Dorpsraad Lieshout organiseert inwonersavond

Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er speelt in het dorp. Ze willen weten wat er leeft in het dorp en wat belangrijk wordt gevonden. Door dat duidelijk te hebben kan de Dorpsraad zich beter focussen op wat de inwoners belangrijk vinden en dus wat écht belangrijk is. Om dat inzichtelijk te krijgen organiseert de Dorpsraad op 2 februari (aanvang 19:30 uur) een inwonersavond waar volop input gegeven kan worden. Om die reden roept ze alle inwoners van Lieshout op om naar deze inwonersavond te komen.

Vaste aandachtsgebieden

Dorpsraad Lieshout focust zich graag op de belangrijkste zaken. Dat kunnen zaken zijn in de aandachtsgebieden die ze voor zichzelf benoemd hebben, maar dat kunnen ook zaken zijn die actueel zijn of die eenmalig spelen. De vaste aandachtsgebieden zijn “Zorg en Welzijn”, “Verkeer en Verkeersveiligheid”, “(Winkel)Voorzieningen” en “Wonen”. Voor deze vaste aandachtgebieden heeft de Dorpsraad een jaarplan samengesteld, waarin ze de doelstellingen hebben opgenomen die ze dit jaar willen bereiken.

Actualiteiten

Naast de vaste aandachtsgebieden spelen er actualiteiten. Voorbeelden zijn sluipverkeer door Lieshout, bouwproject Baverdestraat en Centrumplan Lieshout (de Heuvel),. Om alle actualiteiten inzichtelijk te krijgen wil de Dorpsraad graag horen wat er speelt in het dorp. Wat is er actueel ? Wat houdt de inwoners bezig ? Waar kan de Dorpsraad iets in betekenen ? Deze vragen heeft de Dorpsraad zich gesteld en daaruit geconcludeerd dat het verstandig is om de inwoners uit te nodigen en hun zegje te laten doen over wat zij belangrijk vinden.

Inwonersavond

Om die reden organiseert de Dorpsraad dus een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 2 februari 2023, om 19:30 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Op deze avond zijn alle inwoners van Lieshout welkom en kan iedereen zijn zegje doen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om binnen het werkgebied van de Dorpsraad te blijven is het wel van belang dat onderwerpen geen individuele problemen zijn: ze moeten groepen in het dorp en wellicht het hele dorp raken. Ook wil de Dorpsraad geen politieke onderwerpen, omdat zij niet op de stoel van de politiek wil gaan zitten.

Wilt u een onderwerp onder aandacht van de Dorpsraad brengen ? Kom dan naar de inwonersavond op 2 februari a.s. en laat van u horen. Uiteraard bent u ook welkom als u alleen toe wil horen.

Dorpsraad Lieshout dankt jeugdwerker Bart Heldens

Dorpsondersteuner Bart Heldens gaat een stapje hogerop. De Lieshoutse dorpsondersteuner en Laarbeekse jeugdwerker gaat een managersfunctie bekleden bij de LEV groep: zijn taken binnen het Lieshoutse zullen dan ook worden overgenomen. Dorpsraad Lieshout heeft Bart Heldens hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de jeugd van Laarbeek en de ondersteuning die hij heeft gegeven aan Lieshout.

 Stapje hogerop
Na een korte periode van ruim 2,5 jaar gaat Bart Heldens alweer een stapje hogerop. Ruim twee jaar geleden is hij gestart in een dubbelrol: naast jeugdwerker voor heel Laarbeek was Bart ook de dorpsondersteuner voor Lieshout. In die functie nam Bart steeds deel aan de zes-wekelijkse meetings van de Dorpsraad Lieshout. Door deze koppeling had de Dorpsraad immers geborgd dat er ook voldoende aandacht voor de jeugd is.

Aandachtsgebieden
Dorpsraad Lieshout heeft een aantal vaste aandachtsgebieden. Die variëren van verkeer en verkeersveiligheid tot wonen en van (winkel)voorzieningen tot zorg en welzijn. Met deze vaste aandachtgebieden wordt een groot deel van maatschappelijke gebied afgedekt. Het werkgebied “jeugd” wordt náást deze constructie beheerd door de dorpsondersteuner en de jongerenwerker. Op die wijze is toch voldoende aandacht voor deze sociale groep, zonder dat de Dorpsraad hier een permanent aandachtgebied van heeft gemaakt. Natuurlijk heeft de Dorpsraad niet alleen aandacht voor de vaste aandachtsgebieden. Tijdelijke of eenmalige aandachtgebieden worden immers ook opgepakt, zodra ze zich aandienen. Zo heeft de herontwikkeling van de Lieshoutse Heuvel nu natuurlijk alle aandacht, net als diverse sociale initiatieven als de revitalisatie van het speelpark in de wijk Nieuwenhof, de buurtbus, de AED’s en het Repaircafé.

