Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor “vulling buurtkastje”

 Het initiatief voor een “buurtkastje” is behoorlijk succesvol. Uit het kastje, dat in de Dorpsstraat bij huisnummer 50 staat, worden volop levensmiddelen meegenomen. Zo veel zelfs, dat de initiatiefnemers behoefte hebben aan “meer vulling”.  Heeft u levensmiddelen (of andere levensbehoeften) over ? Zet ze dan in het kastje zodat anderen ermee geholpen kunnen worden.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt dit kleinschalige initiatief graag en wil dan ook een oproep plaatsen voor méér “vulling voor het buurtkastje”.

 Buurtkastje

“Neem wat u nodig hebt en geef wat je kunt missen” staat er op het briefje dat op het deurtje van het kastje is geplakt. “Zonder verplichtingen, zomaar, voor elkaar” geeft ook meteen het doel aan van het buurtkastje dat inmiddels alweer ruim een jaar in gebruik is. Het neerzetten van zo’n buurtkastje heeft een tweeledig doel. Eerste doel is om mensen die in armoede leven een klein steuntje in de rug te geven en een klein beetje bij te dragen aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Ook Lieshout kent immers nog behoorlijk wat (verborgen) armoede.  Aan de andere kant -het tweede doel- draagt het op deze wijze delen van wat je kunt missen bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Veel voedsel wordt immers weggegooid omdat iemand het “over” heeft, terwijl het best een nieuw leven zou kunnen krijgen.

Samen leven

Initiatiefnemers Nathalie en Rob hebben vorig jaar de daad bij het woord gevoegd en zo’n buurtkastje in hun voortuin geplaatst. Graag willen zij zo een bijdrage leveren aan het letterlijk samen-leven. “Als iedereen op hun eigen manier dit doet hebben we een échte samenleving” weten te melden. “Samen leven is voor ons dan ook delen en geven en niet alleen binnen één huis of gezin” vervolgen ze. “De wereld wordt een stuk mooier als we de scheidingslijn van onze muren af en toe even vergeten”. Dorpsraad Lieshout vond dit zo’n mooi initiatief dat zij (een deel) van de kosten voor het kastje op zich hebben genomen.

Vulling nodig !

Het buurtkastje is helemaal anoniem. Er worden geen vragen gesteld als iemand iets uit het kastje haalt, je hoeft niks te laten zien of uit te leggen. Dat geldt óók voor degene die iets kunnen missen: donaties zijn ook anoniem en uiteraard zéér welkom. Inmiddels blijkt immers dat het “buurtkastje” zeker in een behoefte voorziet. Dus is er óók behoefte aan vulling van het kastje. Wie -niet bederfelijke- boodschappen kan missen kan ze zelf in het kastje zetten of afgeven bij de organisatie, op Dorpsstraat 50. Alle voedselproducten, niet bederfelijk en met uitzondering van alcohol, zijn welkom. Daarnaast zijn ook zaken als verzorgingsproducten, shampoo en zeep welkom

Dorpsraad Lieshout groot voorstander voor kermis op Heuvel

Dorpsraad Lieshout wil graag dat de Heuvel dé toekomstige vaste plaats wordt voor de Lieshoutse kermis. De Dorpsraad heeft de nieuwe locatie van de kermis onlangs geëvalueerd en is zeer positief. Ook de klankbordgroep van de Dorpsraad spreekt zich -via een korte en snelle enquête- unaniem uit vóór een opstelling van de kermis op de Lieshoutse Heuvel.

 

Nieuwe locatie

Dit jaar is de Lieshoutse Kermis voor het eerst in lange tijd gehouden op een nieuwe locatie. Voorheen stond de kermis steeds op het Floreffeplein. Dit jaar is de kermis verhuisd naar de Heuvel. Dat bleek een “gouden zet”. De kermis was dit jaar érg goed bezocht en de combinatie van de vorm van het plein, de aanwezigheid van horeca en de opstelling van de attracties maakten het centrale dorpsplein tot een knus, overzichtelijk en toch levendig geheel. Een opstelling die prima past bij “de gewenste concentratie van vertier” op dat centrale plein.

