Dorpsraad bang voor snellere vergrijzing van Lieshout

Dorpsraad Lieshout pleit voor een véél eerlijkere verdeling van de bouwplannen voor de kernen binnen Laarbeek. Graag willen zij tegemoet komen aan de woonbehoeftes in het dorp en willen ze actie om snellere vergrijzing te voorkomen. Alleen dán kan de leefbaarheid in het dorp immers -ook op lange termijn- gegarandeerd worden. Dorpsraad Lieshout maakt zich daar, gezien de nieuwste woonvisie van de gemeente Laarbeek, érnstig zorgen om.

 

Nieuwe woonvisie

Op 12 oktober gaat de gemeenteraad de nieuwe woonvisie voor Laarbeek vaststellen. Deze nieuwe woonvisie komt in de plaats van de bestaande woonvisie, die binnenkort af loopt. In die nieuwe woonvisie wordt de kern Lieshout behoorlijk tekort gedaan, vindt de Dorpsraad. Zij vinden dat er geen eerlijke verdeling is over de kernen en zou dit graag anders zien. Mede omdat er vooral naar inbreidingslocaties is gekeken komt het dorp er bekaaid af, terwijl er aan de randen van het dorp goede mogelijkheden zijn. Overigens veroorzaakt inbreiding een verdere -ongewenste- verdichting van de bebouwing, waardoor het karakter van het dorp enigszins aangetast wordt. Om die reden zou ze graag vooral naar uitbreidingslocaties aan de randen van het dorp willen kijken.

 

Politiek beslist

Omdat de politiek beslist heeft de Dorpsraad deze mening (schriftelijk) gedeeld met alle fracties in de gemeenteraad én met het college van Burgemeester en Wethouders. In die aanbeveling wordt ook aangegeven dat Lieshout vooral behoefte heeft aan starters- én seniorenwoningen en wordt dus als advies gegeven om eens naar de randen van het dorp te kijken: daar ziet de Dorpsraad nog voldoende mogelijkheden tot uitbreiding. Het dogmatisch vasthouden aan de omgevingsvisie waarbij de vier kernen absoluut los van elkaar moeten liggen hoeft daar zelfs niet mee getreden te worden. Er zijn immers voldoende kansen aan de rand van het dorp, zonder dat de kernen in elkaar over gaan lopen en de bufferzone dus overeind blijft.

 

Méér inwoners gewenst !

Nogmaals: de Dorpsraad is erg bang voor een verdere en snellere vergrijzing van het dorp door aanname van de voorliggende woonvisie. De volgende stappen bij een afnemend inwonertal zijn afnemende voorzieningen en uiteindelijk doodbloeden van de kern. Door meer inwoners in het dorp te krijgen kunnen voorzieningen gehandhaafd blijven (of zelfs uitgebreid worden) en kan het dorp opbloeien: dat lukt alleen als er ook écht geïnvesteerd wordt in de woningbouw in het dorp. Dorpsraad Lieshout hoopt dan ook dat de raadsleden de visie ondersteunen door de voorliggende woonvisie zodanig aan te passen dat er een eerlijkere verdeling tussen de kernen komt.