Dorpsraad Lieshout versterkt zichzelf behoorlijk

Dorpsraad Lieshout is er in geslaagd om zowel de werkgroepen als het bestuur van de Dorpsraad te versterken. De Dorpsraad wilde zich graag versterken om voldoende menskracht te hebben om alle aandachtgebieden ook werkelijk voldoende aandacht te kunnen geven. Door de komst van Angelique Sterken in het bestuur heeft het aandachtsgebied “wonen” weer de benodigde aandacht en door de toetreding van Joke Kemps en Inge de laat zijn de werkgroepen ook verder versterkt.

Versterking bestuur

De Lieshoutse Dorpsraad heeft een aantal aandachtsgebieden waar ze zich permanent op wil richten. Voor die permanente aandachtsgebieden maakt de Dorpsraad jaarlijks een actieplan om de aanpak en aandachtpunten te benoemen, zodat de leden zich beter kunnen focussen. Naast deze permanente aandachtgebieden gaat de aandacht overigens óók uit naar actualiteiten en “eenmalige zaken”. Vanwege het vertrek van Claudia Jongerius was er al enige tijd een stoel in het bestuur onbezet. Deze stoel is inmiddels bezet door Angelique Sterken. Angelique zal als lid van de Dorpsraad het aandachtgebied “wonen” oppakken. Voorheen was dit in beeld bij Claudia Jongerius. In de tussentijd -na het terugtreden van Claudia- is het overigens door Frank van Elderen waargenomen. In die tussentijd heeft Frank ook niet bepaald stilgezeten op dit aandachtgebied. In die interim-periode heeft hij een o.a. werkgroep “Wonen” van de grond getrokken die ook al aan de slag is.

Versterking werkgroepen

Naast de werkgroep “Wonen” kent de Dorpsraad ook een werkgroep “Verkeer en verkeersveiligheid”. Kartrekkers van deze werkgroep zijn de bestuursleden Kees Heldens en Huub de Wit. Zij zijn blij dat Joke Kemps deze verkeerswerkgroep zal gaan versterken. Een belangrijke versterking om zo de vele voorkomende issues op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid voldoende aandacht te kunnen geven. Ook tijdens de onlangs gehouden inwonersavond bleek dat vooral “verkeersveiligheid” een belangrijk aandachtsgebied is: met deze versterking kan hier meteen meer aandacht aan gegeven worden. Een andere belangrijke versterking is de toetreding van Inge de Laat aan de werkgroep “Zorg en Welzijn”. Deze werkgroep staat onder leiding van bestuurslid Robert van Aspert en kon ook duidelijk wat versterking gebruiken. Robert zit immers ook nog eens in de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Laarbeek en de inwoners van Lieshout hebben -ook tijdens de inwonersavond- voldoende issues naar voren gebracht die door de werkgroep gevolgd kunnen worden.

Succesvolle inwonersavond Dorpsraad Lieshout

Tijdens een goed bezochte avond heeft de Dorpsraad Lieshout haar plannen voor het komende jaar met de inwoners van Lieshout gedeeld én hebben de inwoners hun aanvullingen gegeven. Bij deze uitwisseling bleken er veel gedeelde aandachtsgebieden te zijn en heeft de Dorpsraad weer aanvullende munitie gekregen om de inwoners nóg beter te kunnen vertegenwoordigen.

Goede opkomst

Het was even afwachten hoeveel geïnteresseerden de eerste inwonersavond ná corona zou trekken. De Dorpsraad had daarom de “kleine zaal” in het Dorpshuis afgehuurd. Uiteindelijk bleek deze maar nét groot genoeg om de goede opkomst te herbergen: het was “goed bezet”. De presentatie begon met een aftrap door voorzitter Frank van Elderen. Hij gaf een toelichting hoe de Dorpsraad aan haar belangrijkste aandachtsgebieden is gekomen. Ook stelde hij de verschillende werkgroepen voor die door de Dorpsraad op een of andere ondersteund worden, voordat hij per aandachtsgebied de plannen voor 2023 ging delen. Deze werden alom gewaardeerd en volop aangevuld door de aandachtige aanwezigen.