 

Unaniem voor de Heuvel

Ook de klankbordgroep van de Dorpsraad spreekt zich unaniem uit vóór de Heuvel. Hoewel de enquête onder de groep bewoners zeker niet representatief is geeft deze snelle en korte enquête tóch een heel goed beeld van wat men van deze nieuwe locatie vindt. De klankbordgroep heeft -naast een zeer positieve mening over de locatie-  diverse suggesties om nóg meer verbeteringen aan te brengen. Zo miste menigeen de “botsauto’s”, die door een misverstand blijkbaar dit jaar niet geplaatst konden worden. Ook zou men graag wat attracties voor de wat oudere jeugd zien. Daarnaast zou de opstelling wat “knusser” kunnen zijn en is er een pleidooi om voor één muziekbron te gaan. Met betrekking tot de omleidingsroutes vindt men dat de Kuiperstraat eigenlijk niet geschikt is om het verkeer te verwerken. Een negatief gevolg dat door de verkeerswerkgroep van de Dorpsraad opgepakt kan worden.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft zich hiermee unaniem uitgesproken vóór de nieuwe locatie. Een mening die de Dorpsraad graag volgt en dus ook adviseert om de Heuvel serieus te gaan beschouwen als dé nieuwe kermislocatie. Wilt u ook uw mening geven over dit soort zaken ? Meld u dan aan bij de klankbordgroep van de Dorpsraad Lieshout. Als lid van die klankbordgroep ontvangt u steeds als eerste de wekelijkse nieuwbrief van de Dorpsraad en kunt u dus makkelijk reageren op actuele kwesties in het dorp. Daarnaast kunt u regelmatig uw mening geven over zaken als de locatie van de kermis en dus de dorpsraad actief adviseren. Wordt ook lid van de klankbordgroep en meld u aan. Dat kan eenvoudig via www.dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad bang voor snellere vergrijzing van Lieshout

Dorpsraad Lieshout pleit voor een véél eerlijkere verdeling van de bouwplannen voor de kernen binnen Laarbeek. Graag willen zij tegemoet komen aan de woonbehoeftes in het dorp en willen ze actie om snellere vergrijzing te voorkomen. Alleen dán kan de leefbaarheid in het dorp immers -ook op lange termijn- gegarandeerd worden. Dorpsraad Lieshout maakt zich daar, gezien de nieuwste woonvisie van de gemeente Laarbeek, érnstig zorgen om.

 

Nieuwe woonvisie

Op 12 oktober gaat de gemeenteraad de nieuwe woonvisie voor Laarbeek vaststellen. Deze nieuwe woonvisie komt in de plaats van de bestaande woonvisie, die binnenkort af loopt. In die nieuwe woonvisie wordt de kern Lieshout behoorlijk tekort gedaan, vindt de Dorpsraad. Zij vinden dat er geen eerlijke verdeling is over de kernen en zou dit graag anders zien. Mede omdat er vooral naar inbreidingslocaties is gekeken komt het dorp er bekaaid af, terwijl er aan de randen van het dorp goede mogelijkheden zijn. Overigens veroorzaakt inbreiding een verdere -ongewenste- verdichting van de bebouwing, waardoor het karakter van het dorp enigszins aangetast wordt. Om die reden zou ze graag vooral naar uitbreidingslocaties aan de randen van het dorp willen kijken.

