Dorpsraad Lieshout organiseert inwonersavond

Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er speelt in het dorp. Ze willen weten wat er leeft in het dorp en wat belangrijk wordt gevonden. Door dat duidelijk te hebben kan de Dorpsraad zich beter focussen op wat de inwoners belangrijk vinden en dus wat écht belangrijk is. Om dat inzichtelijk te krijgen organiseert de Dorpsraad op 2 februari (aanvang 19:30 uur) een inwonersavond waar volop input gegeven kan worden. Om die reden roept ze alle inwoners van Lieshout op om naar deze inwonersavond te komen.

Vaste aandachtsgebieden

Dorpsraad Lieshout focust zich graag op de belangrijkste zaken. Dat kunnen zaken zijn in de aandachtsgebieden die ze voor zichzelf benoemd hebben, maar dat kunnen ook zaken zijn die actueel zijn of die eenmalig spelen. De vaste aandachtsgebieden zijn “Zorg en Welzijn”, “Verkeer en Verkeersveiligheid”, “(Winkel)Voorzieningen” en “Wonen”. Voor deze vaste aandachtgebieden heeft de Dorpsraad een jaarplan samengesteld, waarin ze de doelstellingen hebben opgenomen die ze dit jaar willen bereiken.

Actualiteiten

Naast de vaste aandachtsgebieden spelen er actualiteiten. Voorbeelden zijn sluipverkeer door Lieshout, bouwproject Baverdestraat en Centrumplan Lieshout (de Heuvel),. Om alle actualiteiten inzichtelijk te krijgen wil de Dorpsraad graag horen wat er speelt in het dorp. Wat is er actueel ? Wat houdt de inwoners bezig ? Waar kan de Dorpsraad iets in betekenen ? Deze vragen heeft de Dorpsraad zich gesteld en daaruit geconcludeerd dat het verstandig is om de inwoners uit te nodigen en hun zegje te laten doen over wat zij belangrijk vinden.

Inwonersavond

Om die reden organiseert de Dorpsraad dus een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 2 februari 2023, om 19:30 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Op deze avond zijn alle inwoners van Lieshout welkom en kan iedereen zijn zegje doen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om binnen het werkgebied van de Dorpsraad te blijven is het wel van belang dat onderwerpen geen individuele problemen zijn: ze moeten groepen in het dorp en wellicht het hele dorp raken. Ook wil de Dorpsraad geen politieke onderwerpen, omdat zij niet op de stoel van de politiek wil gaan zitten.

Wilt u een onderwerp onder aandacht van de Dorpsraad brengen ? Kom dan naar de inwonersavond op 2 februari a.s. en laat van u horen. Uiteraard bent u ook welkom als u alleen toe wil horen.

Dorpsraad Lieshout wil vaart achter renovatie gevaarlijke kruising

Ondanks dat het stokje overgenomen zou zijn door een realisatieteam lijkt er weinig schot te zitten in de herinrichting van de gevaarlijke kruising tussen de (provinciale) N615 en de (gemeentelijke) Deense hoek. Dorpsraad wil graag dat er meer actie komt om deze kruising te renoveren en heeft daarom diverse vragen gesteld bij de realiserende partijen.

 Gevaarlijke kruising
In de enquête die in 2021 al gedaan is om te komen tot de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout kwam naar voren dat de “verkeerssituatie van de hoofdwegen rondom het dorp” als zwak punt ervaren wordt. Specifiek kwam daar ook de kruising tussen de N615 en de Deense Hoek in naar voren. Ook de commissie Verkeer- en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad ijvert al veel langer voor een verbetering van het dat kruispunt. Dit kruispunt alleen is immers verantwoordelijk voor het overgrote deel van de (forse) verkeersongelukken die op de hoofdwegen rondom het dorp plaats vinden. In 2022 was er daarom een voornemen om hier écht iets aan te doen: helaas is dat tot op heden niet echt concreet geworden.

