluiting van de nieuwbouwwijk en het bestaande dorp is immers van cruciaal belang voor de leefbaarheid: óók voor de voetgangers.21

Toenemend sluipverkeer baart Dorpsraad Lieshout zorgen

Met de toename van het sluipverkeer door -en vlak langs- de kom van Lieshout neemt de verkeersveiligheid in het dorp ook af: dat baart zorgen. Dorpsraad Lieshout zou dan ook graag een meer actieve houding zien om de knelpunten buiten Lieshout op te lossen én de infrastructuur binnen het dorp verder te optimaliseren. Binnen het dorp zou dan overal een maximum van 30 km./uur moeten gaan gelden (inclusief een bijpassende inrichting) en rondom het dorp 60 km./uur.

 Toenemend sluipverkeer

Al jaren neemt het sluipverkeer toe in en rondom Lieshout. “Even doorsteken” via de Molenstraat-Heuvel-Ribbiustraat is een overbekende sluiproute. Ook de route ten noorden van Lieshout via Broeksteeg en Broek is een druk gebruikte sluiproute. Metingen tonen inmiddels aan dat het sluipverkeer almaar verder toe neemt op dit soort routes. Oorzaak van dit sluipverkeer is te vinden in enkele grote en kleine knelpunten die dit sluipverkeer probeert te ontlopen. Een van de bekendste is de -onveilig gebleken- kruising bij Deense hoek met de N615/Hoofakker. Maar ook de problemen bij de “Beekse brug” veroorzaken sluipverkeer in Lieshout, dat komt via de Herendijk en de Dorpsstraat.

Knelpunten moeten worden opgelost

Navraag leert dat de uitwerking van het plan voor de kruising N615/Hoofakker en Deense hoek is vertraagd. Ook de plannen voor een oplossing van de dagelijkse files bij de Beekse brug lijken niet van de grond te komen. Uiteindelijk kan het sluipverkeer alleen opgelost worden als de knelpunten buíten Lieshout opgelost worden. Als dáár een goede doorstroming is, is het niet meer nodig om te “sluipen”. Binnen het dorp kan de infrastructuur dan verder ingericht worden op een passend maximum van 30 km./uur. Een veilige snelheid die past bij het dorpse karakter van de wegenstructuur met vele gelijkwaardige kruisingen.

Hartewens

De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid heeft de hartwens om te komen tot een heel dorp waar maximaal 30 km./uur wordt gereden en een periferie-met-veilige-aansluitingen, rondom het dorp, waar maximaal 60 km./uur wordt gereden. Op die wijze denken zij het doorgaand verkeer soepel om het dorp te kunnen laten gaan en daarnaast te kunnen zorgen voor een veilige verkeerssituatie in het dorp. Dorpsraad Lieshout ziet dan ook graag meer concrete actie komen om de grote en kleine knelpunten allereerst in de periferie op te lossen. Gezien de diverse vertragingen maakt zij zich nadrukkelijk zorgen over de voortgang. Het toenemende sluipverkeer zorgt immers voor een afnemende leefbaarheid en de wens is juist te komen tot toenemende leefbaarheid.

Dorpsraad Lieshout wil goede aansluiting op snelfietsroute

Nu de intentieverklaringen getekend zijn voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Tilburg-Eindhoven en Laarbeek wil Lieshout graag goede, passende aansluitingen op dat fietspad. Omdat de route in Lieshout langs het Wilhelminakanaal komt te lopen lijkt het goed mogelijk om goede aansluitingen te realiseren op dat fietspad. Dorpsraad Lieshout spant zich nu in om deze aansluitingen ook werkelijk te realiseren.

Intentieovereenkomst
Op 9 maart jl,. hebben de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Oirschot, Oirschot, Best, Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen én Laarbeek samen met de gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant een intentieovereenkomst getekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen deze gemeenten. In vaktaal heet deze route de “snelfietsroute Wilhelminakanaal F58”. De voorkeursroute voor dit fietspad is al grotendeels bepaald en zal bijna geheel naast het Wilhelminakanaal lopen. Het gekozen tracé sluit aan de Tilburgse zijde weer aan op een andere snelfietsroute, waardoor zo de langste fietsroute van Nederland ontstaat.
Meer info op: https://sjees.nl/snelfietsroutes

Goede aansluitingen nodig
Omdat de snelfietsroute dus ook door Lieshout komt wil de Dorpsraad graag waken voor passende, goede aansluitingen. Dit fietspad, met als uitgangspunt dat er zo min mogelijk obstakels in zitten, biedt immers veel mogelijkheden aan de inwoners en verbetert daarmee de leefbaarheid. De snelfietsroute is niet alleen prima bruikbaar voor woon-werkverkeer per fiets maar ook prettig voor scholieren en natuurlijk voor vrijetijd-fietsers, daarnaast zal dit het sluipverkeer verminderen. De aanleg kenmerkt zich door een route die aangelegd is om “comfortabel én veilig te kunnen fietsen” en “is geschikt voor iedere fietser”.