 

Politiek beslist

Omdat de politiek beslist heeft de Dorpsraad deze mening (schriftelijk) gedeeld met alle fracties in de gemeenteraad én met het college van Burgemeester en Wethouders. In die aanbeveling wordt ook aangegeven dat Lieshout vooral behoefte heeft aan starters- én seniorenwoningen en wordt dus als advies gegeven om eens naar de randen van het dorp te kijken: daar ziet de Dorpsraad nog voldoende mogelijkheden tot uitbreiding. Het dogmatisch vasthouden aan de omgevingsvisie waarbij de vier kernen absoluut los van elkaar moeten liggen hoeft daar zelfs niet mee getreden te worden. Er zijn immers voldoende kansen aan de rand van het dorp, zonder dat de kernen in elkaar over gaan lopen en de bufferzone dus overeind blijft.

 

Méér inwoners gewenst !

Nogmaals: de Dorpsraad is erg bang voor een verdere en snellere vergrijzing van het dorp door aanname van de voorliggende woonvisie. De volgende stappen bij een afnemend inwonertal zijn afnemende voorzieningen en uiteindelijk doodbloeden van de kern. Door meer inwoners in het dorp te krijgen kunnen voorzieningen gehandhaafd blijven (of zelfs uitgebreid worden) en kan het dorp opbloeien: dat lukt alleen als er ook écht geïnvesteerd wordt in de woningbouw in het dorp. Dorpsraad Lieshout hoopt dan ook dat de raadsleden de visie ondersteunen door de voorliggende woonvisie zodanig aan te passen dat er een eerlijkere verdeling tussen de kernen komt.

Dorpsraad Lieshouts blij met unaniem advies snelfietsweg

Dorpsraad Lieshout is blij dat alle Laarbeekse Dorpsraden op één lijn zitten met betrekking tot de wensen voor de snelfietsweg. De gezamenlijke afstemming heeft een eenduidige consensus gebracht, waardoor de gezamenlijke Dorpsraden een unaniem advies aan de politiek hebben kunnen geven over tracé én -goede en veilige- afslagen en aansluitingen. Uiteindelijk beslist deze politiek immers over de definitieve route en de aansluitingen.

 

Fietssnelweg

Een “fietssnelweg” is een hoofdroute voor fietsers waarbij het fietsverkeer gescheiden is van het andere verkeer en dit andere verkeer ook niet kruist. Op zo’n snelfietsweg wordt er rekening gehouden met de verschillende snelheden van de diverse fietsmodellen. Daarnaast heeft het snelfietspad voldoende breed voor zowel eenrichting als twee richtingen en is dus breder dan een “normaal” fietspad. Uiteraard sluit de snelfietsweg goed aan op andere fietspaden. Kenmerkend is ook dat de snelfietsweg geen obstakels heeft en het wegverloop zodanig is, dat het wegverloop en obstakels zichtbaar zijn in het gezichtsveld: geen scherpe bochten, dus. Als afwerking is de snelfietsweg voorzien van “as- en kantstrepen”, zodat er goede zichtbare geleiding is.

 

Snelfietsroute Eindhoven-Gemert

In Nederland zijn/worden deze fietssnelwegen ontwikkeld als middel om de files en het autoverkeer tegen te gaan en dus proberen ze een aantrekkelijk alternatief te bieden voor bijv. woon-werkverkeer. In heel het land worden dan ook -op dit moment- snelfietswegen aangelegd. Deze snelfietsroutes zijn op sommige plaatsen al helemaal klaar en in gebruik, op sommige plaatsen zijn ze volop bezig met de aanleg en op sommige plaatsen zijn ze nog in ontwikkeling. De snelfietsroute Eindhoven-Gemert is zo’n tracé dat nog in ontwikkeling is. Omdat de (meeste van de) Laarbeekse dorpen aan dit tracé komen te liggen hebben de verkeerscommissies van de Dorpsraden eens goed gekeken naar de (on)mogelijkheden. Welk tracé ? Waar aansluitingen ? Waar afslagen ? etc. Natuurlijk spelen hiernaast meer zaken een rol bij de uiteindelijke keuze: het passeren van het Wilhelminakanaal is bijvoorbeeld een wezenlijk issue. Ook de aanwezigheid van allerlei pijpleidingen speelt een rol. Om die reden is de uiteindelijk keuze een afweging van de wensen gecombineerd met de (on)mogelijkheden en kosten: die keuze is aan de politiek.