Geen voortgang
Een van de weinige berichten die hierover gekomen is was In september waarin gemeld werd dat de verdere ontwikkeling overgezet was naar een realisatieteam. Toen is ook gemeld dat er een nieuw verkeersmodel zou komen, waardoor betere metingen gedaan zouden kunnen worden, zodat de oplossing meer toekomstbestendig zou zijn. Diverse navragen door de Dorpsraad leveren echter geen feedback op waardoor het onduidelijk blijft hoe en wanneer deze gevaarlijke kruising nu écht aangepakt gaat worden.

Omgevingsdialoog
Dorpsraad Lieshout heeft eerder ook -bij de gemeente Laarbeek- aangedrongen op het opzetten van een omgevingsdialoog zodat alle betrokkenen hun zegje kunnen doen. Deze communicatie-opzet is bedoeld om de “inspraak” en “het meedenken” de juiste vorm te geven. De provincie zegde toe om deze omgevingsdialoog te verzorgen: zij zijn immers de projectleiding van deze ontwikkeling. Dorpsraad Lieshout vindt dan ook dat deze omgevingsdialoog opgestart moet worden, zodat tijdig input gegeven kan worden.  Er zijn immers vele betrokken partijen die graag hieraan deel zouden willen nemen. Het burgerinitiatief “N615 Lieshout veilig” is zo’n partij die graag aan wil schuiven.

Al-met-al is er erg weinig concrete actie zichtbaar -en levert navraag “geen gehoor” op-  waardoor de gevaarlijke situatie nog steeds bestaat. Dorpsraad Lieshout wil dan ook graag snel wél concrete actie zodat de situatie snel en fundamenteel opgelost kan worden en meer ongelukken voorkomen kunnen worden.

Dorpsraad Lieshout blij met verlenging voetpad Vogelenzang

Dorpsraad Lieshout is blij met de toezegging dat het nieuwe voetpad aan de Vogelenzang zeer binnenkort verlengd zal worden. Wethouder Monica Slaets heeft de Dorpsraad toegezegd dat de verlenging nog vóór het nieuwe jaar gereed zal zijn. Met deze aanpassing wordt tegemoet gekomen aan een wens van omwonenden en de bewoners van de nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord en wordt het onveilige stukje Vogelenzang nét iets veiliger.

Gevaarlijke situatie
Vanwege de realisatie van de nieuwbouwwijk Nieuwenhof-Noord in het “oude” buitengebied van Lieshout is er behoefte aan een goede aansluiting aan het dorp. Bij de aanleg van die aansluiting is er -in de ontwerpen- voor gekozen om het voetpad bij de wegversmalling op te laten houden. Door deze situatie moeten voetgangers nu over de rijweg lopen om van de nieuwe wijk naar de oorspronkelijke bebouwde kom te komen. Sterker nog: de voetgangers moeten juist de rijweg op waar deze versmalt én waar de verlichting op houdt. Dit levert behoorlijk gevaarlijke situatie op.

Herbeoordeling van het ontwerp
Dorpsraad Lieshout heeft naar aanleiding van klachten van omwonenden deze situatie aan de orde gesteld in de verkeerswerkgroep. Deze werkgroep heeft frequent overleg met de afgevaardigden van de gemeente en kan daar prioriteiten inbrengen. Vanwege de hoeveelheid klachten die in een omwonenden-enquête naar voren zijn gekomen is dan ook verzocht de situatie snel te herbeoordelen. Die herbeoordeling is nu gedaan en besloten is om het voetpad met alvast 55 mtr. te verlengen, zodat het aansluit bij het olifantenpaadje door het beukenbos.

Aansluiting op pad
Over dit olifantenpaadje door het beukenbos kan de weg naar hartje Lieshout veilig voortgezet worden en hoeft er niet (meer) over de rijbaan gelopen te worden. Dorpsraad Lieshout is blij met deze oplossing waarmee de eerste problemen zijn opgelost. Ook is de Dorpsraad blij met de toezegging van wethouder Slaets, die het project inmiddels heeft overgedragen aan wethouder van de Berkmortel, dat de aanpassing zeer snel gerealiseerd zal worden. In de toezegging is gemeld dat het vóór januari 2023 gereed zal zijn. Aanvullend ziet de Dorpsraad graag nog aandacht voor (een) verdere aansluiting(en) op het voetgangersnetwerk binnen de “oude” bebouwde kom.

