Dorpsraad Lieshout sluit aan bij ontwikkeling visie op wonen

Een van de vaste aandachtgebieden van Dorpsraad Lieshout is “wonen”. Een goed woonklimaat in combinatie met de juiste woningen en aanpalende voorzieningen draagt immers volop bij aan de optimalisering van de leefbaarheid: een doel waar Dorpsraad Lieshout zich graag voor wil inzetten.

Visie
Claudia Jongerius heeft binnen de Dorpsraad Lieshout het aandachtgebied “wonen” onder haar hoede. Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er wat er speelt in Lieshout rondom het onderwerp “wonen” en de bijbehorende voorzieningen. Daarvoor sluit zij aan bij de plannen van woCom die samen met de gemeente, de bewonersraad Laarbeek, de KBO, andere (zorg)partijen en dus Dorpsraad Lieshout, aan de slag gaat met een gebiedsvisie voor Lieshout. Zodoende kan de visie op wonen uiteindelijk op een breed draagvlak worden opgebouwd.

WoCom in de lead
WoCom heeft inmiddels aangegeven concreet aan de slag te gaan met de gebiedsvisie voor Lieshout. Wat gaat er goed in Lieshout ? Wat gaat er niet goed ? en, wat is er nodig ? Om een antwoord te vinden op deze vragen nodigt woCom enthousiaste inwoners van Lieshout uit om mee te denken. Naast de aangesloten partijen zijn zij natuurlijk de beste ervaringsdeskundigen. Inwoners die graag mee willen praten kunnen zich aanmelden bij Ankie Verspeek van woCom, via a.verspeek@wocom.nl
en uiteraard gaat het niet alleen om mensen die huren: ook eigenaren van koopwoningen worden van harte uitgenodigd om mee te praten.

Veel factoren
Om een goede omgevingsvisie te maken wordt gekeken naar meerdere factoren: uiteraard naar “de stenen”, maar daarnaast ook naar “het groen” en “het verkeer”. Net als de sociale kant van wonen komt ook de leefbaarheid aan bod. Daarnaast speelt technische staat van de woningen een rol en voorzieningen die bij wonen horen als scholen, winkels en een verenigingsleven. In de -te maken- visie worden uiteindelijk de sterke en de zwakke kanten opgenomen, net als de kansen en de bedreigingen. Hieruit wordt weer gedistilleerd hoe het gebied krachtiger gemaakt kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Deze maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma, waarin per maatregel benoemd wordt wat uitgevoerd wordt, wie verantwoordelijk is en binnen welke termijn de maatregel opgepakt gaan worden. Een voor gebiedsvisie (van Beek en Donk) is te vinden op de website van woCom (www.wocom.nl/ik-ben-huurder/gebiedsvisies).8

Dorpsraad Lieshout ondersteunt “collectieve collecte”

De “collectieve collecte” zal dit jaar in de Paasweek van 5 tot 10 april plaats gaan vinden. Na een jaar te hebben overgeslagen, vanwege de start van de corona-pandemie, is besloten dat de collectieve collecte dit jaar wél door gaat: goede doelen hebben uw ondersteuning immers hard nodig; vooral in dit soort tijden !

Bundeling
Eerder is er al ooit besloten om de collectes die door allerhande goede doelen gedaan werden te bundelen in één “collectieve collecte”. Hierdoor werden de huisdeuren minder plat gelopen en kon er gezamenlijk extra aandacht gegeven worden aan de collecte. Afgelopen jaar (2020) kon de collectieve collecte helaas niet door gaan: vanwege de net gestarte corona-pandemie bleek het onmogelijk om de huisdeuren af te gaan en waren er ook geen mogelijkheden om het digitaal te doen of anders te organiseren.

Oplossing1
Dit jaar zijn die mogelijkheden er gelukkig wel. De organiserende stichting heeft hier een oplossing voor gevonden. Alle adressen zullen een envelop ontvangen met daarin een lijst van goede doelen die meedoen met deze collectieve collecte. Die goede doelen zijn overigens allemaal vooraf gekeurd door het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving, zodat gewaarborgd is dat de giften op de juiste plaatsen terecht komen. Zo kunnen donateurs op de lijst zelf aangeven welk goed doel ze willen ondersteunen.