Afscheid
Tijdens de laatste vergadering van 2022 heeft de Dorpsraad afscheid genomen van Bart. Als dorpsondersteuner in Lieshout én jongerenwerker voor Laarbeek heeft hij laten zien zich maximaal in te zetten voor deze taken: in de coronajaren -waarin hij voornamelijk in deze functie werkzaam was- was het ook nog eens extra moeilijk om de jongeren persoonlijk te bereiken. Dorpsraad Lieshout heeft Bart in deze periode leren kennen als een gedreven persoonlijkheid die graag wil samenwerken en zich met hart en ziel inzet voor “zijn” jeugd. Na het vertrek van Bart zal het team jongerenwerk bestaan uit Bram Hartogs, Jaccy van den Enden, Nadine Schoonen en David Koppe. Bij het afscheid werd de wens uitgesproken dat de nieuwe dorpsondersteuner en jongerenwerker ook deze zelfde kwaliteiten zal hebben.

Dorpsraad Lieshout zoekt versterking

Dorpsraad Lieshout wil zich graag met veel aandachtgebieden bezig houden en een verbindende factor zijn tussen de Lieshoutse burgers en de overheid. Vanwege de vele aandachtgebieden is het bestuur op zoek naar versterking. Extra bestuursleden die de Lieshoutenaren willen helpen, die de sociale samenhang in het dorp willen versterken en die de leefbaarheid willen verbeteren.  Wilt u ook helpen ? Neem dan contact op met de Dorpsraad.

 Veel aandachtsgebieden
Het bestuur van Dorpsraad Lieshout heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden benoemd: gebieden waarmee zij zich bezig willen houden. Die gebieden zijn zeer bewust gekozen. Ze zijn gekozen omdat ze de grootste invloed hebben op de missie van de Dorpsraad. Dorpsraad wil immers alles doen om de leefbaarheid van de kern Lieshout (als onderdeel van de gemeente Laarbeek) te optimaliseren. Die specifieke aandachtsgebieden vragen aandacht en “vele handen maken licht werk”. De raad wil zich daarom graag uitbreiden om meer aandacht te kunnen geven aan die verschillende terreinen.

Afspiegeling van de bevolking
Dorpsraad Lieshout roept dan ook alle Lieshoutenaren op om te komen helpen: alle handen zijn immers welkom ! Dorpsraad Lieshout wil óók graag een afspiegeling zijn van de Lieshoutse bevolking. Vanwege de huidige samenstelling wil ze dit dan ook extra onder de aandacht brengen bij jongeren en naar vrouwen: die beide groepen zijn immers nu ondervertegenwoordigd. Maar, nogmaals, ook als u niet tot deze groepen behoort bent u welkom om te reageren. Dorpsraad Lieshout wil zich graag breed inzetten en heeft dus een brede bezetting nodig. Dan kunnen nóg meer zaken opgepakt worden en vooruit worden geholpen.

Wordt ook lid
Als aangegeven zijn er enkele belangrijke aandachtgebieden. De leden van de Dorpsraad verdelen deze aandachtsgebieden onder elkaar, zodat iedereen een taak op zich kan nemen die hem/haar het beste past. Ook nieuwe leden kunnen dus een “eigen takenpakket” samenstellen en zich bezighouden met hetgeen ze het beste past. Wilt u ook in de Dorpsraad ? Stuur dan een kort berichtje met uw motivatie naar info@dorpsraad-Lieshout.nl en meld u aan. Wilt u zien waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt ? Kijk dan regelmatig op de site via www.dorpsraad-liehout.nl.