Vragen over verkeerssituaties ?
Heeft u ook vragen over verkeerssituaties in en rond het dorp Lieshout ? Geef deze dan door aan de Dorpsraad Lieshout. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad heeft immers een frequent overleg met de gemeente en kan u helpen om uw verkeersproblemen bij het juiste loket neer te leggen. Dorpsraad Lieshout is er voor u en altijd bereikbaar via www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout helpt bij veiliger fietsen

Dorpsraad Lieshout heeft samen met de Lieshoutse jeugd-gemeenteraadsleden de actie “zet je licht aan” in Lieshout opgepakt. Huub de Wit heeft de “tags”(spuitmallen) opgehaald en overhandigd waarna de jeugd de uitingen op strategische plaatsen op de grond heeft gespoten. Hiermee willen ze de mede-jeugd wijzen op het belang van goede en werkende verlichting. Die verkeersveiligheid kan immers het verschil zijn tussen “veilig aankomen” of “een ongeluk”.

Veilig verkeer
Verkeer en verkeersveiligheid is een vast aandachtsgebied van Dorpsraad Lieshout. Veilig verkeer draagt immers in hoge mate bij aan de een veilig woonklimaat en daar wil de Dorpsraad graag haar steentje aan bij dragen. Huub de Wit heeft dan ook, namens de commissie, bij de ANWB dozen met tags opgehaald en persoonlijk overhandigd aan Lieshoutse jeugd-gemeenteraadsleden. Via de verkeers-ouder van de Sprankel is dat contact gelegd: ook de Sprankel wil immers graag meewerken aan veiligheid in het verkeer.

Tags zetten
De ANWB-actie-dozen bestaan uit een set met uit-gestanste panelen en spuitverf. Met die hulpmiddelen kan op straten, stoepen en natuurlijk fietspaden het logo aangebracht worden van de actie “Zet je licht aan”. Met het vorderen van de herfst en het verzetten van de klok is het immers nog donker als de kinderen naar school fietsen en is het belangrijk dat de kinderen geattendeerd worden op goed werkende verlichting. Door op diverse strategische plaatsen de “tag” aan te brengen hopen de deelnemers niet alleen de jeugd, maar eigenlijk alle fietsers te kunnen triggeren om veilig verlicht aan het verkeer deel te nemen.

Landelijke actie
Deze actie is overigens een landelijke actie van de ANWB die in Lieshout opgepakt is door de Dorpsraad. Ook In de andere kernen van Laarbeek is de actie opgepakt. Dorpsraad Lieshout is blij dat dit Laarbeek-breed is opgepakt en dat alle middelen opgepakt zijn om het verkeer veiliger te maken; zij ondersteund de ANWB-actie dan ook van ganser harte.

Heb je vragen over waar de Dorpsraad Lieshout zoal mee bezig is ? Of wil je weten wat hun doelstellingen zijn ? Kijk dan eens op de site van de Dorpsraad via www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout zoekt versterking

Dorpsraad Lieshout wil zich graag met veel aandachtgebieden bezig houden en een verbindende factor zijn tussen de Lieshoutse burgers en de overheid. Vanwege de vele aandachtgebieden is het bestuur op zoek naar versterking. Extra bestuursleden die de Lieshoutenaren willen helpen, die de sociale samenhang in het dorp willen versterken en die de leefbaarheid willen verbeteren.  Wilt u ook helpen ? Neem dan contact op met de Dorpsraad.

 Veel aandachtsgebieden
Het bestuur van Dorpsraad Lieshout heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden benoemd: gebieden waarmee zij zich bezig willen houden. Die gebieden zijn zeer bewust gekozen. Ze zijn gekozen omdat ze de grootste invloed hebben op de missie van de Dorpsraad. Dorpsraad wil immers alles doen om de leefbaarheid van de kern Lieshout (als onderdeel van de gemeente Laarbeek) te optimaliseren. Die specifieke aandachtsgebieden vragen aandacht en “vele handen maken licht werk”. De raad wil zich daarom graag uitbreiden om meer aandacht te kunnen geven aan die verschillende terreinen.

