Dorpsraad Lieshout ondersteunt visie-vorming op “wonen in Lieshout”

De ontwikkeling van een woonvisie voor Lieshout begint aardig vorm te krijgen. Kartrekker woCom heeft inmiddels alle enquêtes binnen en heeft een brede werkgroep samengesteld. Nog voor de zomer zal deze brede werkgroep bij elkaar komen om de toekomstvisie op wonen in Lieshout verder te concretiseren. Dorpsraad Lieshout vindt die visie een érg belangrijk instrument voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp Lieshout. 

Werkgroep gevormd

Dorpsraad Lieshout is blij met de voortvarende aanpak van woCom om te komen tot een concrete toekomstvisie op het gebied van wonen in de kern Lieshout. De Dorpsraad heeft eerder al in haar beleidsplannen opgenomen dat “wonen” een permanent en belangrijk aandachtsgebied is voor de Dorpsraad. Vanuit de acties die voortvloeien uit het beleidsplan heeft de Dorpsraad zich aangesloten bij kartrekker woCom om zo, samen met hen, een werkgroep te vormen om de visie te ontwikkelen. Inmiddels hebben zo’n 23 dorpsbewoners en andere betrokkenen de handschoen opgenomen en zich aangesloten bij de werkgroep: met recht dus een brede werkgroep. Nog voor de zomer zal de werkgroep een eerste bijeenkomst hebben.

Enquête

Voorafgaand aan deze werkgroep is uitgebreid geïnventariseerd wat de woonwensen in Lieshout zijn. Hiervoor is een lijvige enquête onder de bewoners gedeeld. De resultaten van deze enquête zullen door de werkgroep worden meegenomen, zodat de uiteindelijke visie gestoeld is op een zo breed mogelijk draagvlak. Belangrijke plannen op het gebied van wonen als de herontwikkeling van de Baverdestraat en revitalisering van de Heuvel kunnen met deze visie beter worden ingevuld: met passende woningen, die aansluiten bij de vraag.

Tijdig inschrijven

Ook het woning toewijzingsbeleid is een van de gebieden waar ingedoken is zodat, conform de huisvestingswet, alle woningzoekenden een kans krijgen. In dat kader wil zij nadrukkelijk iedereen wijzen op een tijdige inschrijving als woningzoekende. Omdat het lang kan duren voordat een woning wordt toegewezen en er een systeem van puntenopbouw is, is het van groot belang dat woningzoekenden zich juist en tijdig laten inschrijven: alleen dan begint immers de tijd (en punten) te lopen om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een sociale woning. Een “informatiekaart woningzoekenden” waar alle informatie op staat is hiervoor digitaal beschikbaar via. www.wocom.nl en www.wooniezie.nl