 

Dorpsraad Lieshout complimenteert gemeente met proces rond Heuvel

Binnenkort komt er meer duidelijkheid over de invulling van de Lieshoutse Heuvel. De gemeente presenteert binnenkort (8 en 9 november) de gewogen plannen die er volgens de gemeenteraad moeten komen. Dorpsraad Lieshout waardeert de gang van zaken rondom deze herontwikkeling; vanuit een situatie waarbij de partijen welhaast tegenover elkaar stonden is inmiddels naar een goede samenwerking gemanoeuvreerd, uitmondend in een presentatie van de plannen. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen burgers en gemeente.  

 Herontwikkeling Heuvel
Begin 2021 kwam de -door de gemeente Laarbeek aangetrokken- ontwikkelaar met een redelijk concreet plan voor de Lieshoutse Heuvel. Al langere tijd was er immers sprake van een gewenste herontwikkeling van het centrum van het dorp. Jarenlange leegstand en geen concrete burgerinitiatieven hadden de gemeente aangezet om het heft in handen te nemen en zelf met een concreet plan te komen. Dat plan sloeg -begin 2021- in als een bom. Lokale media stonden er vol van en er werd direct gereageerd door de oprichting van een burgerinitiatief (“Plan Lieshout”).

Middelen en tijd voor alternatieven
Plan Lieshout begon direct met het maken van bezwaar tegen de plannen en het ontwikkelen van een eigen visie. De gemeente toonde zich, op haar beurt, blij verrast met deze reacties en opende de deuren om deze “tegenwerking” in te zetten als “medewerking”. Er werd contact gelegd met de bezwaarmakers en er werden middelen vrijgemaakt om alternatieve plannen te ontwikkelen. De oorspronkelijke plannen werden ook nog eens in de koelkast gezet om de burgerinitiatieven de benodigde tijd te gunnen om hun werk te kunnen laten doen.

Goed proces
Uiteindelijk heeft de gemeente ook nog een klankbordgroep opgericht die vrijelijk mee kon discussiëren over de invulling van de Heuvel en de daarmee samenhangende relocatie van de Jumbo-supermarkt. Nadat hiervoor eerst dertien mogelijke locaties aangedragen waren zijn er uiteindelijk vier overgebleven. Deze vier locaties zijn uiteindelijk gewogen. Ook is gekeken naar naastliggende plannen voor het gebied rondom de kerk (een kerkenvisie loopt) en de herontwikkeling van het Franciscushof (loopt via WoCom). Kortom; alle meningen zijn meegenomen en hebben de tijd en middelen gekregen om eigen onderzoeken te doen en adviezen uit te brengen. Een prima voorbeeld van het serieus nemen van burgerinitiatieven zodat de beslissers (en dat is de gemeenteraad) ook écht alle belangen mee kunnen laten wegen. Dorpsraad Lieshout is blij dat zij in dit hele proces een verbindende factor heeft kunnen zijn en is, net als alle Lieshoutenaren, benieuwd naar de uiteindelijke keuzes van de gemeenteraad, die op 8 en 9 november gepresenteerd zullen worden.

Gemeenteraad op bezoek bij Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout heeft het vierjaarlijkse bezoek van de gemeenteraad aangegrepen om de aandachtsgebieden te presenteren waar de Dorpsraad dagelijks mee bezig is. Ook hadden enkele verenigingen gereageerd op de oproep om hun issues voor te leggen aan de gemeenteraad. Al-met-al was het een informatieve bijeenkomst waardoor de gemeenteraad duidelijk inzichtelijk heeft gekregen waar Dorpsraad Lieshout voor staat en wat er speelt in het dorp.

Raadsvisitatie
De gemeenteraad was in grote getalen komen opdagen bij de “raadsvisitatie” in Lieshout. Oók de drie wethouders én burgemeester Frank van der Meijden gaven acte-de-précènse; volop aandacht dus voor de Lieshoutse beslommeringen. Ieder jaar bezoekt deze delegatie één van de vier Dorpsraden die de gemeente Laarbeek rijk is; zo komt ieder dorp dus om de vier jaar aan de beurt.

 

Verbindende rol
Dorpsraad-voorzitter Frank van Elderen trapte de presentaties af met een hartelijk welkom en een uitleg over het functioneren van de Lieshoutse Dorpsraad. Net als in de daarop volgende presentaties werd duidelijk aangegeven dat de Lieshoutse Dorpsraad een verbindende, neutrale functie heeft en (Lieshoutse) burgers helpt om bij het juiste loket te komen en initiatieven ondersteunt om “van de grond te komen”. Deze zaken voeren zij niet zelf uit; zij richten zich vooral op het faciliteren zodat initiatiefnemers de handen vrij hebben om een volgende stap te kunnen zetten.