Afspiegeling van de bevolking
Dorpsraad Lieshout roept dan ook alle Lieshoutenaren op om te komen helpen: alle handen zijn immers welkom ! Dorpsraad Lieshout wil óók graag een afspiegeling zijn van de Lieshoutse bevolking. Vanwege de huidige samenstelling wil ze dit dan ook extra onder de aandacht brengen bij jongeren en naar vrouwen: die beide groepen zijn immers nu ondervertegenwoordigd. Maar, nogmaals, ook als u niet tot deze groepen behoort bent u welkom om te reageren. Dorpsraad Lieshout wil zich graag breed inzetten en heeft dus een brede bezetting nodig. Dan kunnen nóg meer zaken opgepakt worden en vooruit worden geholpen.

Wordt ook lid
Als aangegeven zijn er enkele belangrijke aandachtgebieden. De leden van de Dorpsraad verdelen deze aandachtsgebieden onder elkaar, zodat iedereen een taak op zich kan nemen die hem/haar het beste past. Ook nieuwe leden kunnen dus een “eigen takenpakket” samenstellen en zich bezighouden met hetgeen ze het beste past. Wilt u ook in de Dorpsraad ? Stuur dan een kort berichtje met uw motivatie naar info@dorpsraad-Lieshout.nl en meld u aan. Wilt u zien waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt ? Kijk dan regelmatig op de site via www.dorpsraad-liehout.nl.

 

Gemeenteraad op bezoek bij Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout heeft het vierjaarlijkse bezoek van de gemeenteraad aangegrepen om de aandachtsgebieden te presenteren waar de Dorpsraad dagelijks mee bezig is. Ook hadden enkele verenigingen gereageerd op de oproep om hun issues voor te leggen aan de gemeenteraad. Al-met-al was het een informatieve bijeenkomst waardoor de gemeenteraad duidelijk inzichtelijk heeft gekregen waar Dorpsraad Lieshout voor staat en wat er speelt in het dorp.

Raadsvisitatie
De gemeenteraad was in grote getalen komen opdagen bij de “raadsvisitatie” in Lieshout. Oók de drie wethouders én burgemeester Frank van der Meijden gaven acte-de-précènse; volop aandacht dus voor de Lieshoutse beslommeringen. Ieder jaar bezoekt deze delegatie één van de vier Dorpsraden die de gemeente Laarbeek rijk is; zo komt ieder dorp dus om de vier jaar aan de beurt.

 

Verbindende rol
Dorpsraad-voorzitter Frank van Elderen trapte de presentaties af met een hartelijk welkom en een uitleg over het functioneren van de Lieshoutse Dorpsraad. Net als in de daarop volgende presentaties werd duidelijk aangegeven dat de Lieshoutse Dorpsraad een verbindende, neutrale functie heeft en (Lieshoutse) burgers helpt om bij het juiste loket te komen en initiatieven ondersteunt om “van de grond te komen”. Deze zaken voeren zij niet zelf uit; zij richten zich vooral op het faciliteren zodat initiatiefnemers de handen vrij hebben om een volgende stap te kunnen zetten.

Aandachtsgebieden
Na de inleiding volgden presentaties over de belangrijkste aandachtgebieden die de dorpsraad heeft: verkeer en verkeersveiligheid, zorg en welzijn, wonen, (winkel)voorzieningen en leefbaarheids-initiatieven. Bij alle aandachtgebieden werden de doelen waar nu aan gewerkt wordt gepresenteerd en werden behaalde doelen getoond. Ook communicatie kreeg de volle aandacht: Dorpsraad Lieshout wil zich immers zo goed mogelijk zichtbaar maken zodat de Lieshoutenaren weten wat er speelt en waarmee ze bij de Dorpsraad terecht kunnen

Lieshoutse verenigingen
Na de aandachtgebieden was er aandacht voor de Lieshoutse verenigingen. De toneelvereniging greep deze kans aan om (vooral jeugdige) leden te werven en hun activiteit en programma onder de aandacht te brengen. Ook de Heemkundekring had een boodschap voor de raadsleden: zij willen er voor waken dat zoveel als mogelijk de huidige gebouwen behouden blijven ondanks de ontwikkelingen: een mooi voorbeeld is de herontwikkeling van het Lieshoutse raadhuis, waar met behoud van de gevel én de uitstraling tóch mooie appartementen ontwikkeld worden.

