Dorpsraad Lieshout dankt kiezers voor winst ANWB fonds

Met veel hulp van alle kanten is de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout er in geslaagd om een flink ANWB fonds voor verbetering van de verkeersveiligheid in Lieshout binnen te slepen. Graag willen ze dan ook iedereen bedanken die op dit initiatief heeft gestemd én iedereen die heeft bijgedragen om het initiatief wereldkundig te maken. Dankzij die stemmen kan een gevaarlijke situatie in het Lieshoutse nu plots behoorlijk veiliger worden gemaakt. Veel dank daarvoor !

 ANWB fonds
Wat begon als een aardig idee is uiteindelijk uitgelopen op een geweldig succes. Na goed onderling overleg heeft de werkgroep Verkeersveiligheid het initiatief genomen om een wat “minder voor de hand liggende bron” aan te boren voor een probleem wat zich al jaren voort sleept: de fietsveiligheid bij de brug en bocht naar Deense hoek. Overleg met de gemeente leverde immers geen resultaat op omdat de gemeente geen geld kon vrijmaken om de situatie op te lossen. De werkgroep heeft daarom, heel creatief, haar heil gezocht in iets heel anders: deelname aan een ANWB fonds dat financiële ondersteuning biedt aan projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van o.a. verkeersveiligheid.

Alles uit de kast
Deelname was één, winnen is iets heel anders. Per provincie kon er immers maar één initiatief winnen, terwijl er een recordaantal initiatieven was aangemeld. De ANWB besloot dat “het publiek” de keuze kon maken door hun stem te laten horen. En, dat is massaal gedaan. Uiteindelijk hebben 47.317 Nederlanders gestemd. Om stemmen te winnen voor hún initiatief heeft de werkgroep en Dorpsraad Lieshout alles uit de kast getrokken. Zo is er zo veel mogelijk publiciteit gemaakt in lokale media en hebben Radio Kontakt en De MooiLaarbeek krant het initiatief omarmd en ondersteund met hun publicaties. Daarnaast werd volop gedeeld op sociale media als facebook en twitter en werd natuurlijk het aloude, prima werkend, medium ingezet: mond-op-mond reclame.

Dank, dank, dank
Al snel werd duidelijk dat meer Lieshoutenaren achter het initiatief stonden en steeg het aantal stemmen op dít initiatief snel. In december werd in een tussenstand gemeld dat het Lieshoutse initiatief bij de top-3 van Noord-Brabant zat. Door er nóg een schepje bovenop te doen kon de werkgroep Verkeersveiligheid nóg meer mensen motiveren om op hen te stemmen. Zo veel zelfs dat ze de uiteindelijke winnaar van de provincie Noord-Brabant zijn geworden. De dank die de werkgroep en de Dorpsraad Lieshout aan de stemmers wil uitbrengen is dan ook enorm: dankzij hun stem kan Lieshout immers wéér wat veiliger worden. Veel dank dus; mede namens al die verkeersdeelnemers !

Voor meer informatie kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl

 

Tastbaar jaarplan werkgroep verkeer

De werkgroep Verkeer en Verkeerveiligheid van de Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplan wel héél duidelijk gemaakt. Middels één duidelijk beeld zijn alle prioriteiten voor 2021 aangemerkt. Die variëren van snelheid-remmende maatregelen tot het herzien van het gebruik van fietspaden en van het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de dorpskern tot het verbeteren van oversteekplaatsen. Voor alle verkeersdeelnemers zijn focuspunten opgenomen.

Landkaart
Met een heel duidelijke landkaart heeft de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de wensen voor 2021 wel héél tastbaar gemaakt. Op de kaart zijn alle prioriteiten voor het komend jaar aangegeven. De werkgroep heeft deze verzameld vanuit hun achterban en gecheckt op haalbaarheid. Daarna hebben ze de verschillende punten gewogen en gekozen welke komend jaar aangeslingerd zouden moeten worden.