 

Op één lijn

Na een zeer nuttig overleg waarbij alle Laarbeekse Dorpsraden betrokken waren is duidelijk geworden dat alle raden het eens zijn over het gewenste tracé en de afslagen en aansluitingen. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van Dorpsraad Lieshout had deze voor haar dorp eerder al in kaart gebracht en deze bleken naadloos aan te sluiten bij de wensen van de andere kernen. De routes, aansluitingen en afslagen bleken logisch waardoor het unanieme advies bij de politiek en projectbureau TAUW aangeboden kon worden: daar moeten nu de keuzes gemaakt worden. De wensen van de inwoners zijn in ieder geval heel duidelijk.

Dorpsraad verontrust om Lieshouts “middelen-gebruik”

Piet Snijders en David Koppe -beide van de LEV groep- hebben de Dorpsraad Lieshout bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van (hard)druggebruik in Laarbeek en Lieshout in het algemeen, en specifiek over het gebruik bij de jeugd. Met klem verwezen de hulpverleners dat niet alleen drugs een issue zijn maar alcohol in een adem genoemd mag worden: zij spreken dan ook liever over “het middelen-gebruik”.

Bijpraten

Aanleiding voor het “bijpraten” is een incident in de gemeente Laarbeek waarbij op zéér jonge leeftijd al harddrugs gebruikt werden. Ook had dorpsondersteuner Miranda Goedemans in een eerdere vergadering met de Dorpsraad al eens duidelijk gemaakt dat er op dit gebied veel aan de hand is. Drugs zijn immers “gewoon” geworden, horen er voortaan bij en gaan dus niet meer weg. Moderne drugs zijn inmiddels veel sterker dan de “vroegere drugs”, zijn makkelijker verkrijgbaar soms zelf helemaal legaal. Zo zijn er “designerdrugs” die zodanig zijn samengesteld dat ze (nog) niet door wetgeving verboden zijn en is er van plantenvoeding eenvoudig een harddrug te maken. Instructies hiervoor zijn terug te vinden op de social media (met name TikTok). Ook lachgas en slagroompatronen behoren tot die drugs die eenvoudig en legaal verkrijgbaar zijn. Piet Snijders wil nadrukkelijk ook alcohol in deze categorie scharen, omdat ook deze legaal verkrijgbaar is en de verslavende werking en gevolgen gelijk zijn aan deze drugs.

Normaliseren

Inmiddels lijkt de instapleeftijd steeds jonger te worden. Lag deze vroeger (voor alcoholgebruik) meer richting de 16 jaar: op dit moment is 14 jaar al geen uitzondering meer. (Hard)drugs lijken dan ook steeds meer genormaliseerd te zijn; met name bij festivals. De laagdrempeligheid lijkt daar debet aan: een “pilletje” kan tegenwoordig al voor € 1,50 worden aangeschaft. Niet alleen de bekende (hard)drugs zijn genormaliseerd: ook het alcoholgebruik lijkt steeds verder genormaliseerd te zijn. Piet en David reageren dan ook duidelijk geprikkeld op het ontstaan van zgn “zuipketen”, waar de jeugd zich gaat indrinken voordat ze op stap gaan of gewoon gebruikt als alternatief voor een horecagelegenheid, omdat ze de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Het faciliteren van dit indrinken zien zij dan ook als ongewenste bijdrage aan deze problematiek.

