Dorpsraad Lieshout wil graag meer aandacht voor waardering vrijwilligers

Veel (maatschappelijke) organisaties worden gerund door vrijwilligers. Ook veel werk in bijv. de zorg wordt verricht door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het in leven houden van een dorp en het behouden van de leefbaarheid. Omdat vrijwilligers vaak in de schaduw en op de achtergrond opereren zijn ze vaak niet zichtbaar. Dorpsraad Lieshout zou graag wat meer aandacht voor waardering van “de vrijwilliger” willen hebben.

Maatschappelijk leven
Heel veel maatschappelijke organisaties drijven op de vrijwilligers. Ze zitten in het bestuur, ze geven training of les, ze ruimen de boel op of ze zetten zich in voor anderen. Op heel veel verschillende manieren maken vrijwilligers zich nuttig in de maatschappij. Sterker nog: het maatschappelijke leven, óók in een dorp als Lieshout, draait voornamelijk op vrijwilligers.

Op voetstuk
De meeste vrijwilligers doen hun werk in de luwte. Op de achtergrond zijn ze de smeerolie waar de (maatschappelijke) organisaties op draaien. En, ondanks dat ze zo belangrijk zijn komen ze nauwelijks op de voorgrond en worden ze niet openlijk gewaardeerd. Dorpsraad Lieshout zou daar graag verandering in willen brengen en de vrijwilligers vaker op een voetstuk plaatsen; het voetstuk dat ze verdienen.

Lintje
Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Binnen de gemeente Laarbeek bestaat naast het “vrijwilligerscompliment” ook de “vrijwilligerspenning”. Deze penning kan aangevraagd worden voor vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Ook is er, landelijk gezien, natuurlijk ook de Koninklijke onderscheiding in de vorm van “een lintje”. Ook dat is een mooie, waardevolle waardering voor een vrijwilliger.

Vaker aanvragen
Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze waarderingen vaker aangevraagd zouden worden. De mogelijkheden om de vrijwilliger te eren zijn er immers: er van gebruik maken zou meer aandacht moeten krijgen en opgepakt dienen te worden. Dorpsraad Lieshout vraagt dan ook graag de aandacht hiervoor. Vrijwilligers zijn immers érg belangrijk voor het dorp én de leefbaarheid en verdienen het héél erg om eens in het zonnetje gezet te worden.

Dorpsraad Lieshout bezorgd over impact komend weg- en brugonderhoud

De diverse onderhoudswerken die gepland zijn om in de tweede helft van 2021 uit te voeren lijken een behoorlijke impact te hebben op het verkeer in het dorp Lieshout. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout is dan ook behoorlijk bezorgd over de gevolgen: graag willen zij de kern verkeersluw maken én houden en door de onderhoudswerken lijken er veel verkeersluwe wegen voor sluipverkeer open gezet te worden. De commissie adviseert dan ook actief hoe de omleidingsroutes het beste kunnen lopen en hoe ze aangekondigd moeten worden.

Groot onderhoud
Binnen de gemeente Laarbeek zijn er diverse onderhoudswerken aan wegen en bruggen gepland. De gevolgen hiervan worden steeds besproken met de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Daar is o.a. de vernieuwing van het wegdek bij Deense Hoek aan de orde geweest en het groot onderhoud aan de Beekse brug in Beek en Donk. Deze werken staan in kwartaal drie van 2021 gepland.

Invloed
Beide werken lijken veel invloed te gaan hebben op de verkeersdoorstroming in de (verkeersluwe) kern van Lieshout. Bij werkzaamheden aan Deense Hoek lijkt de route via de Molenstraat-Heuvel-Ribbiusstraat een sluip-alternatief te zijn welke vele weggebruikers zullen gaan volgen. Dat is nu exact de route die de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid autoluw wil hebben en daarom is deze route vol gezet met diverse verkeers-remmende maatregelen. Om die reden heeft de commissie diverse plannings-aanpassingen geadviseerd die door de gemeente ook zijn overgenomen.

Beekse brug
Ook de tijdelijke afsluiting van de Beekse brug in Beek en Donk, voor uitgebreid onderhoud, lijkt veel impact te hebben op het verkeer in de Lieshoutse kern. De route via de Herendijk en vervolgens door de kern van het dorp lijkt een te-verwachten-sluiproute die, vooral in de kern van het dorp tot een ongewenste toename van het doorgaand verkeer zal leiden.  Ook hier is door de commissie actief op geparticipeerd door te adviseren over de mogelijke omleidingsroutes.

