Dorpsraad Lieshouts blij met unaniem advies snelfietsweg

Dorpsraad Lieshout is blij dat alle Laarbeekse Dorpsraden op één lijn zitten met betrekking tot de wensen voor de snelfietsweg. De gezamenlijke afstemming heeft een eenduidige consensus gebracht, waardoor de gezamenlijke Dorpsraden een unaniem advies aan de politiek hebben kunnen geven over tracé én -goede en veilige- afslagen en aansluitingen. Uiteindelijk beslist deze politiek immers over de definitieve route en de aansluitingen.

 

Fietssnelweg

Een “fietssnelweg” is een hoofdroute voor fietsers waarbij het fietsverkeer gescheiden is van het andere verkeer en dit andere verkeer ook niet kruist. Op zo’n snelfietsweg wordt er rekening gehouden met de verschillende snelheden van de diverse fietsmodellen. Daarnaast heeft het snelfietspad voldoende breed voor zowel eenrichting als twee richtingen en is dus breder dan een “normaal” fietspad. Uiteraard sluit de snelfietsweg goed aan op andere fietspaden. Kenmerkend is ook dat de snelfietsweg geen obstakels heeft en het wegverloop zodanig is, dat het wegverloop en obstakels zichtbaar zijn in het gezichtsveld: geen scherpe bochten, dus. Als afwerking is de snelfietsweg voorzien van “as- en kantstrepen”, zodat er goede zichtbare geleiding is.

 

Snelfietsroute Eindhoven-Gemert

In Nederland zijn/worden deze fietssnelwegen ontwikkeld als middel om de files en het autoverkeer tegen te gaan en dus proberen ze een aantrekkelijk alternatief te bieden voor bijv. woon-werkverkeer. In heel het land worden dan ook -op dit moment- snelfietswegen aangelegd. Deze snelfietsroutes zijn op sommige plaatsen al helemaal klaar en in gebruik, op sommige plaatsen zijn ze volop bezig met de aanleg en op sommige plaatsen zijn ze nog in ontwikkeling. De snelfietsroute Eindhoven-Gemert is zo’n tracé dat nog in ontwikkeling is. Omdat de (meeste van de) Laarbeekse dorpen aan dit tracé komen te liggen hebben de verkeerscommissies van de Dorpsraden eens goed gekeken naar de (on)mogelijkheden. Welk tracé ? Waar aansluitingen ? Waar afslagen ? etc. Natuurlijk spelen hiernaast meer zaken een rol bij de uiteindelijke keuze: het passeren van het Wilhelminakanaal is bijvoorbeeld een wezenlijk issue. Ook de aanwezigheid van allerlei pijpleidingen speelt een rol. Om die reden is de uiteindelijk keuze een afweging van de wensen gecombineerd met de (on)mogelijkheden en kosten: die keuze is aan de politiek.

 

Op één lijn

Na een zeer nuttig overleg waarbij alle Laarbeekse Dorpsraden betrokken waren is duidelijk geworden dat alle raden het eens zijn over het gewenste tracé en de afslagen en aansluitingen. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van Dorpsraad Lieshout had deze voor haar dorp eerder al in kaart gebracht en deze bleken naadloos aan te sluiten bij de wensen van de andere kernen. De routes, aansluitingen en afslagen bleken logisch waardoor het unanieme advies bij de politiek en projectbureau TAUW aangeboden kon worden: daar moeten nu de keuzes gemaakt worden. De wensen van de inwoners zijn in ieder geval heel duidelijk.

Dorpsraad Lieshout ijvert voor optimaal tracé én goede aansluitingen snelfietspad

Op diverse plaatsen wordt in Brabant gewerkt aan de tot stand koming van een netwerk van snelfietspaden. De routes hiervoor zijn deels gereed en deels in ontwikkeling. Omdat er ook zo’n snelfietsroute langs Lieshout komt heeft de Dorpsraad de Lieshoutse wensen al vroeg kenbaar gemaakt. Graag wil ze deze nu combineren met de andere Laarbeekse kernen zodat heel Laarbeek goed aan gaat sluiten bij dit web van snelle fietsverbindingen.