Aandacht voor problematiek

Zuidoost Brabant – en met name Laarbeek en Gemert/Bakel- blijkt (samen met de Achterhoek) in de cijfers een enorme alcoholgebruiker te zijn: duidelijk meer dan andere Nederlandse regio’s. Bij het druggebruik blijkt daar minder van: in zuidoost Brabant zouden niet meer drugs gebruikt worden dan in andere regio’s. Toch is aandacht voor deze problematiek in de gemeente Laarbeek zeer gewenst. Dorpsraad Lieshout wil daar graag in ondersteunen: minder “middelen-gebruik” verbetert immers de leefbaarheid van het dorp. Om die reden hebben de jongerenwerkers van de LEV groep en de Dorpsraad afgesproken om hier samen aandacht aan te geven. In dat kader zijn ze dan ook voornemens om begin 2024 hier middels een informatieavond nadere aandacht aan te geven.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt bevrijdingsherdenking

18 september 1944 is Lieshout “officieus” bevrijd van de Duitse bezetting. Officies omdat die datum genoemd wordt in een brief van Burgemeester Mostermans en er daarna zeker nog schermutselingen waren. “Officieus”, maar wél een heel belangrijk moment in de Lieshoutse geschiedenis. Ook dit jaar zal dit belangrijke moment herdacht worden met een stemmige bijeenkomst. Op vrijdagmiddag 22 september (vanaf 13:30 uur) is er een herdenking in het Prinsenhof in Lieshout waar gepast stilgestaan zal worden bij deze memorabele datum.

  Bevrijding

Ondanks dat het al bijna 80 jaar geleden is, is de bevrijding van Lieshout uiterst actueel. Op dit moment zien we immers overal in de wereld brandhaarden en zelfs een oorlog, die redelijk nabij is. Om die reden is het stilstaan bij de bevrijding -en de vrijheid die wij daardoor hebben- erg belangrijk. Een werkgroep bestaande uit Louis Doomernik, Ton van den Baar, Miryam van de Biggelaar en Cees Dingemans heeft samen met Mies van Berlo dan ook een passende herdenking in elkaar gezet. Vrijheid is immers minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

Vrijheidsvuur

De initiatiefgroep heeft deze keer gekozen om een link te leggen naar het vrijheidsvuur dat op 19 september ontstoken wordt in Mariahout. Dat vuur komt op 22 september naar Lieshout en zal middels twee fakkels door de kinderen van groep 6 en 7 van de Sprankel naar het Prinsenhof worden gebracht. Daar zal de plechtigheid plaatsvinden. Na een welkomstwoord zal de vuurschaal aangestoken worden. Ook zullen er verhalen/gedichten worden voorgedragen door de kinderen en zullen er bloemen worden gelegd. Tenslotte wordt de Taptoe geblazen gevolgd door “2 minuten stilte”. Uiteraard zijn alle Lieshoutenaren van harte welkom en zullen belangrijke groeperingen als de Laarbeekse Bond van Veteranen, de oud-voorzitter van de vereniging van Airbornevrienden, het St. Servatiusgilde en de Heemkundekring acte-de-présence geven.

Banden versterken

De herdenking is op een schooldag gepland vlakbij de oorspronkelijke datum: zo kan de jeugd ook aansluiten en betrokken worden, zodat “het herdenken” ook voor de toekomst geborgd blijft. De werkgroep wil immers graag dat er ook in de toekomst bij dit soort belangrijke momenten stil gestaan wordt. Er is immers geen toekomst zonder verleden. En, door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen uit het verleden wordt nóg meer duidelijk dat deze grote invloed hebben op de toekomst. Even hier -gepast- bij stil staan zorgt voor de benodigde bezinning en brengt de mensen weer bij elkaar. Een initiatief dat prima past in het versterken van de sociale banden in het dorp Lieshout en dus ondersteuning verdient; óók van de Dorpsraad, die dit jaar de kosten voor de vlaggenmast en vlag heeft gedragen, samen met de Heemkundekring.

Infoschermen van Dorpsraad Lieshout: ook voor uw communicatie ?

