Dorpsraad Lieshout roept inwoners op mening te geven over “wonen”

De gemeente Laarbeek stelt steeds voor een periode van 5 jaar een “woonvisie” op. In die woonvisie wordt aangegeven hoe de gemeente tegemoet wil komen aan de verschillende woonwensen op korte én op langere termijn.  Om de woonvisie op te stellen voor de komende periode willen zij graag in gesprek gaan met de inwoners. Op 29 september (aanvang 19:30 uur) doen ze dat in Lieshout: Dorpsraad Lieshout vindt het héél belangrijk dat de inwoners van zich laten horen en roept iedereen op om naar deze avond te komen en hún woonwensen te delen.

Wonen
“Wonen” is één van de belangrijke, vaste aandachtgebieden van Dorpsraad Lieshout. Een passende woonsituatie voor de inwoners draagt immers bij aan een verbeterde leefbaarheid en is dus een belangrijk aandachtgebied. Nu daar ruimte voor geboden wordt wil Dorpsraad Lieshout graag dat de inwoners van Lieshout hun mening laten horen ten aanzien van dit onderwerp. Waar hebben zij behoefte aan? Wat voor woningen wensen zij?  Wat vinden zij belangrijk op het gebied van wonen? Wat vinden zij “betaalbaar”? Gemeente Laarbeek organiseert samen met woCom in alle vier de kernen van Laarbeek een avond waarop antwoorden op deze vragen gedeeld kunnen worden met de beleidsmakers. Deze avonden zijn dus érg belangrijk om de stem van de inwoners te laten horen.

Jongeren
Vooral jongeren lijken het erg moeilijk te hebben op de huidige woningmarkt. Zij komen érg moeilijk aan geschikte woonruimte en zijn vaak lange tijd zoekende. Om die reden roept Dorpsraad Lieshout speciaal ook de jongeren op om van zich te laten horen: kom naar de bijeenkomst op 29 september a.s. om 19:30 uur in het Dorpshuis in Lieshout en laat horen waar jij, als jongere, behoefte aan hebt.

Belangrijke visie
Nadat de beleidsmakers van de gemeente en woCom de behoeftes hebben opgehaald gaan ze een woonvisie voor de periode van 2022 tot en met 2026 ontwikkelen. In die visie wordt ingegaan op de wettelijke kaders: wat mag wel en wat mag niet? Ook wordt ingegaan op gewenste duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen. Verder wordt er aandacht gegeven aan lokale ontwikkelingen op het gebied van demografie en migratie en wordt gekeken hoe bijvoorbeeld starters gesteund kunnen worden door leningen. Uiteraard komen lopende en geplande bouwprojecten aan de orde en wordt gekeken naar de mogelijke transformatie van panden tot woningen. De woonvisie is dan ook behoorlijk breed en staat centraal in het beleid van de komende jaren van de gemeente Laarbeek en woCom. Érg belangrijk dus om de stem van de inwoners te laten horen: komt allen !

Programma
Doel                      Ophalen woonwensen en behoeften in Lieshout

Datum                  29 september

Aanvang              19:30 uur

Locatie                 Dorpshuis, Lieshout

Dorpsraad Lieshout helpt LEVgroep bij zoektocht naar vrijwillige netwerkcoaches

Veel inwoners van Laarbeek hebben behoefte aan een uitbreiding van hun netwerk. Hierdoor kunnen ze beter aansluiten bij “dagelijkse zaken”, weten ze hulpdiensten beter te vinden, kunnen zij personen of vrijwilligersorganisaties beter vinden en kunnen ze beter functioneren. Kortom; door een beter netwerk kunnen de mensen hun “kwaliteit van leven” verhogen. Een beter netwerk vergroot voor veel mensen de leefbaarheid in het dorp Lieshout: om die reden wil Dorpsraad Lieshout LEVgroep graag helpen om netwerk coaches te vinden.