Wensen

De werkgroep “verkeer en verkeersveiligheid” van de Dorpsraad Lieshout heeft de Lieshoutse wensen inmiddels aangereikt bij het bureau dat -op verzoek van de Provincie- vooronderzoek doet naar mogelijke routes. De gemeente Laarbeek heeft hiervoor een verbindende rol gespeeld. De Dorpsraad wil het snelfietspad graag zo dicht mogelijk bij het dorp hebben. Ook willen ze graag aansluiten bij de andere kernen en er voor zorgen dat ook vanuit Mariahout -waar het snelfietspad niet langs komt- de aansluiting(en) goed bereikbaar zijn.

Variant 3a

Inmiddels zijn er diverse mogelijke varianten uitgewerkt en heeft de commissie de voorkeur uitgesproken én vastgelegd voor “alternatief 3a”. Dat alternatief lijkt het beste aan de wensen te voldoen en qua tracé een goede verbinding te zijn aan al bestaande snelfietspaden. Hierbij gaat de commissie er van uit dat het fietspad aan de noordzijde van het kanaal komt en dat er dan aansluitingen komen ter hoogte van de Deense hoek, aan de Havenweg en bij de Bavaria-brug.

Gezamenlijk advies

Omdat de Lieshoutse wensen niet alleen staan wil de Dorpsraad graag toewerken naar een totaaladvies namens alle kernen. Een gezamenlijk advies waarborgt immers veel beter dat alle dorpen goed aangesloten zullen zijn en met ieders wensen rekening is gehouden. Om die reden zal de commissie contact met de commissies van de andere dorpen en de leggen én de gemeente om zo tot een totaaladvies te komen. Voorlopig heeft Lieshout wel alvast haar wensen kenbaar gemaakt, zodat deze zeker in het totaalplan meegenomen kunnen worden.

Dorpsraad Lieshout onzeker over snelheidsmaatregelen N615

Dorpsraad Lieshout twijfelt over het nut van een snelheidsverlaging op de N615: de weg tussen Gerwen en Lieshout. Omwonenden willen graag een lagere maximumsnelheid om het op- en afrijden te vergemakkelijken. Aan de andere kant is de “bundelroute” van groot belang voor de doorstroming van het verkeer rondom het dorp Lieshout en lijkt de problematiek van op- en afrijden meer in de onoverzichtelijke niveauverschillen te zitten dan in de snelheden.

 N615

De N615 is een belangrijke weg voor Lieshout. Wellicht zelfs dé allerbelangrijkste weg. Via deze weg wordt immers al het buiten-dorpse verkeer richting Lieshout gedirigeerd en met een grote bocht om het dorp heen geleid. Door deze weg is een (prima) splitsing ontstaan tussen lokaal verkeer dat in het dorp wil/moet zijn en interlokaal verkeer dat de route Gemert-Eindhoven gebruikt en dus niet in het dorp hoeft te zijn. Kortom; een belangrijke weg waar een goede doorstroming zéér gewenst is.

Snelheidsverlaging

Vanaf de plaats waar de N615 (die daar Hoofakker heet) zich kruist met de Deense hoek en het Hof tot in Gerwen geldt nu een maximumsnelheid van 80 km./uur. Door deze snelheid kan het verkeer goed doorstromen. Daartegenover staat dat de fietsers veel moeite hebben met oversteken naar het fietspad en aanwonenden moeite blijken te hebben met invoegen. Aan de weg zitten immers diverse opritten naar straten en woningen in het woonbos dat links en rechts van de weg ligt. De omwonenden oordelen dat de hoge snelheden het invoegen bemoeilijken en hebben dan ook duidelijk gemaakt dat zij graag een snelheidsverlaging naar 60 km./uur willen op dit stuk van de N615.

Niveauverschillen

De situatie is inmiddels besproken in een overleg tussen o.a. provincie, gemeente Laarbeek, gemeente Nuenen, de woordvoerder van de bewoners en de dorpsraden van Gerwen en Lieshout. In het overleg heeft de provincie de problemen aangehoord en genoteerd. Ook heeft zij mogelijke oplossingen aangehoord. Op basis van deze bagage gaat de provincie -die eigenaar is van deze weg- mogelijke oplossingen bekijken. Die oplossingen lopen uiteen van het ophogen van de zijwegen tot andere signalering en van aanpassen van het groen tot het verlagen van de snelheid.