Volop uitwisseling

Primair vond men -bij het domein “wonen”- dat Lieshout minder achterop gezet zou moeten worden bij de gemeente Laarbeek. Als voorbeeld werd de lange ontwikkeltijd voor het plan Baverdestraat naar voren gebracht, terwijl andere Laarbeekse dorpen veel sneller lijken ontwikkelen. Ook de -door de gemeenteraad gekozen- plaats voor de te verplaatsen Jumbo leidde tot duidelijke, uitgesproken meningen. De aanwezigen vonden ook dat er meer aandacht moet komen voor de jeugd, het openbare groenonderhoud en de vuiloverlast rondom de supermarkt. Ook werden er diverse suggesties gedaan voor potentiële locaties waar woon-ontwikkeling plaats zou kunnen vinden.

Diverse domeinen

In het domein “verkeer” kwam het sluipverkeer als nadrukkelijk storend element naar voren: iets waar de werkgroep Verkeer al volop aandacht voor heeft. Ook de andere plannen van deze verkeerswerkgroep bleken goed aan te sluiten bij de suggesties van de inwoners. Het verkeer en vooral de verkeersveiligheid heeft volgens zowel Dorpsraad als inwoners nadrukkelijk de aandacht nodig. Het aandachtsgebied “Zorg en welzijn“ -waar ook gemeenschapskracht in valt- werd toegelicht door Robert van Aspert. Hij verzocht de inwoners nadrukkelijk om hun zorgvragen met hem te delen, die kwamen dan ook volop naar voren.

Op één lijn

Ook tijdens de vragenronde kwamen nog goede suggesties naar voren die door de ijverige secretaris Cees Dingemans genoteerd werden waardoor de uitwisseling zeer waardevol bleek te zijn. Door deze input kan de Dorpsraad immers nóg beter werken aan de prioriteiten die de inwoners belangrijk vinden. Uiteindelijk werden dan ook wederzijdse complimenten uitgedeeld voor de openheid tijdens de bijeenkomst en het feit dat de Dorpsraad en de inwoners blijken goed op één lijn blijken te zitten.

Dorpsraad Lieshout organiseert inwonersavond

Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er speelt in het dorp. Ze willen weten wat er leeft in het dorp en wat belangrijk wordt gevonden. Door dat duidelijk te hebben kan de Dorpsraad zich beter focussen op wat de inwoners belangrijk vinden en dus wat écht belangrijk is. Om dat inzichtelijk te krijgen organiseert de Dorpsraad op 2 februari (aanvang 19:30 uur) een inwonersavond waar volop input gegeven kan worden. Om die reden roept ze alle inwoners van Lieshout op om naar deze inwonersavond te komen.

Vaste aandachtsgebieden

Dorpsraad Lieshout focust zich graag op de belangrijkste zaken. Dat kunnen zaken zijn in de aandachtsgebieden die ze voor zichzelf benoemd hebben, maar dat kunnen ook zaken zijn die actueel zijn of die eenmalig spelen. De vaste aandachtsgebieden zijn “Zorg en Welzijn”, “Verkeer en Verkeersveiligheid”, “(Winkel)Voorzieningen” en “Wonen”. Voor deze vaste aandachtgebieden heeft de Dorpsraad een jaarplan samengesteld, waarin ze de doelstellingen hebben opgenomen die ze dit jaar willen bereiken.

Actualiteiten

Naast de vaste aandachtsgebieden spelen er actualiteiten. Voorbeelden zijn sluipverkeer door Lieshout, bouwproject Baverdestraat en Centrumplan Lieshout (de Heuvel),. Om alle actualiteiten inzichtelijk te krijgen wil de Dorpsraad graag horen wat er speelt in het dorp. Wat is er actueel ? Wat houdt de inwoners bezig ? Waar kan de Dorpsraad iets in betekenen ? Deze vragen heeft de Dorpsraad zich gesteld en daaruit geconcludeerd dat het verstandig is om de inwoners uit te nodigen en hun zegje te laten doen over wat zij belangrijk vinden.