Aandachtsgebied
Verkeer en verkeersveiligheid is een permanent aandachtsgebied voor de Dorpsraad Lieshout. Op dit gebied gebeurt immers zo veel dat alle ontwikkelingen hier permanent gevolgd moeten worden. Omdat verkeer en vooral de veiligheid in het verkeer van belang is voor alle inwoners is hier dus veel aandacht voor. Vanuit de Dorpsraad hebben Huub de Wit en Kees Heldens dit in hun portefeuille. De snelfietsroute, en vooral de wijze waarop Lieshout op die snelfietsroute wordt aangesloten heeft hun volle aandacht: in april komen de deelnemende gemeenten weer bij elkaar, voor ambtelijk overleg. Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen ? neem dan contact op met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl of kijk op www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout aan de slag met jaarplannen

Tijdens de meest recente bijeenkomst van de Dorpsraad Lieshout hebben alle leden ingestemd met de jaarplannen. Hierdoor komen de focuspunten voor de Dorpsraad vast te staan en hebben ze concrete doelen. Voor ieder aandachtsgebied heeft de Dorpsraad zich doelen gesteld, waaraan de komende tijd gewerkt zal worden zodat ze aan het eind van het jaar, bij de evaluatie als “volbracht” kunnen worden afgevinkt.

Doelen stellen
Volgens het beleidsplan werkt de Dorpsraad Lieshout jaarlijks met concrete plannen. Voor alle aandachtsgebieden stellen zij zich doelen en maken zij plannen om die doelen te halen. Getracht wordt om de doelen zo concreet en “SMART” mogelijk te maken, zodat ze ook meetbaar zijn en dus ook afgevinkt kunnen worden als ze afgewerkt zijn. Ieder lid van de Dorpsraad dient voor zijn of haar aandachtsgebied jaarlijks deze doelen en plannen in en die worden in een gezamenlijke sessie toegelicht en afgestemd. Dan worden ze vastgesteld kan eenieder ermee aan de slag.

Doelen halen
Aan het eind van het jaar wordt eenzelfde sessie gehouden waarin de doelen tegen het licht worden gehouden en gekeken wordt of de doelen gehaald zijn. Zo ja, dan worden ze afgevinkt. Zo nee, dan worden nieuwe plannen gemaakt om alsnog de doelstelling te halen. Een actueel voorbeeld hiervan is dat de Dorpsraad graag een commissie wil vormen om het aandachtsgebied “Wonen” meer en betere aandacht te geven. Als doel is dus de vorming van deze commissie opgenomen en in de plannen is opgenomen hoe de commissie gevormd kan worden en wat deze zou moeten doen.

Focus op belangrijkste zaken
Door deze wijze van werken kan de Dorpsraad de juiste focus hanteren. Focus op zaken die de leefbaarheid in en om het dorp Lieshout verbeteren. Door die focus vast te leggen gaat de aandacht naar de juiste vraagstukken en problematieken. Dat houdt echter niet in dat er geen aandacht is voor andere zaken. Zolang deze invloed hebben op de leefbaarheid in Lieshout zullen deze ook aandacht krijgen. Sommige ontwikkelingen zijn immers niet te voorzien of doen zich eenmalig of onverwacht voor. Ook voor deze zaken is dus aandacht.

Meer weten ?
Dorpsraad Lieshout heeft nu haar jaarplannen compleet en intern afgestemd. Wilt ook weten waar zij zich mee bezig (gaan) houden en welke doelen zij zich gesteld hebben ? Op www.dorpsraad-lieshout.nl houden zij u zoveel mogelijk op de hoogte. Wilt u meer weten over de activiteiten van de Dorpsraad ? Meld u dan aan bij de klankbordgroep: u ontvangt dan steeds als eerste informatie van de Dorpsraad via een wekelijkse Nieuwsbrief in uw inbox en u wordt als eerste geconsulteerd bij vragen die de Dorpsraad aan de bevolking heeft.