Netwerk opbouwen
Veel klanten van LEVgroep Laarbeek hebben een erg klein netwerk. Vaak weten ze hulpverleners niet te vinden, weten ze bepaalde bedrijven niet te vinden, weten ze overheidsinstanties niet te vinden of weten ze gewoon niet bij wie ze moeten zijn voor een bepaald probleem. LEVgroep wil deze klanten graag helpen door hen te koppelen aan een “netwerkcoach”. Zo’n netwerkcoach is een vrijwilliger die de weg wél kent in het Laarbeekse en samen met de klant een netwerk vóór de klant gaat opbouwen.

Iedereen kan het
“Netwerkcoach zijn” kan iedereen. LEVgroep biedt immers aan de vrijwilligers die zich hiervoor aanmelden een training/opleiding aan om de benodigde kneepjes aan te leren. Ook hebben zij hulpmiddelen, waaronder een “netwerkkaart”, die de coach helpen om de klant via gestructureerde stapjes op gang te krijgen. Het programma ligt er dus: nu de vrijwilligers nog !

Netwerkcoach worden ?
Dorpsraad Lieshout roept samen met LEVgroep Laarbeek dan ook inwoners van Lieshout op om zich aan te melden als “netwerkcoach” en zo medebewoners op gang te helpen met hun netwerk. Zo kan hen een toekomst in het dorp gegeven worden. Wilt u ook helpen en netwerkcoach worden ?  Neem dan contact op met Naomi van de Wetering via naomi.vandewetering@levgroep.nl of via 06-14871265. Ook kunt u een berichtje achterlaten in de postbus van de Dorpsraad Lieshout via info@dorpsraad-lieshout.nl dan zorgen zij dat uw aanmelding op de juiste plaats terecht komt.

 

Repair Café Laarbeek

De Dorpsraad van Lieshout organiseert op woensdag 22 september wederom het maandelijkse Repair Café. In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 draait het dan allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 en 16.00 uur staan diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, fietsen en klein huishoudelijk elektrische apparatuur kunnen daar allemaal een tweede kans krijgen. Gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies… Alles wat niet meer werkt is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten wil de Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. In Nederland wordt er ontzettend veel weggegooid. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café wil de Dorpsraad daar verandering in brengen.

Het Repair Café is voor alle inwoners van Laarbeek en omgeving. Het dient ook om bewoners op een andere manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Samen repareren kan leiden tot hele leuke contacten in de buurt. Maar vooral willen ze met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Ook verbindende rol Dorpsraad Lieshout bij herplaatsing carillon

Dorpsraad Lieshout is er om “te verbinden”. Dorpsraad Lieshout is er om de inwoners van Lieshout te helpen en te begeleiden naar het juiste (overheids)loket. De herplaatsing van het Lieshoutse carillon is een mooi voorbeeld van de rol die de Dorpsraad graag wil spelen. Zelf hoeven zij daar geen mening over te hebben: betrokkenen en omwonenden moeten echter wél betrokken worden, zodat zij kennis kunnen nemen van de plannen en hun mening kunnen geven.

 Carillon
Het carillon van Lieshout werd in 1989 geschonken door de inwoners van Lieshout aan de gemeente Lieshout. Particulieren en bedrijven hadden geld bijeengebracht om dit instrument aan te schaffen. De firma Koninklijke Eijsbouts heeft daarop het carillon gegoten en een plaats gegeven op het toenmalige gemeentehuis. Omdat het gemeentehuis van eigenaar is veranderd moet nu een nieuwe locatie gezocht worden voor dit klokkenspel. Het zou immers zonde zijn als het carillon, dat sinds 2015 op de lijst van “immaterieel cultureel erfgoed” staat, verloren zou gaan.

Inloopavond
Vanwege de gewenste herplaatsing zijn samen met diverse partijen verschillende plaatsen in Lieshout bekeken. Ook de heemkundekring was hierbij betrokken. Bij de beoordeling van de mogelijke locaties is gekeken naar zichtbaarheid, beleving, technische mogelijkheden, geluid en dergelijke. Uiteindelijk is door de commissie één voorkeurslocatie benoemd die nu gedeeld zal worden met de direct betrokkenen. De gemeente organiseert dan ook, ondersteund door de Dorpsraad Lieshout en de Heemkundekring, een inloopavond om de omwonenden kennis te kunnen laten nemen van de plannen.

