Dorpsraad Lieshouts blij met unaniem advies snelfietsweg

Dorpsraad Lieshout is blij dat alle Laarbeekse Dorpsraden op één lijn zitten met betrekking tot de wensen voor de snelfietsweg. De gezamenlijke afstemming heeft een eenduidige consensus gebracht, waardoor de gezamenlijke Dorpsraden een unaniem advies aan de politiek hebben kunnen geven over tracé én -goede en veilige- afslagen en aansluitingen. Uiteindelijk beslist deze politiek immers over de definitieve route en de aansluitingen.

 

Fietssnelweg

Een “fietssnelweg” is een hoofdroute voor fietsers waarbij het fietsverkeer gescheiden is van het andere verkeer en dit andere verkeer ook niet kruist. Op zo’n snelfietsweg wordt er rekening gehouden met de verschillende snelheden van de diverse fietsmodellen. Daarnaast heeft het snelfietspad voldoende breed voor zowel eenrichting als twee richtingen en is dus breder dan een “normaal” fietspad. Uiteraard sluit de snelfietsweg goed aan op andere fietspaden. Kenmerkend is ook dat de snelfietsweg geen obstakels heeft en het wegverloop zodanig is, dat het wegverloop en obstakels zichtbaar zijn in het gezichtsveld: geen scherpe bochten, dus. Als afwerking is de snelfietsweg voorzien van “as- en kantstrepen”, zodat er goede zichtbare geleiding is.

 

Snelfietsroute Eindhoven-Gemert

In Nederland zijn/worden deze fietssnelwegen ontwikkeld als middel om de files en het autoverkeer tegen te gaan en dus proberen ze een aantrekkelijk alternatief te bieden voor bijv. woon-werkverkeer. In heel het land worden dan ook -op dit moment- snelfietswegen aangelegd. Deze snelfietsroutes zijn op sommige plaatsen al helemaal klaar en in gebruik, op sommige plaatsen zijn ze volop bezig met de aanleg en op sommige plaatsen zijn ze nog in ontwikkeling. De snelfietsroute Eindhoven-Gemert is zo’n tracé dat nog in ontwikkeling is. Omdat de (meeste van de) Laarbeekse dorpen aan dit tracé komen te liggen hebben de verkeerscommissies van de Dorpsraden eens goed gekeken naar de (on)mogelijkheden. Welk tracé ? Waar aansluitingen ? Waar afslagen ? etc. Natuurlijk spelen hiernaast meer zaken een rol bij de uiteindelijke keuze: het passeren van het Wilhelminakanaal is bijvoorbeeld een wezenlijk issue. Ook de aanwezigheid van allerlei pijpleidingen speelt een rol. Om die reden is de uiteindelijk keuze een afweging van de wensen gecombineerd met de (on)mogelijkheden en kosten: die keuze is aan de politiek.

 

Op één lijn

Na een zeer nuttig overleg waarbij alle Laarbeekse Dorpsraden betrokken waren is duidelijk geworden dat alle raden het eens zijn over het gewenste tracé en de afslagen en aansluitingen. De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van Dorpsraad Lieshout had deze voor haar dorp eerder al in kaart gebracht en deze bleken naadloos aan te sluiten bij de wensen van de andere kernen. De routes, aansluitingen en afslagen bleken logisch waardoor het unanieme advies bij de politiek en projectbureau TAUW aangeboden kon worden: daar moeten nu de keuzes gemaakt worden. De wensen van de inwoners zijn in ieder geval heel duidelijk.