Verschillende verkeersdeelnemers
De punten variëren nogal. Ten aanzien van auto’s vallen vooral de gewenste ontmoediging van doorgaand verkeer door de dorpskern op. Naast ontmoedigen vinden de leden ook dat er snelheid-remmende maatregelen nodig zijn op de belangrijkste wegen. Voor fietsers hebben ze gekozen om de indeling van de fietspaden rondom de “Bavaria-rotonde” te herzien zodat minder overgestoken hoeft te worden en, uiteraard, is er aandacht voor de fietsers-oversteekplaats bij de Bosrand. Ook voetgangers komen aan bod is de plannen. Zo is het ontbrekende voetpad van het dorp naar de bushalte bij Deense hoek een doorn in het oog.

Focus
Door de prioriteiten te benoemen en op deze wijze tastbaar te maken hoopt de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de juiste focus te kunnen houden en zo de belangrijkste knelpunten aan de orde te kunnen brengen: één beeld zegt immers meer dan 1.000 woorden.

Dorpsraad Lieshout dankt vrijwilligers

Dorpsraad Lieshout heeft de goede gewoonte om alle vrijwilligers aan het einde van het jaar persoonlijk voor hun inzet te bedanken. Vanwege de corona-maatregelen is dat dit jaar, helaas, niet mogelijk. Net als veel activiteiten in het corona-jaar 2020 is ook deze bijeenkomst fysiek niet mogelijk. Tóch wil Dorpsraad Lieshout de vrijwilligers héél hartelijk danken voor hun inzet; ondanks alle beperkingen hebben zij tóch weer volop bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Lieshout: véél dank daarvoor !

 Kerstborrel
Waar Dorpsraad Lieshout, normaal een gezellige Kerstborrel organiseert moet dit jaar volstaan worden met “schriftelijke communicatie”. De Kerstborrel van Dorpsraad Lieshout was steeds het perfecte moment om, samen met de vele vrijwilligers, terug te kijken naar wat bereikt is in het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de uitdagingen. Vooruit te kijken naar waar komend jaar de schouders onder gezet kunnen worden. Helaas is dat dit jaar allemaal niet mogelijk en moet het op een andere manier.

Veel vrijwilligers
Dorpsraad Lieshout kent veel vrijwilligers die ze wil bedanken. Zo zijn er de vrijwilligers van de werkgroep “Verkeer & Verkeersveiligheid”. De vrijwilligers van het Repair Café, van de collectieve collecte, van de sneeuwploeg, van de werkgroep “Leefbaarheidsinitiatieven” en dit jaar ook de vrijwilligers die de ontwikkeling van de speeltuin Nieuwenhof-Noord hebben opgepakt. Ook de Adviesraad Sociaal Domein mag bedankt worden voor hun verrichte werk.  Al deze groepen hebben met hun werk immers volop bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Lieshout.

Dank !
Helaas heeft er ook veel stilgelegen in het afgelopen corona-jaar en is niet alles van de grond gekomen wat gepland was. Dat wil echter niet zeggen dat er geen stappen vooruit gezet zijn: die zijn er gelukkig volop geweest. Natuurlijk vooral dankzij de inzet van al deze vrijwilligers die het écht verdienen om in het zonnetje te staan. Namens de hele Lieshoutse gemeenschap: héél hartelijk bedankt !

Jaarplan Dorpsraad Lieshout: óók voor verkeersveiligheid

In de jaarplannen heeft de Dorpsraad Lieshout ook flink ruimte gemaakt voor “Verkeer en Verkeersveiligheid”. Nadrukkelijk wil zij dat breder trekken dan auto’s, vrachtauto’s en fietsers. Vanwege het brede karakter en grote belang is de Lieshoutse Dorpsraad met (officieel) twee leden vertegenwoordigd in de werkgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt. Huub de Wit is hierin de kartrekker en hij wordt bijgestaan door Kees Heldens. Samen met Dorus de Groot, Bas van Sinten en vaak ook Henny Bevers gaan zij voor “een (verkeers)veilig Lieshout”.

 Breed
Verkeer en verkeersveiligheid gaat veel verder dan sluipverkeer en te hard rijdende auto’s. Denk aan fietspaden die ontoegankelijk (dreigen te) worden door wortelgroei of losliggende tegels die gevaarlijke situaties veroorzaken. Overal is de (verkeers)veiligheid in het geding. Omdat dit zo breed is heeft de werkgroep in haar jaarplan besloten nadrukkelijke prioriteiten te stellen en deze te koppelen aan tijdsplanningen. Op die wijze kunnen ze gericht de belangrijkste zaken “helemaal” aanpakken, zonder zich te laten verleiden om alles wat er maar voor valt “half” aan te pakken.

