Dorpsraad Lieshout dankt kiezers voor winst ANWB fonds

Met veel hulp van alle kanten is de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout er in geslaagd om een flink ANWB fonds voor verbetering van de verkeersveiligheid in Lieshout binnen te slepen. Graag willen ze dan ook iedereen bedanken die op dit initiatief heeft gestemd én iedereen die heeft bijgedragen om het initiatief wereldkundig te maken. Dankzij die stemmen kan een gevaarlijke situatie in het Lieshoutse nu plots behoorlijk veiliger worden gemaakt. Veel dank daarvoor !

 ANWB fonds
Wat begon als een aardig idee is uiteindelijk uitgelopen op een geweldig succes. Na goed onderling overleg heeft de werkgroep Verkeersveiligheid het initiatief genomen om een wat “minder voor de hand liggende bron” aan te boren voor een probleem wat zich al jaren voort sleept: de fietsveiligheid bij de brug en bocht naar Deense hoek. Overleg met de gemeente leverde immers geen resultaat op omdat de gemeente geen geld kon vrijmaken om de situatie op te lossen. De werkgroep heeft daarom, heel creatief, haar heil gezocht in iets heel anders: deelname aan een ANWB fonds dat financiële ondersteuning biedt aan projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van o.a. verkeersveiligheid.

Alles uit de kast
Deelname was één, winnen is iets heel anders. Per provincie kon er immers maar één initiatief winnen, terwijl er een recordaantal initiatieven was aangemeld. De ANWB besloot dat “het publiek” de keuze kon maken door hun stem te laten horen. En, dat is massaal gedaan. Uiteindelijk hebben 47.317 Nederlanders gestemd. Om stemmen te winnen voor hún initiatief heeft de werkgroep en Dorpsraad Lieshout alles uit de kast getrokken. Zo is er zo veel mogelijk publiciteit gemaakt in lokale media en hebben Radio Kontakt en De MooiLaarbeek krant het initiatief omarmd en ondersteund met hun publicaties. Daarnaast werd volop gedeeld op sociale media als facebook en twitter en werd natuurlijk het aloude, prima werkend, medium ingezet: mond-op-mond reclame.

Dank, dank, dank
Al snel werd duidelijk dat meer Lieshoutenaren achter het initiatief stonden en steeg het aantal stemmen op dít initiatief snel. In december werd in een tussenstand gemeld dat het Lieshoutse initiatief bij de top-3 van Noord-Brabant zat. Door er nóg een schepje bovenop te doen kon de werkgroep Verkeersveiligheid nóg meer mensen motiveren om op hen te stemmen. Zo veel zelfs dat ze de uiteindelijke winnaar van de provincie Noord-Brabant zijn geworden. De dank die de werkgroep en de Dorpsraad Lieshout aan de stemmers wil uitbrengen is dan ook enorm: dankzij hun stem kan Lieshout immers wéér wat veiliger worden. Veel dank dus; mede namens al die verkeersdeelnemers !

Voor meer informatie kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl

 

Sneeuwploeg Dorpsraad Lieshout meteen actief

De “sneeuwploeg” van de Dorpsraad Lieshout was al enkele jaren “in ruste”. Daar is dit jaar duidelijk verandering in gekomen. Na de voorspelde val van een dik pak sneeuw is de ploeg meteen uit haar winterslaap ontwaakt en direct aan de slag gegaan. Met inzet van vrijwilligers en apparatuur hebben ze meteen op de eerste dag al de belangrijkste stoepen in Lieshout schoongemaakt, zodat de veiligheid én dus de leefbaarheid in het dorp, ondanks de sneeuwval gegarandeerd kan worden.

 Sneeuwruimplan
Het “sneeuwruimplan” van de Dorpsraad Lieshout is de afgelopen jaren verder verfijnd en in de steigers gezet. Samen met de vrijwilligers Frits, Ilse en Arie heeft Kees Heldens de wijze van werken vastgelegd. En dat alleen voor het moment dat het nodig zou zijn. Gezien het snel wijzigende klimaat leek immers een mogelijke inzet nog ver weg.