Lovende woorden
Na afloop had burgemeester van der Meijden lovende woorden voor de overzichtelijke en duidelijke  presentatie en voor het werk van de Dorpsraad. Vooral de neutrale houding en het streven om burgerinitiatieven te ondersteunen en te kanaliseren werd zeer gewaardeerd. Door deze opstelling kunnen de initiatieven goed op de juiste plaats neergelegd worden, waardoor deze beter mee genomen kunnen worden in het beslissingsproces. Hierdoor gaat de Dorpsraad niet op de stoel van de politiek zitten maar zorgt ze wél dat de politiek volledig geïnformeerd wordt.

 

Gemeenteraad bezoekt Dorpsraad Lieshout: ook aandacht voor uw vereniging  ?

Eens per jaar bezoekt een afvaardiging van de Laarbeekse gemeenteraad de dorpsraad van één Laarbeekse kern. Eens in de vier jaar is dus Dorpsraad Lieshout aan de beurt. En … in 2022 is het zo ver: het bezoek van de (afvaardiging van de) gemeenteraad is voor Lieshout ingepland. 11 oktober a.s. zal deze raadsvisitatie plaats gaan vinden in de kleine zaal van het Dorpshuis. Bij deze bijeenkomst is publiek van harte welkom !

Twee delen
De Dorpsraad wil dit bezoek aangrijpen om algemene, actuele (Lieshoutse) thema’s aan de orde te brengen én verenigingen in Lieshout de mogelijkheid te bieden om hún specifieke thema’s voor te leggen aan deze vertegenwoordigers. Dorpsraad Lieshout wil dit doen middels één zitting in twee delen. In het eerste deel zal de Lieshoutse Dorpsraad zelf actuele thema’s aan de orde brengen op het gebied van leefbaarheid, verkeer en verkeersveiligheid, zorg en welzijn, wonen en (winkel) voorzieningen en communicatie. In het tweede deel willen ze de verenigingen aan het woord laten en hún actuele thema’s laten verwoorden.

Ook aandacht vragen ?
Omdat Lieshout nogal wat verenigingen kent heeft de Dorpsraad een voorselectie gemaakt waarbij vooral gekeken is naar de functie van de vereniging: deze moet er zijn voor héél Lieshout en mag geen commercieel oogmerk hebben. Verenigingen die in dit kader passen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heeft uw vereniging geen uitnodiging ontvangen en past u toch in het kader ? Stuur dan even een berichtje naar info@dorpsraad-lieshout.nl en meld u aan om ingepland te worden. Overigens is er, om enige structuur aan te brengen en alle verenigingen een kans te geven, een standaard-opzet gemaakt voor de verenigingspresentatie. Inmiddels hebben diverse verenigingen al ingeschreven, maar zijn nog veel meer verenigingen welkom: schrijf dus alsnog in via een mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl

Interesse ?
Uiteraard zijn de Lieshoutenaren zelf óók van harte welkom als toehoorder. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 oktober a.s. in de kleine zaal van het Dorpshuis. Om 17:00 uur zal de Dorpsraad hun actuele thema’s naar voren brengen en, na een korte pauze, zullen daarna -vanaf ca. 18:00 uur- de verenigingen hun thema’s op tafel leggen. Naar verwachting zal de bijeenkomst rond 19:00 afgelopen zijn.

Heeft u ook interesse ? Kom dan als toehoorder naar het Dorpshuis.

Voetpad naast Vogelenzang blijft Dorpsraad Lieshout bezig houden

Het plotseling eindigende voetpad langs de Vogelenzang blijft de Dorpsraad Lieshout bezig houden. Ondanks een motivatie van de gemeente voor deze keuze blijven er veel op- en aanmerkingen binnen stromen en is inmiddels wel duidelijk dat het overgrote deel van de aanwonenden de situatie behoorlijk gevaarlijk vindt. Dorpsraad Lieshout heeft het signaal opgepikt en deze meningen netjes in kaart gebracht voor een formele terugkoppeling naar de gemeente: de huidige situatie is immers véél te gevaarlijk om zo te laten.