Zorgvuldige procedure
Tijdens de avond, waar alle omwonenden in een straal van 100 meter persoonlijk voor uitgenodigd worden zal informatie gedeeld en opgehaald worden over de locatiekeuze. Ook zal er beeldmateriaal zijn, een onderbouwing van de locatie (en van de afgevallen locaties) en zijn er mogelijkheden om ideeën aan te reiken. Dorpsraad Lieshout is blij met deze zorgvuldige gang van zaken waarbij de gemeente partijen betrekt bij haar keuzes en deze voorlegt bij de omwonenden en óók met hen in gesprek gaat. Op die wijze kunnen alle belangen nóg beter meegenomen worden en uiteindelijk een goed afgewogen keuze gemaakt worden voor de mooie nieuwe locatie van het carillon.

Dorpsraad Lieshout wil graag meer aandacht voor waardering vrijwilligers

Veel (maatschappelijke) organisaties worden gerund door vrijwilligers. Ook veel werk in bijv. de zorg wordt verricht door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het in leven houden van een dorp en het behouden van de leefbaarheid. Omdat vrijwilligers vaak in de schaduw en op de achtergrond opereren zijn ze vaak niet zichtbaar. Dorpsraad Lieshout zou graag wat meer aandacht voor waardering van “de vrijwilliger” willen hebben.

Maatschappelijk leven
Heel veel maatschappelijke organisaties drijven op de vrijwilligers. Ze zitten in het bestuur, ze geven training of les, ze ruimen de boel op of ze zetten zich in voor anderen. Op heel veel verschillende manieren maken vrijwilligers zich nuttig in de maatschappij. Sterker nog: het maatschappelijke leven, óók in een dorp als Lieshout, draait voornamelijk op vrijwilligers.

Op voetstuk
De meeste vrijwilligers doen hun werk in de luwte. Op de achtergrond zijn ze de smeerolie waar de (maatschappelijke) organisaties op draaien. En, ondanks dat ze zo belangrijk zijn komen ze nauwelijks op de voorgrond en worden ze niet openlijk gewaardeerd. Dorpsraad Lieshout zou daar graag verandering in willen brengen en de vrijwilligers vaker op een voetstuk plaatsen; het voetstuk dat ze verdienen.

Lintje
Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Binnen de gemeente Laarbeek bestaat naast het “vrijwilligerscompliment” ook de “vrijwilligerspenning”. Deze penning kan aangevraagd worden voor vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Ook is er, landelijk gezien, natuurlijk ook de Koninklijke onderscheiding in de vorm van “een lintje”. Ook dat is een mooie, waardevolle waardering voor een vrijwilliger.

Vaker aanvragen
Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze waarderingen vaker aangevraagd zouden worden. De mogelijkheden om de vrijwilliger te eren zijn er immers: er van gebruik maken zou meer aandacht moeten krijgen en opgepakt dienen te worden. Dorpsraad Lieshout vraagt dan ook graag de aandacht hiervoor. Vrijwilligers zijn immers érg belangrijk voor het dorp én de leefbaarheid en verdienen het héél erg om eens in het zonnetje gezet te worden.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt én subsidieert leefbaarheidsinitiatieven

Lieshout is een dorp waar veel ondernomen wordt. Lieshoutenaren zetten zich graag in voor een “beter Lieshout” en zijn vaak gericht bezig met het sociale leven en de leefomgeving. Dorpsraad Lieshout wil deze vrijwilligers graag ondersteunen: met raad én daad. Ook financieel kan de Dorpsraad daarbij ondersteunen: hiervoor hebben zij immers een subsidiepot ter beschikking die ze graag voor leefbaarheidsinitiatieven willen aanwenden.

Commissie leefbaarheid
Leefbaarheidsinitiatieven zijn er in alle maten en vormen. Afgelopen halfjaar heeft de commissie Leefbaarheid van de Dorpsraad Lieshout dan ook aanvragen vanuit allerlei hoeken gekregen. De commissie beoordeelt de aanvragen op basis van een aantal vooraf opgestelde criteria, die terug te vinden zijn op de site van de Dorpsraad (www.dorpsraad-lieshout.nl). Na beoordeling kennen zij al-of-niet een subsidie toe. Het afgelopen halfjaar hebben ze dat gedaan voor bijvoorbeeld de stichting Laarbeek Schoon en hen een (financieel) hart onder de riem gestoken door de toekenning van een geldbedrag. Ook het wandelpark bij het Fransiscushof heeft een toelage gekregen. Zij hadden deze nodig voor het maken van een overkapping, waardoor het wandelpark weer iets meer faciliteiten krijgt en bezoekers er droog samen kunnen komen.