Aan de slag
Maar, deze week was het plots zo ver en is de ploeg op zondagochtend meteen aan de slag gegaan. Ieder met hun eigen sneeuwruimer –een benzine aangedreven rijdend apparaat met roterende borstels-  zijn Frits, Ilse en Arie meteen de belangrijkste stoepen in de kern van het dorp gaan schoonmaken. Onderling hebben ze voor dat schoonmaken een overzichtelijke verdeling voor gemaakt, zodat maximaal efficiënt gewerkt kan worden en de stoepen snel begaanbaar zijn.

Veiligheid
Met deze snelle en efficiënte inzet levert de ‘sneeuwploeg” een welkome bijdrage aan de leefbaarheid van Lieshout: vooral als het plots zoveel gesneeuwd heeft. Veiligheid is immers belangrijk voor de inwoners, zeker als ze tóch even de straat op moeten.

Kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl en zie welke leefbaarheidsinitiatieven de Dorpsraad Lieshout ondersteunt.

Dorpsraad Lieshout werkt gewoon door  

Dankzij de lockdown en de daarbij gekomen avondklok is het voor Dorpsraad Lieshout niet meer te doen om bij elkaar te komen. Dat houdt niet in dat ze stilzitten: integendeel. Dorpsraad Lieshout is volop actief en overlegd inmiddels volledig digitaal. Initiatieven kunnen gewoon door gaan, werkgroepen kunnen gewoon doorwerken en actieplannen kunnen gewoon ingevuld worden. Dorpsraad Lieshout stoomt volop door !

 Behelpen

Uiteraard is het wel even behelpen geweest voor de leden van de Dorpsraad. Ze konden elkaar niet of nauwelijks meer treffen en door de sluiting van allerlei voorzieningen kwamen initiatieven stil te liggen. Inmiddels heeft de dorpsraad dat omgedraaid in hun voordeel: overleggen doen ze voortaan digitaal en de afzonderlijke leden kunnen met hun werkgroepen en hun actieplannen volop aan de slag. Onderzoek doen, meningen ophalen, verdieping zoeken en verbinding leggen zijn immers niet gebonden aan fysieke (on)mogelijkheden maar kunnen in de digitale wereld prima vorm gegeven worden.

Veel onder handen

De werkgroep “Leefbaarheidsinitiatieven” gaat gewoon door met het ophalen, toestsen en bespreken van voorstellen. De werkgroep “Verkeer en Verkeersveiligheid” verdiept zich in situaties, beoordeeld verzoeken van verontruste burgers en zet ze door naar het juiste loket. De commissie “Wonen” is, conform het actieplan, volop bezig met de opzet van een visie voor dit onderwerp in het dorp Lieshout en op sociaal vlak is het project Gemeenschapskracht volop in ontwikkeling. Ten aanzien van “(winkel)Voorzieningen” bespreekt Dorpsraad Lieshout de voors en tegens met betrokkenen bewaakt ze de juiste gang van zaken bij het plan Heuvel. Voor speelpark Nieuwenhof worden de financiën steeds bijgewerkt en op communicatief gebied verschijnt de Nieusbrief inmiddels wekelijks én is de Dorpsraad Lieshout bezig met de oprichting van een opiniepanel in de vorm van een klankbordgroep.

Deugd

Dorpsraad Lieshout heeft van de nood een deugd gemaakt en werkt digitaal volop door. Uiteraard zijn ook enkele initiatieven, als Repair café, even uit de lucht, maar dat houdt niet in dat hier niets gedaan wordt. Achter de schermen wordt er volop gewerkt: bij deze beperkingen gaat het er immers niet om wat niet kan, maar het gaat er om wat wél kan: en dat is heel wat !

Dorpsraad Lieshout structureert leefbaarheidsinitiatieven

Kees Heldens is door de Dorpsraad Lieshout naar voren geschoven om de “linkin’ pin” te zijn vanuit de dorpsraad naar de werkgroep Leefbaarheidsinitiatieven. Die taak was vacant gekomen na het terugtreden van Henny Bevers. In zijn wittebroodsweken heeft Kees al diverse initiatieven genomen om structuren verder te optimaliseren voor het aanvragen, beoordelen, besluiten en terugkoppelen van initiatieven op dit vlak.