Nieuw voetpad
Door de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Nieuwenhof-Noord is de grens van “de oude bebouwde kom” van Lieshout een stukje naar het noordwesten opgeschoven. De nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord valt daarmee dan ook binnen die verschoven bebouwde kom. Inmiddels nadert deze nieuwe wijk haar voltooiing en wordt de infrastructuur netjes in orde gemaakt. De gemeente Laarbeek heeft inmiddels de bestrating van de (verlengde) Vogelenzang opnieuw aangelegd en naast die bestrating een voetpad gelegd. Vreemd genoeg stopt dat voetpad plots en moeten de nieuwe wijkbewoners een behoorlijk stuk over de (versmalde) rijweg, om verderop weer uit te komen bij de voetpaden van de oorspronkelijke bebouwde kom. Deze situatie wordt door de bewoners als vreemd, maar vooral ook als gevaarlijk aangemerkt.

Onveilig ?
Navraag bij de gemeente leert dat bewust voor deze beëindiging is gekozen. Zo zou er “te weinig ruimte beschikbaar zijn” en zou er “geen voetpad zijn om op aan te sluiten”. De gemeente adviseert voetgangers dan ook ter plekke gebruik te maken van de (versmalde) rijbaan of het onverharde pad door het naastgelegen beukenbosje. Omdat signalen bleven binnen komen over deze onveilige situatie heeft Dorpsraad Lieshout een enquête gehouden bij alle buurtbewoners, zowel aan de Nieuwenhof-Noord zijde als aan de Vogelenzang zijde.

Goede aansluitingen noodzakelijk
De resultaten van deze enquête spreken boekdelen. 87,2% (!) van de respondenten vindt de situatie ronduit gevaarlijk en vindt dat de voetpaden van de Vogelenzang en/of Floreffestraat aan dienen te sluiten op de nieuwe voetpaden. Veel respondenten geven ook aanvullende opmerkingen over “te hard rijden” dat in combinatie met de voetgangers op de rijbaan tot nog meer gevaarlijke situaties leiden. Gelukkig heeft Dorpsraad Lieshout steeds goed functionerend en gestructureerd overleg met de gemeente over dit soort lastige verkeerssituaties en zal ze dan ook de uitkomsten van dit lokale onderzoek delen met de gemeente en aandringen op een snelle en complete oplossing. Een goede aansluiting van de nieuwbouwwijk en het bestaande dorp is immers van cruciaal belang voor de leefbaarheid: óók voor de voetgangers.21

Toenemend sluipverkeer baart Dorpsraad Lieshout zorgen

Met de toename van het sluipverkeer door -en vlak langs- de kom van Lieshout neemt de verkeersveiligheid in het dorp ook af: dat baart zorgen. Dorpsraad Lieshout zou dan ook graag een meer actieve houding zien om de knelpunten buiten Lieshout op te lossen én de infrastructuur binnen het dorp verder te optimaliseren. Binnen het dorp zou dan overal een maximum van 30 km./uur moeten gaan gelden (inclusief een bijpassende inrichting) en rondom het dorp 60 km./uur.

 Toenemend sluipverkeer

Al jaren neemt het sluipverkeer toe in en rondom Lieshout. “Even doorsteken” via de Molenstraat-Heuvel-Ribbiustraat is een overbekende sluiproute. Ook de route ten noorden van Lieshout via Broeksteeg en Broek is een druk gebruikte sluiproute. Metingen tonen inmiddels aan dat het sluipverkeer almaar verder toe neemt op dit soort routes. Oorzaak van dit sluipverkeer is te vinden in enkele grote en kleine knelpunten die dit sluipverkeer probeert te ontlopen. Een van de bekendste is de -onveilig gebleken- kruising bij Deense hoek met de N615/Hoofakker. Maar ook de problemen bij de “Beekse brug” veroorzaken sluipverkeer in Lieshout, dat komt via de Herendijk en de Dorpsstraat.