Op enkele strategische plaatsen in het dorp heeft de Dorpsraad Lieshout TV-schermen hangen. Deze schermen zijn bedoeld om de inwoners van Lieshout op de hoogte te brengen van allerlei (sociale) “informatie, evenementen en bijeenkomsten”. Organiseert u ook iets in Lieshout ? Wilt u ook aandacht voor uw organisatie ? Laat het dan weten aan de Dorpsraad: zij kunnen dit dan communiceren via deze schermen, waardoor de inwoners makkelijk (en zonder kosten voor u) geïnformeerd kunnen worden.

Informatie delen

Enkele jaren geleden heeft de Dorpsraad besloten om TV-schermen aan te schaffen om de inwoners van Lieshout meer informatie te kunnen geven over wat er in het dorp op sociaal gebied speelt en georganiseerd wordt. In het dorp worden immers veel evenementen en bijeenkomsten georganiseerd die wat breder bekend zouden mogen worden. De schermen zijn dan ook op strategische plaatsen opgehangen zodat zoveel mogelijk inwoners ze kunnen zien. Op dit moment hangen ze bij cafetaria “de Kiosk”, bij café “de Koekoek”, in de kantine van sporthal “de Klumper” en in het Dorpshuis. Op de schermen draait een slide-show waarin aandacht wordt besteed aan -juist- die evenementen en bijeenkomsten die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Geen commerciële evenementen dus, maar vooral bijeenkomsten met een sociaal karakter. Overigens is er wel enige plaats voor wat commerciële informatie, maar die is duidelijk ondergeschikt aan de sociale informatie.

Gratis !

Om de organisatoren van deze (sociale) bijeenkomsten en evenementen te ondersteunen stelt de Dorpsraad uitzending op deze schermen gratis ter beschikking. Iedereen die iets organiseert kan hier gebruik van maken, mits voldaan wordt aan “het sociale karakter”. Maatschappelijke verenigingen, stichtingen of organisaties kunnen dan ook te allen tijde een aanvraag doen om hun mededeling te plaatsen op de informatieschermen. Als gemeld staan hier géén vergoedingen tegenover. Er moet wél sprake zijn van een maatschappelijk belang voor alle Lieshoutenaren of een grote doelgroep. Dus “geen (voetbal)uitslagen”, maar wél ledenwerfacties of acties om inwoners attent te maken op de organisatie

Opgeven van berichten

Het mag duidelijk zijn dat de Dorpsraad met deze schermen de bewoners van Lieshout over allerlei maatschappelijke en sociale aspecten van verenigingen, stichtingen en andere organisaties wil informeren. Zij roept iedereen dan ook op om hier gebruik van te maken. Wilt u ook iets delen met de Lieshoutenaren ? Laat het ons weten. Kijk voor de voorwaarden en voor het opgeven van “content” op www.dorpsraad-lieshout.nl. Als gemeld is er ook enige ruimte voor commerciële boodschappen op deze infoschermen (“adverteren”). Wilt u daar gebruik van maken ? kijk dan ook op www.dorpsraad-lieshout voor de vooraarden en de tarieven.

Dorpsraad Lieshout vraagt aandacht voor de “Ontdek Laarbeek” app

De “Ontdek Laarbeek” app -die enige tijd geleden gelanceerd is door de gemeente Laarbeek- zou best wat meer aandacht kunnen gebruiken. Althans, dat vinden de leden van de Dorpsraad Lieshout die zéér positief verrast zijn door de app die zeer informatief is, makkelijk werkt en voor iedereen die de mooie kanten van de Laarbeekse dorpen wil zien een prima wegwijzer is. Of het nu gaat om fietsen of wandelen, om historie, kunst of natuur: alle aanwijzingen zijn eenvoudig en duidelijk terug te vinden.