Inwonersavond

Om die reden organiseert de Dorpsraad dus een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 2 februari 2023, om 19:30 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Op deze avond zijn alle inwoners van Lieshout welkom en kan iedereen zijn zegje doen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om binnen het werkgebied van de Dorpsraad te blijven is het wel van belang dat onderwerpen geen individuele problemen zijn: ze moeten groepen in het dorp en wellicht het hele dorp raken. Ook wil de Dorpsraad geen politieke onderwerpen, omdat zij niet op de stoel van de politiek wil gaan zitten.

Wilt u een onderwerp onder aandacht van de Dorpsraad brengen ? Kom dan naar de inwonersavond op 2 februari a.s. en laat van u horen. Uiteraard bent u ook welkom als u alleen toe wil horen.

Dorpsraad Lieshout wil vaart achter renovatie gevaarlijke kruising

Ondanks dat het stokje overgenomen zou zijn door een realisatieteam lijkt er weinig schot te zitten in de herinrichting van de gevaarlijke kruising tussen de (provinciale) N615 en de (gemeentelijke) Deense hoek. Dorpsraad wil graag dat er meer actie komt om deze kruising te renoveren en heeft daarom diverse vragen gesteld bij de realiserende partijen.

 Gevaarlijke kruising
In de enquête die in 2021 al gedaan is om te komen tot de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Lieshout kwam naar voren dat de “verkeerssituatie van de hoofdwegen rondom het dorp” als zwak punt ervaren wordt. Specifiek kwam daar ook de kruising tussen de N615 en de Deense Hoek in naar voren. Ook de commissie Verkeer- en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad ijvert al veel langer voor een verbetering van het dat kruispunt. Dit kruispunt alleen is immers verantwoordelijk voor het overgrote deel van de (forse) verkeersongelukken die op de hoofdwegen rondom het dorp plaats vinden. In 2022 was er daarom een voornemen om hier écht iets aan te doen: helaas is dat tot op heden niet echt concreet geworden.

Geen voortgang
Een van de weinige berichten die hierover gekomen is was In september waarin gemeld werd dat de verdere ontwikkeling overgezet was naar een realisatieteam. Toen is ook gemeld dat er een nieuw verkeersmodel zou komen, waardoor betere metingen gedaan zouden kunnen worden, zodat de oplossing meer toekomstbestendig zou zijn. Diverse navragen door de Dorpsraad leveren echter geen feedback op waardoor het onduidelijk blijft hoe en wanneer deze gevaarlijke kruising nu écht aangepakt gaat worden.

Omgevingsdialoog
Dorpsraad Lieshout heeft eerder ook -bij de gemeente Laarbeek- aangedrongen op het opzetten van een omgevingsdialoog zodat alle betrokkenen hun zegje kunnen doen. Deze communicatie-opzet is bedoeld om de “inspraak” en “het meedenken” de juiste vorm te geven. De provincie zegde toe om deze omgevingsdialoog te verzorgen: zij zijn immers de projectleiding van deze ontwikkeling. Dorpsraad Lieshout vindt dan ook dat deze omgevingsdialoog opgestart moet worden, zodat tijdig input gegeven kan worden.  Er zijn immers vele betrokken partijen die graag hieraan deel zouden willen nemen. Het burgerinitiatief “N615 Lieshout veilig” is zo’n partij die graag aan wil schuiven.

Al-met-al is er erg weinig concrete actie zichtbaar -en levert navraag “geen gehoor” op-  waardoor de gevaarlijke situatie nog steeds bestaat. Dorpsraad Lieshout wil dan ook graag snel wél concrete actie zodat de situatie snel en fundamenteel opgelost kan worden en meer ongelukken voorkomen kunnen worden.