Complex
“Verkeer en Verkeersveiligheid” is erg tastbaar. Het is een makkelijk onderwerp waar iedereen een mening over heeft en iedereen een oplossing voor weet. De praktijk is echter weerbarstiger. Het is lastig zaken duidelijk en concreet te krijgen. Daarnaast zijn er vaak diverse overheden bij betrokken (denk aan de Kruising bij Deense hoek, waar zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente Laarbeek bij betrokken is) en de aanpak van probleemsituaties is vaak kostbaar. Tenslotte staat Lieshout niet op zich en is het onderdeel van de verkeersstructuur van de gemeente Laarbeek en de provincie Noord-Brabant. Kortom; er zijn veel krachten die een rol spelen bij oplossen van verkeersproblematieken.

Keuzes maken
De werkgroep wil zich ook niet te veel laten leiden door alleen de belangrijkste knelpunten. Zij wil ook de kleinere issues aan de orde laten komen. Het stellen van concrete prioriteiten is derhalve noodzakelijk, want alleen dan kan de werkgroep van de Dorpsraad Lieshout de juiste issues naar de verantwoordelijke overheden begeleiden en neerleggen bij het juiste loket. Want uitgangspunt is en blijft dat de Dorpsraad er niet is om meldingen te noteren; daar is het loket van de gemeente Laarbeek voor. Maar, indien er begeleiding nodig is of de juiste route onduidelijk is wil de Dorpsraad natuurlijk graag in ondersteunen. De gemeente is immers degene die de aanpak verzint, maakt en inplant, dus daar moet de melding terecht komen.

Stem voor de laatste kans om fiets-initiatief Dorpsraad Lieshout te helpen

Laatste kans ! Tot uiterlijk 23 november kan er nog gestemd worden op het plan om de fiets-situatie bij de Deense Hoek enigszins te verbeteren. Dorpsraad Lieshout wil hiervoor een bijdrage uit een ANWB fonds verwerven, om zo de situatie te verbeteren. Maar, die bijdrage moet gewonnen worden en dat kan alleen als er voldoende stemmen worden uitgebracht op dit initiatief. Help daarom ook mee aan een veiliger Lieshout en stem op het initiatief via www.anwb.nl/stem !

 Laatste kans
Dorpsraad Lieshout heeft een creatieve manier omarmd om budget te verkrijgen voor een kleine , maar o-zo belangrijke, verbetering van de verkeersveiligheid. Omdat dit budget gebonden is aan een prijsvraag heeft de Dorpsraad een goed doordacht plan ingediend bij de ANWB. Dat plan is beoordeeld en na die beoordeling officieel genomineerd. Als laatste stap moet het plan nu nog een van de winnaars van de provincie worden. Hoe ? Daar heeft de ANWB een stemperiode voor aangelegd: van 26 oktober tot 23 november kan iedereen met een email-adres stemmen op een van de genomineerde projecten. Gezien de aankomende sluiting van de stemtermijn is het dus de laatste kans om dit project met uw stem te ondersteunen. Help ook mee en op dit project. Stemmen kan heel eenvoudig via www.anwb.nl/stem

Verwarring wegnemen
Om welke verkeersverbetering gaat het ook al weer ? Het betreft de onduidelijke en daardoor onveilige fietsroute over de Deense hoek. Hier is volop fiets-verwarring doordat hier enkele fietsroutes door elkaar lopen. Het doorgaande fietsverkeer langs het Wilhelminakanaal kruist hier met het lokale fietsverkeer vanuit de Bosrand van en naar het dorp. Fietsers moeten nu soms wel drie keer de weg over steken om via de zichtbare fietspaden de route af te leggen. De werkgroep Verkeersveiligheid pleit daarom voor een opvallende rode fiets-accentstrook op de rijbaan, zodat duidelijk wordt dat fietsen op de rijbaan toegestaan is en er niet, tot twee keer toe, gevaarlijk overgestoken hoeft te worden.