Toerisme

De app “Ontdek Laarbeek” is oorspronkelijk bedoeld om het toerisme in Laarbeek wat handvatten te bieden om de specifieke plekken in de gemeente te kunnen vinden. Hiervoor kunnen zij zich laten leiden door voorbeeldroutes: zo staat er een (fiets)route in om “Historisch Lieshout” te kunnen bekijken en kan een “rondje Mariahout” gefietst worden. Ook zit er een “Van Gogh route” in en bestaat er een “bruggen- en kanalenroute”. Uiteraard zit ook het “rondje Laarbeek” in de app en is een kinderfietsroute. Kortom: alleen de fietsroutes bieden al een scala aan mogelijkheden om de Laarbeekse dorpen én omliggende natuur eens van een andere kant te bekijken. Overigens: naast de vele fietsroutes zijn er ook legio wandelroutes.

Oók voor inwoners

Dorpsraad Lieshout wil graag deze app óók onder de aandacht brengen van de inwoners. Ook zij kunnen immers gebruik maken van de routes waardoor ze hun eigen woonplaats ook eens van een andere kant zien. Zo is er voor ouders met kinderen een speeltuinroute, die de ouders -en de kinderen-  eens buiten de gebaande paden brengt en wellicht veel plezier brengt in een -tot nu toe- onbekende speeltuin. Ook kan via de app achtergrond bij kunstwerken worden gevonden waardoor de kunstwerken, waar je wellicht dagelijks voorbij komt, tóch wat meer gaan leven. Ook de routes door het omliggende groen kunnen inwoners op nog onbekende plaatsen brengen, waardoor ze hun leefomgeving beter leren kennen en waarderen.

Ontdek Laarbeek

Dorpsraad Lieshout vindt dan ook dat de app er dus niet alleen voor toeristen is, maar óók voor de inwoners. Om die reden vraagt ze aandacht voor deze app en wil ze het downloaden én gebruiken van de app graag promoten. In en rond het dorp Lieshout is immers zo veel te zien dat middels de app prima onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast bezit “het Laarbeekse gebied” nog veel “verborgen schatten” die op deze manier de benodigde aandacht krijgen. Download de app dus (beschikbaar voor Android en Apple) en wandel of fiets zelf ook eens een keer een mooie route: je zult versteld zijn van de zaken die je aan treft !

Dorpsraad bezorgd over tempo Lieshoutse centrumontwikkelingen

Nu de eigenaar van het Franciscushof af ziet van de ontwikkeling van appartementen in dat gebouw is er een nieuwe impasse ontstaan. Wat gaat er dán met dit gebouw gebeuren ? Hoe kan dit gebouw alsnog geschikt gemaakt worden voor bewoning ? Wanneer gaat er nu wél iets gebeuren ?  Allemaal vragen die de Dorpsraad Lieshout zich af vraagt en dus “meer dan bezorgd” is over dit belangrijke gebouw in de kom van het dorp.

Onderzoek na onderzoek

Al jaren wordt er gestudeerd op de (her)ontwikkeling van het Franciscushof. De appartementen in het gebouw blijken -na onderzoek- ongeschikt voor bewoning en zouden vergroot en/of opgeknapt moeten worden. De eigenaar van het gebouw -Zorgboog- heeft dan ook al diverse onderzoeken laten doen naar een mogelijke herontwikkeling, maar ziet deze steeds weer stranden. Uiteindelijk is er nu geen voortgang en lijkt het er niet op dat het gebouw op korte of middellange termijn her-ontwikkeld zal worden..

Belangrijk centrum-gebouw

Het Franciscushof is niet het enige belangrijke gebouw in de kern van Lieshout. Samen met de naastgelegen kerk en de daar-weer-naast-gelegen Heuvel vormt het ‘t centrum van Lieshout. Voor die Heuvel zijn de plannen inmiddels redelijk concreet en volgt op 21 december a.s. een definitief raadsbesluit. Zeker nu de mogelijke relocatie van de Jumbo-supermarkt hier los van gekoppeld is -deze komt immers zeker niet op de Heuvel- kan na het raadsbesluit écht begonnen worden. Daarnaast ligt de kerk. Voor dat karakteristieke element is inmiddels een visie ontwikkeld waarin de (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht zijn (de zgn. “Kerkenvisie” die voor alle Laarbeekse kerken is gemaakt). De vervolgstappen zijn nu als volgt omschreven: “na instemming met de Kerkenvisie door de raad gaat het parochiebestuur intern beraden hoe zij het onderzoek naar een eigen kleine gebedsruimte per kern het beste kan insteken”. Verder wordt aangegeven dat “de vervolgstap is het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek en concretiseren van de toekomstmogelijkheden. Daarna kan bekeken worden waar eventuele (gedeeltelijke) herbestemming op korte of middellange termijn aan de orde is”.