Aandachtsgebieden
Na de inleiding volgden presentaties over de belangrijkste aandachtgebieden die de dorpsraad heeft: verkeer en verkeersveiligheid, zorg en welzijn, wonen, (winkel)voorzieningen en leefbaarheids-initiatieven. Bij alle aandachtgebieden werden de doelen waar nu aan gewerkt wordt gepresenteerd en werden behaalde doelen getoond. Ook communicatie kreeg de volle aandacht: Dorpsraad Lieshout wil zich immers zo goed mogelijk zichtbaar maken zodat de Lieshoutenaren weten wat er speelt en waarmee ze bij de Dorpsraad terecht kunnen

Lieshoutse verenigingen
Na de aandachtgebieden was er aandacht voor de Lieshoutse verenigingen. De toneelvereniging greep deze kans aan om (vooral jeugdige) leden te werven en hun activiteit en programma onder de aandacht te brengen. Ook de Heemkundekring had een boodschap voor de raadsleden: zij willen er voor waken dat zoveel als mogelijk de huidige gebouwen behouden blijven ondanks de ontwikkelingen: een mooi voorbeeld is de herontwikkeling van het Lieshoutse raadhuis, waar met behoud van de gevel én de uitstraling tóch mooie appartementen ontwikkeld worden.

Lovende woorden
Na afloop had burgemeester van der Meijden lovende woorden voor de overzichtelijke en duidelijke  presentatie en voor het werk van de Dorpsraad. Vooral de neutrale houding en het streven om burgerinitiatieven te ondersteunen en te kanaliseren werd zeer gewaardeerd. Door deze opstelling kunnen de initiatieven goed op de juiste plaats neergelegd worden, waardoor deze beter mee genomen kunnen worden in het beslissingsproces. Hierdoor gaat de Dorpsraad niet op de stoel van de politiek zitten maar zorgt ze wél dat de politiek volledig geïnformeerd wordt.

 

Aandachtsgebied “wonen” krijgt vorm bij Dorpsraad Lieshout

 

Een van de vaste aandachtgebieden van Dorpsraad Lieshout is “wonen”. Een goed woonklimaat is immers van cruciaal belang voor een goede leefbaarheid. Om dit aandachtgebied de juiste aandacht te geven heeft de Dorpsraad een vaste werkgroep opgericht, die zich met alle woononderwerpen bezig zal gaan houden. De werkgroep is “in oprichting” en kan nog wel wat extra bezetting gebruiken. Interesse ? Meld u dan ook aan.

Visie
Frank van Elderen heeft binnen de Dorpsraad Lieshout (ad interim) het aandachtgebied “wonen” onder zijn hoede. “Ad interim” omdat er, na het vertrek van Claudia Jongerius uit de Dorpsraad, op dit aandachtgebied nog geen permanente bezetting is: dat houdt echter niet in dat er geen aandacht is voor dit onderwerp. De oprichting van een werkgroep Wonen is inmiddels gerealiseerd en Joop van den Baar, Harrie van de Laar en Gert-Jan Migchels hebben -naast Frank van Elderen- plaats genomen in de werkgroep. Doel van de werkgroep is het leggen van contacten met alle partijen die zich bezig houden met het onderwerp wonen: dat is naast de gemeente ook bijvoorbeeld WoCom die als aanbieder van sociale huurwoningen in Lieshout belangrijk is bij de woningtoewijzing.

Bouwplannen
De werkgroep dient ook betrokken te raken bij de actuele bouwplannen zodat hier invloed uitgeoefend kan worden en de juiste woningen voor de juiste bewoners beschikbaar komen. Belangrijke actuele projecten zijn bijvoorbeeld het plan voor de Heuvel, het bijna gerealiseerde plan Nieuwenhof-Noord/Vogelenzang en natuurlijk de al langer lopende herontwikkeling aan de Baverdestraat. Vanwege het belang zou de Dorpsraad de werkgroep graag verder uitbreiden, bij voorkeur met jongeren. Heeft u interesse om in deze werkgroep plaats te nemen ? Neem dan contact op via info@dorpsraad-lieshout.nl