Zorgen
Vanwege de impact maakt de commissie zich dus behoorlijke zorgen over deze komende projecten. Als gemeld is er echter wél goed overleg met de uitvoerende instanties en de gemeente Laarbeek, zodat samen met die partijen oplossingen gezocht kunnen worden. De zorg blijft echter bestaan dat de impact van het geplande weg- en brugonderhoud groot zal zijn: iets dat de commissie heel graag wil minimaliseren.

Dorpsraad Lieshout blij met “doorbraak” kruising Deense hoek/N615

Eindelijk lijkt er schot te komen in een prangend verkeersissue nét buiten Lieshout. De provincie heeft aangekondigd een studie te gaan doen naar “mogelijke verkeersmaatregelen” om de kruising tussen de Deense Hoek en de N615 flink veiliger te maken. Een burgerinitiatief heeft daarover onlangs overleg gehad met provincie en de gemeente Laarbeek en hen is gemeld dat de studie er nu écht gaat komen.

Doorbraak
Een doorbraak. Zo mag deze ontwikkeling zeker wel genoemd worden. Al sinds de renovatie van de N615 (de provinciale weg van Nuenen naar Beek en Donk/Gemert) is de situatie rondom de kruising bij Deense hoek een doorn in het oog van vele omwonenden. Om die reden hebben zij zich verenigd in een burgerinitiatief, waarin ze, met raad én daad, ondersteund worden door de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Het burgerinitiatief is de gevaarlijke situatie meer dan beu en heeft met lede ogen gekeken naar de vele ongelukken en bijna-ongelukken die daar plaats hebben gevonden.

Verkeersmaatregel
De provincie heeft nu aangekondigd een studie te gaan doen om te komen tot een verkeersmaatregel. De verkeersmaatregel zou dan verkeerslichten of een rotonde zijn. De provincie heeft inmiddels ook al actie genomen richting de gemeente Laarbeek en hen verzocht alvast een bedrag te reserveren voor de -te kiezen- verkeersoplossing: ook dat is inmiddels gebeurd. Op deze kruising kruisen immers gemeentelijke wegen met provinciale wegen.

Politiek nog aan zet
Uiteraard is een echte realisatie nog geen uitgemaakte zaak omdat de Laarbeekse politiek (colleges en gemeenteraad) nog akkoord moet gaan met het beschikbaar stellen van de gelden. Maar, een doorbraak is het duidelijk wél. Een doorbraak dat er weer over een oplossing gesproken wordt. En daar, daar is Dorpsraad Lieshout erg blij mee omdat een veiligere leefomgeving duidelijk bijdraagt aan het optimaliseren van de leefbaarheid in het dorp

Dorpsraad Lieshout wil klankbordgroep vergroten

Begin 2021 is de Dorpsraad Lieshout gestart met de opbouw van een klankbordgroep. Graag willen ze deze klankbordgroep zo veel mogelijk vergroten. Dorpsraad Lieshout wil immers graag voor de mening van Lieshout staan en daarvoor is contact met de achterban, liefst op zo breed mogelijke basis, noodzakelijk.

Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout wil graag voor de inwoners van Lieshout staan. Om die reden willen ze meer te weten komen over de gedachten en visie van die inwoners. Daarvoor hebben de leden van de Dorpsraad al veel contacten binnen ”het Lieshoutse”. Ook netwerken ze zo veel mogelijk en sluiten ze op veel aandachtsgebieden aan bij initiatieven. Soms zijn er echter vragen die de Dorpsraad specifiek voor wil leggen. Daar willen ze graag een klankbordgroep voor hebben.

Nieuwsbrief
De leden van de klankbordgroep krijgen niet alleen vragen. Zij ontvangen wekelijks de Nieuwbrief van de Dorpsraad Lieshout in hun mailbox. Op die wijze zijn ze steeds als eerste geïnformeerd. De Dorpsraad houdt zich immers op breed terrein bezig met de leefbaarheid van het dorp en wil de inwoners graag laten weten waar ze zoal mee bezig zijn en wat ze hebben bereikt.