Concrete stappen gewenst

Van het plan “Centrumontwikkeling” (= Heuvel) is dus bekend dat er in december 2023 een raadsbesluit genomen wordt. Hoe het met Franciscushof en de kerk verder gaat is niet echt concreet. Dorpsraad Lieshout ziet dat het trage tempo van deze ontwikkelingen van grote invloed zijn op de leefbaarheid, ontwikkeling en uitstraling van het dorp Lieshout. Om de inwoners van Lieshout en mogelijke ontwikkelaars tegemoet te komen zien zij graag dat de gemeente de multi-ontwikkeling van de kern Lieshout als zeer urgent agendapunt oppakt en toewerkt naar een snelle besluitvorming en realisatie. Dorpsraad Lieshout wil ook de (her)ontwikkelaars van Franciscushof  én van de kerk oproepen om concrete stappen te zetten.

Dorpsraad Lieshout ijvert voor optimaal tracé én goede aansluitingen snelfietspad

Op diverse plaatsen wordt in Brabant gewerkt aan de tot stand koming van een netwerk van snelfietspaden. De routes hiervoor zijn deels gereed en deels in ontwikkeling. Omdat er ook zo’n snelfietsroute langs Lieshout komt heeft de Dorpsraad de Lieshoutse wensen al vroeg kenbaar gemaakt. Graag wil ze deze nu combineren met de andere Laarbeekse kernen zodat heel Laarbeek goed aan gaat sluiten bij dit web van snelle fietsverbindingen.

Wensen

De werkgroep “verkeer en verkeersveiligheid” van de Dorpsraad Lieshout heeft de Lieshoutse wensen inmiddels aangereikt bij het bureau dat -op verzoek van de Provincie- vooronderzoek doet naar mogelijke routes. De gemeente Laarbeek heeft hiervoor een verbindende rol gespeeld. De Dorpsraad wil het snelfietspad graag zo dicht mogelijk bij het dorp hebben. Ook willen ze graag aansluiten bij de andere kernen en er voor zorgen dat ook vanuit Mariahout -waar het snelfietspad niet langs komt- de aansluiting(en) goed bereikbaar zijn.

Variant 3a

Inmiddels zijn er diverse mogelijke varianten uitgewerkt en heeft de commissie de voorkeur uitgesproken én vastgelegd voor “alternatief 3a”. Dat alternatief lijkt het beste aan de wensen te voldoen en qua tracé een goede verbinding te zijn aan al bestaande snelfietspaden. Hierbij gaat de commissie er van uit dat het fietspad aan de noordzijde van het kanaal komt en dat er dan aansluitingen komen ter hoogte van de Deense hoek, aan de Havenweg en bij de Bavaria-brug.

Gezamenlijk advies

Omdat de Lieshoutse wensen niet alleen staan wil de Dorpsraad graag toewerken naar een totaaladvies namens alle kernen. Een gezamenlijk advies waarborgt immers veel beter dat alle dorpen goed aangesloten zullen zijn en met ieders wensen rekening is gehouden. Om die reden zal de commissie contact met de commissies van de andere dorpen en de leggen én de gemeente om zo tot een totaaladvies te komen. Voorlopig heeft Lieshout wel alvast haar wensen kenbaar gemaakt, zodat deze zeker in het totaalplan meegenomen kunnen worden.