Tijdig inschrijven
Ook het woning toewijzingsbeleid is een van de gebieden waar de werkgroep mee aan de slag gaat. In dat kader wil de Dorpsraad nadrukkelijk iedereen wijzen op een tijdige inschrijving als woningzoekende. Omdat het lang kan duren voordat een woning wordt toegewezen en er een systeem van puntenopbouw is, is het van groot belang dat woningzoekenden zich juist en tijdig laten inschrijven: alleen dan begint immers de tijd (en punten) te lopen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een sociale woning. Ook al is er geen urgentie: een inschrijving is gratis en kan wellicht later een oplossing bieden voor onvoorziene omstandigheden. Om die reden adviseert de Dorpsraad om gebruik te maken van de gratis inschrijfmogelijkheid: omstandigheden kunnen immers veranderen, waardoor huren plots een optie wordt. Benut daarom deze inschrijving voordat het zo ver is. Een “informatiekaart woningzoekenden” waar alle informatie op staat is digitaal beschikbaar via. www.wocom.nl en www.wooniezie.nl

Gemeenteraad bezoekt Dorpsraad Lieshout: ook aandacht voor uw vereniging  ?

Eens per jaar bezoekt een afvaardiging van de Laarbeekse gemeenteraad de dorpsraad van één Laarbeekse kern. Eens in de vier jaar is dus Dorpsraad Lieshout aan de beurt. En … in 2022 is het zo ver: het bezoek van de (afvaardiging van de) gemeenteraad is voor Lieshout ingepland. 11 oktober a.s. zal deze raadsvisitatie plaats gaan vinden in de kleine zaal van het Dorpshuis. Bij deze bijeenkomst is publiek van harte welkom !

Twee delen
De Dorpsraad wil dit bezoek aangrijpen om algemene, actuele (Lieshoutse) thema’s aan de orde te brengen én verenigingen in Lieshout de mogelijkheid te bieden om hún specifieke thema’s voor te leggen aan deze vertegenwoordigers. Dorpsraad Lieshout wil dit doen middels één zitting in twee delen. In het eerste deel zal de Lieshoutse Dorpsraad zelf actuele thema’s aan de orde brengen op het gebied van leefbaarheid, verkeer en verkeersveiligheid, zorg en welzijn, wonen en (winkel) voorzieningen en communicatie. In het tweede deel willen ze de verenigingen aan het woord laten en hún actuele thema’s laten verwoorden.

Ook aandacht vragen ?
Omdat Lieshout nogal wat verenigingen kent heeft de Dorpsraad een voorselectie gemaakt waarbij vooral gekeken is naar de functie van de vereniging: deze moet er zijn voor héél Lieshout en mag geen commercieel oogmerk hebben. Verenigingen die in dit kader passen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heeft uw vereniging geen uitnodiging ontvangen en past u toch in het kader ? Stuur dan even een berichtje naar info@dorpsraad-lieshout.nl en meld u aan om ingepland te worden. Overigens is er, om enige structuur aan te brengen en alle verenigingen een kans te geven, een standaard-opzet gemaakt voor de verenigingspresentatie. Inmiddels hebben diverse verenigingen al ingeschreven, maar zijn nog veel meer verenigingen welkom: schrijf dus alsnog in via een mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl

Interesse ?
Uiteraard zijn de Lieshoutenaren zelf óók van harte welkom als toehoorder. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 oktober a.s. in de kleine zaal van het Dorpshuis. Om 17:00 uur zal de Dorpsraad hun actuele thema’s naar voren brengen en, na een korte pauze, zullen daarna -vanaf ca. 18:00 uur- de verenigingen hun thema’s op tafel leggen. Naar verwachting zal de bijeenkomst rond 19:00 afgelopen zijn.

Heeft u ook interesse ? Kom dan als toehoorder naar het Dorpshuis.

Dorpsraad Lieshout duikt in het verleden

Middels een fietstocht heeft de Dorpsraad Lieshout zich verdiept in het verleden van het dorp en de omgeving. Dorpsraad Lieshout wil immers graag de leefbaarheid verbeteren en dus bezig zijn met de toekomst van het dorp. Daarbij is het echter essentieel om het verleden goed te kennen: “er is immers geen toekomst zonder verleden”.

Heemkundige fietstocht
Op een mooie lenteavond is het er dan toch van gekomen. De Dorpsraad was immers al langer van plan een heemkundige tocht door het dorp te maken, maar kreeg deze almaar niet gepland. Begin juni is het er dan tóch van gekomen. Tijdens de tocht heeft Hennie Bevers-van den Baar de complete Dorpsraad meegenomen langs de meest essentiële gebouwen, wegen en plaatsen in het dorp (en daar buiten) en steeds het verleden toegelicht.