Belangrijk
De ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout is zo’n zaak die ze bereikt hebben. Hiermee wordt inzicht ontwikkeld in de toekomstige woonwensen voor Lieshout. Vragen stellen aan de klankbordgroep over hun visie op dit item is dan ook een belangrijk instrument. Daarom is aan hen de bijbehorende enquête als eerste voorgelegd, zodat de visie-ontwikkelaars de juiste input krijgen. Kortom, een klankbordgroep is erg belangrijk voor de Dorpsraad.

Wordt lid
Wilt u ook lid worden van de klankbordgroep ? Dat kan heel eenvoudig door u aan te melden via de site van de Dorpsraad Lieshout: Klankbordgroep .
Daar zit een “aanmeldknop” waar u enkele gegevens in kunt vullen waarna u automatisch lid wordt van de klankbordgroep.

Help de Dorpsraad mee en meld u aan !

Dorpsraad Lieshout maakt ANWB prijs te gelde

Na de winst heeft Dorpsraad Lieshout nu ook de gewonnen ANWB-prijs te gelde gemaakt. Begin deze week gaat de gemeente de o-zo-gewenste rode coating aanbrengen op de fietsstroken bij de Deense hoek. Met deze uiteindelijke uitvoering komt de wens de werkgroep Verkeersveiligheid helemaal uit en kunnen ze alle fietsers van en naar de Bosrand, het bosgebied en Deense hoek een beduidend veiligere route aanbieden.

 Onveilige situatie
Al langere tijd is de verkeersonveiligheid voor fietsers “via de Deense hoek” een doorn in het oog van de werkgroep Verkeersveiligheid. Ook de gemeente Laarbeek was niet écht tevreden over de situatie. Zeker nadat ze samen met de lokale jeugd (vooral schoolgaande kinderen die de route dagelijks fietsen) de route nog eens goed vanaf de fiets bekeken en bereden hadden waren ze ook overtuigd van de onveilige situatie.

ANWB fonds
Maar, geld om de situatie te verbeteren was er niet. Ondanks de aansporingen kon de gemeente geen middelen vrijmaken om de situatie te verbeteren. Om die reden heeft de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout de situatie aangemeld bij een ANWB fonds. De ANWB heeft immers een fonds dat financiële ondersteuning wil geven aan projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van de verkeersveiligheid. En, omdat dit project naadloos bij dit doel aansloot, mede vanwege de verbetering voor de schoolgaande jeugd, werd het project genomineerd. Dankzij een intensieve campagne konden heel veel Lieshouternaren bewogen worden om vóór dit project te stemmen, waardoor er in de provincie Noord-Brabant werd gewonnen. Tijdens een mooie -digitale- prijsuitreiking mocht Huub de Wit, als voorzitter van de werkgroep, de winst in ontvangst nemen. Het geld was hiermee binnen.

Veiliger
Na overleg met de gemeente wordt het nu te gelde gemaakt. De gemeente heeft de aanpassing inmiddels aanbesteed en samen met de wegwerkers de data in eind mei gepland.  Later wordt het werk nog aangevuld met extra verlenging van de rode coating op de fietsstrook (dan tot aan de provinciale weg) en komt de juiste bebording er bij. Op die wijze wordt uiteindelijk het hele gedeelte tussen de brug en de kruising met de provinciale weg een heel stuk veiliger voor de fietsers. Met dank aan het ANWB fonds en een creatieve werkgroep Verkeersveiligheid !

 

Dorpsraad Lieshout volgt stappen in Heuvelplan

Inmiddels zijn er door de diverse partijen weer stappen gezet voor het “Heuvelplan”. Dorpsraad Lieshout volgt hier nauwgezet de situatie om zo een bijdrage te leveren aan een goede en faire procedure met een juiste hoeveelheid inspraak voor iedereen. Om die reden is weer voortgangsinformatie opgehaald bij de verschillende partijen.