Gezamenlijke oplossing

Dorpsraad Lieshout is niet overtuigd van het nut van een eventuele snelheidsverlaging maar vindt het belangrijker dat de partijen/belanghebbenden bij elkaar zijn gekomen om gezamenlijk oplossingen te vinden. “Verbinden” om samen een oplossing te vinden is immers belangrijker dan eigen meningen. Overigens zitten op deze “bundelroute” nog meer (en wellicht belangrijkere) problemen: de meer-dan-gevaarlijk-gebleken kruising tussen de N615 en de Deense hoek is er zo een die ook aandacht nodig heeft.

Dorpsraad Lieshout tevreden met verlenging voetpad

Wat later dan beloofd en wat later dan gepland, maar nu is toch eindelijk het voetpad langs de Vogelenzang verlengd tot aan het beukenbos. Dorpsraad Lieshout is blij dat deze verlenging er na duidelijke signalen van omwonenden inclusief een heuse enquête alsnog is gekomen waardoor de nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord nu écht beter aansluit bij het dorp.

 Nieuwe wijk

Met de uitbreiding in noordelijke richting heeft west-Lieshout er een mooie nieuwe wijk bij gekregen. De wijk Nieuwenhof-Noord is daar gerealiseerd, nét buiten de oorspronkelijke dorpsgrenzen. Om die reden is een nieuwe aansluiting gemaakt aan de (bestaande) Vogelenzang om zo verbinding met de oorspronkelijke bebouwde kom te maken. Het verbindingsstuk van die Vogelenzang was niet echt meegenomen bij de herinrichting van die toegangsweg. Hierdoor is er een versmalling ontstaan en stopte het voetpad bij het einde van de nieuwbouwwijk.

Gezamenlijke oplossing

Uit de nieuwe wijk én uit de omgeving kwamen daarop signalen bij de Dorpsraad dat de bewoners de situatie als “gevaarlijk” ervaren. Dorpsraad Lieshout heeft hierop een enquête uitgezet bij direct omwonenden en andere betrokkenen. De uitslag van deze enquête onderstreepte het gevoel van “gevaarlijk”: met name voor voetgangers, die over een afstand van zo’n 50 meter over de rijweg moeten lopen. De uitkomsten zijn -door de Dorpsraad- gedeeld met de gemeente en na goed overleg is ingestemd met de verlenging van het voetpad, tot in het beukenbos.

Ook kleine verbeteringen zijn belangrijk

Inmiddels is dit voetpad gerealiseerd. Na eerdere toezeggingen dat dit voor Kerstmis plaats zou vinden is het begin april alsnog gerealiseerd. Het oponthoud blijkt oorzaak te vinden in een volle werkkalender én slecht weer om dit soort buitenwerken te doen. Belangrijker echter is dat het voetpad er nu ligt, Aanvullend heet de gemeente ook nog -inmiddels- drie lantaarnpalen aan de noordzijde van de Vogelenzang bijgeplaatst: ook dit draagt bij aan meer veiligheid. Dorpsraad Lieshout is tevreden dat zij een verbindende rol heeft kunnen spelen bij deze herziening van de plannen en dus heeft kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van de leefbaarheid in het dorp. Óók dit soort “kleine” verbeteringen in de omgeving dragen immers bij aan een verbetering van het woongenot.

Dorpsraad Lieshout verwelkomt nieuwe dorpsondersteuner

Miranda Goedemans is de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. Miranda volgt Bart Heldens op die een “stapje hogerop” is gegaan en inmiddels een managementfunctie bekleed binnen de LEV-groep. Tijdens de meest recente vergadering van de Dorpsraad is Miranda voor het eerst aangeschoven: door haar direct aan te sluiten wil de Dorpsraad een brug slaan tussen de inwoners en de dorpsondersteuner.