Rode fietsstroken
Op de brug over het Wilhelminakanaal zijn eerder al dit rode fiets-accentstroken aangebracht. Op de aansluitende rijweg zijn deze vanwege ontoereikend budget (nog) niet aangebracht. Dorpsraad Lieshout wil daar nu graag, via deze creatieve route, een oplossing voor vinden. Met het budget dat gewonnen kan worden, kunnen deze rode fiets-accentstroken immers alsnog aangebracht worden.

Help ook mee en stem op dit initiatief via www.anwb.nl/stem

Dorpsraad Lieshout maakt jaarplannen

Ondanks de érg onduidelijke nabije toekomst, vanwege de nog steeds heersende corona-pandemie, heeft de Dorpsraad Lieshout tóch haar cyclus met jaarplannen opgepakt. In het beleidsplan van de Dorpsraad staat immers dat jaarlijks doelstellingen moeten worden benoemd en plannen moeten worden gemaakt om die doelstellingen te bereiken. Alleen dan, vindt de Dorpsraad, kan de aandacht aan de juiste zaken gegeven worden en dus focus worden gehouden.

 Beleidsplan
Afgelopen jaar heeft de Dorpsraad Lieshout een beleidsplan ontwikkeld waarin ze zaken hebben vastgesteld als: Wat is en doet de Dorpsraad Lieshout ? Wat is hun doel ? En wat is hun missie ? Wie zijn zij en met welke aandachtsvelden willen zij zich bezig houden ? en, Hoe doen ze dit ? In de jaarplannen willen de leden van de Dorpsraad vooral antwoord geven op de laatste twee vragen: met welke aandachtsvelden willen zij zich bezig houden ? en hoe willen ze dat doen ? Immers plannen kunnen prima gemaakt worden voor aandachtvelden die permanent in de focus zijn.

Actuele zaken
Voor actuele zaken of voorvallen kunnen geen plannen gemaakt worden, zo lijkt het. Die zouden  kunnen worden opgepakt zodra ze zich voor doen, maar zouden ook al enigszins voorzien kunnen worden. Dat kan door alvast, in het beleid, vast te leggen hoe met actuele zaken omgegaan moet worden. Hoe antwoorden we op een initiatief ? Hoe ondersteunen we een leefbaarheidsvoorstel naar het juiste loket ? Hoe kunnen we initiatieven begeleiden ? Dat zijn vragen die in het beleid kunnen worden vastgelegd en als draaiboek kunnen dienen voor momenten dat er zich onverwachte en actuele zaken voor doen.

Jaarplansessie
Vanwege de focus hebben de leden van de Dorpsraad Lieshout zich nu op de aandachtvelden gericht die expliciet benoemd zijn in het beleidsplan: Wonen, Verkeer en verkeersveiligheid, Zorg en welzijn en (Winkel)voorzieningen. Alle leden hebben nu hun plannen voor hun aandachtgebied ingediend. In een speciale Jaarplansessie zal de Dorpsraad de jaarplannen definitief maken, waarna de leden met hun plannen aan de slag kunnen. Uiteraard zal de Dorpsraad, nadat ze er voor gekozen hebben, de plannen openbaar maken, zodat de inwoners van Lieshout in kunnen zien waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.

Ook benieuwd naar waar de Dorpsraad Lieshout mee bezig is ?

Kijk gerust op www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout spreekt ANWB fonds aan voor veiligere fietsroute

Dorpsraad Lieshout spreekt ANWB fonds aan voor veiligere fietsroute

“Veiligere fietsroutes” is een nadrukkelijke wens van de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Toen zij op het spoor kwamen van een ANWB fonds waarmee gelden gewonnen kunnen worden om hier in te investeren hebben zij meteen actie genomen. En, met succes. Het ingediende plan is inmiddels door de ANWB officieel genomineerd. Het is nu zaak dat zoveel mogelijk mensen hun stem op dit plan uitbrengen zodat het plan als provincie-winnaar uit de bus kan komen. En … uw hulp is daarbij zéér gewenst.