Stappen
De gemeente Laarbeek heeft als stap in de realisatie van het plan het pand op adres Heuvel 7 aangekocht. Dit pand speelt een belangrijke rol in het plan. Rialto vastgoed heeft een voorlopige koopovereenkomst gesloten met de huidige eigenaar van de “oude” Rabobank. Naast de verwerving van de benodigde grondposities is men ook druk bezig om de uitstraling van het plan in de juiste “looks” te krijgen. Hiervoor zijn er zogenaamde “atelier-sessies” met o.a. de Heemkundekring en de Bond Heemschut zodat uitstraling en massa nader afgestemd kan worden. Doel is immers dat het plan gaat passen in de architectuur van de kern van Lieshout én dat alle kundige meningen hierin meegenomen zijn. Dorpsraad Lieshout is erg bij met deze sessies: op deze wijze worden immers de kundige meningen direct betrokken. Daarnaast is het natuurlijk ook begrijpelijk dat niet iedere mening ingepast kan worden: een aanvaardbaar compromis is dan ook een prima streven.

Parkeren bij de kerk
Dorpsraad Lieshout heeft óók contact opgenomen met de parochie over de mogelijke realisatie van parkeerplaatsen bij de kerk. De parochie heeft aangegeven hieraan mee te willen werken als dat voor de kern van Lieshout van belang is. Mocht dit worden gerealiseerd dan zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo wil met niet dat er hiervoor bomen worden gekapt, wil men dat er sprake is van “natuurlijke parkeerplaatsen” (dus geen asfalt) en dat er een opgang komt naast de huidige opgang, zodat de oude poort niet beschadigd wordt. De parkeerplekken zijn voor de kerk zelf niet noodzakelijk liet de parochie ons weten.

Laatste woord
Dat de gemeente inmiddels ook een overeenkomst met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij “Ruimte voor Ruimte” heeft gesloten is al langer bekend en uitgebreid gepubliceerd. Wat minder bekend is, is dat het geld wat hierdoor vrijkomt niet per sé voor het centrum-ontwikkelingsplan ingezet hoeft te gaan worden. Besteding aan dat Heuvelplan is één van de mogelijkheden: er zijn méér mogelijkheden: daarom zal de gemeenteraad hier uiteindelijk het laatste woord over hebben.
Dorpsraad Lieshout is blij met de zorgvuldige stappen die gezet worden in dit precaire proces: het gaat immers om “het hart van het dorp” en dus wordt er veel gevonden van de plannen. Het is dan ook goed dat hier goed naar elkaar geluisterd wordt en het plan, met mee-weging van alle meningen, vakkundig in elkaar gezet wordt.

Dorpsraad Lieshout adviseert over laadpalen

Zowel provincies als gemeenten zijn op dit moment volop bezig om een plaatsingsplan op te stellen voor laadpalen. Omdat deze laadpalen in de openbare ruimte komen te staan is een zorgvuldige keuze van groot belang; om die reden is er goed overleg geweest met de Dorpsraden en heeft de dorpsraad vragen kunnen stellen, correcties kunnen doen en enkele aanvullingen aangeleverd. Hiermee heeft de commissie Verkeer van de Dorpsraad Lieshout weer een steentje bijgedragen aan het ultieme doel: “het optimaliseren van de leefbaarheid in Lieshout, als onderdeel van de gemeente Laarbeek”.

Conceptplan beoordeeld
Alle dorpsraden in de gemeente Laarbeek zijn door de gemeente benaderd om mee te denken over het plaatsen van laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s. Op dit moment staan er enkele van deze oplaadpunten, maar samen met energieleverancier Vattenfall wil de overheid meer van deze voorzieningen op een gestructureerde wijze gaan plaatsen. Voor dat doel heeft de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout een conceptplan voor Lieshout aangereikt gekregen. De werkgroep heeft daarop nadere informatie verzameld (bijv. over oplaadpunten voor fietsen) en zich verdiept in het onderwerp.

Meer laadpalen nodig
Uiteindelijk hebben ze de locaties voor de laadpalen ook fysiek beoordeeld om er een goed beeld van te krijgen. Hier zijn enkele correcties uit voortgekomen op het conceptplan. Ook heeft de commissie geadviseerd het aantal laadpalen uit te breiden van de nu geplande 7 naar 9 stuks, zodat strategische plaatsen bijv. als bij de Sprankel en het Dorpshuis goed voorzien zijn. Ook het (in aanbouw zijnde) nieuwbouwplan Nieuwenhof-Noord is meegewogen. Op deze wijze heeft de Dorpsraad haar zegje kunnen doen.