Dorpsraad Lieshout blij met aanleg voetpad

Dorpsraad Lieshout is blij met (de aanvang van) de aanleg van het voetpad langs de Molenstraat. Al enige tijd ijvert de Dorpsraad voor een betere bereikbaarheid voor voetgangers van de bushalte bij de Deense hoek. Door de aanleg van dit nieuwe voetpad wordt dit behoorlijk verbeterd. Nu de eerste schop ook werkelijk in de grond is gegaan kan een streep gezet worden door deze hartenwens. Lieshout wordt hierdoor weer een stukje veiliger.

Leefbaarheid verbeteren
Dorpsraad Lieshout spant zich graag in om de leefbaarheid in én om het dorp Lieshout te verbeteren. Eén van de hartenwensen van de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid (onderdeel van Dorpsraad Lieshout) was een betere bereikbaarheid van (de bushalte) langs de provinciale weg, bij de Deense hoek. De bereikbaarheid van die bushalte was immers niet goed geregeld. Het voetpad langs de Molenstraat houdt plots op en voetgangers moeten dus op de rijweg gaan lopen om de bushalte te kunnen bereiken. Een zéér ongewenste situatie, die nu opgelost gaat worden.

Gevolg van verkeersmaatregelen
Sinds het zwaardere verkeer uit de kern van Lieshout is verbannen zijn de bijbehorende bushaltes ook verplaatst naar buiten de kern. Hierdoor hoeven de bussen niet meer door het hart van het dorp. Naast bussen en vrachtwagens wordt door diverse maatregelen ook het doorgaand verkeer gehinderd in de kern van het dorp, waardoor er een (gewenste) flinke afname van het aantal verkeersbewegingen te zien is. Iets wat de leefbaarheid ín het dorp weer ten goede komt. Echter, nu de bushaltes buiten de kern liggen, moeten ze natuurlijk wel goed bereikbaar zijn voor de bewoners. En met name de bushalte aan de provinciale weg, bij de Deense hoek, was erg slecht bereikbaar.

Goede samenwerking
Met de werkzaamheden om een nieuw voetpad aan te leggen langs het verlengde van de Molenstraat komt de gemeente Laarbeek nu dan tegemoet aan de wensen van de bewoners. Een prima gebaar dat past in de goede samenwerking die de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid heeft met de gemeente Laarbeek. In die samenwerking wordt goed naar elkaar geluisterd en samengewerkt om de juiste keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen. De aanleg van het nieuwe voetpad is hier een mooi voorbeeld van.

Meer weten ?
Wilt u weten waar de Dorpsraad Lieshout nog meer mee bezig is ? Kijk dan op www.dorpsraad-lieshout.nl en zie met eigen ogen hoe er gewerkt wordt aan een continue verbetering van de Leefbaarheid in en om het dorp Lieshout (als onderdeel van de gemeente Laarbeek.

Hoofdwegen rondom het dorp óók belangrijk voor Dorpsraad Lieshout

“Verkeer en de verkeersveiligheid” is al jaren een belangrijk aandachtgebied voor Dorpsraad Lieshout. Een veilige verkeersomgeving draagt immers bij aan de optimalisering van de leefbaarheid in het dorp. De (permanente) commissie die de Dorpsraad voor dit aandachtgebied heeft gevormd heeft dan ook een paar belangrijke speerpunten opgenomen in haar jaarplan: niet alleen ín het dorp maar ook voor de hoofdwegen rondom het dorp.

Kruising Deense hoek-N615
In de enquête die gedaan is om te komen tot de ontwikkeling van een “gebiedsvisie voor Lieshout” komt (onder andere) naar voren dat de “verkeerssituatie van de hoofdwegen rondom het dorp” als zwak punt ervaren wordt. De commissie Verkeer- en verkeersveiligheid ijvert in dit kader al veel langer voor bijvoorbeeld een verbetering van het kruispunt tussen de N615 en de Deense hoek. Dit kruispunt alleen al is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de forse verkeersongelukken die op de hoofdwegen rondom het dorp plaats vinden. Een voornemen om hier iets aan te doen werd het afgelopen jaar dan ook met gejuich ontvangen: in 2022 zal hier écht concreet iets aan gedaan moeten worden.