 Onveilig
Al langere tijd is de onveilige fietsroute over de Deense hoek een doorn in het oog van de gebruikers. De verwarring aldaar ontstaat doordat hier enkele fietsroutes door elkaar lopen. Het doorgaande fietsverkeer langs het Wilhelminakanaal kruist hier met het lokale fietsverkeer vanuit de Bosrand (van en naar het dorp). Fietsers moeten nu soms wel drie keer de weg over steken om via de zichtbare fietspaden van “A naar B” te komen. De werkgroep Verkeersveiligheid pleit daarom voor een opvallende rode fiets-accentstrook op de rijbaan, zodat duidelijk wordt dat fietsen op de rijbaan toegestaan is en er niet, tot twee keer toe, gevaarlijk overgestoken hoeft te worden.

Ontoereikend budget
Op de brug over het Wilhelminakanaal zijn dit soort rode accentstroken al wél aangebracht. Op de aansluitende rijweg zijn deze vanwege ontoereikend budget niet aangebracht. Dorpsraad Lieshout wil daar nu graag, via deze creatieve route, een oplossing voor vinden. Met het budget dat gewonnen kan worden, kunnen deze stroken immers alsnog aangebracht worden, wat weer fors bijdraagt aan de fietsveiligheid.

Actie
Onlangs nog is er nog een opvallende actie gevoerd door kinderen vanuit het bosgebied om de gemeente te wijzen op deze gevaarlijke fietssituatie. De gemeente heeft die actie zeer sportief opgenomen door zelf, met de kinderen, de route een keer op de fiets af te leggen. Op die wijze is de gemeente ook doordrongen geraakt van de situatie.

Stemmen nodig
Dorpsraad Lieshout heeft nu een creatieve route gevonden om alsnog budget te verkrijgen voor wat verbetering. Omdat dit budget gebonden is aan een prijsvraag heeft de Dorpsraad een lijvig en doordacht plan ingediend bij de ANWB. Dat plan is beoordeeld en na beoordeling genomineerd. Als laatste stap moet het plan nu nog een van de winnaars van de provincie worden. Hoe ? Daar heeft de ANWB een stemperiode voor aangelegd: van 26 oktober tot 23 november kunnen stemmen op de genomineerde projecten worden uitgebracht. Graag vragen we u dan ook om uw stem uit te brengen op dit project. Stemmen kan heel eenvoudig via www.anwb.nl/stem

Help ons om de fietsveiligheid te verbeteren en stem op onze nominatie. Zie ook:  www.dorpsraad-lieshout.nl

Aandachtsgebied verkeer belangrijk voor Dorpsraad Lieshout

Verkeer en verkeersveiligheid zijn zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in een dorp. In het dorp Lieshout is dat niet anders. Om die reden heeft de Dorpsraad Lieshout “verkeer en verkeersveiligheid” als continue aandachtspunt in hun beleid opgenomen. Binnen de raad is Huub de Wit de (des)kundige die zich nadrukkelijk met dit aandachtspunt bezighoudt.

Missie
“Verkeer en verkeersveiligheid” voelen de bewoners van het dorp dagelijks aan den lijve. Zodra zij hun huis verlaten hebben zij immers hiermee te maken. Een veilige (verkeers)situatie draagt dan ook nadrukkelijk bij aan een betere leefbaarheid van het dorp. En, het in-stand-houden én verbeteren van de leefbaarheid staat in de missie van de Dorpsraad Lieshout en dus verdient dit alle aandacht.

Overlegstructuren
Verkeer en verkeersveiligheid krijgt vanuit de Dorpsraad Lieshout op verschillende manieren de aandacht. Zo zit Huub de Wit namens de Dorpsraad de plaatselijke werkgroep “Verkeer” voor die samen met Dorus de Groot, Henny Bevers, Bas van Sinten en Kees Heldens de lokale actualiteiten oppakt. Ook zit Huub in het frequente overleg met de andere dorpsraden en de gemeente. Zes keer per jaar worden in dit overleg de belangrijkste issues op verkeersbeleid besproken. Ook deelt de gemeente in dit overleg de wijze van aanpak, zodat de dorpsraden geïnformeerd zijn en zij, op hun beurt, de achterban kunnen informeren.