Knelpunten moeten worden opgelost

Navraag leert dat de uitwerking van het plan voor de kruising N615/Hoofakker en Deense hoek is vertraagd. Ook de plannen voor een oplossing van de dagelijkse files bij de Beekse brug lijken niet van de grond te komen. Uiteindelijk kan het sluipverkeer alleen opgelost worden als de knelpunten buíten Lieshout opgelost worden. Als dáár een goede doorstroming is, is het niet meer nodig om te “sluipen”. Binnen het dorp kan de infrastructuur dan verder ingericht worden op een passend maximum van 30 km./uur. Een veilige snelheid die past bij het dorpse karakter van de wegenstructuur met vele gelijkwaardige kruisingen.

Hartewens

De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid heeft de hartwens om te komen tot een heel dorp waar maximaal 30 km./uur wordt gereden en een periferie-met-veilige-aansluitingen, rondom het dorp, waar maximaal 60 km./uur wordt gereden. Op die wijze denken zij het doorgaand verkeer soepel om het dorp te kunnen laten gaan en daarnaast te kunnen zorgen voor een veilige verkeerssituatie in het dorp. Dorpsraad Lieshout ziet dan ook graag meer concrete actie komen om de grote en kleine knelpunten allereerst in de periferie op te lossen. Gezien de diverse vertragingen maakt zij zich nadrukkelijk zorgen over de voortgang. Het toenemende sluipverkeer zorgt immers voor een afnemende leefbaarheid en de wens is juist te komen tot toenemende leefbaarheid.

Dorpsraad Lieshout wil goede aansluiting op snelfietsroute

Nu de intentieverklaringen getekend zijn voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Tilburg-Eindhoven en Laarbeek wil Lieshout graag goede, passende aansluitingen op dat fietspad. Omdat de route in Lieshout langs het Wilhelminakanaal komt te lopen lijkt het goed mogelijk om goede aansluitingen te realiseren op dat fietspad. Dorpsraad Lieshout spant zich nu in om deze aansluitingen ook werkelijk te realiseren.

Intentieovereenkomst
Op 9 maart jl,. hebben de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Oirschot, Oirschot, Best, Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen én Laarbeek samen met de gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant een intentieovereenkomst getekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen deze gemeenten. In vaktaal heet deze route de “snelfietsroute Wilhelminakanaal F58”. De voorkeursroute voor dit fietspad is al grotendeels bepaald en zal bijna geheel naast het Wilhelminakanaal lopen. Het gekozen tracé sluit aan de Tilburgse zijde weer aan op een andere snelfietsroute, waardoor zo de langste fietsroute van Nederland ontstaat.
Meer info op: https://sjees.nl/snelfietsroutes

Goede aansluitingen nodig
Omdat de snelfietsroute dus ook door Lieshout komt wil de Dorpsraad graag waken voor passende, goede aansluitingen. Dit fietspad, met als uitgangspunt dat er zo min mogelijk obstakels in zitten, biedt immers veel mogelijkheden aan de inwoners en verbetert daarmee de leefbaarheid. De snelfietsroute is niet alleen prima bruikbaar voor woon-werkverkeer per fiets maar ook prettig voor scholieren en natuurlijk voor vrijetijd-fietsers, daarnaast zal dit het sluipverkeer verminderen. De aanleg kenmerkt zich door een route die aangelegd is om “comfortabel én veilig te kunnen fietsen” en “is geschikt voor iedere fietser”.

Aandachtsgebied
Verkeer en verkeersveiligheid is een permanent aandachtsgebied voor de Dorpsraad Lieshout. Op dit gebied gebeurt immers zo veel dat alle ontwikkelingen hier permanent gevolgd moeten worden. Omdat verkeer en vooral de veiligheid in het verkeer van belang is voor alle inwoners is hier dus veel aandacht voor. Vanuit de Dorpsraad hebben Huub de Wit en Kees Heldens dit in hun portefeuille. De snelfietsroute, en vooral de wijze waarop Lieshout op die snelfietsroute wordt aangesloten heeft hun volle aandacht: in april komen de deelnemende gemeenten weer bij elkaar, voor ambtelijk overleg. Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen ? neem dan contact op met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl of kijk op www.dorpsraad-lieshout.nl.