Voorwaarden
Allerlei leefbaarheidsinitiatieven worden dus ondersteund. “Leefbaarheid” is immers een breed begrip. In de voorwaarden van de Dorpsraad Lieshout is te lezen dat de activiteit waar subsidie voor gevraagd wordt in het kader moet zijn van “leefbaarheid en/of sociale samenhang” en dat inwoners of organisaties er gebruik van kunnen maken. Verder is de ondersteuning altijd eenmalig en mag het geen terugkerend initiatief zijn. Het moet bedoeld zijn voor een bepaalde doelgroep en/of groep inwoners van Lieshout en moet breed gedragen worden. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn en mag het geen commercieel oogmerk hebben.

Oproep
Dorpsraad Lieshout roept dan ook alle organisaties op om ook komend halfjaar gebruik te maken van deze subsidiemogelijkheid.  De middelen zijn er immers: de gemeente Laarbeek voorziet de Dorpsraad jaarlijks van een te-verdelen bedrag dat ze graag willen inzetten in projecten en activiteiten die het verdienen.

Heeft u twijfel of uw evenement ondersteund zou kunnen worden ? Doe dan navraag bij de Dorpsraad via info@dorpraad-lieshout.nl of vul het aanvraagformulier in. Wellicht kan uw evenement immers zomaar extra ondersteund worden !

Dorpsraad Lieshout bezorgd over impact komend weg- en brugonderhoud

De diverse onderhoudswerken die gepland zijn om in de tweede helft van 2021 uit te voeren lijken een behoorlijke impact te hebben op het verkeer in het dorp Lieshout. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout is dan ook behoorlijk bezorgd over de gevolgen: graag willen zij de kern verkeersluw maken én houden en door de onderhoudswerken lijken er veel verkeersluwe wegen voor sluipverkeer open gezet te worden. De commissie adviseert dan ook actief hoe de omleidingsroutes het beste kunnen lopen en hoe ze aangekondigd moeten worden.

Groot onderhoud
Binnen de gemeente Laarbeek zijn er diverse onderhoudswerken aan wegen en bruggen gepland. De gevolgen hiervan worden steeds besproken met de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Daar is o.a. de vernieuwing van het wegdek bij Deense Hoek aan de orde geweest en het groot onderhoud aan de Beekse brug in Beek en Donk. Deze werken staan in kwartaal drie van 2021 gepland.

Invloed
Beide werken lijken veel invloed te gaan hebben op de verkeersdoorstroming in de (verkeersluwe) kern van Lieshout. Bij werkzaamheden aan Deense Hoek lijkt de route via de Molenstraat-Heuvel-Ribbiusstraat een sluip-alternatief te zijn welke vele weggebruikers zullen gaan volgen. Dat is nu exact de route die de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid autoluw wil hebben en daarom is deze route vol gezet met diverse verkeers-remmende maatregelen. Om die reden heeft de commissie diverse plannings-aanpassingen geadviseerd die door de gemeente ook zijn overgenomen.

Beekse brug
Ook de tijdelijke afsluiting van de Beekse brug in Beek en Donk, voor uitgebreid onderhoud, lijkt veel impact te hebben op het verkeer in de Lieshoutse kern. De route via de Herendijk en vervolgens door de kern van het dorp lijkt een te-verwachten-sluiproute die, vooral in de kern van het dorp tot een ongewenste toename van het doorgaand verkeer zal leiden.  Ook hier is door de commissie actief op geparticipeerd door te adviseren over de mogelijke omleidingsroutes.

Zorgen
Vanwege de impact maakt de commissie zich dus behoorlijke zorgen over deze komende projecten. Als gemeld is er echter wél goed overleg met de uitvoerende instanties en de gemeente Laarbeek, zodat samen met die partijen oplossingen gezocht kunnen worden. De zorg blijft echter bestaan dat de impact van het geplande weg- en brugonderhoud groot zal zijn: iets dat de commissie heel graag wil minimaliseren.