Leefbaarheidsinitiatieven
Samen met Hans Vereijken en Henny bevers vormt Kees Heldens de werkgroep die namens Dde Dorpsraad leefbaarheidsinitiatieven oppakt en ondersteunt. Dorpsraad Lieshout heeft immers, via een subsidie van de gemeente, jaarlijks een behoorlijk bedrag beschikbaar voor dit soort initiatieven. En, de werkgroep vindt, terecht, dat deze gelden goed moeten worden ingezet. Daarbij hoort ook een goede monitoring van wat er met de ondersteuning gebeurd, een goede verslaglegging en natuurlijk een goede nalevering van de randvoorwaarden.

Randvoorwaarden
Dorpsraad Lieshout wil graag leefbaarheidsinitiatieven ondersteunen, maar vindt wel dat deze aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Zo willen ze graag dat het een nieuw initiatief is en geen bijv. jaarlijks terugkerend initiatief, omdat zo’n initiatief op eigen benen zou moeten staan. Opstart kan prima ondersteund worden, maar daarna moet het zelfstandig door. Ook moet het geen bezwaren oproepen uit de omgeving en, liefst zo breed mogelijk, gedragen worden. Uiteindelijk moet het ook vrijwillig gebeuren en moet het bestemd zijn voor een doelgroep of groep inwoners.

Aanvragen
Het aanvragen van ondersteuning voor zo’n initiatief kan eenvoudig door op de site van Dorpsraad Lieshout (www.dorpsraad-lieshout.nl) een aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daar zijn ook de randvoorwaarden te vinden. Kees Heldens en de werkgroep zullen daarna het initiatief beoordelen en op basis daarvan een ondersteuningsvoorstel aan de hele Dorpsraad voorleggen. De voorzieningen zijn er dus en door de structuur te optimaliseren kunnen ze uiteindelijk geod ingezet én verantwoord worden.

Voor meer informatie kijk ook eens op www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout zoekt secretaris

Dorpsraad Lieshout is op zoek naar een secretaris. Vanwege de vele plannen die de raad wil oppakken wil ze de bezetting van het eigen team verder uitbreiden. Om die reden is de Dorpsraad Lieshout op zoek naar een vrijwilliger die de functie van secretaris op zich wil nemen. Heb jij interesse om op deze wijze een bijdrage te gaan leveren aan de optimalisering van de leefbaarheid van Lieshout ? Meld je dan aan via info@dorpsraad-lieshout.nl

Bezetting

Dorpsraad Lieshout bestaat uit een groep fanatieke vrijwilligers die graag bij willen dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in en rond Lieshout. Voor dat doel hebben de leden diverse aandachtsgebieden benoemd en per aandachtsgebied een “jaarplan” gemaakt. Met dat jaarplan onder de arm gaan de leden aan de slag. Omdat de Dorpsraad zoveel plannen en doelstellingen heeft uitgezet is de huidige secretaris óók belast met de realisatie van de plannen op het gebied van “wonen”. En, vooral op dát domein heeft de Dorpsraad veel ambities. Om die waar te kunnen maken wil Dorpsraad Lieshout de secretariële taken graag elders onder brengen. Hierdoor kan de huidige secretaris alle aandacht richten op de realisatie van haar jaarplannen op het gebied van “wonen”.

Juiste kwaliteiten

De nieuwe secretaris is dus een uitbreiding van de Dorpsraad, zodat de taken over meer schouders gespreid kunnen worden. Het spreekt voor zich dat de nieuwe secretaris ook de kwaliteiten moet hebben die bij deze functie horen: nauwgezet, goed in schriftelijke en mondelinge communicatie en goed organiserend. Aangezien Dorpsraad Lieshout werkt voor Lieshout zou het prettig zijn als de nieuwe secretaris ook woonachtig is in Lieshout.

Interesse ?

Heb je interesse om je als secretaris aan te sluiten bij Dorpsraad Lieshout en zo een maatschappelijke bijdrage te leveren in deze kern ? Neem dan contact op met de Dorpsraad via  een mail naar info@dorpsraad-lieshout.nl. 