Vooraf beoordeeld
Uiteindelijk beslist de gemeente samen met Vattenfall over de uiteindelijk uitvoering middels enkele verkeersbesluiten, waarin dit plaatsingsplan is opgenomen. Door deze wijze van werken heeft de Lieshoutse vertegenwoordiging echter vóóraf haar zegje kunnen zodat de lokale wensen nú al meegenomen kunnen worden. Uiteindelijk vergemakkelijkt dat de uiteindelijke realisatie; vooraf is immers alles netjes afgestemd.

Dorpsraad Lieshout zoekt contact met achterban

Dorpsraad Lieshout wil graag een nauwer contact met haar achterban opbouwen. In haar beleidsplan hebben ze daarom opgenomen dat ze een “klankbordgroep” willen gaan opbouwen. Wil jij ook deel uitmaken van dit opinie-panel ? Meld je dan aan via www.dorpsraad-lieshout.nl/Klankbordgroep zodat je vragen kunt krijgen en je mening kunt geven. Dorpsraad Lieshout kan jouw mening dan óók meenemen.

Aandachtsgebied communicatie
Dorpsraad Lieshout heeft nogal wat aandachtsgebieden. Zo zijn er vaste aandachtgebieden als wonen, zorg en welzijn, verkeer en verkeersveiligheid, (winkel)voorzieningen en zijn er ook tijdelijke aandachtgebieden voor actuele (leefbaarheids)initiatieven. Communicatie is daarbij steeds een belangrijk middel omdat de Dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies mag geven aan overheidsinstanties. En, daarvoor is het goed te weten wat er speelt in het dorp en/of wat de mening over bepaalde onderwerpen is. Om die reden wil de Dorpsraad Lieshout graag gevoed worden met die meningen en wil ze vragen kunnen stellen zodat zij de mening van de dorpelingen kunnen uitdragen. Binnen Dorpsraad Lieshout heeft Stan van Vijfeijken het aandachtsgebied `communicatie` in zijn portefeuille.

 Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout gaat voor dit doel een klankbordgroep oprichten. In dat opinie-panel wil zij graag iedereen hebben zitten die iets vindt van Lieshout. Het zou ideaal zijn als deze klankbordgroep breed en divers is samengesteld, zodat zij de mening van alle dorpsbewoners kunnen weergeven. Belangrijk hierbij is dat de leden iets vinden van een actueel onderwerp, zodat ze feedback geven op concrete vragen, waar de Dorpsraad Lieshout weer wat mee kan doen.

Geef uw mening
Dorpsraad Lieshout gaat vanaf heden starten met de opbouw van deze klankbordgroep. Vanwege privacy-redenen is deelnemen hieraan heel erg eenvoudig: Dorpsraad Lieshout wil enkel uw naam en emailadres weten, zodat zij u kan bereiken en vragen kan voorleggen. De klankbordgroep zal af en toe één of enkele vragen voorgelegd krijgen: dus veel werk zal dit niet met zich meebrengen, maar een antwoord of een mening geven, als dat gevraagd wordt, is wél van groot belang. Als lid van de klankbordgroep ontvangt u óók wekelijks de Nieuwsbrief van Dorpsraad Lieshout, zodat u steeds als eerste geïnformeerd bent over actuele zaken waar Dorpsraad Lieshout mee bezig is.

Wil jij ook je mening geven over actualiteiten of actuele vragen van in en om het dorp Lieshout ? Meld je dan aan via www.dorpsraad-lieshout.nl/Klankbordgroep en wordt zo lid van de klanhttp://www.dorpsraad-lieshout.nlkbordgroep Lieshout.

Dorpsraad Lieshout dankt kiezers voor winst ANWB fonds

Met veel hulp van alle kanten is de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout er in geslaagd om een flink ANWB fonds voor verbetering van de verkeersveiligheid in Lieshout binnen te slepen. Graag willen ze dan ook iedereen bedanken die op dit initiatief heeft gestemd én iedereen die heeft bijgedragen om het initiatief wereldkundig te maken. Dankzij die stemmen kan een gevaarlijke situatie in het Lieshoutse nu plots behoorlijk veiliger worden gemaakt. Veel dank daarvoor !