 Inleveren
Anders dan andere jaren zullen de enveloppen dit jaar niet opgehaald worden. Vanwege de contact-maatregelen en veiligheid kunnen de vrijwilligers dit jaar niet van deur-tot-deur gaan en wordt gevraagd om de donaties in te leveren op enkele centrale punten; in Lieshout is dat o.a. de DA Drogist van Mark Lommen. Dit jaar is er ook een mogelijkheid toegevoegd waarmee inwoners een donatie kunnen doen door middel van het scannen van een QR-code, zodat de gift meteen overgemaakt kan worden. Een handige toevoeging in deze lastige periode.

Dorpsraad ondersteunt
In het hele proces ondersteunt de Dorpsraad Lieshout bij de verwerking van de giften: de incasso’s die hieruit voorvloeien moeten immers geint en verwerkt worden. In die klus kan Dorpsraad Lieshout de collectieve collecte goed ondersteunen en een bijdrage geven waardoor de donaties bij de juiste goede doelen terecht komen.

Dorpsraad Lieshout blij met nieuwe secretaris

Na een korte zoektocht heeft Dorpsraad Lieshout een nieuwe secretaris: Cees Dingemans. De Dorpsraad is blij dat deze vacature snel is ingevuld waardoor de Dorpsraadsleden zich nóg beter kunnen focussen op hun aandachtsgebieden. Door de komst van Cees kan Claudia Jongerius zich nu helemaal richten op het belangrijke aandachtsgebied “wonen”: tot nu toe combineerde ze dat met het secretariaat.

Geen onbekende
Cees Dingemans is geen onbekende in het vrijwilligerswerk in Laarbeek. Cees is immers langere tijd secretaris geweest van de Stichting Samenlevings Opbouw (SSO) in Mariahout. Deze stichting is via een fusie met het Opbouwwerk in Beek en Donk uiteindelijk omgevormd naar de huidige LEV-groep. Vanwege een drukke baan, waar veel “buitenlands verblijf” bij zat, heeft Cees toen zijn werkzaamheden bij deze stichting moeten stoppen.

Meteen gestart
Inmiddels heeft Cees, vanwege zijn pensionering, weer wat meer tijd die hij graag wil steken in het vrijwilligerswerk. En, omdat Cees verhuisd is van Mariahout naar Lieshout lijkt de secretarisfunctie bij de Dorpsraad Lieshout hem op het lijf geschreven. Het secretariaat van Dorpsraad Lieshout is dan ook al direct over gegaan naar Cees Dingemans. De eerste kennismaking met de leden van de Dorpsraad Lieshout verliep immers zo positief dat Cees zijn nieuwe taak meteen op heeft kunnen pakken. Gezien zijn bestuurlijke ervaring in het Mariahoutse was de aansluiting snel gevonden.

Focus
Door deze uitbreiding van de Dorpsraad hebben de leden weer wat lucht gekregen om meer focus te leggen op hun eigen, primaire aandachtgebieden. Het aandachtsgebied “wonen” zal dan ook duidelijk meer focus gaan krijgen. Claudia Jongerius, die dit aandachtsgebied voorheen combineerde met het secretariaat heeft daar nu haar handen vrij voor en is volop bezig met het opbouwen van contacten en het opbouwen van een visie voor Lieshout. De diverse projecten die er zijn op het gebied van (sociale) woningbouw moeten immers goed aansluiten op de wensen van de (toekomstige) bewoners.

Dorpsraad Lieshout volgt stappen in Heuvelplan

Inmiddels zijn er door de diverse partijen weer stappen gezet voor het “Heuvelplan”. Dorpsraad Lieshout volgt hier nauwgezet de situatie om zo een bijdrage te leveren aan een goede en faire procedure met een juiste hoeveelheid inspraak voor iedereen. Om die reden is weer voortgangsinformatie opgehaald bij de verschillende partijen.

Stappen
De gemeente Laarbeek heeft als stap in de realisatie van het plan het pand op adres Heuvel 7 aangekocht. Dit pand speelt een belangrijke rol in het plan. Rialto vastgoed heeft een voorlopige koopovereenkomst gesloten met de huidige eigenaar van de “oude” Rabobank. Naast de verwerving van de benodigde grondposities is men ook druk bezig om de uitstraling van het plan in de juiste “looks” te krijgen. Hiervoor zijn er zogenaamde “atelier-sessies” met o.a. de Heemkundekring en de Bond Heemschut zodat uitstraling en massa nader afgestemd kan worden. Doel is immers dat het plan gaat passen in de architectuur van de kern van Lieshout én dat alle kundige meningen hierin meegenomen zijn. Dorpsraad Lieshout is erg bij met deze sessies: op deze wijze worden immers de kundige meningen direct betrokken. Daarnaast is het natuurlijk ook begrijpelijk dat niet iedere mening ingepast kan worden: een aanvaardbaar compromis is dan ook een prima streven.