Vertrek Bart heldens
Voorganger Bart Heldens sloot tijdens zijn “vorige leven” als dorpsondersteuner steeds aan bij de vergaderingen van Dorpsraad Lieshout. Op die wijze was hij steeds direct aangesloten bij de bezigheden van de Dorpsraad en kon de Dorpsraad hem meteen aansluiten bij (sociale) zaken die er in het dorp spelen. Van beide zijden uit werd deze aansluiting zeer gewaardeerd. Bart was naast dorpsondersteuner ook nog eens jeugdwerker voor heel Laarbeek. Hierdoor was er ook meteen aandacht voor het gebied “jeugd” en kon Bart de Dorpsraad aansluiten bij de ontwikkelingen op dit terrein. Eind 2022 heeft Bart echter een stapje hogerop gezet en was er even geen dorpsondersteuner.

Miranda Goedemans
Inmiddels is Miranda Goedemans aangetreden als nieuwe dorpsondersteuner en is zij ook meteen aangesloten bij de zeswekelijkse vergaderingen. De Dorpsraad is blij dat de vacature voor dorpsondersteuner op deze korte termijn alweer vervuld is en kijkt uit naar een prettige samenwerking met Miranda. Miranda is overigens, naast dorpsondersteuner van Lieshout, ook de coördinator voor het ouderenwerk in Laarbeek en bezet het steunpunt voor Mantelzorg. Anders dan haar voorganger zit Miranda dus meer in de “ouderenzorg” dan in de “jongerenzorg”.

 Samenwerken
Tijdens de eerste vergadering, die toevallig samenviel met het gemeentelijke bezoek van wethouder Monica Slaets en beleidsmedewerkster Merel van Veen hebben Miranda en de Dorpsraad Lieshout nader kennis met elkaar gemaakt. Samen hebben zij ook meteen de intentie uitgesproken om gestructureerd en opbouwend samen te gaan werken om samen de leefbaarheid van het dorp Lieshout (als onderdeel de gemeente Laarbeek) te verbeteren.

Dorpsraad Lieshout blij met gemeentelijke aandacht

Door middel van het bijwonen van een vergadering van de Dorpsraad Lieshout heeft de gemeente Laarbeek haar interesse getoond in het werk van deze Dorpsraad. Naast beleidsadviseur Merel van Veen schoof ook wethouder Monika Slaets persoonlijk aan om te zien hoe de Dorpsraad functioneert. Door dit directe contact konden ook meteen wat concrete afspraken worden gemaakt over actuele zaken.

Samen aan tafel

Tijdens de reguliere zes-wekelijkse vergadering van de Dorpsraad Lieshout schoof naast wethouder Slaets en beleidsadviseur Merel van Veen ook de nieuwe dorpsondersteuner Miranda Goedemans voor het eerst aan. Hierdoor was er ook op sociaal vlak een direct aanspreekpunt aanwezig. Dorpsraad Lieshout was blij met al deze extra aandacht. Voor het werk wat de Dorpsraad doet is het immers makkelijk als er een goede relatie met de beleidsmakers is en er directe ingangen zijn. Dit verkleind nadrukkelijk de afstand van de politiek ten opzichte van de burgers en draagt dus bij aan een beter functioneren.

Afstemmen actualiteiten

Vanwege de mogelijkheden werd in de vergadering dan ook volop gebruik gemaakt van deze “directe ingang”. Door alle actuele aandachtsgebieden en de lopende actualiteiten te delen kon de status (en dus ook de problematiek) rechtstreeks worden gedeeld. Wethouder Slaets zegde ook al direct toe enkele zaken (snel) binnen de gemeente af te stemmen. Zo kwam het achterblijven van de verlenging van het voetpad aan de Vogelenzang aan de orde, inclusief het niet branden van de maanden geleden geplaatste twee extra lantaarnpalen. Ook werden op verkeersgebied enkele actualiteiten besproken, waardoor aan de wethouder een duidelijke mondelinge toelichting gegeven kon worden.

Wederzijds delen

Van de andere kant kon de wethouder de gemeentelijke inzichten ook delen, bijvoorbeeld m.b.t. het aandachtgebied “wonen”. Hier spelen immers dorps-overschrijdende aspecten als “het behouden van de eigen identiteit van de 4 Laarbeekse kernen” een rol, waardoor deze niet aan elkaar gebouwd kunnen worden. En, omdat “inbreiding” steeds maar weinig plaats biedt, moet nogal eens méér woningaanbod op minder ruimte geplaatst worden. Ook de stikstof-problematiek is een issue wat voor gemeente remmend werkt. Deze problematiek komt ook naar voren bij het uitblijven van een oplossing voor de verkeerssituatie op de kruising tussen Deense hoek en Hoofakker/N615.