Infoscherm Dorpsraad Lieshout nu ook zichtbaar is sporthal “de Klumper”

Dorpsraad Lieshout heeft weer een “info scherm” op een mooie locatie toegevoegd. In de kantine van sporthal “de Klumper” zal voortaan allerlei informatie van maatschappelijke organisaties te zien zijn. Samen met de locaties Dorpshuis, snackbar De Kiosk en café de Koekoek vormen deze schermen een belangrijke, gratis, publicatiebron voor het Lieshoutse maatschappelijke verenigingsleven.

Verbindende rol
Al langere tijd geleden heeft Dorpsraad Lieshout geïnvesteerd in de techniek achter aantal LED schermen. Deze LED-schermen zijn op enkele drukbezochte plekken in het dorp opgehangen om hiermee de kans te bieden aan niet-commerciële maatschappelijke organisaties: zij kunnen hier hun activiteiten delen met de bevolking. Dorpsraad Lieshout wil zo de organisaties helpen en een podium bieden voor het bereiken van de dorpsbewoners: een typisch voorbeeld van de verbindende rol die de Dorpsraad graag wil verzorgen.

Nieuwe plaats
Met de plaatsing in de kantine van Sporthal “de Klumper” is er dus weer een nieuwe, vierde plaats gevonden voor één van deze info-schermen. En, omdat de kantine van de sporthal een drukbezochte locatie is, is de Dorpraad erg blij met de medewerking van beheerster, Marian Jeurissen. Met deze nieuwe locatie kan immers wéér een bredere doelgroep bereikt worden: met name het sportende gedeelte van de Lieshoutenaren.

Maatschappelijk doel
De infoschermen zijn nadrukkelijk bedoel voor maatschappelijke organisaties. Zij kunnen hun info gratis plaatsen. Op de info schermen is ook beperkt plaats voor enkele commerciële uitingen. Het overgrote deel van de uitingen is echter gereserveerd voor het Lieshoutse maatschappelijke leven.

Wilt u of uw vereniging ook graag iets delen met de Lieshoutse bevolking ? Kijk dan op https://www.dorpsraad-lieshout.nl/?page_id=60 voor de voorwaarden. Op dezelfde site kunt u de wijze van aanlevering vinden. Op die plaats is ook te vinden wat de voorwaarden (en kosten) zijn voor een commerciële uiting. Uiteraard kunnen vragen en/of verzoeken ook altijd gedeeld worden via info@doprsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt visie-vorming op “wonen in Lieshout”

De ontwikkeling van een woonvisie voor Lieshout begint aardig vorm te krijgen. Kartrekker woCom heeft inmiddels alle enquêtes binnen en heeft een brede werkgroep samengesteld. Nog voor de zomer zal deze brede werkgroep bij elkaar komen om de toekomstvisie op wonen in Lieshout verder te concretiseren. Dorpsraad Lieshout vindt die visie een érg belangrijk instrument voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp Lieshout. 

Werkgroep gevormd

Dorpsraad Lieshout is blij met de voortvarende aanpak van woCom om te komen tot een concrete toekomstvisie op het gebied van wonen in de kern Lieshout. De Dorpsraad heeft eerder al in haar beleidsplannen opgenomen dat “wonen” een permanent en belangrijk aandachtsgebied is voor de Dorpsraad. Vanuit de acties die voortvloeien uit het beleidsplan heeft de Dorpsraad zich aangesloten bij kartrekker woCom om zo, samen met hen, een werkgroep te vormen om de visie te ontwikkelen. Inmiddels hebben zo’n 23 dorpsbewoners en andere betrokkenen de handschoen opgenomen en zich aangesloten bij de werkgroep: met recht dus een brede werkgroep. Nog voor de zomer zal de werkgroep een eerste bijeenkomst hebben.