Parkeren bij de kerk
Dorpsraad Lieshout heeft óók contact opgenomen met de parochie over de mogelijke realisatie van parkeerplaatsen bij de kerk. De parochie heeft aangegeven hieraan mee te willen werken als dat voor de kern van Lieshout van belang is. Mocht dit worden gerealiseerd dan zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo wil met niet dat er hiervoor bomen worden gekapt, wil men dat er sprake is van “natuurlijke parkeerplaatsen” (dus geen asfalt) en dat er een opgang komt naast de huidige opgang, zodat de oude poort niet beschadigd wordt. De parkeerplekken zijn voor de kerk zelf niet noodzakelijk liet de parochie ons weten.

Laatste woord
Dat de gemeente inmiddels ook een overeenkomst met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij “Ruimte voor Ruimte” heeft gesloten is al langer bekend en uitgebreid gepubliceerd. Wat minder bekend is, is dat het geld wat hierdoor vrijkomt niet per sé voor het centrum-ontwikkelingsplan ingezet hoeft te gaan worden. Besteding aan dat Heuvelplan is één van de mogelijkheden: er zijn méér mogelijkheden: daarom zal de gemeenteraad hier uiteindelijk het laatste woord over hebben.
Dorpsraad Lieshout is blij met de zorgvuldige stappen die gezet worden in dit precaire proces: het gaat immers om “het hart van het dorp” en dus wordt er veel gevonden van de plannen. Het is dan ook goed dat hier goed naar elkaar geluisterd wordt en het plan, met mee-weging van alle meningen, vakkundig in elkaar gezet wordt.

Dorpsraad Lieshout adviseert over laadpalen

Zowel provincies als gemeenten zijn op dit moment volop bezig om een plaatsingsplan op te stellen voor laadpalen. Omdat deze laadpalen in de openbare ruimte komen te staan is een zorgvuldige keuze van groot belang; om die reden is er goed overleg geweest met de Dorpsraden en heeft de dorpsraad vragen kunnen stellen, correcties kunnen doen en enkele aanvullingen aangeleverd. Hiermee heeft de commissie Verkeer van de Dorpsraad Lieshout weer een steentje bijgedragen aan het ultieme doel: “het optimaliseren van de leefbaarheid in Lieshout, als onderdeel van de gemeente Laarbeek”.

Conceptplan beoordeeld
Alle dorpsraden in de gemeente Laarbeek zijn door de gemeente benaderd om mee te denken over het plaatsen van laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s. Op dit moment staan er enkele van deze oplaadpunten, maar samen met energieleverancier Vattenfall wil de overheid meer van deze voorzieningen op een gestructureerde wijze gaan plaatsen. Voor dat doel heeft de commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout een conceptplan voor Lieshout aangereikt gekregen. De werkgroep heeft daarop nadere informatie verzameld (bijv. over oplaadpunten voor fietsen) en zich verdiept in het onderwerp.

Meer laadpalen nodig
Uiteindelijk hebben ze de locaties voor de laadpalen ook fysiek beoordeeld om er een goed beeld van te krijgen. Hier zijn enkele correcties uit voortgekomen op het conceptplan. Ook heeft de commissie geadviseerd het aantal laadpalen uit te breiden van de nu geplande 7 naar 9 stuks, zodat strategische plaatsen bijv. als bij de Sprankel en het Dorpshuis goed voorzien zijn. Ook het (in aanbouw zijnde) nieuwbouwplan Nieuwenhof-Noord is meegewogen. Op deze wijze heeft de Dorpsraad haar zegje kunnen doen.

Vooraf beoordeeld
Uiteindelijk beslist de gemeente samen met Vattenfall over de uiteindelijk uitvoering middels enkele verkeersbesluiten, waarin dit plaatsingsplan is opgenomen. Door deze wijze van werken heeft de Lieshoutse vertegenwoordiging echter vóóraf haar zegje kunnen zodat de lokale wensen nú al meegenomen kunnen worden. Uiteindelijk vergemakkelijkt dat de uiteindelijke realisatie; vooraf is immers alles netjes afgestemd.