Gebouwen met historie
De tocht was overigens niet beperkt tot de kern van Lieshout, waar natuurlijk stilgestaan werd bij het leegstaande Rabobank gebouw, waar vroeger Café Coppens heeft gestaan. Ook het gebouw er tegenover is een bekende: het huidige Bavaria Brouwerij Café was tot 1993 Hotel Brox. Ook werd stilgestaan bij de Poort van Binderen die door wat gokwerk verkregen is en werd natuurlijk het oudste huis van Lieshout bekeken en (door de bewoner) toegelicht. In het buitengebied blijkt echter een nog ouder huis te staan: in buurtschap “’t Ginderdoor” staat een boerderij waarvan het achterste deel uit de 14de eeuw stamt: behoorlijk ouder dus, dan “het Kasteeltje” in de kern.

Leuke historie
Hennie Bevers wist de aandacht van Dorpsraad met allerlei data en weetjes goed vast te houden. Met leuke anekdotes over overnachtende soldaten in de Bavaria Brouwerij en mooie verhalen over de diverse cafés die er vroeger waren. Natuurlijk was er ook aandacht voor de voormalige herberg “de Reizende Man” die stond op de plaats waar nu de fa. Martens zit, aan de oude Napoleonbaan (die nu uit komt op de Heieindseweg).

Ook interesse in het verleden ?
Tijdens de ronde werd natuurlijk ook de huisvestiging van de heemkundekring (aan de Dorpsstraat) aangedaan. Daar werden aan de hand van mooie oude foto’s volop verhalen uit het verleden verteld. Heeft u ook interesse in het verleden van het dorp Lieshout en haar omgeving ? Neem dan contact op met de heemkundige vereniging “’t Hof van Liessent”. Lieshout heeft immers een mooi en lang verleden dat de leden van deze vereniging graag, ook met u, willen delen.

Dorpsraad Lieshout zoekt versterking op “wonen”

Vanwege het vertrek van Claudia Jongerius uit de Dorpsraad Lieshout is de raad op zoek naar versterking. Omdat Claudia zich vooral met het aandachtsgebied “wonen” bezig hield zoekt de Dorpsraad specifiek naar een opvolg(st)er met dezelfde interesses. Eerder is de Dorpsraad ook al op zoek gegaan naar gegadigden om in de werkgroep “wonen” plaats te nemen. Kortom, Dorpsraad Lieshout wil het belangrijke aandachtgebied “wonen” graag sterk gaan bezetten.

 Afscheid Claudia Jongerius
Sinds 2018 was Claudia Jongerius een van steunpilaren in de Dorpsraad. Op dat moment is zij, samen met enkele collega’s, opgestaan om de Lieshoutse raad nieuw leven in te blazen. Graag wilde Claudia iets voor Lieshout betekenen én een zinvolle besteding hebben voor haar vrije tijd. Die beschikbare vrije tijd is echter inmiddels minder geworden waardoor ze zich onvoldoende kan in zetten voor haar aandachtsgebied. “Als ik iets wil doen, wil ik het goed doen” legt ze uit. “En dat kan ik op dit moment niet meer. Ik heb het te druk met mijn werk, waardoor het vrijwilligerswerk bij de Dorpsraad er bij in schiet” voegt ze vervolgens toe. “En werken in een Dorpsraad mag dan wel vrijwillig zijn, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee en is zeker niet vrijblijvend”.

Veel bereikt
In haar jaren bij de Dorpsraad is er wel écht wat bereikt. Nadat het in het begin zoeken was naar welke rol gespeeld kan worden is dat nu wel duidelijk. De samenwerking met de gemeente heeft duidelijk vorm gekregen. “En geloof me, we worden écht gehoord” voegt ze er aan toe. Ook vanuit de Lieshoutenaren komt steeds mee input waardoor steeds duidelijker wordt wat er speelt in het dorp en dus duidelijk wordt wat er aangekaart kan worden. De gemeente kan met deze kennis veel beter besluiten nemen in het belang van Lieshout. Een verbindende taak die steeds beter functioneert.