Dorpsraad Lieshout dankt jeugdwerker Bart Heldens

Dorpsondersteuner Bart Heldens gaat een stapje hogerop. De Lieshoutse dorpsondersteuner en Laarbeekse jeugdwerker gaat een managersfunctie bekleden bij de LEV groep: zijn taken binnen het Lieshoutse zullen dan ook worden overgenomen. Dorpsraad Lieshout heeft Bart Heldens hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de jeugd van Laarbeek en de ondersteuning die hij heeft gegeven aan Lieshout.

 Stapje hogerop
Na een korte periode van ruim 2,5 jaar gaat Bart Heldens alweer een stapje hogerop. Ruim twee jaar geleden is hij gestart in een dubbelrol: naast jeugdwerker voor heel Laarbeek was Bart ook de dorpsondersteuner voor Lieshout. In die functie nam Bart steeds deel aan de zes-wekelijkse meetings van de Dorpsraad Lieshout. Door deze koppeling had de Dorpsraad immers geborgd dat er ook voldoende aandacht voor de jeugd is.

Aandachtsgebieden
Dorpsraad Lieshout heeft een aantal vaste aandachtsgebieden. Die variëren van verkeer en verkeersveiligheid tot wonen en van (winkel)voorzieningen tot zorg en welzijn. Met deze vaste aandachtgebieden wordt een groot deel van maatschappelijke gebied afgedekt. Het werkgebied “jeugd” wordt náást deze constructie beheerd door de dorpsondersteuner en de jongerenwerker. Op die wijze is toch voldoende aandacht voor deze sociale groep, zonder dat de Dorpsraad hier een permanent aandachtgebied van heeft gemaakt. Natuurlijk heeft de Dorpsraad niet alleen aandacht voor de vaste aandachtsgebieden. Tijdelijke of eenmalige aandachtgebieden worden immers ook opgepakt, zodra ze zich aandienen. Zo heeft de herontwikkeling van de Lieshoutse Heuvel nu natuurlijk alle aandacht, net als diverse sociale initiatieven als de revitalisatie van het speelpark in de wijk Nieuwenhof, de buurtbus, de AED’s en het Repaircafé.

Afscheid
Tijdens de laatste vergadering van 2022 heeft de Dorpsraad afscheid genomen van Bart. Als dorpsondersteuner in Lieshout én jongerenwerker voor Laarbeek heeft hij laten zien zich maximaal in te zetten voor deze taken: in de coronajaren -waarin hij voornamelijk in deze functie werkzaam was- was het ook nog eens extra moeilijk om de jongeren persoonlijk te bereiken. Dorpsraad Lieshout heeft Bart in deze periode leren kennen als een gedreven persoonlijkheid die graag wil samenwerken en zich met hart en ziel inzet voor “zijn” jeugd. Na het vertrek van Bart zal het team jongerenwerk bestaan uit Bram Hartogs, Jaccy van den Enden, Nadine Schoonen en David Koppe. Bij het afscheid werd de wens uitgesproken dat de nieuwe dorpsondersteuner en jongerenwerker ook deze zelfde kwaliteiten zal hebben.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt “Kerst-initiatief”

Kerst is een gezellige tijd. Kerst mag dan ook goed zichtbaar zijn en duidelijk ervaren worden; óók op straat. Dat vindt een groepje inwoners van de wijk Sluiter-Melter-Wolwever in het oosten van Lieshout. Sinds enkele jaren versieren zij hun straten volop en daartussen hebben ze op de centrale ontmoetingsplaats een grote Kerststal geplaatst. Dorpsraad Lieshout heeft dit initiatief ondersteund door de benodigde dakbedekking te financieren. Hierdoor kan de grote Kerstgroep droog de Kerstperiode door.

Kerstsfeer
Enkele jaren geleden heeft een groepje inwoners van de wijk Sluiter-Melter-Wolwever het plan opgevat om wat meer te maken van Kerstmis. Zo hebben zij een -centraal geplaatste- Kerststal opgetuigd en zijn ze stap voor stap de straten wat gaan opfleuren. In de volgende jaren zijn stap-voor-stap meer bewoners komen helpen om een écht Kerstgevoel te krijgen in deze straten. Bij ieder huis en iedere boom staat inmiddels een (versierde) Kerstboom waardoor het nog groter en mooier is geworden. Ook verschijnen er zelf ontworpen Kerststallen in de voortuinen en staan er nóg meer versierde kerstbomen. De wijk ademt dan ook Kerst uit en zorgt voor een glimlach bij iedereen die door de wijk loopt, fiets of rijdt.