Oversteekplaats
Ook de oversteekplaats evenwijdig aan het kanaal, vlakbij de Bavaria-rotonde, is een doorn in het oog. Om deze situatie fundamenteel op te lossen ijvert de commissie al tijden voor een onderdoorgang, zodat het (langzamere) fietsverkeer en het (snellere) autoverkeer elkaar daar ongelijkvloers kruisen. Nu is het een érg gevaarlijke oversteekplaats die het gebruik van het fietspad lans het Wilhelminakanaal niet echt bevordert. En, omdat de fietspaden langs dat deel van de provinciale weg ook nog eens éénrichting zijn, moeten veel fietsers op deze gevaarlijke plaats oversteken. Iets dat betrekkelijk eenvoudig voorkomen kan worden als de fietspaden langs dat deel van de provinciale weg geschikt gemaakt worden voor dubbel verkeer. Dan kan er veel veiliger bij de Bavaria-rotonde overgestoken worden.

Bereikbaarheid bushalte
Ook de bereikbaarheid van de provinciale weg voor voetgangers is opgenomen als belangrijk speerpunt. Het voetpad naar de provinciale weg houdt in de Molenstraat plots op waardoor voetgangers over de rijbaan moeten lopen om bij de bushalte te komen op de provinciale weg. Onderzoek in het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat naast de Molenstraat voldoende grond beschikbaar is om het voetpad te verlengen en een veiligere loop naar de provinciale weg mogelijk te maken. Ook dit issue met betrekking tot de “hoofdwegen rondom het dorp” wil de commissie graag komend jaar aanpakken.

Kortom; niet alleen de verkeerssituatie in het dorp is voor de Dorpsraad Lieshout van belang; ook de problemen aan de hoofdwegenstructuur rondom het dorp verdienen aandacht. De enquête én de frequente ongelukken geven meer dan voldoende aan dat het belangrijk is voor de leefbaarheid ín het dorp om de wegen rondom het dorp óók goed in orde te hebben.

Dorpsraad Lieshout helpt bij veiliger fietsen

Veilig verkeer
Verkeer en verkeersveiligheid is een vast aandachtsgebied van Dorpsraad Lieshout. Veilig verkeer draagt immers in hoge mate bij aan de een veilig woonklimaat en daar wil de Dorpsraad graag haar steentje aan bij dragen. Huub de Wit heeft dan ook, namens de commissie, bij de ANWB dozen met tags opgehaald en persoonlijk overhandigd aan Lieshoutse jeugd-gemeenteraadsleden Giel Overbeek en Valerie van Moorsel en jeugd-burgemeester Kiki Kemps. Via de verkeers-ouder van de Sprankel is dat contact gelegd: ook de Sprankel wil graag meewerken aan veiligheid in het verkeer.

Tags zetten
De ANWB-actie-dozen bestaan uit een set met uit-gestanste panelen en spuitverf. Met die hulpmiddelen kan op alle straten en stoepen het logo aangebracht worden van de actie “zet je licht aan”. Met het vorderen van de herfst is het immers nog donker als de kinderen naar school fietsen en is het belangrijk dat de kinderen geattendeerd worden op goed werkende verlichting. Door op diverse strategische plaatsen de “tag” aan te brengen hopen de deelnemers de jeugd te kunnen triggeren om veilig verlicht aan het verkeer deel te nemen.

Landelijke actie
Deze actie is overigens een landelijke actie van de ANWB die in Lieshout opgepakt is door de Dorpsraad. Ook In de andere kernen van Laarbeek is de actie opgepakt. In Mariahout is dit via de verkeersdeskundige van de Sprankel gelopen. In Beek en Donk hebbe  Louis Doomernik en Wies Rooiackers de kar getrokken. Dorpsraad Lieshout is blij dat dit Laarbeek-breed is opgepakt en dat alle middelen aangepakt zijn om het verkeer veiliger te maken; zij ondersteund de ANWB-actie dan ook van ganser harte.

Heb je vragen over waar de Dorpsraad Lieshout zoal mee bezig is ? Of wil je weten wat hun doelstellingen zijn ? Kijk dan eens op de site van de Dorpsraad via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding klankbordgroep

Dorpsraad Lieshout heeft sinds begin dit jaar een klankbordgroep. De leden van deze klankbordgroep worden (wekelijks) op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Dorpsraad. Zij zitten dus voorop en krijgen de wekelijkse nieuwsbrief van de Dorpsraad als eerste in hun mailbox. Leden van de klankbordgroep kunnen daarnaast ook suggesties aanreiken voor actuele onderwerpen: zo zijn er onlangs nog suggesties voor het huiskamerproject aangereikt.