Plaats vrij
Vanwege tijdgebrek gaat Claudia nu stoppen bij de Dorpsraad. Eerder heeft ze haar werkzaamheden als secretaris al over gedragen aan Cees Dingemans. Hierdoor kon ze meer tijd vrij maken voor haar aandachtsgebied “wonen”, wat nu helaas ook eindigt. De Dorpsraad is daarom nu op zoek naar een gemotiveerde opvolg(st)er die zich met dezelfde inzet wil richten op dat aandachtgebied om zo de verschillende partijen van input te voorzien en de betrokkenen bij elkaar te brengen. Bent u die persoon ? Neem dan contact op met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl. Wellicht kunt u dan samen met de Dorpsraad bijdragen aan het optimaliseren van leefbaarheid in Lieshout.

Dorpsraad Lieshout verbindt bij herplaatsing carillon

Het carillon uit het oude raadhuis van de gemeente Lieshout heeft een nieuwe plaats gekregen. Recht voor het Dorpshuis op een mooie, centrale plaats in het dorp staat het sinds deze week te pronken. Door een goede afstemming én samenwerking met omwonenden, de gemeente Laarbeek en vooral de Heemkundekring is het instrument op deze plaats terecht gekomen. Dorpsraad Lieshout is blij dat het een verbindende rol heeft kunnen spelen waardoor alle partijen uiteindelijk blij zijn met deze herplaatsing.

 Sentimentele waarde
Al jaren staat het carillon, dat ooit door Koninklijke Eijsbouts is geproduceerd, op het oude gemeentehuis van Lieshout. Vanwege de herontwikkeling van dat gebouw -er worden appartementen gerealiseerd- moest dit instrument wijken. Oorspronkelijk is het carillon een cadeau geweest van het bedrijfsleven, de inwoners van Lieshout en het Anjerfonds aan de gemeente Lieshout: dankzij initiatiefnemer Thieu van Luyt is het toen zo ver gekomen en dus wordt er behoorlijk wat sentimentele waarde aan gehecht. Er is dus veel aan gelegen om een goede, nieuwe plek te vinden.

Opknapbeurt
Overigens was er niet alleen een nieuwe plek nodig. Het carillon was in “een slecht onderhouden staat”: sinds 1997 is er nauwelijks onderhoud op gepleegd. De gemeente Laarbeek heeft uiteindelijk ingestemd én budget vrijgemaakt voor grondig onderhoud en de ontwikkeling van een nieuwe klokkenstoel. Als element is daarbij gekozen voor drie krom gesmede palen van verschillende lengte waaraan het instrument is bevestigd. Ook de computeraansturing is volledig in orde gemaakt, waardoor het instrument weer in volle glorie kan pronken.

Goede afspraken
Het vinden van een nieuwe plaats is niet over één nacht ijs gegaan. Allereerst zijn de mogelijke locaties in kaart gebracht en zijn op basis van een reeks voorwaarden vijf locaties geselecteerd. Deze zijn door de verschillende partijen gewogen en bekeken. Op basis daarvan zijn er informatieavonden geweest waarop afspraken zijn gemaakt over “hoe vaak” en “hoe hard” het carillon haar melodieën ten gehore brengt. Ook is er een team samengesteld waarin omwonenden zitten en de beheerder van het Dorpshuis die zich bezig houden met het programmeren van het instrument. Het carillon kent immers vele mogelijkheden, inclusief zelf ontworpen melodieën, en kan op deze plaats prima bijdragen aan de gewenste dorpssfeer.

Verbindende rol voor Dorpsraad
Dorpsraad Lieshout is uiteindelijk bij alle stadia van “plaats zoeken” tot “afstemmen met de omwonenden” betrokken geweest. Zij hebben hun verbindende rol kunnen spelen tussen kartrekker Heemkundekring, die zich tot het uiterste heeft ingespannen om dit element herplaatst te krijgen, de gemeente en andere betrokkenen (bijv. omwonenden en het Dorpshuis). Door die verbinding is het apparaat uiteindelijk op een plaats terecht gekomen waar iedereen zich in kan vinden en is hij geprogrammeerd conform de wensen van de omwonenden. Een prima samenwerking met een prachtig resultaat, waarbij alle eer toe komt aan de Heemkundekring, die dit erfgoed hoog op haar lijstje had staan. Op een later moment in het voorjaar zal het carillon nog met een feestelijk tintje officieel in gebruik worden genomen.