Dorpsraad Lieshout dankt vrijwilligers

Met een gezellige bijeenkomst in de Lieshoutse huiskamer – in het Dorpshuis – heeft de Dorpsraad Lieshout de vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het Lieshoutse. Dorpsraad Lieshout vindt de vrijwilligers immers uiterst belangrijk. Na een lastige periode – tijdens corona  – waarin het moeilijk was om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten heeft de Dorpsraad hiermee de draad weer opgepakt en alle vrijwilligers uitgenodigd voor een “zomerborrel”: kort voor de zomervakantie is immers een mooi moment ze de meer-dan-verdiende aandacht te geven !

Vrijwilligers bedankt !

Niet alle vrijwilligers die iets doen in de projecten en werkgroepen die de Dorpsraad aanstuurt, kwamen op de avond. Vrijwilligers blijven blijkbaar liever in de luwte en lijken niet zo nodig op de voorgrond geplaatst te willen worden. Jammer, want de vrijwilligers die wél waren gekomen werden op een – terecht en verdiend – voetstuk gezet. Voorzitter Frank van Elderen van de Dorpsraad sprak ze dan ook met lovende woorden toe dankte ze hartelijk voor hun inzet.

Dorpsraad verbindt

Dorpsraad Lieshout is zo georganiseerd dat het bestuur niet concreet in uitvoeringsprojecten zit: zij ondersteunen deze projecten met raad-en-daad of zorgen voor de kaders. Voor sommige projecten worden dan ook de financiën verzorgd, voor andere wordt weer voor bezetting gezorgd, worden verbindingen gelegd of wordt met andere daden ondersteund. Naast deze projectondersteuningen zitten Dorpsraadleden ook in commissies die weer de verbinding maken tussen bijvoorbeeld gemeente en burgers. Zo zijn er commissies voor verkeersveiligheid, leefbaarheidsinitiatieven en wonen en is er een werkgroep voor het buitengebied. Uiteraard participeren de bestuursleden volop in de werkgroepen en commissies om zo met inhoudelijke kennis te kunnen helpen.

Werkgroepen

Uitvoeringsprojecten die de Dorpsraad ondersteunt (en waar bestuursleden in zitten) zijn er in veel vormen. Zo is er een werkgroep die het speelpark Nieuwenhof nieuw leven heeft in geblazen en is er een werkgroep die welkomstpakketten voor nieuwe inwoners verzorgd. Ook de gezamenlijke collecte wordt ondersteund net als het Repair café. Ook is er een sneeuwploeg die op winterse dagen aan het werk gaat om de belangrijkste voetpaden vrij te maken. Kortom; veel vrijwilligers zijn op een breed vlak in werkgroepen van de Dorpsraad actief. Overigens, steeds met als doel om de leefbaarheid in het dorp Lieshout verder te optimaliseren; nobel werk, dus, waarvoor de Dorpsraad de vrijwilligers graag wil bedanken en in het zonnetje zetten.

Wilt u ook als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de leefbaarheid ? Neem dan contact op met de dorpsraad

Dorpsraad Lieshout ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven

Wilt u een leefbaarheidsinitiatief organiseren ? Wil u ook iets ondernemen om de inwoners van Lieshout “dichter bij elkaar” te brengen ? In elk dorp, óók in Lieshout, is volop behoefte aan meer en nieuwe sociale activiteiten. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad Lieshout met raad én daad dit soort initiatieven. Oók willen zij hier ook graag een financiële ondersteuning voor vrij maken.

Financiële ondersteuning

Dorpsraad Lieshout krijgt, net als alle Dorpsraden in Laarbeek een mooi, jaarlijks bedrag dat zij mogen inzetten ter ondersteuning van leefbaarheids-initiatieven in het dorp. Vanwege de corona-crisis is er de laatste jaren helaas minder terecht gekomen van dit soort initiatieven. Inmiddels ligt die periode (ver) achter ons wil de Dorpsraad graag weer volop van dit soort initiatieven zien, in het dorp. Dorpsraad Lieshout wil iedereen er dan ook op attenderen dat zij kunnen ondersteunen. Niet alleen fysiek, niet alleen met mooie woorden, maar ook met financiële ondersteuning.

Voorwaarden

Uiteraard stelt de raad wel wat voorwaarden aan deze ondersteuning. Zo moeten het bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zijn en geen terugkerend evenement. Ook moet het initiatief de sociale samenhang in het dorp ondersteunen en gericht zijn op een groep inwoners of bepaalde doelgroep. En -uiteraard- mag het initiatief geen bezwaren veroorzaken voor de omgeving en -bij voorkeur- breed gedragen worden. Ook mag het geen commerciële activiteit zijn en moet het vrijwillig opgezet zijn. Kortom, het moet enige toegevoegde waarde hebben voor (de leefbaarheid) in het dorp.

Veel mogelijkheden

Onlangs heeft de Dorpsraad Lieshout nog evenementen als het 50-jarig bestaan van de Laarbeekse veteranen ondersteund, net als dat zij aan de vervanging van de biljardlakens in het Dorpshuis hebben bijgedragen. Ook de wieler-jeugd-vijfdaagse kon rekenen op ondersteuning net als het Starz-festival. Kortom, veel initiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning. Heeft u of uw vereniging ook een mooi initiatief ? Neem dan contact op met Dorpsraad Lieshout: zij ondersteunen u graag !

Kijk maar eens op Leefbaarheidsinitiatieven

Dorpsraad Lieshout onzeker over snelheidsmaatregelen N615

Dorpsraad Lieshout twijfelt over het nut van een snelheidsverlaging op de N615: de weg tussen Gerwen en Lieshout. Omwonenden willen graag een lagere maximumsnelheid om het op- en afrijden te vergemakkelijken. Aan de andere kant is de “bundelroute” van groot belang voor de doorstroming van het verkeer rondom het dorp Lieshout en lijkt de problematiek van op- en afrijden meer in de onoverzichtelijke niveauverschillen te zitten dan in de snelheden.

 N615

De N615 is een belangrijke weg voor Lieshout. Wellicht zelfs dé allerbelangrijkste weg. Via deze weg wordt immers al het buiten-dorpse verkeer richting Lieshout gedirigeerd en met een grote bocht om het dorp heen geleid. Door deze weg is een (prima) splitsing ontstaan tussen lokaal verkeer dat in het dorp wil/moet zijn en interlokaal verkeer dat de route Gemert-Eindhoven gebruikt en dus niet in het dorp hoeft te zijn. Kortom; een belangrijke weg waar een goede doorstroming zéér gewenst is.

Snelheidsverlaging

Vanaf de plaats waar de N615 (die daar Hoofakker heet) zich kruist met de Deense hoek en het Hof tot in Gerwen geldt nu een maximumsnelheid van 80 km./uur. Door deze snelheid kan het verkeer goed doorstromen. Daartegenover staat dat de fietsers veel moeite hebben met oversteken naar het fietspad en aanwonenden moeite blijken te hebben met invoegen. Aan de weg zitten immers diverse opritten naar straten en woningen in het woonbos dat links en rechts van de weg ligt. De omwonenden oordelen dat de hoge snelheden het invoegen bemoeilijken en hebben dan ook duidelijk gemaakt dat zij graag een snelheidsverlaging naar 60 km./uur willen op dit stuk van de N615.

Niveauverschillen

De situatie is inmiddels besproken in een overleg tussen o.a. provincie, gemeente Laarbeek, gemeente Nuenen, de woordvoerder van de bewoners en de dorpsraden van Gerwen en Lieshout. In het overleg heeft de provincie de problemen aangehoord en genoteerd. Ook heeft zij mogelijke oplossingen aangehoord. Op basis van deze bagage gaat de provincie -die eigenaar is van deze weg- mogelijke oplossingen bekijken. Die oplossingen lopen uiteen van het ophogen van de zijwegen tot andere signalering en van aanpassen van het groen tot het verlagen van de snelheid.

Gezamenlijke oplossing

Dorpsraad Lieshout is niet overtuigd van het nut van een eventuele snelheidsverlaging maar vindt het belangrijker dat de partijen/belanghebbenden bij elkaar zijn gekomen om gezamenlijk oplossingen te vinden. “Verbinden” om samen een oplossing te vinden is immers belangrijker dan eigen meningen. Overigens zitten op deze “bundelroute” nog meer (en wellicht belangrijkere) problemen: de meer-dan-gevaarlijk-gebleken kruising tussen de N615 en de Deense hoek is er zo een die ook aandacht nodig heeft.

Dorpsraad Lieshout blij met splitsing centrumplan

“Als je iets wil bereiken moet je er aan beginnen”. Met dit “Om-denk-motto” is enthousiast gereageerd binnen de Dorpsraad op het uiteen halen van de (overigens wél 100% samenhangende plannen) voor Lieshout. Door het splitsen kan er immers éindelijk begonnen worden met de herontwikkeling van de Heuvel. Een plan dat nu al (te) lange tijd opgehouden wordt door allerlei samenhangende plannen, die óók belangrijk zijn, maar geen verdere vertraging meer zouden moeten veroorzaken.

Splitsen

Al jaren wil Lieshout, de gemeente Laarbeek, de Dorpsraad, Plan Lieshout én natuurlijk de inwoners van Lieshout een “oplossing voor het centrum”. De al-jaren-leegstaande Rabobank en naastliggende “grindbak” zouden immers op een andere wijze ingevuld kunnen en moeten worden. Met dat streven is iedereen het roerend eens. Hóe de invulling plaats moet vinden veroorzaakt echter nogal wat verschillen van inzicht, waardoor inmiddels niet alleen meer gesproken wordt over een centrumplan, maar ook over invulling van het kerkplein, de parkeerruimte achter “Morees” en natuurlijk de verplaatsing van de supermarkt. Omdat er -via verschillende besluiten- inmiddels gekozen is om de supermarkt zeker niet meer in te plannen op de Heuvel, kunnen de plannen nu prima gesplitst worden.

En nu: beginnen !

Voordeel van die splitsing is dat er eindelijk aan de gang gegaan kan worden met het uitwerken van het plan voor die “noordflank” van de Heuvel. Dit deel van het totaalplan kan immers volledig “op zichzelf” ontwikkeld én gerealiseerd worden. Het is onafhankelijk van de verplaatsing van de supermarkt en hoeft dus ook niet opgehouden te worden door die andere deelplannen. Omdat er nu weer een nieuwe optie bijgekomen is voor het verplaatsen van de Jumbo-supermarkt (Dorpsstraat 1 en 3 zou een mogelijkheid bieden) zou het nader onderzoeken van deze mogelijkheid immers weer vertraging van de andere deelplannen kunnen opleveren. De gemeente Laarbeek heeft dan ook in een update laten weten de dat de deelplannen voortaan los van elkaar aan de raad voorgelegd zullen worden. En, omdat er al een besluit genomen is over de Heuvel kan nu écht gestart worden met het uitwerken van de plannen. Eindelijk kan er nu écht begonnen worden: alleen dan kunnen we immers het doel bereiken: een mooi gerevitaliseerde noordkant van de Heuvel.

Dorpsraad Lieshout feliciteert gedecoreerden en wil graag meer “lintjes” in Lieshout

Vrijwilliger is draaipunt

Veel maatschappelijke organisaties drijven op de “onbetaalde krachten”. Ze zitten in het bestuur, ze geven training of les, ze ruimen de boel op of ze zetten zich in voor anderen. Op heel veel verschillende manieren maken vrijwilligers zich nuttig in de maatschappij. Sterker nog: het maatschappelijke leven -óók in een dorp als Lieshout- draait voornamelijk op “deze sterkhouders”.  De meeste krachten doen hun werk in de luwte. Op de achtergrond zijn ze vaak de smeerolie waar de (maatschappelijke) organisaties op draaien. Ondanks dat ze zo belangrijk zijn komen ze nauwelijks op de voorgrond en worden ze niet echt openlijk gewaardeerd. Dorpsraad Lieshout zou daar graag verandering in willen brengen en degene die zich belangeloos inspannen vaker op een voetstuk plaatsen; het voetstuk dat ze verdienen.

Lintje

Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Binnen de gemeente Laarbeek bestaat naast het “vrijwilligerscompliment” ook de “vrijwilligerspenning”. Deze penning kan aangevraagd worden voor degene die het verdienen. Ook is er, landelijk gezien, natuurlijk de “Koninklijke onderscheiding” in de vorm van “een lintje”. Ook dat is een mooie, zéér waardevolle waardering voor een vrijwilliger die zich maatschappelijk inzet.

Start nu met aanvragen !

Dorpsraad Lieshout zou graag zien dat deze waarderingen -met name het Koninklijke lintje- vaker aangevraagd zouden worden. De mogelijkheden om de vrijwilliger te eren zijn er immers: er van gebruik maken zou meer aandacht moeten krijgen en concreet opgepakt dienen te worden. Iedereen kent immers wel iemand die zo’n waardering écht zou verdienen. Dorpsraad Lieshout vraagt dan ook graag de aandacht hiervoor. In praktijk is het overigens heel wat werk om een vrijwilliger aan te dragen voor bijv. een lintje: begin er dus op tijd mee ! Wie pakt de handschoen op en zorgt dat degene die het verdient binnenkort eens op het -welverdiende- voetstuk wordt geplaatst ? Meld u bij de gemeente Laarbeek en zij helpen u graag verder.

 

Dorpsraad Lieshout attendeert op presentatie centrumplannen

De ontwikkelingen voor “het centrum van Lieshout” houden de gemoederen in het dorp al lange tijd bezig. Om die reden is Dorpsraad Lieshout blij met de gemeente-initiatieven om zoveel mogelijk de plannen te delen. Dorpsraad Lieshout wil dan ook graag alle (betrokken) burgers attenderen op de komende inloopmomenten in het Dorpshuis in Lieshout. Daar zullen de plannen getoond worden, kunnen vragen gesteld worden en kan geventileerd worden hoe over de plannen wordt gedacht.

Plannen tonen
“Het meenemen van de burgers bij de ontwikkeling van het centrum van Lieshout” wordt door de gemeente vorm gegeven door de organisatie van een inloopmoment. Op vrijdag 12  en maandag 15 mei houdt de gemeente inloop-momenten in het Dorpshuis in Lieshout om de verder uitgewerkte plannen te presenteren. Het ontwerp is vanaf 11 mei ook te zien via www.laarbeek.nl/lieshout en de gemeente zal op bovengenoemde momenten aanwezig zijn in het Dorpshuis om de plannen te presenteren, vragen te beantwoorden en te horen hoe er over de plannen gedacht wordt,

Lange aanloop
Het opzetten van plannen voor het Lieshoutse centrum gaan inmiddels alweer enige jaren terug. Nadat het -prominent aanwezige- Rabobank kantoor leeg is komen staan en het naastgelegen pand is vervangen door een grindparkeerplaats is geoordeeld dat dit deel van de Heuvel grondig vernieuwd zou moeten worden. Omdat er jarenlang geen enkel (burger)initiatief van de grond is gekomen heeft de gemeente Laarbeek zelf de regie in handen genomen en een projectontwikkelaar ingeschakeld. Deze projectontwikkelaar kwam met een voorstel om de Jumbo-supermarkt te verplaatsen naar de Heuvel. Omdat vele Lieshoutenaren dat niet meteen zagen zitten is alsnog een burgerinitiatief opgericht (“Plan Lieshout”) om een alternatief plan te ontwikkelen. “Plan Lieshout” heeft daarop de tijd én de middelen gekregen van de gemeente en heeft een alternatief plan ontwikkeld. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een compromis gekozen tussen de verschillende plannen, onder andere mét een verplaatste supermarkt, maar weer níet naar de Heuvel.

Maak gebruik !
Omdat de plannen steeds concreter worden wil de gemeente de huidige status graag delen. Dat doen ze in het Dorpshuis in Lieshout op de volgende dagen:

Vrijdag 12 mei 2023 tussen 10:00 uur en 14:00 uur.
Maandag 15 mei 2023 tussen 17:00 en 20:30 uur.

Dorpsraad Lieshout wil graag aandacht voor deze plannen: nu is immers het moment om nog invloed uit te oefenen én zijn er mogelijkheden om de mening te laten horen. Om die reden roept ze dan ook iedereen op daarvan gebruik te maken.

Dorpsraad Lieshout feliciteert jubilerend Repair Café

Op 17 mei 2023 is het exact 10 jaar geleden dat er voor de allereerste keer een “Repair Café” in Lieshout gehouden werd. Onder de naam “Repair Café Laarbeek” gingen de Lieshoutse vrijwilligers -op initiatief van Kees Dekker en Annemarie de Groot-  van start. Als werkgroep van de Dorpsraad is het Repair Café inmiddels uitgegroeid tot een waar instituut waar de inwoners al 10 jaar terecht kunnen met hun defecte apparaten. Dorpsraad Lieshout feliciteert de vrijwilligers dan ook van harte !

 Repair Café
“Het Repair Café redt al tien jaar apparaten van de afvalberg. Is je laptop, fiets, broek of lamp kapot ? Dan kun je meteen een nieuwe kopen maar je kunt ook naar het Repair Café gaan. Daar zitten vrijwilligers die weten hoe je een apparaat of kledingstuk dat kapot is, kunt repareren. Zo hoef het  minder snel weg te gooien en dat is weer goed voor het milieu”. Met dit duidelijke statement is de stichting Repair Café jaren geleden begonnen met het inspireren van lokale vrijwilligers om in hun dorp of stad óók een Repair Café te beginnen. “Veel kapotte voorwerpen blijken overigens relatief eenvoudig te repareren” stelt de stichting “mensen hebben helaas maar weinig reparatiekennis waardoor repareren hen niet lukt. Mensen weten niet eens dat simpele handelingen zoals schoonmaken, ontkalken of smeren problemen voorkomt én oplost”.

10 jaar in Lieshout
In Lieshout proberen de vrijwilligers al 10 jaar invulling te geven aan deze uitgangspunten. Onder coördinatie van Giel Reijnders werken de vrijwilligers iedere derde woensdag van de maand in het Dorpshuis in Lieshout. De negen vrijwilligers zitten dan klaar om de kapotte spullen te beoordelen en in veel gevallen ook meteen te repareren. Met uitzondering van de corona-periode is de afgelopen 10 jaar dan ook heel wat gerepareerd. Overigens komen de vrijwilligers en hun klanten niet alleen bij elkaar om te repareren. Een praatje hoort er ook bij en samen repareren schept een band.

Naaister gezocht
Dorpsraad Lieshout ondersteunt het Repair Café ook al 10 jaar omdat het nadrukkelijk bijdraagt aan het samenbrengen van inwoners en daarmee vergroten van de sociale cohesie. Overigens kan het Repair Café nog steeds een extra vrijwilliger gebruiken: een naaister. Wil jij ook gezellig anderen helpen met de reparatie van kapotte kleding of textiel ? Neem dan contact op met Giel Reijnders via 06-58842046 of giel.r@live.nl of leg contact met de Dorpsraad via info@dorpsraad-lieshout.nl: zij helpen u graag verder.

Dorpsraad Lieshout ondersteunt “LK Randjebutsen 2023”

Op 7 mei 2023 zal rondom de Heuvel in Lieshout een wel héél speciaal evenement gehouden worden. Alles rondom die Heuvel zal dan in het teken staan van het spelletje “randje butsen”. Meer dan 40 (!) teams zullen daar gaan strijden in om de eer én de titel “Laarbeeks Kampioen 2023”.  De initiatiefnemers hebben met deze organisatie wéér iets toegevoegd aan de -toch al drukbezette- evenementenkalender van Lieshout. “Een nieuw initiatief dat volop ondersteuning mag krijgen” vindt de Dorpsraad “komt allen kijken !”.

Nieuw initiatief
Dorpsraad Lieshout staat voor het versterken van de leefbaarheid in en rond het dorp Lieshout. Evenementen zijn daarvoor uitstekende instrumenten. Een evenement brengt immers (veel) mensen op de been en zorgt voor gezellig samenzijn en meer sociale contacten. Dorpsraad Lieshout helpt dan ook graag evenementen op gang door ze een eerste steuntje in de rug te geven, zodat ze daarna zelfstandig door kunnen. Om die reden ondersteunt de Dorpsraad -met raad en daad- het nieuwe initiatief om een Laarbeeks Kampioenschap te gaan organiseren in het straatspelletje “randje butsen”.

Randje butsen
“Randje butsen” (ook bekend als “kantje butsen”) heeft iedereen die wel eens buiten gespeeld heeft wel gedaan. Het kan ook haast overal, zolang de straat maar een stoeprand heeft. Buiten een bal is er verder weinig extra’s nodig om samen dit eenvoudige, maar welke leuke, spelletje te doen. De organisatie (“Bier en Broers”) heeft het spelletje een serieus tintje gegeven door er een échte wedstrijd van te maken en zelfs een 5-pagina’s tellende uitleg voor te schrijven, compleet met instructies en spelregels. Ook hebben de organisatoren oplossingen gevonden voor als er geen stoepranden zijn: dan plaatsen ze “gewoon” een verplaatsbare stoeprand.

Laarbeeks Kampioenschap
De organisatoren hebben het “Laarbeeks Kampioenschap” dan ook groots en serieus opgepakt en vooral via de sociale media gepromoot. En, … dat is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels hebben zich immers al ruim 40 (!) teams ingeschreven die op 7 mei voor de prijzen zullen gaan strijden. Plaats van handeling zijn de straatkanten rondom de Lieshoutse Heuvel waar rond 13:00 uur de eerste bal geworpen zal worden. Rond 18:00 uur verwachten de organisatoren de prijzen uit te kunnen reiken aan de winnaars. Voor de “kleintjes” wordt ook gezorgd: er staat een springkussen en er ligt een voetbalveldje. Dorpsraad Lieshout is blij met dit nieuwe initiatief en helpt het graag op gang en roept iedereen op om te komen kijken: het belooft immers (alweer) een gezellig evenement te worden in de kern van Lieshout.

Dorpsraad Lieshout attendeert op “4-mei” herdenking

“4 mei” is een datum die bij menigeen in het geheugen gegrift staat. Op die datum vindt in heel Nederland al jaren de dodenherdenking plaats. Óók in Lieshout wordt stilgestaan bij deze belangrijke datum: al meer dan 30 jaar organiseert het herdenkingscomité hiervoor een respectvolle bijeenkomst. Dorpsraad Lieshout wil deze bijeenkomst graag promoten om zo alle Lieshoutenaren te bereiken. Het is immers van groot belang om bij dit soort belangrijke gebeurtenissen uit het verleden, weloverwogen stil te staan.

 Oorlog
Oorlog zou iets uit het verleden moeten zijn; iets uit het “onderontwikkelde verleden”. Helaas is het echter uiterst actueel en vallen er nog steeds volop doden bij oorlogshandelingen. Sommige zeer nabij -als in Oekraïne-, sommige wat verder weg -als in Soedan- waar twee strijdheren het (weer) tegen elkaar hebben opgenomen en er volop burgerslachtoffers vallen. Op 4 mei herdenken we in Nederland onze doden die bij oorlogshandelingen omgekomen zijn. We willen ze graag in ere houden en hen -minimaal- eens per jaar met een respectvol eerbetoon herdenken.

St. Servatiuskerk
Op 4 mei a.s. organiseert het herdenkingscomité ook in Lieshout deze herdenking. Plaats van handeling is de St. Servatiuskerk. Vanaf 19:15 uur is iedereen daar welkom om aan te sluiten. Tijdens de herdenking zullen kinderen gedichten voorlezen en zal er een passende tekst worden voorgedragen. Om het geheel wat meer gewicht te geven zal het gilde aanwezig zijn en zal er muzikale ondersteuning zijn. Kortom, een ingetogen, maar zeer respectvolle bijeenkomst waarin stilgestaan zal worden bij allen die het leven lieten tijdens oorlogshandelingen.

Jaarlijkse herdenking
De herdenking wordt al meer dan 30 jaar in het Lieshoutse georganiseerd. Graag wil het organisatiecomité dat iedereen -ook in de toekomst- bij dit soort belangrijke momenten stil staat. Er is immers geen toekomst zonder geschiedenis. En, door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen uit het verleden wordt nóg meer duidelijk dat deze grote invloed hebben op de toekomst. Even hier respectvol bij stil staan zorgt voor de benodigde bezinning en brengt de mensen weer bij elkaar. Een initiatief dat prima past in het versterken van de sociale banden in het dorp Lieshout en dus alle ondersteuning verdient; óók van de Dorpsraad Lieshout.

Dorpsraad Lieshout tevreden met verlenging voetpad

Wat later dan beloofd en wat later dan gepland, maar nu is toch eindelijk het voetpad langs de Vogelenzang verlengd tot aan het beukenbos. Dorpsraad Lieshout is blij dat deze verlenging er na duidelijke signalen van omwonenden inclusief een heuse enquête alsnog is gekomen waardoor de nieuwe wijk Nieuwenhof-Noord nu écht beter aansluit bij het dorp.

 Nieuwe wijk

Met de uitbreiding in noordelijke richting heeft west-Lieshout er een mooie nieuwe wijk bij gekregen. De wijk Nieuwenhof-Noord is daar gerealiseerd, nét buiten de oorspronkelijke dorpsgrenzen. Om die reden is een nieuwe aansluiting gemaakt aan de (bestaande) Vogelenzang om zo verbinding met de oorspronkelijke bebouwde kom te maken. Het verbindingsstuk van die Vogelenzang was niet echt meegenomen bij de herinrichting van die toegangsweg. Hierdoor is er een versmalling ontstaan en stopte het voetpad bij het einde van de nieuwbouwwijk.

Gezamenlijke oplossing

Uit de nieuwe wijk én uit de omgeving kwamen daarop signalen bij de Dorpsraad dat de bewoners de situatie als “gevaarlijk” ervaren. Dorpsraad Lieshout heeft hierop een enquête uitgezet bij direct omwonenden en andere betrokkenen. De uitslag van deze enquête onderstreepte het gevoel van “gevaarlijk”: met name voor voetgangers, die over een afstand van zo’n 50 meter over de rijweg moeten lopen. De uitkomsten zijn -door de Dorpsraad- gedeeld met de gemeente en na goed overleg is ingestemd met de verlenging van het voetpad, tot in het beukenbos.

Ook kleine verbeteringen zijn belangrijk

Inmiddels is dit voetpad gerealiseerd. Na eerdere toezeggingen dat dit voor Kerstmis plaats zou vinden is het begin april alsnog gerealiseerd. Het oponthoud blijkt oorzaak te vinden in een volle werkkalender én slecht weer om dit soort buitenwerken te doen. Belangrijker echter is dat het voetpad er nu ligt, Aanvullend heet de gemeente ook nog -inmiddels- drie lantaarnpalen aan de noordzijde van de Vogelenzang bijgeplaatst: ook dit draagt bij aan meer veiligheid. Dorpsraad Lieshout is tevreden dat zij een verbindende rol heeft kunnen spelen bij deze herziening van de plannen en dus heeft kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van de leefbaarheid in het dorp. Óók dit soort “kleine” verbeteringen in de omgeving dragen immers bij aan een verbetering van het woongenot.