Eigen Initiatief
Al deze straatversieringen zijn door de bewoners zélf ontworpen, gefabriceerd én betaald. Centraal in de wijk is de grote Kerstgroep dus opgetrokken: mooi aangekleed en natuurlijk helemaal in Kerstsfeer. Omdat het initiatief inmiddels zo groot aan het worden is was er toch wat externe ondersteuning nodig. Het dak boven de grote Kerstgroep moet immers wél veilig, stevig en lekvrij zijn. Om die reden hebben de bewoners de Dorpsraad gevraagd hun initiatief te ondersteunen.

Dorpsraad ondersteunt
Omdat het initiatief aan alle voorwaarden voldoet heeft de Dorpsraad dan ook met veel plezier de portemonnee getrokken en de dakbedekking gefinancierd. Deze is nu demonteerbaar en kan meerdere jaren gebruikt worden. De Dorpsraad is dan ook blij dat ze hier ook wat in hebben kunnen bijdragen: dit soort initiatieven dragen immers nadrukkelijk bij aan een versterking van de sociale banden in het dorp: iets wat bovenaan op de agenda van de Dorpsraad staat. Heeft u ook een initiatief en zoekt u ondersteuning ? Neem dan contact op met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl of kijk op www.dorpsraad-lieshout.nl.

Dorpsraad Lieshout zoekt ervaren naaister voor Repair Café

Iets defect ? Het Repair Café Lieshout is dé plaats om iets dat defect is een tweede leven te geven. De monteurs van het Repair Café Lieshout zien ieder defect apparaat als uitdaging om “hem weer aan de gang te krijgen”. Vanwege het stoppen van één van de monteurs is de groep op zoek naar een ervaren naaister: ook stoffen verdienen immers een tweede kans.

Tweede kans
Kleding, (kleine) houten meubelstukken, fietsen, klein huishoudelijk elektrische apparatuur en vele andere zaken kunnen in het Repair Café allemaal een tweede kans krijgen. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed en servies kunnen allemaal onderzocht worden en vaak ook hersteld worden. Dus, “alles wat niet meer werkt” is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten immers (bijna) altijd raad. Ter plekke beschikken zij volop over gereedschappen en hulpmaterialen om het zo direct te herstellen. Het Lieshoutse Repair Café is maandelijks geopend, steeds op de derde woensdag van de maand.

Samen repareren
Door het repareren te promoten wil de Dorpsraad Lieshout iets bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg: in Nederland wordt immers héél veel weggegooid. Blijkbaar zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café is daar verandering in gebracht. Het Repair Café is er dan ook voor alle inwoners van Lieshout (en omgeving). Het dient uiteindelijk óók om bewoners eens op een andere manier met elkaar in contact te brengen. De mensen kunnen zo ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Samen repareren kan immers ook leiden tot hele leuke contacten in de buurt. Maar bovenal willen ze met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk.

Vacature
Met negen “vaklui en monteurs” is het team van het Repair Café goed bezet. Toch ontbreekt er nog een taak: een naaister. Giel Reijnders -die het Repair Café coördineert- geeft dan ook aan dat ze “een ervaren naaister zoeken die het leuk vindt kapotte textiel te herstellen en óók nog eens in is voor een gezellig praatje”. Dorpsraad Lieshout ondersteunt al jaren het Repair Café en wil dan ook graag deze vacature onder de aandacht brengen. Heeft u interesse ? neem dan contact op met Giel Reijnders via 06-58842046 of giel.r@live.nl of leg contact met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl: zij helpen u graag verder.