Constructief

Het wederzijds uitwisselen van kennis en visie over lopende zaken was dan ook een mooi tastbaar resultaat van de bijenkomst. Zowel Dorpsraad Lieshout als de gemeentelijke vertegenwoordiging sloten de bijeenkomst dan ook af met een dankwoord naar elkaar voor de constructieve houding en getoonde wil om op een goede manier met elkaar samen te werken.

Dorpsraad Lieshout volgt “Centrumplan” aandachtig

Met veel aandacht volgt de Dorpsraad Lieshout de ontwikkelingen met betrekking tot het “Centrumplan” voor Lieshout. Dit plan omvat immers veel aspecten die rechtstreeks betrekking hebben op de leefbaarheid in het dorp en raakt naast de herontwikkeling van de Heuvel ook de verplaatsing van de supermarkt en de her-invulling van de ruimte die dan vrij komt.

Belangrijke ontwikkeling

Het “Centrumplan” is voor Lieshout érg belangrijke ontwikkeling. Het raakt diverse permanente aandachtsgebieden van de Dorpsraad Lieshout. “Wonen” wordt zelfs op verschillende plaatsen geraakt: zowel de ontwikkeling van woningen op de Heuvel als de herontwikkeling (met woningen) van de vrijkomende ruimte aan de Dorpsstraat, op het moment dat de supermarkt verplaatst. Dorpsraad Lieshout vindt het belangrijk dat de woningen die hier komen aansluiten bij de behoefte die er in het dorp is.

Voorzieningen belangrijk

Ook “Voorzieningen” is zo’n vast aandachtsgebied van de Dorpsraad dat geraakt wordt. Om de leefbaarheid in het dorp te behouden (en waar mogelijk te verbeteren) is het van belang dat de -te verplaatsen- supermarkt blijft voldoen aan de behoefte in het dorp. Ook andere winkel- en horecavoorzieningen spelen een rol in de plannen. Ook deze zijn van groot belang om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Als derde aandachtgebied speelt “verkeer” en vooral de verkeersveiligheid een rol. Met een verplaatste supermarkt zullen de verkeersstromen in het dorp immers wezenlijk anders worden.

Plannen delen

Inmiddels zijn er al diverse bijeenkomsten geweest waarbij ontwikkelaar, gemeente, belangengroepen en dorpsbewoners hun visie hebben kunnen delen. Dorpsraad Lieshout volgt nauwgezet dat de procedures die bij dit project horen zorgvuldig worden en gelopen en is blij dat diverse “input” ook wérkelijk in de plannen verwerkt worden. Mooi is dan ook om te zien dat burgerinitiatief Plan Lieshout de mogelijkheid heeft gekregen (en benut) om een grote bijdrage te leveren aan het vormgeven van de plannen voor de Heuvel.

 

Belangrijke bijeenkomsten

Dorpsraad Lieshout vindt de bijeenkomsten (op diverse niveaus en met diverse betrokkenen) bij deze ontwikkeling van groot belang. Zo groot zelfs dat ze hun eigen vergaderschema hebben aangepast om zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten. Nú is er immers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de plannen: Dorpsraad Lieshout ziet graag dat de burgers gebruik maken van deze mogelijkheden waardoor het uiteindelijke resultaat maximaal aansluit bij de behoeften.

Dorpsraad Lieshout versterkt zichzelf behoorlijk

Dorpsraad Lieshout is er in geslaagd om zowel de werkgroepen als het bestuur van de Dorpsraad te versterken. De Dorpsraad wilde zich graag versterken om voldoende menskracht te hebben om alle aandachtgebieden ook werkelijk voldoende aandacht te kunnen geven. Door de komst van Angelique Sterken in het bestuur heeft het aandachtsgebied “wonen” weer de benodigde aandacht en door de toetreding van Joke Kemps en Inge de laat zijn de werkgroepen ook verder versterkt.