Tastbaar jaarplan werkgroep verkeer

De werkgroep Verkeer en Verkeerveiligheid van de Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplan wel héél duidelijk gemaakt. Middels één duidelijk beeld zijn alle prioriteiten voor 2021 aangemerkt. Die variëren van snelheid-remmende maatregelen tot het herzien van het gebruik van fietspaden en van het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de dorpskern tot het verbeteren van oversteekplaatsen. Voor alle verkeersdeelnemers zijn focuspunten opgenomen.

Landkaart
Met een heel duidelijke landkaart heeft de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de wensen voor 2021 wel héél tastbaar gemaakt. Op de kaart zijn alle prioriteiten voor het komend jaar aangegeven. De werkgroep heeft deze verzameld vanuit hun achterban en gecheckt op haalbaarheid. Daarna hebben ze de verschillende punten gewogen en gekozen welke komend jaar aangeslingerd zouden moeten worden.

Verschillende verkeersdeelnemers
De punten variëren nogal. Ten aanzien van auto’s vallen vooral de gewenste ontmoediging van doorgaand verkeer door de dorpskern op. Naast ontmoedigen vinden de leden ook dat er snelheid-remmende maatregelen nodig zijn op de belangrijkste wegen. Voor fietsers hebben ze gekozen om de indeling van de fietspaden rondom de “Bavaria-rotonde” te herzien zodat minder overgestoken hoeft te worden en, uiteraard, is er aandacht voor de fietsers-oversteekplaats bij de Bosrand. Ook voetgangers komen aan bod is de plannen. Zo is het ontbrekende voetpad van het dorp naar de bushalte bij Deense hoek een doorn in het oog.

Focus
Door de prioriteiten te benoemen en op deze wijze tastbaar te maken hoopt de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid de juiste focus te kunnen houden en zo de belangrijkste knelpunten aan de orde te kunnen brengen: één beeld zegt immers meer dan 1.000 woorden.

Dorpsraad Lieshout dankt vrijwilligers

Dorpsraad Lieshout heeft de goede gewoonte om alle vrijwilligers aan het einde van het jaar persoonlijk voor hun inzet te bedanken. Vanwege de corona-maatregelen is dat dit jaar, helaas, niet mogelijk. Net als veel activiteiten in het corona-jaar 2020 is ook deze bijeenkomst fysiek niet mogelijk. Tóch wil Dorpsraad Lieshout de vrijwilligers héél hartelijk danken voor hun inzet; ondanks alle beperkingen hebben zij tóch weer volop bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Lieshout: véél dank daarvoor !

 Kerstborrel
Waar Dorpsraad Lieshout, normaal een gezellige Kerstborrel organiseert moet dit jaar volstaan worden met “schriftelijke communicatie”. De Kerstborrel van Dorpsraad Lieshout was steeds het perfecte moment om, samen met de vele vrijwilligers, terug te kijken naar wat bereikt is in het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de uitdagingen. Vooruit te kijken naar waar komend jaar de schouders onder gezet kunnen worden. Helaas is dat dit jaar allemaal niet mogelijk en moet het op een andere manier.

Veel vrijwilligers
Dorpsraad Lieshout kent veel vrijwilligers die ze wil bedanken. Zo zijn er de vrijwilligers van de werkgroep “Verkeer & Verkeersveiligheid”. De vrijwilligers van het Repair Café, van de collectieve collecte, van de sneeuwploeg, van de werkgroep “Leefbaarheidsinitiatieven” en dit jaar ook de vrijwilligers die de ontwikkeling van de speeltuin Nieuwenhof-Noord hebben opgepakt. Ook de Adviesraad Sociaal Domein mag bedankt worden voor hun verrichte werk.  Al deze groepen hebben met hun werk immers volop bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Lieshout.

Dank !
Helaas heeft er ook veel stilgelegen in het afgelopen corona-jaar en is niet alles van de grond gekomen wat gepland was. Dat wil echter niet zeggen dat er geen stappen vooruit gezet zijn: die zijn er gelukkig volop geweest. Natuurlijk vooral dankzij de inzet van al deze vrijwilligers die het écht verdienen om in het zonnetje te staan. Namens de hele Lieshoutse gemeenschap: héél hartelijk bedankt !

Waarom heeft Lieshout een grotere supermarkt nodig ?