Dorpsraad Lieshout attendeert op inzamelactie “D.E. punten”

Dorpsraad Lieshout staat altijd klaar om te helpen. Vooral als er initiatieven worden genomen om anderen te helpen willen ze daar zeker iets aan bijdragen. In dit geval willen ze dan ook graag de inwoners van Lieshout (en eigenlijk heel Laarbeek)  oproepen mee te doen aan de inzamelactie voor Douwe Egberts punten om zo “gratis pakken koffie” aan te kunnen schaffen die dan weer herverdeeld kunnen worden over voedselbanken en dus -op die manier- bij degene terecht komen die het ‘t hardste nodig hebben.

Spaarpunten
Iedereen kent ze wel. De spaarpunten die op de achterkant van een pak Douwe Egberts koffie zitten. Iedereen spaart ze ook of heeft ze in het verleden gespaard of kent wel iemand die ze spaart. De typisch Hollandse gewoonte om de spaarpunten in een doosje op te slaan bestaat al vele jaren. Ook al jaren worden deze punten door leden van Lionsclubs ingezameld om daar pakken koffie van te kopen om die daarna weer te schenken aan de lokale voedselbanken. Sterker nog: de waarde van de in de gemeente opgehaalde punten wordt ook in die gemeente weer terugbezorgd: dan in de vorm van pakken koffie.

Inzamelbox
De leden van de Lionsclub organiseren deze activiteit al vele jaren: en met veel succes. Afgelopen jaar werden er in 134 gemeenten punten verzameld die Douwe Egberts óók nog eens met 20% verhoogde. Gevolg: tweehonderdduizend (!) pakken koffie konden worden aangeschaft en verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Een geweldig resultaat. Dit jaar plaatst de Lionsclub in het Dorpshuis in Lieshout een inzamelbox om zo te zien hoe de animo hiervoor is in Laarbeek. Als de opbrengst goed is willen ze de actie uitbreiden naar alle gemeenschapshuizen in Laarbeek. In Lieshout staat deze inzamelbox in het Dorpshuis, naast de geldautomaat. Heeft u nog spaarpunten liggen ? En, wilt u de medemens helpen ? Breng dan uw spaarpunten naar het Lieshoutse Dorpshuis en gooi ze in de inzamelbox.

Professionele organisatie
Dorpsraad Lieshout verwelkomt deze inzamelactie graag in Lieshout. Zij zijn blij dat er dit soort initiatieven zijn die de welvaart nét iets eerlijker verdelen. De dorpsraad is ook blij dat de Lionsclub zich over de organisatie bekommert; de organisatie is dan immers in goede, professionele handen. Om die reden willen ze de inwoners van Lieshout (en eigenlijk van heel Laarbeek) graag attenderen op deze actie.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven

Wilt u een leefbaarheidsinitiatief organiseren ? Wil u ook iets ondernemen om de inwoners van Lieshout “dichter bij elkaar” te brengen ? Oók in Lieshout is veel behoefte aan meer en nieuwe sociale activiteiten. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad Lieshout met raad én daad dit soort initiatieven. Oók willen zij hier ook graag een financiële ondersteuning voor vrij maken.

Financiële ondersteuning
Dorpsraad Lieshout krijgt, net als alle Dorpsraden in Laarbeek een mooi, jaarlijks bedrag dat zij mogen inzetten ter ondersteuning van leefbaarheids-initiatieven in het dorp. Veel initiatieven profiteren hier al van, maar er is altijd ruimte voor meer initiatieven. Om die reden wil de Dorpsraad Lieshout iedereen er op attenderen dat zij kunnen ondersteunen. Niet alleen fysiek, niet alleen met mooie woorden, maar ook met financiële ondersteuning.

Voorwaarden
Uiteraard stelt de dorpsraad wel wat voorwaarden aan deze ondersteuning. Zo moeten het bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zijn en mag het geen (jaarlijks) terugkerend initiatief zijn. Ook moet het initiatief de sociale samenhang in het dorp ondersteunen en gericht zijn op een groep inwoners of bepaalde doelgroep. En, uiteraard mag het initiatief geen bezwaren veroorzaken voor de omgeving en -bij voorkeur- breed gedragen worden. Ook mag het geen commerciële activiteit zijn en moet het vrijwillig opgezet zijn.