Versterking bestuur

De Lieshoutse Dorpsraad heeft een aantal aandachtsgebieden waar ze zich permanent op wil richten. Voor die permanente aandachtsgebieden maakt de Dorpsraad jaarlijks een actieplan om de aanpak en aandachtpunten te benoemen, zodat de leden zich beter kunnen focussen. Naast deze permanente aandachtgebieden gaat de aandacht overigens óók uit naar actualiteiten en “eenmalige zaken”. Vanwege het vertrek van Claudia Jongerius was er al enige tijd een stoel in het bestuur onbezet. Deze stoel is inmiddels bezet door Angelique Sterken. Angelique zal als lid van de Dorpsraad het aandachtgebied “wonen” oppakken. Voorheen was dit in beeld bij Claudia Jongerius. In de tussentijd -na het terugtreden van Claudia- is het overigens door Frank van Elderen waargenomen. In die tussentijd heeft Frank ook niet bepaald stilgezeten op dit aandachtgebied. In die interim-periode heeft hij een o.a. werkgroep “Wonen” van de grond getrokken die ook al aan de slag is.

Versterking werkgroepen

Naast de werkgroep “Wonen” kent de Dorpsraad ook een werkgroep “Verkeer en verkeersveiligheid”. Kartrekkers van deze werkgroep zijn de bestuursleden Kees Heldens en Huub de Wit. Zij zijn blij dat Joke Kemps deze verkeerswerkgroep zal gaan versterken. Een belangrijke versterking om zo de vele voorkomende issues op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid voldoende aandacht te kunnen geven. Ook tijdens de onlangs gehouden inwonersavond bleek dat vooral “verkeersveiligheid” een belangrijk aandachtsgebied is: met deze versterking kan hier meteen meer aandacht aan gegeven worden. Een andere belangrijke versterking is de toetreding van Inge de Laat aan de werkgroep “Zorg en Welzijn”. Deze werkgroep staat onder leiding van bestuurslid Robert van Aspert en kon ook duidelijk wat versterking gebruiken. Robert zit immers ook nog eens in de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Laarbeek en de inwoners van Lieshout hebben -ook tijdens de inwonersavond- voldoende issues naar voren gebracht die door de werkgroep gevolgd kunnen worden.

Succesvolle inwonersavond Dorpsraad Lieshout

Tijdens een goed bezochte avond heeft de Dorpsraad Lieshout haar plannen voor het komende jaar met de inwoners van Lieshout gedeeld én hebben de inwoners hun aanvullingen gegeven. Bij deze uitwisseling bleken er veel gedeelde aandachtsgebieden te zijn en heeft de Dorpsraad weer aanvullende munitie gekregen om de inwoners nóg beter te kunnen vertegenwoordigen.

Goede opkomst

Het was even afwachten hoeveel geïnteresseerden de eerste inwonersavond ná corona zou trekken. De Dorpsraad had daarom de “kleine zaal” in het Dorpshuis afgehuurd. Uiteindelijk bleek deze maar nét groot genoeg om de goede opkomst te herbergen: het was “goed bezet”. De presentatie begon met een aftrap door voorzitter Frank van Elderen. Hij gaf een toelichting hoe de Dorpsraad aan haar belangrijkste aandachtsgebieden is gekomen. Ook stelde hij de verschillende werkgroepen voor die door de Dorpsraad op een of andere ondersteund worden, voordat hij per aandachtsgebied de plannen voor 2023 ging delen. Deze werden alom gewaardeerd en volop aangevuld door de aandachtige aanwezigen.

Volop uitwisseling

Primair vond men -bij het domein “wonen”- dat Lieshout minder achterop gezet zou moeten worden bij de gemeente Laarbeek. Als voorbeeld werd de lange ontwikkeltijd voor het plan Baverdestraat naar voren gebracht, terwijl andere Laarbeekse dorpen veel sneller lijken ontwikkelen. Ook de -door de gemeenteraad gekozen- plaats voor de te verplaatsen Jumbo leidde tot duidelijke, uitgesproken meningen. De aanwezigen vonden ook dat er meer aandacht moet komen voor de jeugd, het openbare groenonderhoud en de vuiloverlast rondom de supermarkt. Ook werden er diverse suggesties gedaan voor potentiële locaties waar woon-ontwikkeling plaats zou kunnen vinden.