Dorpsraad Lieshout wil zich graag bezig houden met “het proces” en “het verbinden van de partijen”. Dat doen ze door vragen die er in het dorp leven te adresseren en in dit geval van de juiste achtergrond informatie te voorzien. Een veelgehoorde vraag met betrekking tot het “Heuvelplan” is “waarom moeten we een grotere supermarkt hebben in Lieshout?”. Om dat inzichtelijk te krijgen is Dorpsraad Lieshout op onderzoek uit gegaan en in gesprek getreden met de eigenaar van de huidige supermarkt, Albert van de Bogaard.

Uitgangpunten
Er worden nogal wat verhalen verteld in Lieshout over de grootte van de supermarkt. Daarom is het onderzoek gestart met wat cijfers die afkomstig zijn van de gemeente Laarbeek. De huidige locatie heeft een bruto oppervlakte van 1.250 m2 waarvan 940 m2 winkel oppervlakte is. Op de (mogelijke) nieuwe locatie in het heuvelplan is er sprake van een pand van 1.600 m2 bestemd voor de verplaatste supermarkt, waarvan 1.150 m2 winkeloppervlakte. Het geplande pand is dus zo’n 350 m2 groter, waarvan 210 m2 winkeloppervlakte. Dat wil zeggen: 22 tot 28% groter ten opzichte van het huidige pand.

Motivatie van de ondernemer
“Waarom is deze ruimte nodig ? En, wat is er mis met de huidige locatie ?” vroegen we aan de huidige eigenaar van de supermarkt in Lieshout. “Op de huidige locatie kan niet verder worden uitgebreid omdat dit dan ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen en daar is nu al een tekort aan” laat Albert weten. “Op de huidige locatie groeit de Jumbo uit zijn jasje” vervolgd hij. “Er zijn nu te smalle gangen en de totale schapruimte is te klein voor het assortiment dat we willen aanbieden”. “Hierdoor moeten er keuzes gemaakt worden in het mogelijke assortiment of is de aanwezige voorraad van een enkel product in de winkel laag: het ontbreekt gewoon aan ruimte” vult hij aan. “Gevolg is dat er hierdoor vaker en meer moet worden bijgevuld, waardoor de gangen extra vol staan met vakkenvullers en producten”. En, zo sluit hij af “er is nu écht te weinig ruimte voor lokale producten of ander aanvullend assortiment (bijv. biologisch) wat we willen aanbieden: de klant verlangt ook een groter assortiment”.

Omzetontwikkeling
Door de komst van de Jumbo locatie in Beek en Donk leek het er op dat de locatie in Lieshout ontlast zou worden waardoor er weer wat “ruimte” komt. Hoewel de locatie in Beek en Donk erg goed loopt is er nog steeds een groei te zien in Lieshout. Deels komt dit door Corona waardoor er meer gekocht wordt in de supermarkten. Albert geeft desgevraagd aan dat “het moeilijk is te bepalen wat de cijfers zouden zijn zonder Corona”. Op basis van de verwachtingscijfers van de Rabobank wordt op langere termijn een omzetgroei verwacht van 2% in de supermarktbranche. Hierbij komt de concurrentie voornamelijk van “online”. Dit segment is nu 6% van de totale foodmarkt en lijkt te groeien. Deze “online” ontwikkeling heeft gevolgen voor  fysieke winkels. Welke ? De verwachting van de Rabobank is dat vooral de winkels op de minder goede locaties er last van krijgen. Daarnaast wordt aangegeven dat er duidelijke trends te zien zijn naar meer gemak (kant-en-klaar maaltijden en take-away food), lokale en biologische producten. Wat dat betreft lijkt meer assortiment in een grotere winkel te passen in de trend.

Parkeren
Op parkeergebied is het volgende opgediept. Er is, volgens de overheid, een parkeernorm van “6.8 parkeerplaats per 100 m2 vloeroppervlakte”. Hierbij wordt uitgegaan van de totale vloeroppervlakte. Voor de huidige locatie zou dat betekenen dat er 85 parkeerplekken nodig zijn, in werkelijkheid zijn er nu 54. De cijfers laten derhalve zien dat er nu een duidelijk parkeertekort is. Voor de nieuwe locatie staan er, zonder de parkeerplekken voor de appartementen, 95 parkeerplekken ingetekend: dat zou iets onder deze norm zijn.