Veel mogelijkheden
In het verleden heeft de Dorpsraad Lieshout al evenementen als de zeepkistenrace in de Dorpsstraat en de “Sounds of Caecilia” financieel ondersteund. Ook initiatieven als Beerwood, de vierdaagse of een vitaliteitsdag zijn ondersteund. Ook kleinere initiatieven als een dak voor een Kerststal of het realiseren van een buurtkastje kregen een bijdrage van de Dorpsraad. Kortom, veel initiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning.

Heeft u of uw vereniging ook een mooi initiatief ? Neem dan contact op met Dorpsraad Lieshout: zij ondersteunen u graag. Kijk maar eens op www.dorpsraad-lieshout.nl/leefbaarheidsinitiatieven

Dorpsraad Lieshout werkt jaarplannen weer bij

Ook dit jaar heeft de Dorpsraad Lieshout haar cyclus met jaarplannen opgepakt. In het beleidsplan van de Dorpsraad staat immers dat jaarlijks doelstellingen moeten worden benoemd en plannen moeten worden gemaakt om die doelstellingen te bereiken. Alleen dan -vindt de Dorpsraad- kan de aandacht aan de juiste zaken gegeven worden en dus focus worden gehouden. Uiteraard wordt er ook teruggekeken naar de behaalde resultaten.

Beleidsplan
Dorpsraad Lieshout heeft een stabiel beleidsplan waarin ze allerlei zaken hebben vastgesteld als: Wat is en doet de Dorpsraad Lieshout ? Wat is hun doel ? En wat is hun missie ? Wie zijn zij en met welke aandachtsvelden willen zij zich bezig houden ? En, hoe doen ze dit ? In de jaarplannen willen de leden van de Dorpsraad vooral antwoord geven op de laatste twee vragen: met welke aandachtsvelden willen zij zich (het komend jaar) bezig houden en hoe willen ze dat doen. Met een juist antwoord op deze vragen kan de juiste focus gegeven worden.

Actuele zaken
Helaas kan niet alles gepland worden. Voor actuele zaken of voorvallen kunnen geen plannen gemaakt worden, zo lijkt het. Die zaken kunnen worden opgepakt zodra ze zich voor doen, maar zouden ook al enigszins voorzien kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld door alvast -in het beleid- vast te leggen hoe met actuele zaken omgegaan moet worden. Hoe antwoorden we op een leefbaarheidsinitiatief ? Hoe ondersteunen we een voorstel naar het juiste loket ? Hoe kunnen we initiatieven begeleiden ? Dat zijn vragen die in het beleid worden vastgelegd en als draaiboek dienen voor momenten dat er zich onverwachte en actuele zaken voor doen.

Jaarplansessie
Vanwege de gewenste focus gaan de leden van de Dorpsraad Lieshout zich nu op de aandachtsvelden richten die expliciet benoemd zijn in het beleidsplan: Wonen, Verkeer en verkeersveiligheid, Zorg en welzijn, (Winkel)voorzieningen en Communicatie. Daarbij komen natuurlijk de actualiteiten als de ontwikkeling van het plan voor de Heuvel. Alle leden gaan ook hun plannen voor het lopende jaar evalueren en dus ook nieuwe plannen voor hun aandachtsgebied maken. Deze jaarplannen worden gezamenlijk definitief gemaakt, zodat de leden daarna met hun plannen aan de slag kunnen.

Heb je vragen over waar de Dorpsraad Lieshout zoal mee bezig is ? Of wil je weten wat hun doelstellingen zijn ? Kijk dan eens op de site van de Dorpsraad via www.dorpsraad-lieshout.nl.

 

Tekst bij foto: Cees Dingemans is de secretaris van de Dorpsraad Lieshout: hij ziet er ook dit jaar weer op toe dat de jaarplannen geëvalueerd én gemaakt worden.