 Wekelijkse nieuwsbrief
Dorpsraad Lieshout heeft nogal wat aandachtsgebieden. Zo zijn er vaste aandachtsgebieden als wonen, zorg en welzijn, verkeer en verkeersveiligheid, (winkel)voorzieningen en zijn er ook tijdelijke aandachtsgebieden voor actuele (leefbaarheids)initiatieven: op dit moment is het plan voor de  Heuvel zo’n tijdelijk aandachtsgebied.  Graag wil de Dorpsraad ook steeds delen welke actualiteiten er zijn in deze aandachtsgebieden. Voor dat doel geven zij wekelijks een nieuwsbrief uit. Leden van de klankbordgroep ontvangen deze nieuws brief steeds persoonlijk, en als eerste. Zo zijn zij als eerste geïnformeerd over de actualiteiten waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.

Klankbordgroep
Naast het delen van informatie wil Dorpsraad Lieshout ook graag een  opinie-panel achter de hand hebben die iets vinden van Lieshout. Op die wijze kan de Dorpsraad actuele vragen voorleggen en suggesties uit de achterban opvragen. Ook kunnen de leden van de klankbordgroep ongevraagd suggesties geven aan de Dorpsraad. Hierdoor kan de Dorpsraad zich op de juiste thema’s en juiste actualiteiten richten.

Lid worden ?
Wilt u ook lid worden van deze klankbordgroep ? Lid worden is immers heel eenvoudig. De Dorpsraad vindt privacy heel belangrijk, dus is deelnemen heel makkelijk: Dorpsraad Lieshout wil enkel uw naam en e-mailadres weten, zodat zij u kan bereiken en de wekelijkse nieuwsbrief kan delen. De klankbordgroep zal af en toe één of enkele vragen voorgelegd krijgen: dus veel werk zal dit niet met zich meebrengen, maar een antwoord of een mening geven is wél van groot belang. Als lid van de klankbordgroep ontvangt u in ieder geval wekelijks de nieuwsbrief van Dorpsraad Lieshout,.

Wil jij ook aangesloten op de zaken waar Dorpsraad Lieshout mee bezig is ? Meld u dan aan via Klankbordgroep en wordt zo lid van de klankbordgroep Lieshout.

Voetpad op wensenlijstje van Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout zou graag de aanleg van een voetpad langs de Molenstraat gerealiseerd zien. Na het verleggen van het busverkeer van binnen het dorp naar buiten het dorp vindt de Dorpsraad dat de betreffende bushaltes dan ook goed bereikbaar moeten zijn. Voor fietsers is inmiddels de route met het rood maken van het fietspad verduidelijkt: wat er nog ontbreekt is een voetpad. Met name het “ontbrekende stuk” voetpad aan de Molestraat staat daarom inmiddels hoog op het wensenlijstje.

Bavaria rotonde
Al enige tijd is er ingezet om het doorgaande verkeer uit het centrum van Lieshout te bannen. Grote bussen passen immers niet in de kleine straten en pleinen van het dorp. Met het verplaatsen van de buslijnen zijn ook de bushaltes verhuisd naar “buiten de dorpskern”. De bushalte bij de Bavaria-kruising heeft inmiddels een prima aansluiting op het dorp. Zowel voetgangers als fietsers kunnen de halte makkelijk én veilig bereiken. Bij de komende renovatie van deze bushalte zal ook de halte zelf wat meer faciliteiten gaan bieden.

Deense hoek
De bushalte aan de Deense hoek is daarentegen nog steeds lastig bereikbaar vanuit het dorp. Voor fietsers is hier inmiddels een forse verbetering doorgevoerd:  dankzij een gewonnen ANWB-prijs heeft de gemeente middelen ontvangen van de Dorpsraad om de fietspaden extra te accentueren, waardoor veel oversteken voor fietsers niet meer nodig is. Een duidelijke verbetering dus. Voor voetgangers is de bushalte aan de Deense hoek echter nog “een brug te ver”. In de Molenstraat houdt het voetpad op en moet over de rijbaan gelopen worden om de  bushalte te bereiken. Een ongewenste en onveilige situatie, vindt de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpraad Lieshout.

Beter bereikbaar
Om deze situatie op te lossen heeft de commissie onlangs samen met de gemeente de situatie geschouwd en geconstateerd dat er voldoende gemeentegrond naast de weg zit om alsnog een voetpad aan te leggen.  Dorpsraad Lieshout wil dit nieuwe voetpad graag snel op de prioriteitenagenda van de gemeente krijgen.  Zij hebben dan ook, tijdens het frequente overleg met de gemeente aangedrongen om werk te maken van dit voetpad. Met dit voetpad kan de veiligheid aanzienlijk vergroot worden en de bushalte beter bereikbaar worden voor de inwoners.