Dorpsraad Lieshout zoekt contact met achterban

Dorpsraad Lieshout wil graag een nauwer contact met haar achterban opbouwen. In haar beleidsplan hebben ze daarom opgenomen dat ze een “klankbordgroep” willen gaan opbouwen. Wil jij ook deel uitmaken van dit opinie-panel ? Meld je dan aan via www.dorpsraad-lieshout.nl/Klankbordgroep zodat je vragen kunt krijgen en je mening kunt geven. Dorpsraad Lieshout kan jouw mening dan óók meenemen.

Aandachtsgebied communicatie
Dorpsraad Lieshout heeft nogal wat aandachtsgebieden. Zo zijn er vaste aandachtgebieden als wonen, zorg en welzijn, verkeer en verkeersveiligheid, (winkel)voorzieningen en zijn er ook tijdelijke aandachtgebieden voor actuele (leefbaarheids)initiatieven. Communicatie is daarbij steeds een belangrijk middel omdat de Dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies mag geven aan overheidsinstanties. En, daarvoor is het goed te weten wat er speelt in het dorp en/of wat de mening over bepaalde onderwerpen is. Om die reden wil de Dorpsraad Lieshout graag gevoed worden met die meningen en wil ze vragen kunnen stellen zodat zij de mening van de dorpelingen kunnen uitdragen. Binnen Dorpsraad Lieshout heeft Stan van Vijfeijken het aandachtsgebied `communicatie` in zijn portefeuille.

 Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout gaat voor dit doel een klankbordgroep oprichten. In dat opinie-panel wil zij graag iedereen hebben zitten die iets vindt van Lieshout. Het zou ideaal zijn als deze klankbordgroep breed en divers is samengesteld, zodat zij de mening van alle dorpsbewoners kunnen weergeven. Belangrijk hierbij is dat de leden iets vinden van een actueel onderwerp, zodat ze feedback geven op concrete vragen, waar de Dorpsraad Lieshout weer wat mee kan doen.

Geef uw mening
Dorpsraad Lieshout gaat vanaf heden starten met de opbouw van deze klankbordgroep. Vanwege privacy-redenen is deelnemen hieraan heel erg eenvoudig: Dorpsraad Lieshout wil enkel uw naam en emailadres weten, zodat zij u kan bereiken en vragen kan voorleggen. De klankbordgroep zal af en toe één of enkele vragen voorgelegd krijgen: dus veel werk zal dit niet met zich meebrengen, maar een antwoord of een mening geven, als dat gevraagd wordt, is wél van groot belang. Als lid van de klankbordgroep ontvangt u óók wekelijks de Nieuwsbrief van Dorpsraad Lieshout, zodat u steeds als eerste geïnformeerd bent over actuele zaken waar Dorpsraad Lieshout mee bezig is.

Wil jij ook je mening geven over actualiteiten of actuele vragen van in en om het dorp Lieshout ? Meld je dan aan via www.dorpsraad-lieshout.nl/Klankbordgroep en wordt zo lid van de klanhttp://www.dorpsraad-lieshout.nlkbordgroep Lieshout.

Dorpsraad Lieshout dankt kiezers voor winst ANWB fonds

Met veel hulp van alle kanten is de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout er in geslaagd om een flink ANWB fonds voor verbetering van de verkeersveiligheid in Lieshout binnen te slepen. Graag willen ze dan ook iedereen bedanken die op dit initiatief heeft gestemd én iedereen die heeft bijgedragen om het initiatief wereldkundig te maken. Dankzij die stemmen kan een gevaarlijke situatie in het Lieshoutse nu plots behoorlijk veiliger worden gemaakt. Veel dank daarvoor !

 ANWB fonds
Wat begon als een aardig idee is uiteindelijk uitgelopen op een geweldig succes. Na goed onderling overleg heeft de werkgroep Verkeersveiligheid het initiatief genomen om een wat “minder voor de hand liggende bron” aan te boren voor een probleem wat zich al jaren voort sleept: de fietsveiligheid bij de brug en bocht naar Deense hoek. Overleg met de gemeente leverde immers geen resultaat op omdat de gemeente geen geld kon vrijmaken om de situatie op te lossen. De werkgroep heeft daarom, heel creatief, haar heil gezocht in iets heel anders: deelname aan een ANWB fonds dat financiële ondersteuning biedt aan projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van o.a. verkeersveiligheid.