Ondersteuning
Naast gestructureerd overleg is de Dorpsraad ook ondersteunend voor inwoners die “iets vinden” van verkeersveiligheid of van een verkeerssituatie. “Ondersteunend” omdat melding steeds bij de gemeente plaats dient te vinden: zij beheren immers die portefeuille. De raad kan de inwoner dus helpen om bij het juiste loket te komen, maar kan ook uitleg geven waarom bepaalde situaties zo zijn. Zij zijn overigens niet degene die iets van de situatie vinden, maar wél degene die de bewoner en de verantwoordelijke overheid met elkaar in contact kunnen brengen, zodat de grief gedeeld kan worden en op de juiste plaats terecht komt. Een verbindende factor, dus.

Volop issues
Huub de Wit heeft vanuit de Raad het “aandachtsgebied verkeer”. Actuele issues als de kruising N615 en Deense hoek is zo’n aandachtspunt. Ook parkeerproblemen met wegbrengende ouders bij “de Sprankel” ontkomen niet aan zijn aandacht. Net als de ondersteuning van een aanvraag  om middelen vrij te krijgen uit een ANWB-fonds, voor een onderdoorgang voor fietsers bij de “Bavaria-brug” en natuurlijk is zijn aandacht ook gericht op het plaatsen van verkeers-remmende plantenbakken in Ribbiusstraat ter hoogte van het Fransicushof; óók dat is immers weer iets wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Heeft u ook vragen over verkeer- en verkeersveiligheid in of om Lieshout ? Kijk dan op www.dorpsraad-lieshout.nl hoe deze raad u met raad en daad kan ondersteunen.

Dorpsraad Lieshout maakt zich zorgen over probleemkruising

Al vanaf 2010 is de Lieshoutse kruising tussen de N615 en Deense hoek een heet hangijzer. Ook na de renovatie is gebleken dat het een zéér gevaarlijk kruispunt is gebleven, waar verhoudingsgewijs véél te veel ongelukken gebeuren. Daarnaast is het ook nog eens een gevaarlijke oversteekplaats: de burgemeester en wethouder hebben dat aan den lijven ondervonden. En, na 10 jaar “krantenberichten en overlegverslagen” lijkt hier nog steeds geen verandering in te komen. Kortom, voldoende aanleiding, vindt de Dorpsraad Lieshout, om hier haar zorgen over uit te spreken.

Veel stakeholders
Zes keer per jaar overlegd de Dorpsraad Lieshout met de raden van de andere dorpen en de gemeente Laarbeek over de verkeersknelpunten en -ergernissen. Met deze knelpunten gaat de gemeente uiteindelijk aan de slag. Die samenwerking op dat gemeentelijk niveau is prima. De situatie rondom de kruising Deense hoek/N615 is echter nog steeds niet écht opgepakt. De aanpak hiervan vraagt immers om een bredere betrokkenheid. Het probleem van deze kruising zit immers niet (alleen) op gemeentelijk niveau, maar ook op provinciaal niveau. De N615 is een provinciale weg die daar met een gemeentelijke weg kruist. Vanwege de betrokkenheid van diverse overheden en het feit dat niet al die overheden overtuigd zijn van een noodzakelijke aanpassing worden de problemen niet opgelost. In 2018 is de weg nog eens uitgebreid gerenoveerd, waarbij de provincie niet ingegaan is op de uitdrukkelijke wens tijdens alle informatieavonden om deze kruising te vervangen door een rotonde. De provincie wilde enkel renoveren en niet veranderen. Ook nader overleg met de provincie in februari 2019 heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, terwijl de eerste tekeningen voor een rotonde op deze plaats al sinds 2010 in de provinciale lades liggen.

Burgerinitiatief
Inmiddels hebben de aanwonenden een burgerinitiatief genomen om, met name, de provincie te overtuigen dat de problemen op deze kruising écht een aanpak behoeven. Het burgerinitiatief wordt door de Dorpsraad Lieshout ondersteunt maar dat heeft, tot op heden nog niet geleidt tot een concreet opbouwend overleg waarin een fundamentele oplossing bespreekbaar is.

Nog meer betrokkenen
Onlangs is er nóg meer aandacht gekomen voor deze kruising. Een groep kinderen die deze kruising dagelijks moet passeren op weg naar school heeft een video gedeeld waarin de gevaarlijke situaties worden aangetoond. Zowel wethouder Briels als Burgemeester van de Meijden hebben deze video zéér serieus opgepakt en zijn zelfs, samen met de kinderen, de hele route wezen verkennen.  Ook vanuit dat oogpunt is toen duidelijk geworden dat deze situatie een aanpak verdiend.