Enquête

Voorafgaand aan deze werkgroep is uitgebreid geïnventariseerd wat de woonwensen in Lieshout zijn. Hiervoor is een lijvige enquête onder de bewoners gedeeld. De resultaten van deze enquête zullen door de werkgroep worden meegenomen, zodat de uiteindelijke visie gestoeld is op een zo breed mogelijk draagvlak. Belangrijke plannen op het gebied van wonen als de herontwikkeling van de Baverdestraat en revitalisering van de Heuvel kunnen met deze visie beter worden ingevuld: met passende woningen, die aansluiten bij de vraag.

Tijdig inschrijven

Ook het woning toewijzingsbeleid is een van de gebieden waar ingedoken is zodat, conform de huisvestingswet, alle woningzoekenden een kans krijgen. In dat kader wil zij nadrukkelijk iedereen wijzen op een tijdige inschrijving als woningzoekende. Omdat het lang kan duren voordat een woning wordt toegewezen en er een systeem van puntenopbouw is, is het van groot belang dat woningzoekenden zich juist en tijdig laten inschrijven: alleen dan begint immers de tijd (en punten) te lopen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een sociale woning. Een “informatiekaart woningzoekenden” waar alle informatie op staat is hiervoor digitaal beschikbaar via. www.wocom.nl en www.wooniezie.nl

Dorpsraad Lieshout blij met heropstart “Repair Café Laarbeek”

Giel Reijnders en Harrie van den Berg kunnen er niet op wachten: de heropening van “hun” Repair Café. Samen met de acht andere vrijwilligers liggen ze al bijna anderhalf jaar stil. De corona-maatregelen hebben ze tot deze ongewenste break gedwongen. Gezien de ontwikkelingen hopen ze echter het “Repair Café Laarbeek” in het Lieshoutse Dorpshuis vanaf september weer op te kunnen starten.

Behoefte

Het is zeker niet zo dat de vrijwilligers van het Repair Café zich vervelen -de meeste hebben veel hobby’s- maar tóch zouden ze graag weer aan de slag gaan. De gezelligheid, de leuke contacten, de koffie en vooral het blij maken van klanten zouden ze graag weer op willen pakken. Dorpsraad Lieshout is blij met deze voorgenomen heropstart: Repair Café heeft immers een bewezen waarde in het sociale leven in Lieshout. De vele -ook vaste- bezoekers tonen aan dat hiermee in een behoefte voorzien wordt.

Specialismen

Ruim 7 jaar geleden, in 2013, is het “Repair Café Laarbeek” in Lieshout begonnen met zo’n 10 vrijwilligers. Nog steeds is het overgrote deel van de vrijwilligers onderdeel van het Repair Café en staan ze klaar om de meest uiteenlopende reparaties te verrichten. Henk van de Wouw, Henk Duiveman, Piet van der Graaff, Ben Swinkels, Ad Verbakel, Anton Rutten Dilia van der Aa, Hans Tilburgs, Giel Reijnders en Harrie van den Berg hebben allemaal hun eigen vakgebied en specialiteiten. Die vakgebieden lopen overigens nogal uiteen. Zo weet Harrie van den Berg alles van fietsten en Piet van der Graaff weet alles van elektro en is Dilia van der Aa gespecialiseerd in bewerken van stoffen. Voor elk probleem is er dus een kundige oplossing.

Sociale plaats

Een gesprek met Giel Reijnders en Harrie van den Berg is een rollercoaster langs allerlei anekdotes. Want naast repareren is het Café vooral een sociale plaats waar mensen graag samen komen. Voorbeelden van klanten die speciaal iets aanschaffen om het daar te kunnen laten repareren weten de heren voldoende. Het aanbod ter reparatie loopt overigens behoorlijk uiteen. Van fotolijstjes tot stoelen en van stofzuigers, mixers en koffiezetmachines tot poppen en kleding. Helaas kan niet alles gerepareerd worden, maar vaak slagen de monteurs er tóch in om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Zo was er een, door een vrouwelijke klant, aangeboden bandrecorder ter reparatie. Op de band stond een stemopname van haar overleden echtgenoot. Na het nodige herstelwerk was het weer mogelijk om zijn stem af te luisteren. Een emotioneel moment, waar de vrijwilligers van het Repair Café het eigenlijk allemaal voor doen: graag maken ze hun klanten gelukkig.