Alles uit de kast
Deelname was één, winnen is iets heel anders. Per provincie kon er immers maar één initiatief winnen, terwijl er een recordaantal initiatieven was aangemeld. De ANWB besloot dat “het publiek” de keuze kon maken door hun stem te laten horen. En, dat is massaal gedaan. Uiteindelijk hebben 47.317 Nederlanders gestemd. Om stemmen te winnen voor hún initiatief heeft de werkgroep en Dorpsraad Lieshout alles uit de kast getrokken. Zo is er zo veel mogelijk publiciteit gemaakt in lokale media en hebben Radio Kontakt en De MooiLaarbeek krant het initiatief omarmd en ondersteund met hun publicaties. Daarnaast werd volop gedeeld op sociale media als facebook en twitter en werd natuurlijk het aloude, prima werkend, medium ingezet: mond-op-mond reclame.

Dank, dank, dank
Al snel werd duidelijk dat meer Lieshoutenaren achter het initiatief stonden en steeg het aantal stemmen op dít initiatief snel. In december werd in een tussenstand gemeld dat het Lieshoutse initiatief bij de top-3 van Noord-Brabant zat. Door er nóg een schepje bovenop te doen kon de werkgroep Verkeersveiligheid nóg meer mensen motiveren om op hen te stemmen. Zo veel zelfs dat ze de uiteindelijke winnaar van de provincie Noord-Brabant zijn geworden. De dank die de werkgroep en de Dorpsraad Lieshout aan de stemmers wil uitbrengen is dan ook enorm: dankzij hun stem kan Lieshout immers wéér wat veiliger worden. Veel dank dus; mede namens al die verkeersdeelnemers !

Voor meer informatie kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl

 

Sneeuwploeg Dorpsraad Lieshout meteen actief

De “sneeuwploeg” van de Dorpsraad Lieshout was al enkele jaren “in ruste”. Daar is dit jaar duidelijk verandering in gekomen. Na de voorspelde val van een dik pak sneeuw is de ploeg meteen uit haar winterslaap ontwaakt en direct aan de slag gegaan. Met inzet van vrijwilligers en apparatuur hebben ze meteen op de eerste dag al de belangrijkste stoepen in Lieshout schoongemaakt, zodat de veiligheid én dus de leefbaarheid in het dorp, ondanks de sneeuwval gegarandeerd kan worden.

 Sneeuwruimplan
Het “sneeuwruimplan” van de Dorpsraad Lieshout is de afgelopen jaren verder verfijnd en in de steigers gezet. Samen met de vrijwilligers Frits, Ilse en Arie heeft Kees Heldens de wijze van werken vastgelegd. En dat alleen voor het moment dat het nodig zou zijn. Gezien het snel wijzigende klimaat leek immers een mogelijke inzet nog ver weg.

Aan de slag
Maar, deze week was het plots zo ver en is de ploeg op zondagochtend meteen aan de slag gegaan. Ieder met hun eigen sneeuwruimer –een benzine aangedreven rijdend apparaat met roterende borstels-  zijn Frits, Ilse en Arie meteen de belangrijkste stoepen in de kern van het dorp gaan schoonmaken. Onderling hebben ze voor dat schoonmaken een overzichtelijke verdeling voor gemaakt, zodat maximaal efficiënt gewerkt kan worden en de stoepen snel begaanbaar zijn.

Veiligheid
Met deze snelle en efficiënte inzet levert de ‘sneeuwploeg” een welkome bijdrage aan de leefbaarheid van Lieshout: vooral als het plots zoveel gesneeuwd heeft. Veiligheid is immers belangrijk voor de inwoners, zeker als ze tóch even de straat op moeten.

Kijk ook eens op  www.dorpsraad-lieshout.nl en zie welke leefbaarheidsinitiatieven de Dorpsraad Lieshout ondersteunt.

Dorpsraad Lieshout werkt gewoon door  

Dankzij de lockdown en de daarbij gekomen avondklok is het voor Dorpsraad Lieshout niet meer te doen om bij elkaar te komen. Dat houdt niet in dat ze stilzitten: integendeel. Dorpsraad Lieshout is volop actief en overlegd inmiddels volledig digitaal. Initiatieven kunnen gewoon door gaan, werkgroepen kunnen gewoon doorwerken en actieplannen kunnen gewoon ingevuld worden. Dorpsraad Lieshout stoomt volop door !

 Behelpen

Uiteraard is het wel even behelpen geweest voor de leden van de Dorpsraad. Ze konden elkaar niet of nauwelijks meer treffen en door de sluiting van allerlei voorzieningen kwamen initiatieven stil te liggen. Inmiddels heeft de dorpsraad dat omgedraaid in hun voordeel: overleggen doen ze voortaan digitaal en de afzonderlijke leden kunnen met hun werkgroepen en hun actieplannen volop aan de slag. Onderzoek doen, meningen ophalen, verdieping zoeken en verbinding leggen zijn immers niet gebonden aan fysieke (on)mogelijkheden maar kunnen in de digitale wereld prima vorm gegeven worden.

Veel onder handen

De werkgroep “Leefbaarheidsinitiatieven” gaat gewoon door met het ophalen, toestsen en bespreken van voorstellen. De werkgroep “Verkeer en Verkeersveiligheid” verdiept zich in situaties, beoordeeld verzoeken van verontruste burgers en zet ze door naar het juiste loket. De commissie “Wonen” is, conform het actieplan, volop bezig met de opzet van een visie voor dit onderwerp in het dorp Lieshout en op sociaal vlak is het project Gemeenschapskracht volop in ontwikkeling. Ten aanzien van “(winkel)Voorzieningen” bespreekt Dorpsraad Lieshout de voors en tegens met betrokkenen bewaakt ze de juiste gang van zaken bij het plan Heuvel. Voor speelpark Nieuwenhof worden de financiën steeds bijgewerkt en op communicatief gebied verschijnt de Nieusbrief inmiddels wekelijks én is de Dorpsraad Lieshout bezig met de oprichting van een opiniepanel in de vorm van een klankbordgroep.

Deugd

Dorpsraad Lieshout heeft van de nood een deugd gemaakt en werkt digitaal volop door. Uiteraard zijn ook enkele initiatieven, als Repair café, even uit de lucht, maar dat houdt niet in dat hier niets gedaan wordt. Achter de schermen wordt er volop gewerkt: bij deze beperkingen gaat het er immers niet om wat niet kan, maar het gaat er om wat wél kan: en dat is heel wat !

Dorpsraad Lieshout structureert leefbaarheidsinitiatieven

Kees Heldens is door de Dorpsraad Lieshout naar voren geschoven om de “linkin’ pin” te zijn vanuit de dorpsraad naar de werkgroep Leefbaarheidsinitiatieven. Die taak was vacant gekomen na het terugtreden van Henny Bevers. In zijn wittebroodsweken heeft Kees al diverse initiatieven genomen om structuren verder te optimaliseren voor het aanvragen, beoordelen, besluiten en terugkoppelen van initiatieven op dit vlak.

Leefbaarheidsinitiatieven
Samen met Hans Vereijken en Henny bevers vormt Kees Heldens de werkgroep die namens Dde Dorpsraad leefbaarheidsinitiatieven oppakt en ondersteunt. Dorpsraad Lieshout heeft immers, via een subsidie van de gemeente, jaarlijks een behoorlijk bedrag beschikbaar voor dit soort initiatieven. En, de werkgroep vindt, terecht, dat deze gelden goed moeten worden ingezet. Daarbij hoort ook een goede monitoring van wat er met de ondersteuning gebeurd, een goede verslaglegging en natuurlijk een goede nalevering van de randvoorwaarden.

Randvoorwaarden
Dorpsraad Lieshout wil graag leefbaarheidsinitiatieven ondersteunen, maar vindt wel dat deze aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Zo willen ze graag dat het een nieuw initiatief is en geen bijv. jaarlijks terugkerend initiatief, omdat zo’n initiatief op eigen benen zou moeten staan. Opstart kan prima ondersteund worden, maar daarna moet het zelfstandig door. Ook moet het geen bezwaren oproepen uit de omgeving en, liefst zo breed mogelijk, gedragen worden. Uiteindelijk moet het ook vrijwillig gebeuren en moet het bestemd zijn voor een doelgroep of groep inwoners.

Aanvragen
Het aanvragen van ondersteuning voor zo’n initiatief kan eenvoudig door op de site van Dorpsraad Lieshout (www.dorpsraad-lieshout.nl) een aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daar zijn ook de randvoorwaarden te vinden. Kees Heldens en de werkgroep zullen daarna het initiatief beoordelen en op basis daarvan een ondersteuningsvoorstel aan de hele Dorpsraad voorleggen. De voorzieningen zijn er dus en door de structuur te optimaliseren kunnen ze uiteindelijk geod ingezet én verantwoord worden.

Voor meer informatie kijk ook eens op www.dorpsraad-lieshout.nl