Zorgen
De Dorpsraad Lieshout maakt zich hier zorgen over: zij zouden graag de juiste partijen bij elkaar willen brengen: aanwonenden, het burgerinitiatief, de gebruikers, de gemeente én de provincie: zij spelen hier immers allemaal een rol. Primair moeten echter alle partijen, óók de provincie, inzien dat een fundamentele aanpak van deze probleemkruising écht noodzakelijk is. De kleine aanpassingen die de provincie nu gedaan heeft om het geheel wat overzichtelijker te maken zijn immers onvoldoende om het échte issue van deze “probleemkruising” definitief op te lossen.

Voor meer informatie over de aanpak van de Dorpsraad Lieshout met betrekking tot de verkeersveiligheid: zie het thema verkeersveiligheid op www.dorpsraad-lieshout.nl/verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid belangrijk thema voor Dorpsraad Lieshout

Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtpunt voor de Dorpsraad Lieshout. Niet zozeer voor de raad zelf, maar vooral voor de inwoners van Lieshout. Zij hebben immers last van knelpunten, ergernissen en onveilige situaties. Inmiddels zijn deze zo veel mogelijk in beeld gebracht en opgepakt. De Dorpsraad Lieshout zorgt er voor dat de oplossingen voor deze knelpunten met omwonenden worden afgestemd, draagvlak krijgen en dus ook écht een oplossing vormen.

Samenwerking
Zes keer per jaar overlegd de Dorpsraad Lieshout met de raden van de andere dorpen en de gemeente over de verkeersknelpunten en -ergernissen. Ook tijdens een drukbezochte info avond over de verkeerveiligheid zijn veel zaken aan het licht gekomen. Met al deze zaken gaat de gemeente uiteindelijk aan de slag. En, in een goede samenwerking tussen de gemeente en de Dorpsraad Lieshout worden steeds gezamenlijk de belangrijkste punten uit de voorstellen gefilterd om concreet opgepakt te kunnen worden. Stap voor stap worden nu die belangrijkste punten aangepakt.

Concrete acties
Zo zijn er inmiddels diverse parkeeroverlast situaties aangepakt, is er een zebrapad gekomen in de Dorpsstraat, en zijn er duidelijke fietsstroken aangebracht op de brug. Alles met als doel om veiligere verkeerssituaties te verkrijgen in en rond het dorp. Ook zijn er bij de ingang van het dorp, in de Molenstraat en de Ribbiusstraat, versmallingen aangebracht om sluipverkeer te ontmoedigen en de snelheid te verlagen. Bij die aanpassingen is er ook steeds aandacht voor de situatie voor fietsers, zodat het voor alle weggebruikers veilig is, wordt en blijft.

Meer provinciale aandacht
Helaas is de situatie rondom de kruising Deense hoek/N615 nog niet écht opgepakt. Voor verbetering van de verkeersveiligheid is hier zelfs een burgerinitiatief gestart, maar vanwege de complexiteit én de provinciale betrokkenheid is er nog maar weinig concrete actie. De wegen rondom de kern waar deze kruising ook aan ligt, vormen immers (mede) de bron van diverse andere onveiligheden ín de kern. Met wat meer aandacht én actie voor die rondwegen, die onder provinciaal beheer vallen, zouden meteen diverse ergernissen in het dorp kunnen worden opgelost.

Belangrijke rol
De Dorpsraad Lieshout speelt dus een belangrijke rol bij deze projecten die de verkeersveiligheid in en om het dorp aan gaan. Zij zijn niet alleen degene die met de gemeente overleggen over oplossingen en prioriteiten. Zij zijn ook de schakel tussen de gemeente die het project ontwerpt en uitvoert en de omwonenden die een oplossing willen zien voor een ergernis of onveilige situatie. Voor meer informatie over de aanpak van de Dorpsraad Lieshout met betrekking tot de verkeersveiligheid: zie het thema verkeersveiligheid op www.dorpsraad-lieshout.nl