Niet gemiddeld
Is er dan een grotere supermarkt nodig in Lieshout ? Het antwoord is aan de inwoners van Lieshout. Dorpsraad Lieshout wil met deze gegevens, via hoor- en wederhoor, aangeven waarom de behoefte leeft bij de ondernemer en de Lieshoutenaren voorzien van feiten door middel van cijfers van onafhankelijke partijen. En, natuurlijk is Lieshout niet het “gemiddelde van Nederland’ en zijn de cijfers dit wel. Is er net als in gemiddeld Nederland behoefte aan kant-en-klaar maaltijden of lokale producten ? Dat kan iedereen zich zelf afvragen. Tenslotte is de huidige vestiging in Lieshout volgens ondernemer Albert van den Bogaard ook niet bepaald gemiddeld “de omzet per m2 vloeroppervlak is beduidend hoger dan gemiddeld”.

Verbinden
Dorpsraad Lieshout hoopt door de informatie een basis te kunnen leggen voor een goede discussie met de juiste feiten en gegevens, zodat alle partijen over dezelfde uitgangspunten beschikken. Op die wijze hoopt zij een bijdrage te leveren aan een “goed proces” en de “partijen te verbinden”. De ondernemer voegt daar nog aan toe dat niet hij, maar de gemeente Laarbeek samen met de ontwikkelaar en de Jumbo-organisatie de supermarkt ontwikkelen en de ondernemer zelf de keuze heeft om zijn pand te verruilen voor het nieuwe pand. Maar, als hij dat niet doet de Jumbo-organisatie een andere ondernemer de locatie gunt; de ondernemer zelf heeft derhalve weinig keuze. De keuzes worden hier gemaakt door de ontwikkelaar, de gemeente Laarbeek en de centrale Jumbo-organisatie.

Henny Bevers stopt met Dorpsraad Lieshout

Henny Bevers stopt met Dorpsraad Lieshout

Na ruim 10 jaar stapt Henny Bevers-van den Baar uit de Dorpsraad Lieshout. “De Dorpsraad staat er nu prima voor. Is goed bezet en volop actief” zegt ze “ik ben er niet meer nodig”.  Om die reden heeft Henny besloten een punt te zetten achter haar indrukwekkende carrière in de Dorpsraad. Zij was immers bij de oprichting van de Dorpsraad in 2010 en wilde er zeker nu van zijn dat de Dorpsraad een goed vervolg krijgt. Dat lijkt nu goed geregeld: om die reden vindt ze het wel welletjes.

 Veel bereikt
Hoe anders was de situatie nog geen twee jaar geleden. De Dorpsraad Lieshout was op sterven na dood. Een kleine negen jaar na oprichting stopte het ene na de andere raadslid en leek er geen toekomst voor dit, toch wel belangrijke, orgaan te zijn. Henny Bevers bleef in die crisisperiode aan, om samen met Roland Maas zitting te nemen in de “nieuwe Dorpsraad” en er zo zorg voor te dragen dat alles wat er inmiddels geregeld was mooi en netjes werd overgedragen. Want bereikt was er heel wat door de “oude Dorpsraad”. De Buurtbus was leven in geblazen en stond inmiddels op eigen benen. Ook het Repaircafé hoorde bij die categorie en draaide naar behoren. Ook waren er behoorlijke resultaten geboekt op het gebied van leefbaarheid, verkeer, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Die mooie erfen17is moest alleen nog even overgezet worden naar de “nieuwe Dorpsraad”.

Vasthoudend
Henny Bevers heeft zich daar flink voor ingezet. Ze is immers een vasthoudend type die zich graag voor de gemeenschap inzet. Dat doet ze niet alleen via de Dorpsraad, maar ook bijvoorbeeld via de Heemkundekring. Ook daar is ze al vanaf de oprichting, in 1982, een drijvende kracht die zich inzet om de geschiedenis van Lieshout in kaart te brengen. Hier heeft ze ook, via een jarenlang onderzoek, haar hele familie én die van haar man Arnold, in kaart gebracht. En jawel hoor: ook hier kan een familieband aangetoond worden die teruggaat tot het jaar 800 !