Diverse domeinen

In het domein “verkeer” kwam het sluipverkeer als nadrukkelijk storend element naar voren: iets waar de werkgroep Verkeer al volop aandacht voor heeft. Ook de andere plannen van deze verkeerswerkgroep bleken goed aan te sluiten bij de suggesties van de inwoners. Het verkeer en vooral de verkeersveiligheid heeft volgens zowel Dorpsraad als inwoners nadrukkelijk de aandacht nodig. Het aandachtsgebied “Zorg en welzijn“ -waar ook gemeenschapskracht in valt- werd toegelicht door Robert van Aspert. Hij verzocht de inwoners nadrukkelijk om hun zorgvragen met hem te delen, die kwamen dan ook volop naar voren.

Op één lijn

Ook tijdens de vragenronde kwamen nog goede suggesties naar voren die door de ijverige secretaris Cees Dingemans genoteerd werden waardoor de uitwisseling zeer waardevol bleek te zijn. Door deze input kan de Dorpsraad immers nóg beter werken aan de prioriteiten die de inwoners belangrijk vinden. Uiteindelijk werden dan ook wederzijdse complimenten uitgedeeld voor de openheid tijdens de bijeenkomst en het feit dat de Dorpsraad en de inwoners blijken goed op één lijn blijken te zitten.

Dorpsraad Lieshout organiseert inwonersavond

Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er speelt in het dorp. Ze willen weten wat er leeft in het dorp en wat belangrijk wordt gevonden. Door dat duidelijk te hebben kan de Dorpsraad zich beter focussen op wat de inwoners belangrijk vinden en dus wat écht belangrijk is. Om dat inzichtelijk te krijgen organiseert de Dorpsraad op 2 februari (aanvang 19:30 uur) een inwonersavond waar volop input gegeven kan worden. Om die reden roept ze alle inwoners van Lieshout op om naar deze inwonersavond te komen.

Vaste aandachtsgebieden

Dorpsraad Lieshout focust zich graag op de belangrijkste zaken. Dat kunnen zaken zijn in de aandachtsgebieden die ze voor zichzelf benoemd hebben, maar dat kunnen ook zaken zijn die actueel zijn of die eenmalig spelen. De vaste aandachtsgebieden zijn “Zorg en Welzijn”, “Verkeer en Verkeersveiligheid”, “(Winkel)Voorzieningen” en “Wonen”. Voor deze vaste aandachtgebieden heeft de Dorpsraad een jaarplan samengesteld, waarin ze de doelstellingen hebben opgenomen die ze dit jaar willen bereiken.

Actualiteiten

Naast de vaste aandachtsgebieden spelen er actualiteiten. Voorbeelden zijn sluipverkeer door Lieshout, bouwproject Baverdestraat en Centrumplan Lieshout (de Heuvel),. Om alle actualiteiten inzichtelijk te krijgen wil de Dorpsraad graag horen wat er speelt in het dorp. Wat is er actueel ? Wat houdt de inwoners bezig ? Waar kan de Dorpsraad iets in betekenen ? Deze vragen heeft de Dorpsraad zich gesteld en daaruit geconcludeerd dat het verstandig is om de inwoners uit te nodigen en hun zegje te laten doen over wat zij belangrijk vinden.

Inwonersavond

Om die reden organiseert de Dorpsraad dus een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 2 februari 2023, om 19:30 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Op deze avond zijn alle inwoners van Lieshout welkom en kan iedereen zijn zegje doen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om binnen het werkgebied van de Dorpsraad te blijven is het wel van belang dat onderwerpen geen individuele problemen zijn: ze moeten groepen in het dorp en wellicht het hele dorp raken. Ook wil de Dorpsraad geen politieke onderwerpen, omdat zij niet op de stoel van de politiek wil gaan zitten.

Wilt u een onderwerp onder aandacht van de Dorpsraad brengen ? Kom dan naar de inwonersavond op 2 februari a.s. en laat van u horen. Uiteraard bent u ook welkom als u alleen toe wil horen.