 ANWB fonds
Wat begon als een aardig idee is uiteindelijk uitgelopen op een geweldig succes. Na goed onderling overleg heeft de werkgroep Verkeersveiligheid het initiatief genomen om een wat “minder voor de hand liggende bron” aan te boren voor een probleem wat zich al jaren voort sleept: de fietsveiligheid bij de brug en bocht naar Deense hoek. Overleg met de gemeente leverde immers geen resultaat op omdat de gemeente geen geld kon vrijmaken om de situatie op te lossen. De werkgroep heeft daarom, heel creatief, haar heil gezocht in iets heel anders: deelname aan een ANWB fonds dat financiële ondersteuning biedt aan projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van o.a. verkeersveiligheid.

Alles uit de kast
Deelname was één, winnen is iets heel anders. Per provincie kon er immers maar één initiatief winnen, terwijl er een recordaantal initiatieven was aangemeld. De ANWB besloot dat “het publiek” de keuze kon maken door hun stem te laten horen. En, dat is massaal gedaan. Uiteindelijk hebben 47.317 Nederlanders gestemd. Om stemmen te winnen voor hún initiatief heeft de werkgroep en Dorpsraad Lieshout alles uit de kast getrokken. Zo is er zo veel mogelijk publiciteit gemaakt in lokale media en hebben Radio Kontakt en De MooiLaarbeek krant het initiatief omarmd en ondersteund met hun publicaties. Daarnaast werd volop gedeeld op sociale media als facebook en twitter en werd natuurlijk het aloude, prima werkend, medium ingezet: mond-op-mond reclame.

Dank, dank, dank
Al snel werd duidelijk dat meer Lieshoutenaren achter het initiatief stonden en steeg het aantal stemmen op dít initiatief snel. In december werd in een tussenstand gemeld dat het Lieshoutse initiatief bij de top-3 van Noord-Brabant zat. Door er nóg een schepje bovenop te doen kon de werkgroep Verkeersveiligheid nóg meer mensen motiveren om op hen te stemmen. Zo veel zelfs dat ze de uiteindelijke winnaar van de provincie Noord-Brabant zijn geworden. De dank die de werkgroep en de Dorpsraad Lieshout aan de stemmers wil uitbrengen is dan ook enorm: dankzij hun stem kan Lieshout immers wéér wat veiliger worden. Veel dank dus; mede namens al die verkeersdeelnemers !

Voor meer informatie kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl

 

Tastbaar jaarplan werkgroep verkeer

De werkgroep Verkeer en Verkeerveiligheid van de Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplan wel héél duidelijk gemaakt. Middels één duidelijk beeld zijn alle prioriteiten voor 2021 aangemerkt. Die variëren van snelheid-remmende maatregelen tot het herzien van het gebruik van fietspaden en van het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de dorpskern tot het verbeteren van oversteekplaatsen. Voor alle verkeersdeelnemers zijn focuspunten opgenomen.

Landkaart
Met een heel duidelijke landkaart heeft de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de wensen voor 2021 wel héél tastbaar gemaakt. Op de kaart zijn alle prioriteiten voor het komend jaar aangegeven. De werkgroep heeft deze verzameld vanuit hun achterban en gecheckt op haalbaarheid. Daarna hebben ze de verschillende punten gewogen en gekozen welke komend jaar aangeslingerd zouden moeten worden.

Verschillende verkeersdeelnemers
De punten variëren nogal. Ten aanzien van auto’s vallen vooral de gewenste ontmoediging van doorgaand verkeer door de dorpskern op. Naast ontmoedigen vinden de leden ook dat er snelheid-remmende maatregelen nodig zijn op de belangrijkste wegen. Voor fietsers hebben ze gekozen om de indeling van de fietspaden rondom de “Bavaria-rotonde” te herzien zodat minder overgestoken hoeft te worden en, uiteraard, is er aandacht voor de fietsers-oversteekplaats bij de Bosrand. Ook voetgangers komen aan bod is de plannen. Zo is het ontbrekende voetpad van het dorp naar de bushalte bij Deense hoek een doorn in het oog.

Focus
Door de prioriteiten te benoemen en op deze wijze tastbaar te maken hoopt de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de juiste focus te kunnen houden en zo de belangrijkste knelpunten aan de orde te kunnen brengen: één beeld zegt immers meer dan 1.000 woorden.