Lieshout
Henny kan er uren over verhalen. Lieshout en de Lieshoutenaren liggen immers aan haar hart. Het schilderij (geschilderd door oom Morris van den Baar) in haar woonkamer vertelt daar alles over: ieder gebouw, iedere persoon en ieder element op het schilderij representeren “iets” uit het Lieshoutse. Van de vlag van de lokale “schut”, tot Hotel Brox en van de Binderse poort tot de kenmerkende kiosk. Alles is op het schilderij en representeert Henny Bevers: Lieshout is alles haar leven. Vreemd genoeg ontbreekt het bekende café De Koekoek op het schilderij. Dat heeft Henny, natuurlijk met haar Arnold, inmiddels al meer dan goed gemaakt door onlangs nog uitgebreid haar 60 jarig jubileumbezoek aan dit café, uieraard ter plekke, te vieren.

Klein beetje afscheid
Dorpsraad Lieshout verliest door het stoppen van Henny Bevers een zéér markante Lieshoutse. Weg is ze echter allerminst. Ze staat nog steeds klaar om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen, te helpen waar het nodig is en ondersteunend bezig te zijn voor het Lieshoutse. Om die reden in de Dorpsraad blij dat ze maar “een klein beetje” afscheid hoeven te nemen van Henny.

Dorpsraad Lieshout blij met nieuwe dorpsondersteuner

Bart Heldens is sinds 1 september de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. In zijn wittebroodsweken is hij meteen aangeschoven bij de Dorpsraad Lieshout om zo de samenwerking meteen op te starten. Dorpsraad Lieshout is op haar beurt blij met de invulling van deze vacante functie. Vanuit sociaal oogpunt is het immers een érg belangrijke functie, die bijdraagt aan het leefbaar houden van het dorp.

 Jongerenwerk
Bart is geen onbekende in het Lieshoutse. Sinds 1 mei was hij immers al jongerenwerker binnen de gemeente Laarbeek. En, omdat er wat meer middelen beschikbaar zijn voor het jongerenwerk is het team verruimd naar vier personen: Jaccy van den Enden, Bram Hartogs, Maartje Keizers en dus Bart Heldens. Vanwege deze verruiming is er nu ook ruimte vrijgekomen in het contract van Bart om als dorpsondersteuner in Lieshout aan de slag te gaan. Een functie die sinds enige tijd vacant was.

Sociaal werk
Als dorpsondersteuner is Bart dé sociaal werker voor Lieshout. “Heb je een vraag of kun je zelf geen oplossing vinden ?” meldt Bart “neem dan contact met me op en samen met jou ga ik op zoek naar hulp”. “Bij voorkeur overigens in de kring van mensen die dicht bij je staan” vult hij aan om duidelijk te maken hoe zijn aanpak is. Bart heeft voor deze functie de goede kennis van alle mogelijke hulptrajecten die er bestaan en beschikt daarnaast over veel mensenkennis: iets dat hij bij deze ondersteuning prima in kan zetten.

Leefbaarheid verbeteren
Dorpsraad Lieshout heeft de nieuwe dorpsondersteuner meteen in haar armen gesloten en hem direct laten aansluiten bij de lopende overleggen en activiteiten. “Zorg en welzijn” zijn immers belangrijke, permanente aandachtgebieden van de Dorpsraad. Om die reden is een nauwe aansluiting heel belangrijk en kan de Dorpsraad haar rol spelen in het verbinden van de burgers en de dorpsondersteuner. Allemaal met het uiteindelijke doel voor ogen om de leefbaarheid van het dorp Lieshout (in de gemeente Laarbeek) verder te optimaliseren.

Contact
Mocht je behoefte hebben aan contact met Bart Heldens neem dan contact met hem op via (tel.) 06-40763470 of (e-mail) bart.heldens@levgroep.nl. Houdt er wel rekening mee dat Bart werkdagen heeft van maandag t/m donderdag. Mocht je fysiek met hem af willen spreken dan is hij (nu) op afspraak beschikbaar in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 in Beek en Donk en na corona is hij daar iedere dinsdagochtend beschikbaar.

Voor meer informatie kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl