Ook verbindende rol Dorpsraad Lieshout bij herplaatsing carillon

Dorpsraad Lieshout is er om “te verbinden”. Dorpsraad Lieshout is er om de inwoners van Lieshout te helpen en te begeleiden naar het juiste (overheids)loket. De herplaatsing van het Lieshoutse carillon is een mooi voorbeeld van de rol die de Dorpsraad graag wil spelen. Zelf hoeven zij daar geen mening over te hebben: betrokkenen en omwonenden moeten echter wél betrokken worden, zodat zij kennis kunnen nemen van de plannen en hun mening kunnen geven.

 Carillon
Het carillon van Lieshout werd in 1989 geschonken door de inwoners van Lieshout aan de gemeente Lieshout. Particulieren en bedrijven hadden geld bijeengebracht om dit instrument aan te schaffen. De firma Koninklijke Eijsbouts heeft daarop het carillon gegoten en een plaats gegeven op het toenmalige gemeentehuis. Omdat het gemeentehuis van eigenaar is veranderd moet nu een nieuwe locatie gezocht worden voor dit klokkenspel. Het zou immers zonde zijn als het carillon, dat sinds 2015 op de lijst van “immaterieel cultureel erfgoed” staat, verloren zou gaan.

Inloopavond
Vanwege de gewenste herplaatsing zijn samen met diverse partijen verschillende plaatsen in Lieshout bekeken. Ook de heemkundekring was hierbij betrokken. Bij de beoordeling van de mogelijke locaties is gekeken naar zichtbaarheid, beleving, technische mogelijkheden, geluid en dergelijke. Uiteindelijk is door de commissie één voorkeurslocatie benoemd die nu gedeeld zal worden met de direct betrokkenen. De gemeente organiseert dan ook, ondersteund door de Dorpsraad Lieshout en de Heemkundekring, een inloopavond om de omwonenden kennis te kunnen laten nemen van de plannen.

Zorgvuldige procedure
Tijdens de avond, waar alle omwonenden in een straal van 100 meter persoonlijk voor uitgenodigd worden zal informatie gedeeld en opgehaald worden over de locatiekeuze. Ook zal er beeldmateriaal zijn, een onderbouwing van de locatie (en van de afgevallen locaties) en zijn er mogelijkheden om ideeën aan te reiken. Dorpsraad Lieshout is blij met deze zorgvuldige gang van zaken waarbij de gemeente partijen betrekt bij haar keuzes en deze voorlegt bij de omwonenden en óók met hen in gesprek gaat. Op die wijze kunnen alle belangen nóg beter meegenomen worden en uiteindelijk een goed afgewogen keuze gemaakt worden voor de mooie nieuwe locatie van het carillon.